ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ
BEMUTATKOZUNK
ALKALMAiNK..
ELÉRHETŐSÉGÜNK
BANKSZÁMLASZÁM
IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT
PRÓFÉCIÁK
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
INGYENES BIBLIA ISKOLA
ÚJSZÖV. HANGOS BIBLIA
ÜDVÖSSÉGHIRDETŐI
KIADVÁNYAINK
JÉZUS FELTÁMADÁSA

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

HÍREK
Kérlek ha felteszed a cikkeinket, vagy egyéb anyagainkat a web oldaladra, vagy blokkodra, akkor az a kérésem, hogy a hivatkozást is tedd fel azzal együtt, mert az így becsületes. Isten Áldjon meg hatalmasan.


TANÍTÁS A SZENT SZELLEMRŐL

A Szent Szellem, vagy Szent Lélek, a Szent Háromság harmadik tagja által, egy új természetfeletti életmódnak lehetünk tanúi, és egy teljesen új életmódot fogunk felfedezni általa!

Amikor befogadjuk Az Úr Jézust a szívünkbe, újjászületünk, új teremtéssé válunk, szellemileg életre kelünk. Van szellemünk, fizikai testben élünk, és van lelkünk.

A Szent Szellem teljességét csak az újjászületés után fogadjuk, aki segítségül hívja az Urat, az megtartatik. Nincs senki másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. (Ap.Csel.4/12.)

Az első lépés Isten királyságában az újjászületés, Jézus által örök életet fogadunk be a szívünkbe, nincs kérdés, hova kerülünk, ha egykor a földi sátorházunk elbomlik, mivel megvallottuk, az Úrhoz való kapcsolatunkat, menetelünk van az Atyához.

Jézus kereszthalált halt, az egész emberiségért, az újjászületésünk által van a menetelünk az Atyához, aki hiszi a szívében és megvallja a szájával az Úrhoz való kapcsolatát, és Jézust Uraként, Megváltójaként, és gyógyítójaként elfogadja, akkor örök életet kap, és Isteni fajta szeretetet, mellyel képes még az ellenségeit is szeretni.
Egy szerető szívet kap, mely a Szellem gyümölcseivel van megajándékozva.

Galata 5/22. „De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek ellen nincs törvény”

Ezek a gyümölcsök a keresztény életünk megszentelődését fogják segíteni. Ezekben lehet növekedni. Első helyen szerepel a szeretet, mert Isten az Ő szeretetével pecsételi meg a szívünket, és hitnek a mértékével.
A hit szeretet által működik, és ha szeretünk, akkor a többi gyümölcsben is fogunk növekedni. Ha szeretünk, örömben, békességben, hosszútűrésben, jóságban, hűségben leszünk. Ezekben növekednünk kell!

Jézus harmadnapon feltámadt a halálból, még negyven napig itt járt a földön, mielőtt felment volna az Atyához, meghagyta a tanítványainak, hogy várakozzanak a Szent Szellemre, a megígért Vigasztalóra.

Efézus 1/19-20.”És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben”

Milyen nagy Isten ereje?
Az az ERŐ, amely megalkotta az egész világegyetemet, ugyanaz az erő, amely feltámasztotta Jézust a halálból, EZ FELÉNK IRÁNYUL, AKIK HISZÜNK: hisszük Isten Igéjét!

Apostolok Cselekedetei.1/8.
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és Samáriában, és a földnek mind végső határáig”

Lukács 24/49.
„És ímé, én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét: ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel”


Jézus azt mondja, felruháztatunk mennyei erővel, Ez a Szent Szellem keresztségen keresztül nyilvánul meg!

Lukács 3/16…..”Ő majd Szent Szellemmel és tűzzel keresztel titeket”

Jézus Szent Szellemben és tűzben keresztel meg. Amikor a Szent Szellem ránk száll, erőt kapunk, és más emberré leszünk.

Ami a felsőházban történt Pünkösdkor, az nem volt váratlan esemény, Jézus elmondta, hogy vesznek erőt, amikor a Szent Szellem eljön rájuk és tanúi lesznek.

A Szent Szellem érkezése épp oly valóságos volt, mint Jézusé!

Joel 2/28-29.”És lészen azután, hogy kiöntöm Szellememet mindent testre, és prófétálnak a ti fiaitok, és leányaitok: éneitek álmokat álmodnak: ifjaitok pedig látomásokat látnak, Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én Szellememet”

Jézus megígérte a Vigasztalót, melyért imádkoztak a Felsőházban, 120-an voltak, tíz napig várták Isten csodálatos megnyilvánulását, jelenlétét, a Szent Szellem erejét.

A Szent Szellem Pünkösdkor megérkezett, erős szélzúgás kísérte eljövetelét, a Szent Szellem nem kőből épült templomba jött el viharos erővel, hanem 120 hivőre szállt le.

Apostolok Cselekedetei. 2/1-4,6,11,13.
És mikor Pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. Minekutána pedig ez a zúgás lett, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istenek csodálatos dolgait”


Mások pedig csúfolódva mondának: édes bortól részegedtek meg”
Leszállt a Szent Szellem, erőt adott az embereknek, megváltoztatta az életeket, a Szent Szellem egyértelmű jeleként, elkezdtek az emberek nyelveken imádkozni, ahogy a Szellem adta nékik a kiejtést, egy csoda történt: vették a Szellem ajándékát.
1Korinthus levél 12. rész ajándékai: Erőajándékok, Kijelentési ajándékok, Ihletettségi ajándékok.

A külső megfigyelők nem értették mi történt, a 120-at betöltötte a Szent Szellem, nem tudtak megállni a lábaikon.

Jeruzsálemben nem a részegség, hanem a kiáradó öröm volt jelen, amit csak a Szellem adhat. Olyan erőt adott a jelenlévőknek, amely bátorságot, önbizalmat adott.
Ezen a napon, háromezren csatlakoztak, a gyülekezethez, hatalmas fordulatot hozott a kegyelem Szelleme.
Péter, aki háromszor tagadta meg Jézust, még a szolgálóleány előtt sem merte felvállalni, Pünkösd után, hatalmas tűzzel és bátorsággal hirdette az Evangéliumot prédikálni kezdett, csodák történtek a szolgálatában.

Jézus elküldte a Vigasztalót, a János evangélium 14/16. „És Én kérem az Atyát és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az Igazságnak ama Szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és nem ismeri Őt: de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
14/26. „Ama Vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az Én nevemben küld az Atya. Ő mindenre megtanít, majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek”

A Vigasztaló vezetni fog, és tanítani minket az egész életünkön keresztül, az Ige és a Szent Szellem által, meg fogjuk tudni Isten akaratát az életünkre.

A titkok az Úré, a kinyilatkoztatott dolgok, a miénk! Szellem fel fog fedni titkokat, és Isten vezetni fog minket, az Ige és a Szent Szellem által.

Köszönet Istennek, hogy mi lettünk a Szent Szellem temploma. A "világi embertől" és a hitetlentől ez a csodálatos Isteni jelenlét különböztet meg minket, míg a világ szűkölködik Isten dicsősége nélkül, addig, bennünk a „nagyobb” lakik, ugyanaz a Szent Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, elvezet minket az igazságra. Köszönet érte Istennek, hogy el vagyunk pecsételve az örök váltság napjára!

1Korintus 3/16.„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szellem lakozik bennetek?

Krisztus testébe keresztelkedtünk, Krisztus vérkeringésébe kapcsolódtunk. Vettük a Szellem ajándékát, mert aki nyelveken szól, nem embereknek, hanem Istennek, mert senki sem érti, mert a Szellem által szól titkokat, aki nyelveken szól, az önmagát építi. (1Kor.14.)

Az értelmi imáink korlátozottak, de a mennyei nyelv csodálatos, és nem tudunk kifogyni a természetfeletti szavakból, ha nyelveken imádkozom, az értelmem gyümölcstelen, nem fejből imádkozom, hanem szívből, mert ott vett lakozást a Szent Szellem.

Isten Szellem, és a Szellem által könyörgöm, Szellemből, Szellembe, a szavak, amit kimondok nem kapcsolódnak gondolatokhoz, természetfeletti módon jött. Nem én találtam ki, de a bibliában le van írva, egy teljes fejezet szól a nyelvek imájáról, mely a Szent Szellem ajándéka, és Isten akarata szerint imádkozunk, olyan dolgokért, amit nem is tudunk, hogyan kérjünk.

Róma 8/26-27. „Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk: de maga a Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért”


Hogyan is történik a nyelvek imája?
Az ember része az, hogy kinyissa a száját, és beszéljen természetfeletti, szavakat, szótagokat.
Isten része pedig az, hogy megadja, hogy mit szóljunk. A csoda addig nem történik meg, amíg nem nyitjuk meg magunkat, hogy dadogó ajakkal, és idegen nyelven szóljunk. Ezt nem az iskolában tanuljuk, a Szellem adja a kiejtést!

Alakíts ki a Szent Szellemmel egy szoros kapcsolatot, hisz, Ő bennünk van, velünk jár, kérd meg, nyilatkoztassa ki magát az életedben, és nyilvánuljon meg az ajándékai az életedben.

1Kor.3/17…”Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti” Vagyis szentek vagyunk, a megszentelődés folyamatában vagyunk, mindannyian növekszünk Jézus képére és hasonlatosságára.

2.Kor.6/16.
Mert ti az elő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük, és közöttük járok: és leszek nékik Istenük és ők én népem lesznek”IMA

Drága Mennyei Atyám Jézus nevében köszönöm az üdvösség ajándékát.

Kérem a Szent Szellem ajándékát, szükségem van az erőre, és a Szent Szellem vezetésére az életemben.

Jézus kérlek, tölts be a Szent Szellemmel. Hit által veszem ezt az ajándékot.
A Szent Szellem képessé tesz arra, hogy nyelveken szóljak. Köszönet a Vigasztalóért, hálát adok érte, dicsőség Istennek.
A Szent Szellem, a Vigasztaló, ha kéred Őt,
beköltözik a szívedbe, fogad el, ezt az Isteni ajándékot
ugyanazt a Szent Szellemet kapod meg, mint Aki feltámasztotta Jézust a halálból.

Mennyei Atyám, a Te Igédnek megfelelően,
Jézus nevében kérlek most,
Töltsél be engem a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem most a Szent Szellemeddel.
Ennek jeleként nyelveken fogok beszélni,
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei Atyám.
Köszönöm Jézusom.
A Szent Szellem mindörökké bennem, és velem marad.
Ámen.
TANÍTÁS A FELTÁMADÁSRÓL

Ahhoz, hogy újjászülethessünk, meg kell értenünk a feltámadás erejét, mert Jézus kereszthalála és feltámadása révén kapta meg az emberiség a MEGVÁLTÁS EREJÉT, és mi kik, egykor távol voltunk, Jézus által közel valókká lettünk.

Jézus kifizette az Édenkerti bűn árát, aki bűnt nem ismert, bűnné lett, Ő lett az elsőszülött a halálból, az Atya feltámasztotta Őt.

Jelenések 1/18.
„És az élő: pedig halott voltam, és imé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai”


Ő legyőzte a halált és a sírt! Feltámadt! Bárányként halt meg, és az új teremtés Főpapjaként támadt fel.

Mi Vele együtt meghaltunk, de Vele együtt feltámadtunk, és uralkodunk, a győztes oldalon állunk, mert hitből élünk, a feltámadás ereje a mienk!

Márk 16/6-7. „Az angyal monda nekik, a Názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett: föltámadott, nincs itt: de menjetek el, mondjátok meg az Ő tanítványainak és Péternek, előttetek megyen Galileába: ott meglátjátok Őt, amint megmondotta néktek.”

A sír megszülte az életet, és a világosságot, a szabadságot, a szeretetet, az új teremtést.
Azt hitték megszabadultak Jézustól, a sir azonban több millió embert szült meg. Jézus feltámadása az embernek újfajta életet és szeretetet adott.

Róma 4/25.„Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott, a mi megigazulásunkért”

Az Úr Jézus feltámadt és egy újfajta életet, örök életet, és isteni fajta szeretetet hozott el a világba. Ez az új dolog, ami kijött a sírból, nem használja ki a másikat, nem cselekszik durván, ez szüli az új teremtés embereit Isten életével.

Jézus nemcsak odaadja az Ő természetét, de testüket a Szent Szellem templomává teszi, és az örök élet által az ember meg tud állni, bűntudat, vagy kisebbségi érzés nélkül Isten előtt.

A feltámadás ereje emelte ki az embert a körülményektől való félelemből, a rettegésből, az irigységből. Csoda volt, amikor Jézus megszületett Betlehemben, a jászolban de nagyobb nap volt, amikor Isten gondoskodott az újteremtésről.

