ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ
BEMUTATKOZUNK
ALKALMAiNK..
ELÉRHETŐSÉGÜNK
BANKSZÁMLASZÁM
IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT
PRÓFÉCIÁK
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
INGYENES BIBLIA ISKOLA
ÚJSZÖV. HANGOS BIBLIA
ÜDVÖSSÉGHIRDETŐI
KIADVÁNYAINK
JÉZUS FELTÁMADÁSA

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

HÍREK
Kérlek ha felteszed a cikkeinket, vagy egyéb anyagainkat a web oldaladra, vagy blokkodra, akkor az a kérésem, hogy a hivatkozást is tedd fel azzal együtt, mert az így becsületes. Isten Áldjon meg hatalmasan.


JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA, ÉS AZ UTOLSÓ VACSORA


Jézus Krisztus feltámadása volt a leghatalmasabb esemény, ami valaha is megtörtént, úgy a fizikai világban, mint a szellemvilágban. A sátán legyőzetett, az új teremtés feje a győztes. Krisztus feltámadt a teljes szellemi erében az ellenség jelenlétében. Levetette magáról a fejedelemségeket és hatalmasságokat.
Amíg a földön járt, Ő volt a testben megjelent Isten, most aki elszenvedi a bűnért járó büntetést, aki kifizeti a törvénytelenség árát.

Rómaiakhoz írt levél 4/25.
„Ő a mi megigazulósunkért támadt fel a halálból”
A feltámadásra emlékezve tudd, hogy mi Jézussal együtt feltámadtunk!

Jézus véget vetett a sátán uralmának, Ő hordozta el Ádám bűnének gyümölcsét. Ő volt az emberiség helyettesítője.
Jelenések 1/18. „Halott voltam, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai” Jelenések 1/18.
Jézus Krisztus kifizette az emberiség bűnének büntetését; lerázta magáról a sötétség erőit, akik fogságba tartották Őt. Megfosztotta a hatalmuktól, és az ember feletti uralmuktól. Ő volt a halál ura és a sír legyőzője.
Felöltözte a halhatatlanságot, és megjelent a tanítványok között; és az ajka két szót ejtett ki; „Üdvözülve legyetek” A megváltás reggele elérkezett. Az új teremtés most már valósággá válhatott, Isten Fia, aki bárányként meghalt, íme most feltámadt az Új Szövetség hatalmas Úr Főpapjaként. Jézus legyőzte a halált és a sírt.
A mi nyelvünk és beszédünk nem megfelelő eszköz arra, hogy kifejezzük annak a szeretetét, aki bűnné lett értünk.
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött Fiát adta értünk, hogy senki el ne vesszen!”

Filippiekhez írt levél 3/10.
„Hogy megismerjem Őt és a feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet; hasonlóvá lévén az Ő halálához”

Meg kell értenünk, hogy a feltámadás értünk történt.
Efézusiakhoz levél 1/19-20.
„És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az Ő hatalma erejének ama munkája szerint” A válasz rá;
„Amelyet megmutatott a Krisztusban mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette a maga jobbjára a mennyekben.”

Efézusiakhoz írt levél 2/1.
„Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt”

Ez az Ige kijelenti, és mindannyiunknak kijelentést kell vennünk belőle, hogy mi az az erő, amiről az Ige szól, amely Krisztust feltámasztotta a halálból. Ez tudd, hogy ez értünk történt!
Isten hatalmas munkát végzett, mikor Krisztust feltámasztotta a halálból. Minket is feltámasztott Ővele Jézussal együtt a halálból!

Efézusi levél 2/5-6.
„Minket kik meg voltunk halva a vétkek miatt megelevenített együtt a Krisztussal; kegyelemből tartottunk meg. És Vele együtt feltámasztott és Vele együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban”

Az Ige mondja; újjászülettél, lehet, hogy tíz éve, lehet, hogy egy hónapja, vagy ma, de Isten szemében ez történt 2000 évvel ezelőtt történt; KRISZTUS HALÁLAKOR ÉS FELTÁMADÁSAKOR! Ezt Krisztusban HIT ÁLTAL KAPJUK MEG, KEGYELEMBŐL. Isten kegyelméből.
Isten kegyelméből nyerjük el az örök életet és nem cselekedetekből.
Ez volt az az idő, amikor az ördög legyőzetett végleges örök győzelmet aratott Krisztus és MINDEN AZ Ő LÁBAI ALÁ VETETETT!