Az Úr feltámadása, felszabadította a szeretetet, és örök életet adott az embernek, és egyben választási lehetőséget, hogy kit szolgáljon, a tökéletes megváltót, adott szabadulást a kötöttségek alól, a sátáni elnyomás alól.

János 8/12. „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága”

Az új teremtés már nem irigy, ha megnézzük az Urat, az a szeretet, amit adott nekünk, ez képes megsemmisíteni, a gyűlöletet, keserűséget, féltékenységet, önzést, az irigységet!

Jézust a keresztre feszítés előtti időkben, még pálmaágakkal, virágokkal ünnepelték, dicsőítették, kisérték. (Máté 21/8-11)
Az emberekre gyakorolt befolyását, a papok, és főemberek irigyelték, az irigység lett az árulásának következménye.

Júdás is elárulta, a saját tanítványa harminc pénzért elárulta, aki a legjobb volt hozzá, a végén belátta hibát követett el, öngyilkos lett. Nem úgy a papok, és főpapok, még a halott Krisztusra is irigykedtek!

Az emberek elhitték a papok vádjait, és úgy tekintettek a kereszten függő Úrra, mint valami gonosztevőre!

Máté 27/54. ”A százados pedig és akik ővele őrizték Jézust, látván a földindulást és amik történtek, igen megrémülének, mondván: Bizony, ez Isten Fia volt!”

Amikor a Golgota sötétségbe borult, a saját lelkiismeretüktől vádolva állták körül a keresztet, és érezni kezdték, egy bűnös tettben vettek részt. Az emberek a sötétben már nem gúnyolódtak, nem gyalázkodtak, meggyőződtek, hogy a papok Jézus ellen felhozott vádjai hamisak voltak, és az Úr nem volt színlelő, képmutató.

János 18/38.” Én nem találok benne semmi bűnt”

A zsidó vezetőket nem változtatták meg az események, Jézussal szembeni gyűlölködésük, irigységük nem csökkent! Sötétség borította el a papok és főpapok elméjét, ők nem nyugodtak meg, még a diadaluk órájában is kétség gyötörte őket. Látták a sziklák szétrepedését, a hatalmas földrengést, nyugtalankodtak, és szorongtak, féltek a cselekedeteik következményeitől.

Jézus kereszten függött, testét korbácsütések borították, kezei, lábai, a szögektől átverve, a drága királyi feje össze-vissza szurkálva a tövis koronától, oldalából vér és víz kifolyt, mely azt mutatta, hogy a megtört szíve okozta a halálát. Szívét a lelki kínszenvedés törte össze! A világ bűne ráméretett!

Jézus megnyugodott, a szégyen, a gyalázás, a kínzás hosszú napja véget ért! Munkáját elvégezte! Az életét adta váltságul sokakért, Ő volt, az engesztelő áldozat, a vétkeinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világért is.

Békességünk büntetése Rajta volt! Betegségeinket Ő viselte, fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, veretetik és kínoztatik Istentől! És Ő megsebesített bűneinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg. (És.53/4-5.)

2.Korintus 5/21. „ Mert, azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.”

Jézus pihent az üdvözítői békességben, a sírboltban, az Ő cselekedete tökéletes.( 5Mózes 32/4.) Helyreállt a kapcsolat Isten és az ember között.
Jézus a feltámadás és az élet. Eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást.
Szabaddá váltunk!

Zsidó 9/12. „És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve”

A sátán diadalt ült, azt remélte, Jézus örökre meghalt, de az Atya feltámasztotta Őt, és az ördög tudatára ébredt, hogy a királyságának vége. A papok azzal, hogy Krisztust halálra adták, a sátán eszközévé váltak.

Az Úr a feltámadás után megjelent a tanítványainak, és még negyven napig a földön volt megígérte, hogy vesznek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reájuk, és lesznek az Ő tanúi, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és Samáriában, és a földnek mind végső határáig, (Ap.csel. 1/8.) majd az olajfák hegyéről felvitették a mennybe.
A Vigasztaló, a Szent Szellem tíz nap múlva Pünkösd napján meg is érkezett sebesen zúgó szélben, kettős tüzes nyelvek formájában, és betöltekeztek a tanítványok.

Az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot Pünkösd után az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról.

A feltámadás Istennek a leghatalmasabb munkája.
Isten Fiaként jött, az Ószövetségi próféciákat betöltötte, elvitte bűneinket, betegségünket, elhordozta fájdalmainkat. Feltámadt a halálból, a Mennyei Bíróság követelményeit mind betöltötte. Ő a Messiás. Jézusnak a pokolba kellett menni értünk, Isten feloldotta a halál fájdalmait, Istentől elszakadt, mikor minket helyettesítve a pokolba ment. Számunkra nincs ítélet, Ő feltámadt a halálból.


Az Úr Jézus feltámadása a legfontosabb üzenet ennek a haldokló világnak, mert senki más névben nincs üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. (Ap.csel.4/12.)

Ezért aki segítségül hívja az Úr nevét, megtarttatik.

Róma levél 10/9-10.
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre”


KÉRLEK MOST TE IS MONDD EL AZ ÜDVÖSSÉG IMÁT:

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért! Kérlek Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm!

Jézus, Te vagy az én Uram!
Jézus, Te vagy az én Megváltóm!
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm!
Én meg vagyok váltva!
Újjászülettem Krisztusban.
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.

Köszönöm Úr Jézus az örök életet!
Ámen.


Köszönet Istennek a megváltói tervért, Jézusnak az engedelmességéért!

TANÍTÁS A SZERETETRŐL

Ma a szeretetről fogok beszélni. A szeretetre szükségünk van és minél többet beszélünk róla, és megcselekedjük, annál jobbá válunk ebben a fajta hitéletben.

A hit szeretet által működik. I. János 4:8 azt mondja: „ Aki nem szeret nem ismerte meg Istent, mert az ISTEN SZERETET!”
Senki nem mondhatja azt, hogy én már ebben tökéletes vagyok.
Aki ezt mondja, annak az I. János1:9-et ”Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát az még mindig a sötétségben van” azonnal oda kell adni, hogy mondja el, mert ebben még nem váltunk tökéletessé, csak az Úr Jézus Krisztus volt tökéletes, de az úton vagyunk. Nekünk pedig Isten képére és hasonlatosságára kell elváltozni, növekednünk hitről-hitre, szintről-szintre, dicsőségről dicsőségre.

Sok ember azt mondja, hogy ha Isten olyan hatalmas, és jó, miért is engedi meg a földön ezt a sok borzalmat. A világban csak erről lehet hallani! Nem ismerik az emberek mit ír a Biblia arról, hogy ki e világ Istene: Az ördög: a tolvaj, aki nem egyébért jön, hogy lopjon, öljön, és pusztítson. (János 10:10) Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. A hazugság oda vezethet embereket, hogy lopjanak, hamissá, képmutatóvá váljanak, és gyilkoljanak.
Ez mind az ördög tulajdonsága. Az ördög megkísérti az embereket, hisz ő a tolvaj, az ő természete a lopás. Az ő tulajdonságai a szeretetlenség, a gyűlölködés, a hamisság, az Istentől való elfordítás! Még a keresztényeket is rá akarja venni, hogy az ő tulajdonságaiban növekedjenek! Az ördög is megpróbálja ugyanezt, ez egy szellemi harc. Isten odaadta az Igéjét, hogy azon növekedjen a keresztény ember, és az Ő útján haladjon. Ugyanakkor az ördög, aki jelen pillanatban a földön az úr a megváltatlan világba: tolvajként, pusztítóként megpróbálja az embereket.
Egy szellemi harc, háború folyik az emberért. Mivel ő itt van a földön, megpróbálja megtéveszteni, megkaparintani az embereket, és az ő tulajdonságaival felruházni, - ahogy Isten az újjászületett gyermekeinek odaadja a lehetőséget a változásra, és a Szellemben való járásra, a megszentelődésre-, ugyanúgy megpróbálja e világ istene is az ő hasznára az embereket az ördög tulajdonságaival felruházni ami két ellentétes dolog, az egyik a világosság útja, a másik a sötétség útja.

Isten megpróbálja az embereket az Ő királyságában használni, hatalmas módon. Néha keresztény – keresztény ellen támad II. Korinthus 4:4 „Akiben evilág istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.”
E világ istene megpróbálja megvakítani az embereket, a világ nem ismeri az Úr Jézus Krisztust, nem ismeri az Írásokat, nagyon sokak életében tragédiák történtek, megnyomorodott, megszomorodott életek, és sokszor az emberek azt hiszik hogy Istennek ehhez köze van, hogy Isten tette ezt velük, Isten sújtotta őket.

Valójában ez másként van, Ti már tudjátok az igazságot, ismeritek Isten Igéjét, és az igazság tett Titeket szabaddá! Tudomány nélkül elvész a nép, ahogy a Hóseás 4:6 mondja: „A látást Isten adja az Ő igéjén keresztül, de aki nem forgatja Isten Igéjét, honnan tudná, hogy mi is az igazság?”
A tolvaj, nem egyébért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Jézus örök életadó, bővölködő, életet adó, és gyógyító!

Világosan megírja az Ige, hogy a világ amiben élünk, ez az ördög királysága jelen pillanatban. A gonoszság, a zűrzavar, ez mind Ádám bűnbeesésével jött a földre. Ádám átadta a hatalmat a föld felett a sátán kezébe, és ezt az alapvető felállást nem érti az elveszett világ. Az elveszett világ meg van süketítve, meg van vakítva evilág istene által, és meg van tévesztve! A megtévesztés szellemével van körbevéve. Nem értik ezt a dolgot, ők csak azt látják, hogy tragédiák történnek, és Isten hogy nézheti ezt el?!

Mi történik itt? Az emberek nem értik és nem ismerik Isten dolgait. Nem látnak kiutat a nyomorukból, a kétségeikből, betegségükből! Nem látnak megoldást az életükre vonatkozóan! Korlátok közé szorítják magukat, és az ördög bezárta őket, a kétségbe, aggodalomba, félelembe! Jézus szabadságot hozott az emberiségnek! „Akit a Fiú szabaddá tesz, az valósággal szabaddá válik”. Máté 18:11 „Mert az embernek Fia azért jött, hogy megmentse ami elveszett”. A korlátainkat e világ istene, illetve mi magunk állítjuk; ezek az elménkben vannak.
Ezek ellen nincs kiút, nincs megoldás, nincs lehetőség, csak sötétség és reménytelenség. Az ördög félrevezeti az embereket a megtévesztés, és reménytelenség által. A hazugság szelleme, a megtévesztés szelleme, és a tisztátalan szellem; ezek együtt is járhatnak, és megtévesztve az embereket hazudnak. Így akarják elérni, hogy az emberek ne lássák Isten dolgait, azt akarják, hogy süketek és vakok legyenek az Evangélium világosságával szemben, és ne lássák Isten dolgait. (I. János 2:9 ” Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket; hogy szemeikkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.”

A hazugság, a megtévesztés szelleme a szíveket is megkövéríti, (Máté 13:15:”Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket”) milyen egy megkövéredett szív? Hány hájréteg van rajta? Sok! Miért? Hogy ne legyen nyitott Isten dolgai felé, a hájréteg lezár valamit. Pl. a húsleves tetejéről leszedjük a zsírt, nem akarjuk megenni! Mit csinál a leves tetején a zsír?

Hermetikusan lezárja a levest! Így van ez a mi életünkben is, az ördög lezárja a világiak szívét, néha még a keresztények szívét is, és rideggé, hideggé teszi, hogy ne árasszák ki a Krisztusi szeretet magukból. A világ sötétségben, és kétségbeesésben van, sok az öngyilkosság, elkeseredés, depresszió!.

A jó hír: JÉZUS LEGYŐZTE AZ ÖRDÖGÖT!
Ezért megyünk ki széles-e világra, és hirdetjük az Evangéliumot, az örömhírt! Meg kell ismerni a világnak Isten erejét, Jézus megváltói munkáját, hogy az Ő győzelmén keresztül mi is egy győztes életet élhessünk! Jogunk van rá! Jogunk van örömteljes, bővölködő életet élni itt a Földön! Isten kegyelmét csak hit által tudjuk elfogadni, és e világ istene nem nézi jó szemmel, ha mi boldogok, áldottak, és sikeresek vagyunk. Az ördög mindent el fog követni, hogy kapcsolatainkat szétverje, hogy megrontsa, és szegénnyé, vagy beteggé tegyen minket.
Nekünk jogunk van, hogy győztes életet éljünk, egészséges, gyarapodó életet!

Jogunk van Jézus nevében ahhoz a hatalomhoz, amit ránk ruházott: Máté 28: 18 „És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.” Jogunk van a nevének a használatához;
Jézus nevére minden térdnek meg kell hajolnia: mennyeieknek, földieknek, és föld alatt valóknak!
(Filippi 2:9-10 „ Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.”)

Ahogy az állampolgári jogokkal élhetünk, pl. a szavazás stb. ahogy a különböző jogok megilletnek minket, ugyanúgy megilletnek minket Isten gyermekeként azok a jogok, amit Isten elrendelt számunkra. Jézus győzelmet hozott nekünk! Legyen hited Benne, az Ő nevében, az Ő győzelmében járhatsz, mert mi Benne élünk, és Benne maradunk.

A hitpróbás időszakokban is legyen hited Őbenne, hogy a nehézségekből győztesen kijössz! Isten fegyverzete fontos a hitnek szép és jó harcában.
(Efézus 6:12-18 „ Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.
Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével; Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak
minden tüzes nyilát megolthatjátok;… „)

A hit pajzsán szeretetnek kell átfolynia, hiszen a hit szeretet nélkül nem ér semmit! Lehet, hogy van hitem, tudhatom a Bibliát kívülről, ha nem bocsátok meg, ha nem járok szeretetben, ha folyton a másik hibáit látom és mondom. A gyógyulásnál is akadály lehet, ha nem járunk szeretetben, meg kell bocsátani, el kell engedni a múlt sérelmeit, mert ha nem így teszünk, beteggé válhatunk! Én 20 évig voltam beteg, nem akarok beteg lenni! Gyorsnak kell lenni a megbocsátásra! Ha a szívedben nincs szeretet, és neheztelés van, akkor bűnt hordozol magadban. A bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka az örök élet!

Gyorsan meg kell bocsátani, - hiába vannak szeretetlen ügyek az életünkben – Neked is, és nekem is, a mi életünk el van rejtve Krisztusban, és a mi életünk példa kell legyen a világ, a környezetünk számára! A szeretetben járásunk meg lesz – és meg is van – próbálva minden napon! Ha kiesünk a szeretetből, bűnben járunk, ha bűnben járunk, akkor nem járunk emelt fővel.
Káin és Ábel esetében Isten azt mondta:
1.Mózes 4:7: „Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta.”
Ha emelt fővel járunk, nincs mitől félni, ha a félelem megkísértett, az kiszorította a szeretetet, mert a szeretetben nincs félelem!
Isten nem az ellenségünk, van egy ellenségünk, az ördög, Isten értünk van és nem ellenünk!
Jézus mindent megtett értünk, a munka elvégeztetett, nekünk kegyelemből el kell fogadnunk az Ő áldásait.

Amikor az emberek először jönnek hozzánk, akkor még nem ismerik, hogyan is működik a hit. Eljönnek, és a világi gondolkodással úgy vélik, hogy a hit útja, így, -vagy úgy működik. Hit által bármit el tudunk fogadni, Jézus elvégezte értünk, és Krisztus vére kiontatott és sebeiben meggyógyultunk. Amikor az ember hiszi a szívével, és megvallja a szájával, abban minden benne van! (Róma lev. 10:9-10)

Bármit elérhetünk, bármit elfogadhatunk, úgy hogy hisszük a szívünkben, és megvalljuk a szánkkal, és meg lesz nekünk amit mondtunk!
Márk 11:24 „Azért mondom néktek: A mit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.”)

Szólunk a hegyhez (a problémához) hogy ugorjon a tengerbe. Ez egy szép hit út, és akkor jön valóságba az életünkbe, ha hiszünk benne, és szeretetben járunk, hiszen a szeretet minden vétket elfedez. Így születünk újjá, és valósággá válik az életünkben, amit szeretnénk elérni! Jézust amikor segítségül hívtad, abban a pillanatban Te újjászülettél, új teremtménnyé váltál, (de nem azért, mert egy gyülekezethet tartozol, akár az ágyadban is megvallhattad, és így is újjászülethetsz) hanem azért mert HITTED a szívedben és kimondtad a száddal!

Sokan úgy születtek újjá, hogy vettek egy könyvet, elolvasták, - és nem is hallottak gyülekezeti pásztorról, gyülekezeti életről, - elmondták a megtérők imáját, vagy segítségül hívták az Úr nevét, és újjászülettek. Nem a gyülekezeti hovatartozás, nem a bűnmegvallás, nem a vízkeresztség által, hanem egyszerűen KEGYELEMBŐL HIT ÁLTAL Hitte a szívében, és megvallotta az Urat! A szeretetről azt mondja az ige: aki nem szeret nem ismeri Istent!

Köszönjük Istennek a szeretetteljes keresztényeket, akik gyakorolják a szeretetben járást! Benny Hinn is beszélt a „névkeresztényekről” akik gyűlölik egymást, kitaszítják egymást. Aki igazán keresztény, nem gyűlöli a másik keresztényt, nem hazudik ellene, nem lop tőle, nem irigykedik rá! Az igaz kereszténynek NEM SZABAD, hogy gyűlölje a másik keresztényt, és egyáltalán senkit sem szabad hogy gyűlöljünk!

Amikor újjászülettünk, akkor a szívünk Isten szeretetével teljessé vált. Isten a mindenható szeretet és teljesen mindegy, hogy egy másik testvérünk milyen gyülekezetbe tartozik, vagy milyen döntést hozott, mert ISTEN MAGA A SZERETET, és Istent helyettesítjük a szeretet szóval! Mi úgy döntöttünk a szívünkben, hogy szeretetben járunk minden keresztény testvérünkkel! Erre rá kell ébrednie mindenkinek, hogy egymást tiszteljük, és szeressük. (János 13:34-35)

Volt idő, amikor az emberek azon vitatkoztak, hogy ki is egyáltalán a keresztény? Valójában, aki segítségül hívja az Úr nevét, hogy megtartasson: az keresztény! Mindegy, hogy katolikus, metodista, baptista, protestáns, karizmatikus, vagy akármilyen vallású, teljesen mindegy, mert az Úr Jézushoz tartozik, és az Ő testéhez, ezzel a vitát le is lehet zárni! A diszkrimináció, megkülönböztetés, kirekesztés nem illik Krisztus testéhez! A szeretet összefogja a kereszténységet, hiszen Isten maga a szeretet, az ÉLŐ SZERETET! A kereszténységhez jár még valami, és jó azt tudni, hogy mi is tartozik hozzánk, hogy miben lehet minket azonosítani az igazi keresztényekhez.

A Zsidó levél 2:4 azt mondja: Velünk tesz bizonyságot arról az Isten jelekkel, meg csodákkal sokféle erő-megnyilvánulásokkal, és a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával az Ő akarata szerint! Isten az, aki bizonyságot tesz a hívővel, s nem a pletykával, sem a kirekesztéssel, nem az irigységgel, versengéssel, sem azzal, hogy valakinek több van.. Nem azzal, hogy irigykedik, - ez nem a Krisztus testéhez illő dolog – hanem erővel, jelekkel, és csodákkal, a Szent Szellem ajándékaival. Ez jellemzi a keresztényeket, és teljesen mindegy, hogy milyen felekezethez tartozik. A te szolgád nem verseng és nem kiált, mondja az Úr. Mózes ezért nem mehetett be az Ígéret földjére, a versengés miatt. Vigyázzunk! Azért pedig, mert valaki nem tartozik hozzánk, attól még nem gyűlölhetem, -mert akkor én még nem állok igazán az Úr szeretetében - nem hazudhatok ellene, és nem rekeszthetem ki, mert nem jár velem egy úton. Az Úr Jézussal járjon egy úton, ez az igazi dolog! Az Úr Jézus Krisztus testébe keresztelkedett be. Jézus az út, az igazság, az élet! Ha egy keresztény prédikációt hallunk, akkor azt jelek, és csodák kell kövessék Jézus Krisztus testében, nem ítélkezés.

Ez az igazság, a Márk 16:17 mondja: És elmenvén széles e világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek, aki hiszen üdvözül, aki nem hiszen elkárhozik. Azokat pedig akik hisznek ilyen jelek követik: Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak meg nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Az Úr azért miután szólott vala nekik, felviteték a Mennybe, és üle Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálkodván velük és megerősítenék az Igét a jelek által, amelyek követik vala! Ámen.

Vagyis mi követi az igét? Jelek és csodák követik az igazi kereszténységet, a hívő közösséget. Nem a mi dolgunk, hogy valakit megítéljünk a másságáért, vagy a más fajta prédikációért. (Lukács 6:37 „Ne ítéljetek, és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik;)

Az Úr Jézusé ez a dolog. Saul királyt megítélte Istent. Nem az emberek feladata, hogy beüljünk Krisztus ítélőszékébe, mindenki maradjon meg a maga elhívatásában. Mi az evangéliumot, az örömhírt hirdessük! Tehát ha keresztény prédikációt hallunk, azt jelek és csodák kell hogy kövessék, mert Krisztus testéhez tartoznunk, rész szerinti tagjai vagyunk. Senkinek nem mondhatjuk, hogy Rád nincs szükségem. A fejre, a kézre, a lábra szükség van, nem tudjuk, hogy hol helyezkedünk el. Kirekesztésről nem szabad beszélnünk, hogy kirekesztünk valakit, vagy nem fogadjuk be magunk közé.

Az I. Korinthusi levél 12:1-ben azt mondja az Ige: Atyámfiai nem akarom, hogy tudatlanok legyetek! Itt az elhívásokról beszél Isten csodálatos Igéje, tehát elhívást az Isten az embereknek. A szellemi ajándékokra nézve nem akarom Atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. Isten szellemi ajándékokat helyez el Krisztus testében, és arra a szellemi ajándékra szüksége van mindenkinek, hiszen nem a saját hasznára kapja ezt az ember. Nem akarja Isten, hogy tudatlanok legyünk, akarja hogy megértsük: a szellemi ajándékokat a Krisztus testének adta az Úr Jézus Krisztus. Itt van a csodatévő erő ajándéka, a hit ajándéka, a gyógyítások ajándéka csodálatos dolgok Krisztus testében!
Az ördögnek joga van itt lenni a földön, mert Ádám átadta neki a jogot, de felettünk NINCS joga az ördögnek, hogy megnyissuk magunkat ilyen dolgokra, mert az Úr Jézushoz tartozunk. Jézus legyőzte az ördögöt, és bizony meg kell ismernünk azokat a jogokat, amit Jézus adott nekünk!

Az ördög lopni akar és lopni is fog. Kisakkozza, hogyan lehet a kapcsolatainkat szétrobbantani, hogy egymás között is ellenségeskedést szerezni. Addig dolgozik, amíg a kapcsolatokat szétszakítja. Több fajta szakadás van Krisztus testében: gyülekezeti szakadás, a gyülekezetet megpróbálja az ördög a farkasok által szétszakítani, addig munkálkodik, amíg végleg kiszakítja azt a személyt, akit kinézett magának, utána ezzel nem elégszik meg, szétszakítja a kapcsolataidat is. A Te kapcsolataidban is megpróbál minden kapcsot szétszakítani, a családon, házasságon, munkahelyen belül.
Pl. a házasságban együtt vannak, de mégsincsenek együtt, mert nincs közösségük, nincs kapcsolatuk egymással. Ilyenkor a szeretet útján nincs együttműködés. Tudnotok kell, hogy a tolvaj áll mögötte, és embereket használ ebben az ügyben. A hit nagyon fontos, hogy megértsük mit is jelent. Azt jelenti, hogy az alapján cselekszünk, ami jog szerint a miénk. Tehát tisztában kell a lenni a jogainkkal: az örök élettel, a gyógyulással, az anyagi áldással.

Az Úr áldása az gazdagít meg! Meg kell ismerni a jogainkat, és ezt honnan tudjuk? Rendszeresen hallgatjuk Isten Igéjét, hisszük és az alapján cselekszünk. Ezt hívják HITNEK! A hit hallásból van, a hallás Isten Igéje által. (Róma 10:17) Nagyon sokan hiszik az Igét, sokan kívülről tudják a Bibliát, csak éppen nem cselekszik meg. Pont az ellenkezőjét cselekszik. Isten mindent elvégzett már értünk, és a nem tudjuk ezeket az áldások elvenni a jócselekedetek által. Isten kegyelméből kaptuk az örök életet, és a jogainkat Krisztus kiontott vére által, nem pedig vallási szokásaink által. Hit Istenünk van, és Jézus is hitben ment fel a keresztre, az előtte lévő örömért keresztet szenvedett. Miért ment örömben?
Mert Ő hitben volt: nézzük a Zsidó 12:1-2 Igeverset: „Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.
Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. „

Találkoztál már olyan emberrel, aki örömment ment a keresztre? Senki sem akar meghalni, senki nem akarja itthagyni az életet. Mindenki azt mondja: Segíts, mert itt akarok maradni! Jézus – azt mondja az Ige – örömmel ment. A hitben öröm van, a hitben nincs bánat, nincs szomorúság. Jézus hitben halt meg, hitben ment a keresztre, nem tekintette a gyalázatot. Isten nem kívánja ezt tőlünk, hogy haljunk meg. Szó sincs erről, de maradjunk hitben, és hit alapján cselekedjünk. Jézus mindent elvégzett el kell fogadnunk az Ő áldozatát.