Efézusiakhoz írt levél 1/22.
És mindeneket vetett az Õ lábai alá, és Õt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé; mely az Ő teste, teljessége Önéki, aki mindeneket betölt mindenekkel”

Zsidókhoz írt levél 8/1.
„Olyan Főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára ült.”

János Evangélium 14/12.
„Bizony, bizony mondom néktek; Aki hisz Énbennem az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket Én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert Én az Én Atyámhoz megyek”

Jézus a fej, mi pedig rész szerint a test tagjai vagyunk. A fej elment az Atyához. Jézus megfosztotta a trónjuktól a fejedelemségeket, AKIK A VILÁGOT URALTÁK. Nem emberekről szól az Ige, hanem démonikus erőkről.
Ádámnak adatott a hatalom a föld felett, és Isten parancsot adott neki, hogy uralkodjon és népesítse be a földet, de ő engedetlen volt, kiadta a hatalmat az ördög kezébe! Isten kívül rekedt, így jött be a halál a világba, és a világ nagy zűrzavarba került. Istennek meg kellett az embert váltani!
Isten szövetséget kötött Ábrahámmal és ezen szövetség által volt Istennek lehetősége, hogy az Egyszülött Fiát hozza el a földre, azért, hogy minket megváltson.
Jézus legyőzte az ördögöt, a sötétség minden erejét, és utána KRISZTUS TESTÉNEK, A GYÜLEKEZETÉNEK ADTA ÁT A HATALMÁT, AMIT MEGSZERZETT.
Ki a gyülekezet? 1. Korinthusiakhoz írt levél 12/27. „Ti pedig Krisztus Teste vagytok, és tagjai rész szerint” Ki Krisztus teste? MI VAGYUNK, MI TAGOK VAGYUNK.

Máté Evangélium 28/18-19.
„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Szellem nevében”
Jézus azt mondja; Menjetek! Minden hatalom néktek adatott. Menjetek tanítsátok az embereket Jézus tanításaira.

Máté Evangélium 18/18.
„ Amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldottak a földön a mennyben is oldva lészen.”
Nékünk adatott minden hatalom, és amit megenged a test az meg van engedve, amit leállítunk, megkötünk, vagyis nem engedünk, meg az a munka le van állítva! Hatalmunk van Jézus nevében.

Jakab levél 4/7.
Vessétek hát alá magatokat Istennek és álljatok ellen az ördögnek, és elfut előletek.”
Ha az ördög nem fut el, akkor nem vetetted magad alá Isten uralmának. Nekünk kell ellene állni az ördögnek, és így el kell menjen!

Márk Evangélium 16/17.
„Azokat pedig akik hisznek, ilyen jelek követik az Én nevemben ördögöket űznek.” AKI HISZ!
Rómaiakhoz írt levél 5/17.
„Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bővölködésében és a megigazulás ajándékában részesültek.”

Mi uralkodunk a kegyelemben Jézus Krisztus által uralkodunk az életben, a kegyelem által! Hatalmat kaptunk, mint Krisztus testének tagja, az által, hogy újjászülettünk;

Kolossebeliekhez írt levél 1/14-20.
14. Akiben van a mi váltságunk az Õ vére által, bűneinknek eltörlése;
15. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született
16.Mert Õbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyiszékek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok;mindenek Õáltala és Õreá nézve teremttettek;
17. És Õ elõbb volt mindennél, és minden Õbenne áll fenn.
18. És Õ a feje a Testnek, a Gyülekezetnek: aki a kezdet, elsõszülött a halottak közül; hogy mindenekben Õ legyen az első;
19.Mert tetszett az Atyának, hogy Õbenne lakozzék az egész teljesség;
20. És hogy Õáltala békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Õ keresztjének vére által; Õáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben”

Jézus az elsőszülött a halottak közül, amikor Jézus Krisztus kereszthalált halt magára vállalta a bűneinket és meghalt értünk. Örömnek tekintette, hogy keresztet szenvedett, mert tudta mi következik azután. Te mire tekintesz? Az előtted lévő örömért meg tudod tenni? Jézus tudta, hogy ez által vissza tud minket vásárolni magának. Ő VOLT A VÁLTSÁGDIJ! Az ördög azt hitte, hogy Jézus követte el a bűnöket. Amikor Jézus kiitta a poharat magára vállalta minden bűnünket, minden rossz cselekedetünket, melynek következménye volt, hogy elkülönültünk az Atyától. Az Úr felvállalta, az engedetlenség átkát, magára vette és így tudta megfizetni az árat a megváltás árát, amely az Ő élete volt!

Jézus elment arra a helyre, ahova nekünk kellett volna elmenni, a mi Urunk Jézus Krisztus a harmadik napon feltámadt. A mennyei Bíróság úgy ítélte, a véráldozat elegendő, az ár a vér volt, a bűntelen halt meg a bűnösökért. Az ár megfizetettet értünk.

A MEGVÁLTÁS BEVÉGEZTETETT! JÉZUS VÉRE ÁLTAL VISSZASZERZETT MINKET!
Ezért vagyunk mi megigazultak, amit Jézus tett értünk! És ez eleve elrendelt titok volt az ördög számára, különben nem feszítették volna meg dicsőség Urát.
2. Korinthusiakhoz írt levél 5/21.
„Mert azt, aki bűnt nem ismert bűnné lett értünk, hogy mi Isten Igazsága legyünk Őbenne”
Isten minket igazzá tett! Mi Őbenne vagyunk beteljesedve”

Kolossebeliekhez irt levél 2/9-10, 12, 14.
„Mert Őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. És ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek egész teljessége testileg.
És ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.
Eltemettetvén Ővele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Őt a halálból. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat-győzelmet aratván felettük Őbenne nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta őket.

Efézusiakhoz írt levél 2/10.
Mert az Ő alkotása vagyunk teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített”
Jézus Krisztus legyőzte a halált és a sírt! Feltámadt! Bárányként halt meg, és az új teremtés Főpapjaként támadt fel. Mi Vele együtt meghaltunk, de Vele együtt feltámadtunk, és uralkodunk a győztes oldalon állunk, mert hitből élünk, a feltámadás ereje a mienk!
A sír megszülte az életet és a világosságot, a szabadságot, a szeretetet, az új teremtést.Azt hitték megszabadultak Jézustól, a sír azonban több millió embert szült meg. Jézus Krisztus feltámadása az embernek újfajta életet és szeretete adott.
Az Úr Jézus feltámadt és egy újfajta életet, örök életet és isteni fajta szeretetet hozott el a világba. Ez az új dolog kijött a sírból, és ez nem használja ki a másikat, nem cselekszik durván, ez szüli az új teremtés embereit Isten életével.

A feltámadás ereje emelte ki az embert a körülményektől való félelemből, a rettegésből, az irigységből. Csoda volt, amikor Jézus megszületett Betlehemben, a jászolban, de nagyobb nap volt, amikor Isten gondoskodott az Új teremtésről.
Az Úr feltámadása, felszabadította a szeretetet és örök életet adott az embernek és egyben választási lehetőséget, hogy kit szolgáljon; a tökéletes Megváltót, vagy e világ istenét, a sátánt, aki elnyomást, félelmet, betegséget kötöttséget helyez az emberiségre!
Jézus megnyugodott a szégyen, a gyalázás, a kínzás hosszú napja véget ért, a megtört szíve okozta a halálát, szívét a lelki kínszenvedés törte össze. A világ bűne Ráméretett!
Munkáját elvégezte! Az életét adta váltságul sokakért. Ő volt az engesztelő áldozat vétkeinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világért is.
Békességünk büntetése Rajta volt. Betegségeinket Ő viselte, fájdalmainkat hordozá, és Ő megsebesített bűneinkért, békességünknek büntetése rajta volt, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.
Zsidókhoz írt levél 9/12.
„És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szeretve.”