Mivel ilyen egyszerű az egész, az emberek ezért akarják olyan nehezen elfogadni. Olyan nehezen akarják ezt a nagyon egyszerű dolgot, hogy HIGGYÉK A SZÍVÜKBEN és MEGVALLJÁK A SZÁJUKKAL az örök életet. Talán azért nem hiszik el, mert ennyire egyszerű az Evangélium. Gyermekien egyszerű, nagyon kevés ember érti ezt meg.
(Zsidó 11:6 „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik.”)

Ma arról szeretnék beszélni, mennyire fontos a szeretet útja. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátját, és környezetünket. Annyi minden van körülöttünk, annyi minden lefoglalja a figyelmünket, és néha elgondolkodunk miért is történik ez velünk.
Sokszor sokkal kevesebb gondot fordítunk arra, hogy megpróbáljunk szeretetben járni és meg is cselekedni. (Jakab 2:26 „Mert amiképpen a test halott szellem nélkül, akképpen a hit is halott cselekedetek nélkül”.)

Egyetlenegy parancsolatunk van a János 13:34-35 „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Úgy szeressétek ti is egymást amint én szerettelek titeket. Erről ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok!” Néha a hústestek legyőzik a szeretet útját, és azt gondolják, hogy a legjobb úton vannak. Nagy kárt tesznek emberek életében amikor azt gondolják, hogy ők a legjobb úton vannak, és a maguk igazát akarják igazolni. Kárt okoznak a testvéreknek, családoknak, sok száz fős gyülekezeteknek, és nagyon sok embernek, vajon mi motiválta azt a cselekedetet? A szeretet motiválta-e hogy azt a lépést megtegyük? Mert ami mögött sírás-rívás, sérelem, vagy akadályoztatás van, és nincsen növekedés, amögött az ördög áll. Ahol nincsen növekedés, ott nincs szeretet sem. Ott valami megakadályozta a növekedés útját, mert a szeretetben, a hitben MINDIG növekedés van. Meg kell vizsgálni, ha évek óta stagnálsz egy bizonyos helyzetben, hogy bizony szeretetben jársz-e?
Szeretetben működteted-e az életedet, a cselekedetedet? Mindnyájunknak meg kell vizsgálnunk. Vizsgáljuk meg, hogy az életünk bizonyos vonatkozásában miért állt meg. (János 13:34-35)
Szeretnék beszélni arról, hogy az ellenség mások által mit hozott nekünk. Egyenlőre a mi szemszögünkből kell megvizsgálni a helyeztet, mert nekünk kell kiigazítani magunkat. Azért kell, mert a Biblia azt mondja, akik minket megkritizáltak, megítéltek, gonoszat hoztak nekünk, azok egy idő után eltűnnek, egy idő után meg fogja őket Isten ítélni. Ha mi nem járunk szeretetben, akkor mi is kárát látjuk, az egészségünk megromlik, és ha mindig csak azt mondjuk: Én, Én Én, -és ezt meg azt tették velem mások-, akkor nem figyelünk arra, hogy nekünk mit kell megtenni! Arra kell figyelnünk, hogy nekünk is jöjjön az igazi szeretet, és az igazi szeretet legyen úrrá rajtunk. A keresztények sokszor a külső hústestüket hagyják uralkodni, és nem engedik, hogy a belső jöjjön felszínre.
Megszomorodik, megzavarodik a Szent Szellem, ha nem engedjük, hogy kibontakozzon, és a szeretet jöjjön a szívűnkbe. A szeretet hosszútűrő, türelmes, nem féltékeny, nem keresi a maga hasznát. Az Isteni fajta szeretet, úgy is mondhatnánk TÖKÉLETES! Persze Jézus tökéletes volt, aki által Isten ezt a munkáját be tudta végezni. Isten adta neki ezt a képességet, mi még nem vagyunk ebbe a képességben, ebben a tökéletességben, de szintről-szintre elváltozunk és mindannyiunknak meg kell tenni a legjobbat, a tőlünk telhetőt, hogy elváltozzunk Jézus képére és hasonlatosságára a hit és szeretet útján. Hiszen a hit szeretet által működik.

A Lukács 17:3-4-5 azt mondja: Őrizzétek meg magatokat, ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt, és ha megtér bocsáss meg neki, és ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer tehozzád tér mondván: megbántam, megbocsáss néki! És mondának az apostolok az Úrnak: Növeld a mi hitünket!
Miért kellett az apostoloknak a hitüket növelni? – HIT kell ahhoz, hogy megbocsássunk, és a hit szeretet által működik. Ha egy napon csak egyszer bántanak meg, ahhoz is hit kell, hogy megbocsássunk. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus egy új úton járt, felépítve az utat!
A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot, annakokáért a törvény beöltése a szeretet! (Róma 13:10)
A szeretet családjában vagyunk, ez azt jelenti, hogy igyekezzünk, ne cselekedjünk rosszat, ez csodálatossá teszi az életünket, ha úgy kelünk fel, hogy SZERETNI AKARUNK! Ha az akarat megvan bennünk, Isten látja a szívünket és segíteni fog nekünk! (Krisztus szeretete kitöltetett a szívembe a Szent Szellem által, ki adatott nékünk)
Ne hagyják el a szánkat durva sértő, goromba szavak, minden cselekedetünkben a szeretet tevékenykedjen, ne a visszavágás!

Jézus maga volt a szeretet, Jézus sosem volt gyanakvó, távol állt tőle minden gyanúsítás. Egy új úton járt, felépítette azt a csodálatos utat, ami a Jézusi út! JÉZUS AZ ÚT AZ IGAZSÁG, ÉS AZ ÉLET! Az újteremtésben, mivel mi már „új” teremtések vagyunk, mi egy új szeretet Én-t kaptunk Istentől. Már nem akarjuk keresni a hasznunkat, és az emberek nem tudnak provokálni minket, nem vesszük figyelembe az ellenünk elkövetett gonoszságokat. Nem örülünk persze az igazságtalanságnak, a szeretet mindet elfedez, mindent hiszen és mindent remél. Néha vissza akarunk vágni és legszívesebben egy nagy légycsapóval járnánk és szeretnénk rácsapni az illetőre aki kiszúrt velünk, vagy bármit tett ellenünk. Azt is mondhatnám, hogy rágalom, pletyka, bármi, ami körbevett téged. Néha még az életed is veszélyben volt, valami illetlen dolog történt, és lehet hogyha kitudódnak sok ember számára ez káros volna. Családot, vagy gyülekezetet szakítana szét, és legjobb lenne ha erről nem is tennénk említést, akkor a csírájába meghal. Sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy azt mondom: Óh, csak veled osztom meg – mindenkinek van valaki, akinek ezt mondja. Tanítottam nektek, hogy jó lenne, ha minden nap megvallanánk az I. Korinthus levél 13. fejezetét.

A szeretet soha el nem fogy, nem vall kudarcot, engedjük meg, hogy uralkodjon felettünk, és a szeretet tegyen minket győztessé. 1. Kor. 13: „Mert ha emberek, vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem olyanná lettem mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok mondani, és szeretet nincsen bennem sajnos semmi nem vagyok” Ha nincs benned ez az újfajta szeretet, amit az Úr adott neked és nekem, akkor az erőfeszítéseink sajnos semmivé válnak!

Sokszor az imáink azért válnak hatástalanná, mert nem tudjuk hitben elmondani, sérelem van a szívünkben, depressziósak vagyunk, sötétül látunk, nincs hitünk a holnapban, nincs hitünk 1.000.-Ft-ban, és nincs hitünk semmiben. Isten az első embert a föld porából formálta, a második embert önmagából teremti. Az első ember a földből való – földi, a második az Ő teremtett igazságából, szentségéből, és valóságából való. Isten a maga tulajdon természetével ruházta fel az embert, és önmagát építi be a mi szellemünkbe. Benne élünk, benne mozgunk, Isten tulajdonságait kéne hordozzuk, mégis nem mindig van rajtunk isteni tulajdonság. Ezt te is tudod és én is. Az isteni szeretet felettébb vonzóvá tesz minket, mert a világ meglátja bennünk Jézust! Tudjuk, Jézus a szőlőtő, mi meg a szőlővessző, és az ágakon teremnek a gyümölcsök. Ebben a gyümölcsben kell növekedni, az első gyümölcs a szeretet. Meg kell vizsgálni mindannyiunknak önmagát, hogyha nincs az életünkben gyümölcs. Meg kell változnunk, jó gyümölcsöt kell teremnünk!
A szeretet vonzóvá tesz téged és engem, az emberek ott szeretnek lenni ahol szeretik őket. Persze nem kellemes dolog, amikor megkritizálnak, megbántanak téged, de akkor is vonzónak, aranyosnak, és szeretetteljesnek kell lenned. Ha mindnyájan egységben és szeretetben vagyunk, a szeretet kilöki magából a gonoszt, és a rosszat. Igen sok rágalmazásban volt részünk az elmúlt időben, és bizony nem teszünk már említést a régi sebekről! A szeretetet Istennek kell látnia, mert Ő a szívek vizsgálója. Az embereket becsaphatjuk, de Isten mindig tudja mi van a szívűnkben. Isten csodálatos dicsősége olyan, mint egy röntgensugár, átsugározza az életünket. Ha szeretetben vagyunk, akkor meglátjuk a másik terhét, és segítünk neki. Átvesszük a másik gyengeségét, és osztozunk vele. Meglátjuk az erőtlenségét, és erőt adunk neki és osztozunk vele azokban. Jézus férfiakká/nőkké kell váljunk, hogy előre tudjunk menni a szeretet útján. Meg kell maradnunk az Ő jelenlétében, abban a szeretetben amit Ő hozott a világba, hiszen mindannyian megkaptuk a hit mértékét, amikor ennek a csodálatos családnak lettünk a tagjai. Ebben a családban csak úgy tudunk növekedni, gyarapodni, ha hitben élünk, és hitben járunk, hitben cselekszünk. A hit szeretet által működik. A szeretet az, amely a koronát ráteszi a hitre.
Sok mindent le tudunk győzni a szeretet által: nagyon sok testi cselekedetet, szeretetlenségét, önzőséget, gyűlölködést, féltékenységet, vagy bármilyen nehézséget ami körülvesz bennünket. Ahogy a hit és a szeretet együtt jár az életünkben a hatalom gyakorlását elkezdve, életünk teljesen megváltozik. Egy új emberré válunk, akiben a környezet fel fogja fedezni Isten dicsőségét, és a megváltozott életet. Azt a szeretetet, amit Jézus hozott el világnak! Egyszerűen azt fogod észrevenni, hogy még az ellenséged is vonzódik hozzád, keres téged!

Befejezésül az önzésről annyit: mindannyiunk a magáét akarja, és az ember természete az önzés. Hiszen emberek vagyunk, és mindannyiunknál működik az emberi önzőség, a hústest cselekedete, kinél több, kinél kevésbé. Ki mennyire jár Isten Igéjében. Nagyon szomorú dolog, amikor az új teremtést a saját önzése vezeti úgy, hogy az megmérgezi. Az emberek attól soha nem félnek, hogy ők önzők, de félnek a másik emberben lévő önzőségtől. Ezt bizony le kell küzdenünk. Minden háborúnak, sztrájknak, minden gyűlölködésnek, féltékenységnek ez az oka: önzés!
Kevés ember hisz a szeretetben, különösen a mai világban, amikor meggyökeresedett a gyűlölködés, viszálykodás, az ördög munkája egyre erősebb, és beférkőzött még a gyülekezetekbe is.