A sátán diadalt ült azt remélte, hogy Jézus Krisztus örökre meghalt, de az Atya feltámasztotta Őt, és az ördög tudatára ébredt, hogy a királyságának vége. A papok, azzal, hogy Krisztust halálra adták, a sátán eszközévé váltak.


Az Úr a feltámadása után megjelent a tanítványainak és még negyven napig a földön járt, mielőtt elment volna megdicsőült testben, a tanítványoknak megígérte, hogy elküldi a Vigasztalót, a Szent Szellemet, és vesznek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reájuk és lesznek az Ő tanúi, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában, és Samáriában, mint és a földnek mind végső határáig /Apostolok cselekedetei 1/8. Majd az Olajfák hegyéről felvitették a mennybe.
A megígért Vigasztaló a Szent Szellem tíz nap múlva Pünkösd napján meg is érkezett sebesen zúgó szélben, kettős tüzes nyelvek formájában, és betöltekeztek a tanítványok. Az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot Pünkösd után az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról.

A feltámadás Istennek a leghatalmasabb munkája. Isten Fiaként jött, az Ószövetségi próféciákat betöltötte, elvitte bűneinket, betegségünket, elhordozta fájdalmainkat. Feltámadt halából, a Mennyei Bíróság követelményeit mind betöltötte. Ő a Messiás, Jézusnak a pokolba kellett menni értünk, Isten feloldotta a halál fájdalmait, Istentől elszakadt, mikor minket helyettesítve a pokolba ment. Számunkra nincs ítélet, Ő feltámadt a halálból.
Az Úr Jézus feltámadása a legfontosabb üzenet ennek haldokló világnak, mert senki más névben nincs üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más, mely által kellene nékünk megtarttatnunk.
/Aposolok cselekedetei 4/12./
Köszönet Istennek a megváltói munkáért, és Jézus Krisztusnak az engedelmességéért.
Ezért aki segítségül hívja az Úr nevét, megtarttatik.
Róma levél 10/9-10.
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre”

KÉRLEK MOST TE IS MONDD EL AZ ÜDVÖSSÉG IMÁT:
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért!
Kérlek Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm!

Jézus, Te vagy az én Uram!
Jézus, Te vagy az én Megváltóm!
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm!
Én meg vagyok váltva!
Újjászülettem Krisztusban.
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.
Köszönöm Úr Jézus az örök életet! Ámen.


Az utolsó vacsora tanulsága; az Úr példamutatása
TANÍTÁS AZ ALÁZATRÓL

Jézus Krisztus kereszthalálát, és elárultatását egy szomorú esemény árnyékolta be, a tanítványai gyengesége került előtérbe, és megvilágításba!

Júdás, a hamis kapzsi tanítvány, elárulta Jézust a Mesterét, és kezükbe adta a papoknak harminc ezüstpénzért, /egy rabszolga áráért/ Júdás eladta az Urat a halálnak, A PÉNZ SZERETETE FELÜLMÚLTA A KRISZTUS IRÁNTI SZERETÉT, átadta Őt a szégyennek, a szenvedésnek!

Mennyire igaz, ez a mai állapotokra is: az emberek egymást lépcsőnek tekintik, és egymásra taposnak, elárulják, eladják egymást, akár egy tál lencséért, egy jobb pozíció reményében! Mindegy, hogy mi volt, csak lépjünk előbbre, akár hamis és hazug vádakkal is de az előre jutás jöjjön. Istennél, pedig az alázatos kerül előbbre.

Júdás egy bizalmi feladatot kapott Jézustól a tanítványok pénztárosa volt, de sajnos még a pénztárosi feladatban sem bizonyult hűnek! És aki a kicsin nem hű, az nem bízatik sokra! Judás vak volt, a saját gyenge jellemének felismerésére, kritikai szellem vette körül, vádaskodott, bíráskodott, a többiekre úgy tekintett, mint felettük lévő, a képesség területén magát magasra helyezte! Hatalomvágyban szenvedett! Júdás szíve nem mosódott meg, mert nem rendelte alá magát Krisztusnak, Nem vont le semmit abból, hogy a Mester megmosta a lábát!

Az utolsó vacsorán Jézus megpróbálta felkészíteni a tanítványait az előttük álló eseményre, hogy fel kell mennie Jeruzsálembe, ahol halálra adják, majd feltámad a halálból. Tanítványai nem értették meg, bánat volt a szívükben és versengés, azon vitáztak maguk között ki a nagyobb?

Márk 9/33-35.„Mert tanítja vala tanítványait, és mondja nékik: Az embernek Fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt: de ha megölték, harmadnapra feltámad. És elméne Kapernaumba.

És odahaza megkérdezé őket: Mi felett vetekedtetek egymással az úton? De ők hallgatának, mert egymás között afelett vetekedtek az úton, ki a nagyobb? És leülvén odaszólítá a tizenkettőt, és monda nékik: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindenek szolgája.”


A kereszt közel volt, de tanítványait betöltötte az érvényesülés vágya, Ezért nem tudtak együtt érezni Urukkal, sőt nem is értették, hogy a megaláztatásról beszél nekik! Büszkeségükben csak magukra és az elérhető jutalomra gondoltak. Pedig a menny azt a munkást választja magas poszt betöltésére, aki alacsony beosztást vállal Isten előtt. Az alázatos kap több kegyelmet. Jézus tanítványainak szívbéli változásra volt szükségük!
A kereszt közel volt, Jézusnak a tanítványait a versengés és érvényesülés vágya töltötte be, ezért nem tudtak együtt érezni az Úrral. Amikor magunkkal vagyunk elfoglalva, nem látjuk mások problémáit.

Máté 20/28. „Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon, és adja az Ő életét váltságul sokakért”

Jézus a kereszt árnyékában volt, tudta, hogy halálra adják, ismerte azok hálátlanságát, és kegyetlenségét, akiket megmenteni jött, ezen az estén sok mondanivalója lett volna, ha készen lettek volna az elfogadására.
De a tanítványok ahogy egymásra tekintettek a pillantásuk a féltékenységről, és versengésről beszélt.

Szívében mindegyik a legmagasabb hely után vágyakozott, itt a földön, Felbecsülték magukat, a képességeiket, és magukat gondolatban az első helyre helyezték. Jakab és János, a trón jobb, illetve a bal oldalán való ülést kérte, a legmagasabb helyet, ez a többiek, felháborodását hozta. Júdás volt a legmérgesebb.

A vacsorára mindenki telve volt haraggal, Júdás nyomakodott a bal oldalra, a legjobb helyet akarta, János a jobbján ült Jézusnak.
A rosszkedvnek volt még egy oka. Az ünnepen az volt a szokás, hogy egy szolga megmosta a vendégek lábát, az eszközök már ki voltak készítve, de a szolga nem volt jelen, a tanítványok dolga lett volna a lábmosás elvégzése, de ők sértett hiúságból, nem vállalkoztak a szolga szerepére! Nem akartak egymás felé szolgálni. Jézus várt egy ideig, majd elkezdte mosni a tanítványai lábát.

János 13/5. „Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül van kötve”

Keserű szégyen és megaláztatás töltötte be a szívüket, megértették a ki nem mondott dorgálást.
Jézus földi életének utolsó cselekedete volt, hogy betöltötte a szolga szerepét, lemosta róluk a büszkeséget.
Alázatossá és taníthatóvá váltak.
Az Úr tanítványai a legmagasabb helyekért versengtek, Jézus pedig példát adott, megmosta a lábukat.

János 13/14/15. „Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait.
Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.”

Megvan bennünk a hajlam, hogy önmagunkat magasabbra becsüljük, mint embertársainkat, hajlamosak vagyunk mindent megtenni a legjobb hely eléréséért, a hústest, a szemek kívánsága, az irigység, képes még a legjobbakat is szétválasztani, családokat feldúlni, egymást kárhoztatni, elárulni, mert ahol irigység, ott háborúság és gonosz cselekedetek is! Ezért szeretettel szolgáljatok egymásnak” Galata 5/13.

Az irigyek Isten országának örökösei nem lesznek, nem tudják Isten áldásait örökölni.

Jakab 3/14. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység, és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedett is van”

Kérünk titeket atyámfiai, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az Ő országába és dicsőségébe hív titeket, hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára. (1.Thess.2/12, 2.Thess.1/5)


Még nincs szöveg...

Honlapkészítés