Az Újszövetség egyetlen parancsolata: János 13:34-35 „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”
Tegyél meg mindent érte, hogy növekedés jöjjön elő a Te életedben ebben a csodálatok gyümölcsben a SZERETETBEN!
Kérlek Benneteket, bocsássatok meg, és ha kiléptél a szeretetből – te is jól tudod, mint mindannyian – hogy olyankor a sötétségbe léptünk be! Nekünk pedig a világosságban kell járni, a világosság gyermekeként. Isten dicsősége akkor jön el az életünkbe, ha töredelmes, megbocsátó a szívünk! Térdre esünk az Úr előtt, és az Ő jelenléte megköveteli a tisztaságot, bűnbánatot.

Nem várhatjuk el másoktól, hogy megtérjenek, ha mi magunk nem vagyunk hajlandók megtérésre, megbocsátásra, a szeretetben járásra. . Akkor is, ha ők gonoszak voltak velünk, vagy az életünkre törtek. Milyen jogon várjuk el a másiktól, - különösen, ha az még nem jár az Úrban – hogy megtérjen, ha mi nem vagyunk erre képesek. Akkor a mi házunktáján ordító problémák vannak! Arra van szükség, hogy ma megtérjünk, és megváltozzunk. Nekem is van néhány ilyen problémám, és ha neked is van, akkor itt és MOST MEGTÉRÜNK ebből! És Isten segít nekünk:


Ima:Uram! Adj nekünk Jézus Krisztus szent nevében megtérést! A hibáinkból, a nehézségeinkből, a vádaskodásból, vagy bármilyen dologból, ami körbevett. Minden megtévesztés, minden hazugság, minden gyűlölködés, minden probléma az ördögtől van. Uram! Meg akarunk térni és szeretetben akarunk maradni! A Te utad a legjobb út Uram! Segíts, hogy azon maradjunk. A názáreti Jézus szent nevében segíts, hogy megbocsássunk drága Mennyei Atyám! magunktól nem tudunk megbocsátani! Drága mennyei Atyám, segíts nekünk, hogy ne az önzésünkön keresztül lássuk ezt a helyzetet! Megbocsátunk a mai napon Uram mindenkinek! Elkötelezzük magunkat, hogy bárki, aki elszigetelte magát tőlünk, akiket meglopott az ördög, tőlünk amiben meglopott minket, HÉTANNYIT követelünk vissza: megbocsátunk Uram és áldást kérünk mindenkire a názáreti Jézus szent nevében!

ÁMEN

TANÍTÁS A MEGBOCSÁTÁSRÓL

Félelem, Megbocsátás, Szeretet


A szeretetút nagyon veszélyes az ördögnek. Ezért minden úton és módon megpróbál téged és engem, hogy levigyen a szeretet útjáról. Tudjuk hogy az Újszövetség egyetlenegy parancsolata a János ev. 13/34-35.

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek: amint én szerettelek titeket,úgy szeressétek ti is egymást.”
„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”


Gyönyörű ige, de egymást szeretni nem mindig könnyű.
Könnyű azt szeretni, aki minket szeret, de azt szeretni, aki minket nem tud elfogadni, aki a hibáinkat felnagyítva látja és minden úton-módon megpróbál minket a mindennapjainkban. Istenhez amikor közel kerültünk és a szellem gyümölcseit megkaptuk, elsőként a szeretetet.
Akkor Isten adta neked és nekem a lehetőséget, egy hit magot, egy szeretet magot, amellyel meg tudunk állni azon az úton, amelyre Jézus elrendelt minket. A hit, és a szeretet útjára. A hit, szeretet által működik és csodálatos az Úr szeretete. Jézus a keresztre ment értünk, mert úgy szeretett téged és engem. Az Atya pedig az egyszülött Fiát adta, hogy senki el ne vesszen.

Jézus engedelmes volt az Atyának és meghalt érted és értem és az egész világért, hogy nekünk örök életünk lehessen, és azt a szeretetet itthagyta nekünk. Az örökélettel együtt jár ez a csodálatos ajándék a SZERETET. Ez a szó csak pár betűből áll, de mégis milyen nagy értéke van a mindennapjainkban, a sivárságban, a fájdalomban, amikor egyedül vagyunk és van, aki szeretetből felhív, vagy valaki odajön és megsimogat, szükségünk is van rá. Még egy hangyának is szüksége van a szeretetre.

Amikor pl.: egy növényhez szeretettel szólunk, vagy megsimogatjuk, akkor az a növény elkezd még jobban fejlődni és növekedni. Mennyivel inkább mi, amikor támogatást kapunk és szeretetet. Az ördög meg azon van, hogy Istennek ezt a csodálatos ajándékát megakadályozza.

Az Isteni fajta szeretet csodálatos ajándéknak nevezhető, mert a világi szeretet, amellyel megszülettünk és ebben a világban éltünk mielőtt Krisztusba kerültünk volna, addig ez a fajta isteni szeretet nem volt a szívünkben. Ezt Isten adta nekünk az Ő fiának a kiontott vére által. Ez az isteni fajta szeretet tett minket vonzóvá és képessé arra, hogy tudjuk az ellenségeinket is szeretni. Hogy meg tudjunk bocsátani minden úton módon ha kell egy nap hétszer hetvenszer is. A Lukács ev.-ban mondják az apostolok Jézusnak, hogy növeld a mi hitünket. Miért? Mert hit kell ahhoz, hogy megbocsássunk egy embernek is.

Tehát tudnotok kell, hogy hatalmas kincs ez a csodálatos isteni fajta szeretet és mi néha mégis nem vigyázunk rá, kiengedjük a szívünkből és kinyitjuk a szánkat és beengedjük a rossz gondolatokat, és néha olyanokat mondunk, ami a másikat sérti, vagy bántja. Mert lehet, hogy aggodalmaskodunk, lehet, hogy gyanakodunk, vagy lehet, hogy megsértettek vagyunk. Ez a megbocsátás, ez nem egy könnyű út.

Az apostolok azt mondták, akik Jézus mellett voltak három és fél évig, hogy növeld a mi hitünket. Mellettünk itt a fizikai konkrét valóságban nincs Jézus. Az Atyát és Jézust csak szellemben és igazságban imádjuk. Nincs itt Jézus, de itt van a szellemvilágban, nem tapintható és nem fogható, de érzékelhető az Ő csodálatos jelenléte és az Ő szeretete átölel minket.

Tehát olyan csodálatos eszközt adott a szívünkbe, amellyel bátran kiléphetünk a világba, és az ördögöt legyőzhetjük vele.

Hogyan tudunk szert tenni a hitre? Hogyan tudunk növekedni a szeretetbe?
Növekedni az igében kell, mert a hit hallásból, a hallás pedig Isten igéjéből van, és ahogy haladsz előre ezen a csodálatos úton, egyre több igét ismersz meg, egyre közelebb kerülsz Istenhez és az Ő jellemvonásaival fog téged felruházni. Észre fogod venni, hogy egyre jobbá váltál ezen a nehéz úton. Ahol néha keserűség, ahol néha bánat, ahol néha családi veszekedés, viszálykodás, munkahelyi problémák, és egyebek értek téged. Isten segít át minket abba a csodálatos kegyelembe, amelyet úgy hívnak, hogy SZERETET, amely erőt ad a szeretetre és a megbocsátásra.

A megbocsátás nem egy könnyű dolog, és ahogy mondtam, a szeretet út veszélyes az ördögnek, ezért minden úton módon megpróbál téged és engem, hogy levigyen a szeretet útjáról. Amikor elkezdünk félni, akkor az igét kellene a szánkra venni, mert rengeteg ige van a Bibliában ezzel kapcsolatban, hogy ne félj, és ne rettegj. Mert a szeretetben nincs félelem. Amikor elkezdünk valamitől félni, akkor kiestünk a szeretetből.

Először is meg kell vizsgálni, hogy mi az, ami hiányzik az életünkből, kire gyanakszunk, kire haragszunk, ki az, akit nem szeretünk úgy igazán. Az ellenség megpróbálja a házasságodban, a kapcsolatainkban, a testvéri, a szerelmi, és mindenféle kapcsolatban egymás hibáit felnagyítani, és egymás ellen hangolni valamennyiünket. Az ördög ellene van a kapcsolatainknak. És tudod miért? Mert egy ezret tud megfutamítani, kettő tízezret. És ha egy akaraton tud lenni két ember, akkor már a társunk kilencezerszeres áldás. Ezért van az ördög ellene és minden úton-módon megpróbál téged lehozni arról a szép útról. „Hisz keskeny az út, szoros az ösvény”, de azon békesség van. Pb 17/1.: „Jobb egy száraz falat, amellyel van csendesség, mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van.”

Az ördög azt akarja, hogy féljünk, hogy ne legyen imatársunk, férjünk vagy feleségünk, hittársunk, munkatársunk. Azt akarja, hogy rosszul érezzük magunkat, és elhiteti, ránk senkinek sincs szüksége. De az, ami az ördög számára veszélyes, az a szeretet út. És mi a szeretetet akarjuk, mert a szeretetben nincs félelem. A szeretet odavonzza az embereket és szeretnek ott lenni a közeledben. A legcsodálatosabb tulajdonság, amivel Isten felruházott bennünket, és amiben növekedhetünk valamennyien. Tehát Isten szeretetre hívott el minket és így fogják megismerni, hogy Isten tanítványai vagyunk. És ne gyanakodj, és amikor nézeteltérés van, akkor a leggyorsabban rendezd le. A szellem szabadságában kellene, hogy éljünk, és addig nem leszel szabad, hogy ellened mit tehetnek, hogy neked ki és mit árthat, amíg meg nem bocsátasz.

A szeretet és a megbocsátás kéz a kézben együtt jár. Amíg egy dolgot felemlegetsz, akkor te még nem bocsátottál meg.

A Lukács ev.: pedig azt mondja a 17/3-ban „Őrizd meg magadat, ha pedig a te Atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt és ha megtért, bocsáss meg neki és ha egy napon hétszer vétkezik is ellened és ha egy napon hétszer tehozzád tér: mondván megbántam, megbocsáss néki.”

Tehát meg kell neki bocsátani és ez a legfontosabb, hogy a szívünkbe szeretet legyen.

A Máté ev.: 5/44 azt mondja: ”Én pedig mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik „háborgatnak és üldöznek titeket.”

Mit jelent ez? Azt hogy, áldjuk meg azokat, akik belénk rúgtak, megloptak minket, vagy kiraboltak. Azt mondja itt az ige, hogy szeressétek az ellenségeiteket, hogy őrizd meg a szívedet: ez azt jelenti, hogy a te szívedben legyen szeretet és béke az ő irányába, aki téged megbántott vagy megcsalt. De a szellemi hatalmadat kell gyakorolni fölötte. Az ördög munkáját meg kell törni, az irigységet, a viszálykodást, az ellenségeskedést, a Máté:18/18-alapján megkötjük az ember, vagy az asszony felett, a család felett az ördög minden munkálkodását, amely ellenünk vagy a családunk ellen hangol bizonyos közösségeket. —Ezt meg kell tenned. Tehát nem átkozunk senkit, hisz az ok nélküli átok, visszaszállna. Nem is ez a tisztünk és feladatunk. Nekünk az a tisztünk és feladatunk, hogy Isten igazságát vigyük ki a világba, hogy az emberek szabaddá váljanak. Az örömhírt visszük és a szellem szabadságába, Krisztus Királyságába hívjuk el az embereket és a szeretet útjára. Mit teszünk? A szívünkbe megbocsátunk és szeretjük őket. Nem könnyű, hogy ne emlékezzünk arra, hogy mit tettek velünk. De a Krisztusi szeretet meg tudja tenni, mert előbb vagy utóbb úgyis meg kell tenned, hiába húzod, halasztod, hiába nem bírsz ránézni az illetőre, hiába nem bírod hallani a hangját sem. Miért? Mert te leszel a vesztes, ha nem jársz szeretetben, mert az Atya addig nem bocsát meg neked. Ez nagyon fontos! Azt mondja a Máté:5/25: „Légy jóakarója az ellenségednek hamar,amíg az úton vagy vele,hogy ellenséged valami képen a bíró kezébe ne adjon,és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen téged”
26: Bizony mondom néked: ki nem jössz onnét, míg nem meg fizetsz az utolsó fillérig.” Hát vigyáznunk kell,nem szabad megütköznünk, meg kell bocsátanunk és természetesen a hatalmadat kell gyakorolni, minden körülmény felett. Tehát a szívedben legyen rend és ez nagyon fontos.

Máté ev.: 11/28:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.”


Az ördög azon van, hogy megfárasszon, hogy lefárasszon, egyszerűen, hogy sebezhetővé váljál. Amikor meg vagyunk fáradva, akkor sebezhetőek vagyunk valamennyien, amikor elfáradtunk, amikor már a cipőnk is elkopott ebben a rengeteg hitpróbában, vagy talán a családban sem kaptuk meg azt az elismerést, azt az elfogadottságot, vagy talán a környezetünkben vagy a munkahelyünkön, mint ha nem értenének meg minket, pedig mi a legjobb szándékkal közeledtünk mindenkihez, ebbe bele lehet fáradni, és ilyenkor mikor megfáradsz, akkor te sebezhetővé válsz. Mit jelent az, hogy sebezhetővé? Azt, hogy a szíved megsérült és ilyenkor az ördög támadása több oldalról jön az életünkbe sajnos. De Jézus azt mondja, „hogy vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű.”
Gondolod, hogy Jézus tenne rád ilyen igát, hogy ne járjunk szeretetben, hogy fáradtak legyünk, hogy nyomorultnak érezzük magunkat? Soha! Jakab 1/17: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka.”

Ezért ha valami problémád van, menj az Úr élé, hisz Isten a mi forrásunk, és adjunk szeretetet, hogy mi is kapjunk. „Először mindig melegedni akarunk, és csak utána akarunk csak a tűzre rakni!” Tüzet gyújtani nem olyan könnyű. Néha nagyon nehéz adnunk szeretetet azoknak, akik minket nem szeretnek, vagy nem fogadnak el. De ha nem adsz, nem fogsz kapni sem. Néha erőfeszítést kell tennünk, és a megbocsátás a szeretettel, kéz a kézben jár! És figyeljetek erre addig, amíg felemlegetsz egy ügyet, addig nincs megbocsátás a szívedben. A Márk ev.: 11/25,26 azt mondja: „és mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van: hogy a ti Mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.”
„Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti Mennyei Atyátok se bocsátja meg a ti vétkeiteket.”

Tehát vigyázz, mert hiába szeretsz száz embert, ha egyet vagy kettőt nem. Az Atya egy feltétlen szeretetet kíván tőlünk, és addig nem tud neked megbocsátani, amíg te meg nem bocsátasz, ezért lesz részleges halál a testben, és a hit útjáról is letérünk ilyenkor. Tehát nem leszünk áldottak, nem tudunk önmagunktól elmenekülni, mindig a másiktól várnánk, hogy megváltozzon. Először adnunk kell, és miután adtál, várd el a csodát, hogy a másik is szeretettel forduljon feléd. Lehet, hogy neked nagy erőfeszítéssel kellett megtenned, de Isten a forrásod, Istentől kaptad a szeretetet és amikor te megteszed ezt a lépést, lehet, hogy úgy néz ki, hogy legyőzött vagy, és még lehet, hogy a másik is azt gondolja, „hogy na, nekem volt igazam.” De te vagy a győztes Isten szemében, mert te adtad a szeretetet és te természetfeletti módon kiléptél hitben, és Isten nagyra becsüli ezt.

A sok csalódás után úgy gondoljuk, hogy mikor neheztelünk valakire, aki csalódást, neheztelést okozott az életünkben. A sátán megpróbálja az érzelmeidet, a hosszútűrésedet befolyásolni, hogy úgy lásd a helyzetedet, hogy reménytelen. A kapcsolatodban, a munkahelyeden, a közösségedben, hogy számodra nincs, nem lesz. És ez az ördögtől van. Neked nem az illetőtől kell megszabadulnod, és ez nagyon fontos! És ezt kijelentésben kaptam, néha úgy gondoljuk, hogy x y-tól, ha meg fogunk szabadulni, akkor boldogabb lesz az életünk. De ez nem így van! Lehet, hogy megszabadulunk és utána az ördög, küld nekünk hét másik rosszabbat, mint ami volt. Tudod, mitől kell megszabadulni? A múlttól! Mert a múlt kísértésben tart téged is, és valamennyiünket. Az Úr azt mondja, mikor te újjászülettél, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Mi az ami a múlttal kapcsolatban zavar minket? A múltban ért csalódások, támadások, amit még nem hevertünk ki, amit még nem dolgozott fel a szívünk, amely az érzelmeinkben és az akaratunkban van. Ne engedd, hogy a szíved sebezhetővé váljon, és azt mond, hogy ó a múltban is ezt tette ez az illető. Isten meg azt kéri tőlünk, hogy a fényben járjunk. Hogy tudunk mi a fényben és a világosságban járni? Hogy tudunk mi példa lenni, ha még mindig a múltban gyötrődünk? Sodoma és Gomora egy bűnös város volt, tele volt bűnnel, ahogy a mai ember is. Tele van a világ bűnnel, nézzétek meg, narkóznak az emberek, lopnak, hazudnak, gyilkolnak, isznak. Minden ördögi gonosz dolog van és ez egy sem Istentől van. Isten a fény és a világosság. Az Ó szövetségben megengedte Isten egy ideig, elnézte az ő bűneiket. Lót egy istenfélő ember volt. Isten ki akarta menekíteni őt és családját, mielőtt elsüllyesztette a várost. Tüzes kénköves esőt bocsátott a városra. Tudnotok kell, hogy a mai Izrael területén a Holt-tenger alatt van ez a hely. Isten teljesen elpusztította ezt a bűnös várost, ítélet szállt rájuk. Ez az ítélet következik majd a nemzetekre, amelynek a hatását már érezzük, mert az utolsó időben vagyunk.

Tehát ne haragudjunk ebben a rövid földi életünkben, amely csak egy átsuhanás, változzunk meg és adjunk szeretetet, hisz nem tudjuk, hogy meddig élünk. Olyan rövid az életünk, és olyan jó szeretni, olyan jó egymást átölelni, olyan jó számítani a másikra, olyan jó összekapcsolni a hitünket és együtt lenni. Tehát visszatérve a múltra, mi az, ami zavar minket bizonyos személyekben, bizonyos körülményekben? Neked lehet, hogy a környezeteddel van bajod. Miért? Mert valamit okoztak neked akkor, de nem tudunk önmagunktól elmenekülni. Elmehetsz Amerikába, Ausztráliába, Afrikába vagy bárhová, de ott is önmagad leszel. És ugyan ott is az a Nagy Éva leszek, ugyan ott, Te Marika leszel vagy József vagy, aki vagy. Nem az fog megváltoztatni, hogy egy más környezetbe kerülsz. Neked kell, hogy a változást eszközöld az életedben. Szabadulj meg a múltadtól, attól a múltbéli kísértésektől, amelyek téged kötésben és fogságban tart. Mi az? Az, amit okoztak neked. Úgyhogy vissza kell menni a múltba, és leszögezni magadban, hogy ez téged többet nem tud megérinteni, többet nem tud fájdalmat okozni és többet ez az ember vagy asszony vagy bármi, nem fog befolyásolni.

Nehogy azt gondoljátok, hogy egy körülménytől vagy egy embertől kell megszabadulnotok, hogy akkor többet nem lesz gondod. Az ördög ravasz és fifikás és mindig fog küldeni neked valamit. Akik azt hiszik, hogy tőle megszabadultak nagyot tévedtek, mert ott áll a hátunk mögött a következő, akit az ördög küldött. Nekünk magunkban kell legyőznünk ezt az óriást, mert ez egy nagy óriás az érzelmeinkben, az akaratunkban, hogy tudjunk szeretni, hogy tudjunk megbocsátani, és tudjunk elfelejteni. Mert a szeretet és a megbocsátás kéz a kézben jár. Attól a múltbéli eseménytől szabaddá kell lenni ami a csalódást, a félelmet okozta az életedben. És tisztázd le magadban, megbocsátasz és elfelejted azt a dolgot, mert Isten így akarja. Mert addig nem tudsz Istentől elfogadni áldást, amíg ebből ki nem lépsz. Addig nem tudsz szabaddá válni és a félelmeidtől sem. Hisz a II.Timótheus: 1/7. azt mondja hogy: „Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.” Lukács e v. 1/74: „Hogy meg szabadulván az ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki.” Mert az ellenség kezébe kerülünk amikor van egy ember, személy vagy csoport, akire haragszol akkor valójában az ő kezébe vagyunk, nem az Úr kezében. Mi meg az Úr kezében akarunk lenni. Jézus az, aki előre ment, Ő az aki azt a gyalázatot elviselte, példát adott nekünk, aki levetette isteni mivoltát, tudjuk, hogy megköpdösték, megkorbácsolták, tudjuk, hogy szégyenteljes irigységeknek és minden egyébnek volt kitéve. És Ő példát adott nekünk, az Ő jellemvonásaival ruházott fel minket. Ehhez kapcsolódik, hogy a tv-ben láttam egy esetet, amely példa értékű volt számomra. Egy hegymászó csoport készülődött egy magas helycsúcsot megmászni. A tapasztalt vezető ment előre egy fiatalember próbálkozott a hegymászással. Látszott rajta, hogy most tanulja a hegymászást. Félelem ült ki az arcára. Többször visszanézett a többiekre és a többiek pedig lentről bátorították. És ez egy csodálatos példát adott elém. Tudjátok milyen példát? Hogy Jézus megy előttünk, és van sok követője, és azok, akik még kicsik, el vannak bátortalanodva. Miként megyünk a Krisztusi úton, és hátra nézünk, de mindig van a hátunk mögött is egy-két hittárs, aki segít, támogat, bátorít és Isten adta ezt nekünk, aki átsegít téged minden nehézségen, és soha nem vagy egyedül, az Úr megy előtted. „Én megyek előtted, az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm és leütöm a vaszárakat.” Leküldi az Ő segítő seregét, az Ő embereit. A fiatalember vissza-visszanézett, de a bátorítás felemelte, és egyre feljebb és feljebb ment, még feljutott a csúcsra. Hát mi is jussunk fel a hit és a szeretet útjára. Ez a cél, hogy ezen az úton menjünk előre, hogy ne féljünk. Tehát nem leszel szabad a megbocsátástól, amíg magadban meg nem hozod a döntést, hogy többet sem a személy sem a körülmények nem tudnak téged megfogni. Még egyszer mondom, elmehetsz akár Afrikába vagy Amerikába is, de neked nem attól a csoporttól kell szabaddá válni. Hanem attól, ami előidézte az érzelmeinkben, és az akaratunkban, az értelmünkben azokat a dolgokat, amelyek akadályoznak minket. Mindannyian tudjuk, hogy kinek mi a gyenge pontja. Tehát nem attól függ az életünk, hogy a versenytársunk elmegy innen, akire irigykedünk, vagy akkor lesz jobb az életünk, ha ez vagy az történik, ha egy jobb munkahelyem lesz. Mi most akarunk boldogok lenni, szabadok lenni. Szabadulj meg ettől, ne gondold, hogy a karrieredben és az előmeneteledben más akadályoz. Senki nem tudja tőlünk elvenni, se téged tőlem, se engem tőled, amit Isten adott nekünk. Az Ő ajándékai megbánhatatlanok és egyedüli vagy, egyedüli teremtménye Istennek, és ez csodálatos. Nincs több Istennek hozzád hasonló, drága fénye vagy Istennek. Hiába gondolod te értéknélkülinek néha magad, és úgy gondolod, hogy nem tudsz jót tenni, hogy nincs rád szüksége senkinek, de Isten szeret, hisz Ő alkotott és rendelvén a jó cselekedetekre, ahogy az Efézusi levél 2/10 mondja. „Hisz az Ő alkotásai vagyunk, teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” Tehát azoktól a rossz dolgoktól kell a belsődben megszabadulni, és minden figyelmet az Úrra szentelni. Ahogy az ige írja: „a Te szolgád nem verseng, nem kiállt.” Mi nem versengünk. Az Úr bizonyítja be magát a mi életünkben, fontos, hogy hitben és szeretetben tudjunk növekedni, és legyünk példák példa gyanánt, mert mi isten gyermekei vagyunk, és mi nem közönséges emberek vagyunk. Bennünk Isten értelme van, Krisztus elméje a miénk.

A Szent Szellem teljessége a miénk és bennünk az Ő fénye ragyog. Ez különböztet meg minket a világtól. Aki rohan, aki iszik, aki paráználkodik, aki gonosz dolgokat tesz, aki gyűlölködik, irigykedik. Hát ez különböztet meg. Mi példák vagyunk ebben a zűrös gonosz világban, mert közel az idő, hát ne félj és ne rettegj. Mi nem kívánjuk felebarátunk semmijét. Szabadulj meg attól, hogy ide vagy oda mész, akkor más lesz a házasságod, más lesz a kapcsolatod, más lesz minden. Úgy is mondhatnám, hogy azok a körülmények, azok a múltbéli események nem befolyásolhatják a jelenlegi körülményeinket, és kapcsolatainkat. És visszatérve Lót feleségéhez, Lótot kimenekítette az Úr és az ő családját, és mondta mindegyiküknek, hogy ne nézzen hátra. Ez jelképesen a mai életünkben azt jelenti, hogy ne vájkáljunk a múltban, ami már lezajlott, az már lefutott víz, hogy ki tett rosszat, mit csináltak velünk, meg kell bocsátani és így tudunk győztesek lenni és hitben maradni. Lót felesége hátranézett és sóbálvánnyá vált. Aki hátra néz, az lemarad a versenyfutásban, az előrelépésben. Jézus azt mondja, hogy célegyenest megyünk azok a dolgok után, amire Isten elhívott. Hogy mi kitartással fussuk meg az előttünk való küzdőtért. És aki meghátrál, azt mondja Isten a Zsidó levélben: „abban nem gyönyörködik a lelkem.” Tehát amikor hátra nézünk, akkor a múltunkban vagyunk, és nem tudunk előre menni az Istentől elrendelt úton. Mert a hit mindig előre tekint, és a hit, az mindig a győzelemre néz. Hát néha előfordul, hogy kiesünk a hitből mert megsértették az érzelmeinket, megbántottak, vagy nem fogadtak el. Pedig mi olyan jót akartunk és mi annyira szerettünk. Mindannyiunknak volt ilyen problémája, pedig mindig a legjobbat adtuk magunkból. Legtöbbször azok az emberek nem fogadtak el minket, akiknek a legtöbb jót tettük. De most ne tekints erre, ne nézz hátra, mert akkor nem tudsz előre menni.
Menjünk előre célegyenest, elfelejtjük a múltat és levesszük a tekintetünket a múltról. „Az Úr a pusztában utat nyit nekünk és a kietlenben folyóvizet.” A jelenlegi körülményeinkre kell, hogy tekintsünk és nem szabad, hogy féljünk. Az egész életünkben, ha visszatekintünk, már csak jót, megbocsátást és szeretetet érzünk. Isteni fajta szeretettel szeretjük az ellenségeinket is, mert megbocsátottunk és elfelejtettünk és többet már nem érdekelnek azok a dolgok, az már lefutott víz.


Azt írja a Józsué 1,6,7,8,9.: „Légy bátor és erős, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy boldogulj mindenben, amiben jársz! El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jószerencsés a te útjaidon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.”
Amikor nem félsz, akkor szeretetben vagy, akkor bátor leszel és megbocsátasz. Hát bocsáss meg kérlek és engedd el a múltat, bocsáss meg annak a másiknak is, bocsáss meg önmagadnak is.

Legtöbbször önmagunkat okoljuk a múltban esett gyengeségeinkért, mert talán nem futottuk be azt amit szerettünk volna, mert talán nem végeztük be amit más akart. Soha ne embertetsző legyél. Te bízzál az Úrban, és az Úr megsegít téged. Tehát az Úrra tekints. Mi, szemeinkkel az Úrra tekintünk, mert amikor elkezdünk emberektől függeni és az ő tetszésükre lenni, akkor ki vagyunk téve az ő kívánságaiknak. Minekünk az Úr a forrásunk. Többféle félelem is van, amit még elmondanék nektek. Sokszor féltek olyan dolgoktól, amit nem is láttok, ami nem is félelemkeltő, és amikor szembenézel vele, és akkor azt mondod „Ó Istenem csak ettől féltem?” Ha szeretetben járunk, akkor megismerjük azt a csodálatos kegyelmet, hogy nem lesz félelem az életünkben, mert jön, megkísért és tovább megy.

A legtöbbször az emberektől félünk.
Az Ésaiás 52/12-es igéje azt mondja, hogy „ki vagy te, hogy félsz halandó embertől?” A te életed nem emberektől függ, hanem Istentől.
Ő tart meg téged és soha ne hasonlítsd magad másokhoz, mert vagy isteníteni vagy kritizálni fogod a másikat, és ez nem jó. Fogadd el, hogy te nem vagy olyan mint mások, de nagyon sok jó van benned, ami nincs meg másban.

Határozd el, hogy a félelem ellenére hiszed, hogy Isten megadja neked, azt a győzelmet és a csodát. Juss el addig, hogy ne fordulj vissza, hogy igenis kitartasz, akkor is ha félelem kísért meg. És miben tartunk ki? A szeretetben. Mert a hit, szeretet által működik. Úgy, hogy a félelmek el fognak menni, ne félj emberektől, ne félj azoktól a körülményektől, amibe bele fogsz lépni. Ne félj azoktól az emberektől, akik téged sajnálgatnak vagy fogságban tartanak. Bátran nézz a szemükbe és mond el nekik, hogy szereted őket és ez bátorságot fog neked adni és tovább fog vinni.

Kész vagy-e arra, hogy megbocsáss, hogy ne legyen félelem a szívedben?
Kész vagy-e arra, hogy visszamenj akár a gyerekkorodba?
Kész vagy-e arra, hogy az Úr, eléd hozza azokat a helyzeteket, embereket, dolgokat, amivel most neked problémád van?

Ima:
Igen Atyám! Isten gyermekeként járulunk a trónod elé.
Segíts nekünk Uram, sérelmek vannak a szívekben, sérelmek, bántalmazások, rágalmazások, nehézségek, gyengeségek, kisebbrendűségi érzések Uram.
Meg akarunk szabadulni, szabaddá akarunk válni. Jézus azért jött, hogy megmentse mindazt, ami elveszett. Uram és csak egy szabad ember tud szabaddá tenni egy másikat. Jézus szabadságot hozott, kinyitotta a börtönajtókat.
Uram, a szívünkben, az érzelmeinkben akarunk szabaddá válni. Itt van ez a gyülekezet Uram, és mint szószólójuk, közben járok.
Uram magamért és a jelenlévőkért. Mutasd meg nekünk Atyám, azokat a helyzeteket, embereket, mutasd meg, hogy kikkel és mivel van bajuk. Segíts nekik Uram, hogy meg tudjanak bocsátani, hogy megbocsátást tudjanak alkalmazni az életükben.

Az érzelmekre adj gyógyulást Atyám, érints meg minket. Uram, készek vagyunk a megbocsátásra, mert ha mi meg nem bocsátunk, akkor a Mennyei Atya sem bocsát meg nekünk. Uram! Az I. János 1/9. alapján, bűnbocsánatot tartunk valamennyien. Ha megvalljuk bűneinket, akkor hű és igaz, és megbocsátod minden bűnünket. Uram megbocsátok mindenért!

Atyám tekints ránk, tekints a Te alázatos gyermekeidre. Gyógyítsd meg a szíveket, gyógyítsd meg az érzelmeket, megbocsátunk Uram! Kijelentjük a Menny, a Pokol és a Föld felé, hogy sátán, többet nem tudsz az érzelmeinkben piszkálni ezzel a személlyel, ezzel a helyzettel, ezekkel a körülményekkel.
A megbocsátás és a szeretet örömébe lépünk ma előre, együtt egy akarattal Uram. Tekints egyenként a szívünkre és gyógyítsd meg az érzelmeinket.

Kijelentjük a Pokol és a Menny felé, hogy ezek a személyek és ezek a körülmények nem tudják aláásni a szeretetben való járásunkat, mert kijelentjük, MEGBOCSÁTOTTUNK!

Segíts nekünk Uram, hogy a szeretetben tovább tudjunk lépni a Te dicsőségedbe, hogy betöltsük a parancsolatodat.
Uram köszönjük Neked. Köszönjük Uram!

Friss kenet, egy friss kenet áradjon, érintsd, érintsd meg az érzelmeket. Megbocsátottunk Uram. Köszönjük Neked Uram. Ámen!


TANÍTÁS: A MEGBOCSÁTÓ SZELLEM
(2. rész: A becsületes szív folytatása)
Az előző részben a becsületességről szóltunk,
leírtuk, a szív csökkenhet az Isten iránti teljességben, ha nem vagyunk becsületesek.
Hogyan érheti a szívünket megtévesztés?

Mindig csak egy apró lépést teszünk a világ felé, amíg egy nagy tragédia nem éri az embereket.

A szív becsületességét úgy lehet megőrizni, hogy ellenállunk a külső inváziónak.
Arról a körülményről beszélek, ami mindig csak egy kicsit vesz el a szívünk területéből, és a világ felé visz minket, ezt a sátán lopásának is nevezhetjük.

A becsületességnek egy másik területéről szeretnék beszélni, nem arról van szó, hogy a szívet lerohanják, vagy invázió alá kerül, hanem megfertőződik a szív a megbocsátatlanság által.

A MEGBOCSÁTÁS LEGFONTOSABB RÉSZE AZ ELENGEDÉS!

Az ember, amikor megbocsátásban részesült, akkor felszabadult a bűn alól. Felszabadultunk a halál kötelékéből. Jézus megváltott minket a bűn és a halál törvényétől, és általvitt az Ő csodálatos országába.

A Biblia a megbocsátás szelleméről tanít. Ebben a szellemben kellene élnünk, a felszabadításban, és a megbocsátásban.
A szívünk nyitott, és felszabadultak vagyunk az emberek és Isten felé.

Az emberek többségének a szíve ebben a mai gonosz időkben telve van keserűséggel, és haraggal, és ez egy olyan állapotot tükröz, mint azé az emberé, aki egy olyan bőröndöt cipel, ami tele van olyan dolgokkal, ami nem szükséges neki!

Nekünk is vannak ilyen dolgaink, amit nem kell, hogy vigyünk magunkkal.

A Szellem szabadságában kell járnunk, és meg kell szabadulni, minden súlytól, és tehertől.
A felszabadultság szelleméről beszélek ma. A szolgálatunk, az életünk nem szabad, hogy elakadjon a megbocsátatlanságban, mert le fogja állítani Isten áldását az életünkben.

Jézus Péterrel, a tanítványával beszélget, és szelíden mondja neki: Péter egy nap hetvenszer hétszer is meg kell bocsátani, vagyis 490-szer is. Mert a szeretet nem tartja számon a gonoszt! 1Kor.13/5.

A tanítványok szólnak Jézushoz, „Növeld a mi hitünket” miért mondták ezt?
Mert egyszer sem mindig könnyű megbocsátani, hát még egy nap 490-szer! Hit szükséges a megbocsátáshoz, a hit szeretet által működik, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.

A megbocsátás és a felejtés kéz a kézben jár, ha még felemlegetsz egy dolgot, amit ellened tettek, vagy méregbe gurulsz, akkor még nem bocsátottál meg, még ott van benned, ha már nem beszélsz róla, és nem gondolkodsz, elfelejtetted, akkor a szívedben, az érzelmeidben túl vagy rajta, Halleluja!

Máté 18/21-22. „Ekkor hozzá menvén Péter, monda: Uram hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is? Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenszer hétszer is”

Jézus ezt a példabeszédet úgy mutatja be, mint Isten országának egy alapelvét!
Amikor Jézus Isten országáról beszél, akkor két dolog igaz, Isten az Ő országába hív el, az újjászületés által, erőt ad hozzá, és kegyelmet.

A világ nem érti, hogy mi az Ő országába vagyunk elhívva, és megadja az erőt és egy parancsolatot Isten országában ez a szeretet parancsolata:

János ev. 13/34-35.
"Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek: amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok”


A szeretet a legfontosabb az életünkben szeretetet nélkül nehéz élni, nem lehet hitben járni.
Szeretet nélkül az ember távol van Istentől, és az Ő Királyságától. Ő elrendelte, hogy az ellenségeinket is kell szeretni.
Az alábbi példabeszédben szó van a megbocsátásról:

Máté 18/23-35.
"Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival.
Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije volt, és fizessenek.

Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.
Az Úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.
Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral volt néki adós: és megragadván azt, fojtogatja vala mondván; Fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará: hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik.

Látván pedig az ő szolgatársa, amik történtek, felettébb megszomorodának: és elmenvén, mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem: Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem rajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik.

Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket”


A fenti példabeszédben látjuk az Úr haragját a szolga felé, átadta a szolgát a hóhérok kezébe. Miről is van itt szó?

Jézus azt mondja az én Atyám is ezt fogja tenni veletek, ha ti meg nem bocsátottok! Mit jelent ez, hogy átadatik a hóhérok kezébe?

Két dolgot meg kell értenünk.
Első: Az a szolga, aki nem akarta elengedni a másik adósságát, ő nem tudott fizetni, úgy volt, hogy elveszít mindent, a családját, a birtokát, mindent, és szolgaságba lesz adva. A számlabehajtók ott lesznek, hogy beszedjék a fizetést, a kínzó szó, az eredeti fordítás szerint azt jelenti, aki folyamatosan beszedi a pénzt, a tartozást.
Tehát itt van egy ember, akinek az összes adóssága el lett engedve, meg lett bocsátva neki, megváltozott a sorsa! Meg tudja tartani a családját, a szabadságát, de mivel nem tudott a másiknak megbocsátani, ott van a végrehajtók állandó zaklatása.

Miért tanít Jézus erről? Lehet, hogy neked mindent megbocsátottak, tudod mi az üdvösség. Az lett volna a sorsod, hogy mindenedet elveszíts, egész életedben szolgaságban élj, és a pokolban töltsd az örökkévalóságot, de a kereszt által minden meg lett bocsátva! Teljes mértékben ki lett fizetve, ugyanúgy, mint a szolga, akinek kifizették az adósságát, és megszabadult.

Isten országában az embereknek meg lett bocsátva, és fel lettek szabadítva, hogy szabadon élhessenek, de ha te elfelejted, hogy te mekkora megbocsátásban részesülték, mondja Jézus, és nem élsz mások felé ebben a megbocsátó szellemben, akkor itt a kép, mi fog történni veled.

Nem fogod elveszíteni az üdvösségedet, ahogy a szolga sem veszítette el a családját, és a szabad sorsát. Isten nem veszi vissza, de lesz valami a lelkedben, ami oda fog menni hozzád, ami nem fog békén hagyni és nyugtalanítani fog, és ez nem a mennyből fog jönni, ez a MEGBOCSÁTATLANSÁG SZELLEME. Egy olyan szellem, ami azért jön, hogy beszedje a számlákat, mert nem lehet hosszú ideig a megbocsátatlanság hozzáállását hordozni, anélkül, hogy az ne venne el tőled valamit!

Valami olyasmit, amit Isten soha nem akart, hogy megtörténjen. Isten megbocsátott és elfelejtette minden bűnünket, és olyan messzire vetette, amilyen messze a kelet a nyugattól van.

Nincs többet bűntudat, azért bocsátatott meg, hogy minden szellemi áldással betöltekezhess. A megbocsátatlanság kivesz belőled dolgokat, pl. örömet, elveszi a szellemi, a fizikai erőt. Orvosok is bebizonyították, hogy a megbocsátatlanság a fizikai egészséget is elveheti.

Egy orvosi kimutatás szerint, és most nem a Bibliáról beszélek, kimutatták, a betegségek 70%-a a keserűségből, a megbocsátatlanságból, neheztelésből adódik, ami az emberek belsejében van az érzelmeikben.

Isten nem úgy tervezete a testünket, hogy a megbocsátatlanság terhét képes legyen hordozni magában!
Jézus itt egy csodálatos alapelvet tanít nekünk: Azt mondja, te megbocsátásban részesültél, és felszabadultál.

Ez a szolga a te megbocsátásodnak és felszabadulásodnak egy képe, egy példa; olyan adósságod volt, amit soha nem tudtál volna kifizetni, tízezer talentum, ez több tízmillió forintot jelentett, ez a szolga még a kamatot sem tudta volna kifizetni. Mégis azt mondta az Úrnak, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek, az Úr megszánta és könyörületességre indult iránta, soha nem lett volna ennyi pénze, hogy visszafizesse.

A szolga azt mondta légy türelemmel, az Úr azt mondta, Én ettől sokkal többet teszek, ELENGEDEM, az adósságodat. E hatalmas megbocsátás után a szolga egy hihetetlen dolgot tesz, odament egy másik szolgatársához, az akkori fizetéseket figyelembe véve kb. 3 havi fizetéssel, tartoztak neki. Ez olyan összeg, amit vissza lehet fizetni.

Ez a szolga leesett a lábához, kérte őt, légy türelemmel és megfizettek mindent, az ember azt gondolná, hogy felismerte az ő szavai visszhangját! De mégis van egy különbség, amikor ő azt mondta az Urának légy türelemmel, ő sohasem tudta volna visszafizetni, míg a másik szolgatársa igen!

Ő mégis berakta a másikat az adósok börtönébe.
Ez a példabeszéd a megbocsátatlanság szelleméről tanít minket. Ha az életünkben a megbocsátatlanság uralkodik, lehetetlen, hogy valami is megváltozzon.

Ha mi meg nem bocsátunk, az Atyánk sem bocsát meg nekünk!

Márk 11/25-26.
„És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket”


Hogyan lép be a megbocsátatlanság a szívünkbe? Gyakran úgy gondolunk a megbocsátatlanságra, hogy megsértett, megbántott valaki minket, sokunkat megtámadtak, hazudtak, rágalmaztak, megloptak, akár szolgatársak is, akik ugyanazt az Urat szolgálják, mint mi, és ez nem fer, vagy igazságos!

Más módon is beléphetett a megbocsátatlanság, akár a kritizálás vagy az ítélkezés szellemével.

A féltékenység is a megbocsátatlanság egy formája: A féltékenység azt mondja, én nem tudom megbocsátani annak az embernek, hogy neki van az, ami nekem nincs!

A neheztelés azt jelenti, hogy én megtartom azokat az embereket a haragomnak a börtönében. Az ítélkezés is a megbocsátatlanság egy formája, az a véleményem, téved az az ember, és én nem fogom meggondolni magam! Ő, vagy ők, tévednek és nekem van igazam, Nincs kontroll, és az emberek az én véleményem börtönébe kerülnek, vagy a tiedbe!

Ezek a hozzáállások tragikus módon betöltik Krisztus testét, az Élő Egyház hatékonyságát megnyomorítják, kiszívják a vezetők, és egymás szellemi erejét. FALAKAT ÉPÍTENEK KRISZTUS TESTÉNEK TAGJAI KÖZZÉ! Az emberek a véleményük börtönébe zárják egymást, és falakat építenek ki a kapcsolatokba.

Megítélik a másik szolgálat stílusát, mert nem tetszik, ahogy szolgál, és a kapcsolatokba válaszfal áll be.

Jézus azt mondta; Néktek mindent megbocsátottam, megértő, szelíd és türelmes voltam felétek. Felszabadítottalak, és arra hívlak, hogy te is legyél felszabadító, legyél türelmes azokkal, akik megbántottak és megsértettek, téged.

Ismerd fel, gyakran nem is veszik észre, hogy fájdalmat okoztak neked, Jézus azt mondja, nézd meg Én mit tettem; Amikor megkorbácsoltak, leköptek, azt mondtam Atyám bocsáss meg, én is megbocsátok!

Visszatérve a példabeszédre, ha mi nem bocsátunk meg, az Úr nem fog visszavinni a korábbi állapotunkba, de meg fogjuk tapasztalni a megbocsátatlanság szellemének az állandó hatása alatt lenni, és ez az embert, megkötözi, tönkre teheti, akár egy vezetőt is, és azokat is meg tudja kötözni, akik felé megbocsátatlanság van a szívben! Veszélyes út ez!

Ahogy elfogadunk olyan dolgokat, ami akár egy szeletet is leszeletelne a szívünkből, vagy megtévesztésen keresztül beadod a derekadat, gondolva, oh ez nem bűn.

Lehet, hogy érzéketlen vagy a szívedben, és helyt adsz a megbocsátatlanságnak, és ez a lelkedet megfertőzi, és sokkal több köteléket rak Krisztus testére, és Rád, mint amit elképzelsz,

Egy kérdés hozzád; Mi a hozzáállás a szívedben a szolgatársaiddal, a családoddal szemben? Hogyan viszonyulsz a szolgatársaidhoz? Az emberekhez, a barátaidhoz, az ellenségeidhez? El tudod engedni az adósságukat, vagy megbotránkozol, ami leállítja az áldást az életedben, addig megkötözött leszel, amíg ennek a befolyása alatt leszel.

Minden szellemi kötést, ami fájdalmat okozott, meg kell tagadni.

A Biblia nem azt mondja, hogy a problémáról beszélj, hanem szólj a problémához!
A szánkból jön ki a sorsunk, sok ember a szája miatt beteg. Isten minket szeretetben, és szelídségben tud megvédelmezni, ezért önuralom alatt kell tartani az érzelmeinket.

Efézus 4/26. „Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon”

Rendezd el az érzelmeidben azokat az ügyeket, amelyek behatoltak a nap során hozzád, és neheztelést hoztak létre benned; neheztelés, harag, méreg, meg nem bocsátás, mert ha ezek bennünk maradnak még az imádkozástól is elmegy a kedvünk, és a kapcsolatunkat Istennel akadályozhatja.

Mielőtt lefeküdnél, a lelked ne maradjon őrizet nélkül, mert ha nehezteléssel fekszel le, nincs védelmed, mert a harag, méreg, megbocsátatlanság, megmérgezi a szívedet, és lehet, hogy este csak az érzelmeidben voltál keserű, de reggel már keserű szívvel ébredsz fel, és erőtlenül!

Az ember nem tudja kialudni a neheztelést, a haragot, a megbocsátatlanságot, ki kell vetni magunkból; Jézus nevében megbocsátok, és nem engedem, hogy ez az ügy az érzéseimet, a szívemet, megmérgezze, mert helyt adok a vádló számára.

Nem szomorítom meg a Szent Szellemet, Uram segíts, nehéz ez nekem, Te tudod, az én terheimet, rád vettem, ezeket, a terheket, 1Péter 5/7 szerint minden gondom a Tiéd, meg akarok szabadulni, minden gyűlölettől, nehezteléstől, és megbocsátatlanságtól.

Segíts Uram, megnyitom a szívemet, hogy kiáradjon az Isteni fajta szeretet, megbocsátok, és elfelejtem a sérelmeket. Amen

Az alábbi két történet, legyen példaértékű, és magáért beszéljen:

Több évvel ezelőtt valaki megharagudott egy szolgálótársára, hangosan beszélt ellene, a szívében nagyon irritálta, nem tetszett neki, ahogy vezette a szolgálatát, ahogy kommunikált, ahogy látta őt, egyre ítélkezőbbé vált vele szemben a szívében.

Az ellenérzés felhalmozódott benne. Isten tudta ezt! Egy nap hazament az irodájából, és éppen ez a szolgáló volt a TV-ben.
Amikor meglátta, ki akarta azonnal kapcsolni a TV-t, átment a szobán, hogy kikapcsolja, és azt gondolta magában: beteggé tesz ez az ember! Még nem érte el a TV-t, amikor, a Szent Szellem szólt hozzá: Te nem ismered el, hogy én milyenek teremtettem, te nem látod jónak ugye?

A szolgáló lábai elgyengültek, és Isten félelme jött a szívére, a Szent Szellem tovább folytatta: Te mindenkit olyannak akarsz látni, és formálni, amilyennek te akarod, vagy megelégszel azzal, amilyennek én teremtettem Őt?

A szolgáló leesett a földre, és abban a pillanatban meglátott valamit, amit addig sohasem! Először is meglátta azt a szellemet, ami motiválta az Ő hozzáállását ehhez az emberhez. LUCIFER SZELLEME, Lucifer mondta, olyan leszek, mint Isten, én fogok mindent megteremteni, ahogy én akarok!

A pásztor elkezdett zokogni, és megtérésben kiöntötte a szívét, Isten előtt, elmondta Ő, nem akar Lucifer szellemében járni, ez az ember nem volt gonosz, csak a szíve állapota nem volt olyan, ami Istennek tetsző lett volna.

Ez az ember meg volt kötözve megbocsátatlansággal és ítélkezéssel, az ízlését sértette, és ez nem engedte meg az elfogadását, ennek a szolgálatnak! Mintha Ő lett volna az Isten, végül elismerte, hogy ez a hozzáállás egy alattomos kígyó módszer, és köszönetet adott Istennek, hogy megmutatta neki, mert az ítélkezés, nagy károkat tud okozni Krisztus testében.

Jézus ki akar nyúlni, de nem tud, mert az emberek annyira ítélkezők, és kritizálóak, családok nem bocsátanak meg, de a megbocsátás szelleme, Jézus testét újra éppé felemelheti a gyülekezetben, hogy erővel kinyúljon, és szabadsággal mozduljon. Ehhez a felszabadítás szelleme kell. Annyi mindent megbocsátottak nékünk, nékünk is meg kell bocsátani. Amen.

Ma a családi békét emeljük fel, és ennek jegyében a következő történet példa, hogy mi ne így csináljuk, ahogyan a történet szereplői, mert a rossz példa is ragadós, az Ige azt mondja mindent kipróbáljatok, ami jó azt megtartsátok.
Volt két család, az egyik családban a férfinak a sógora felé rossz volt a hozzáállása, a sógor, nem fogadta el a másik sógor barátságát, az szerette volna az Úrhoz vinni a sógorát, de az mindig megtartotta a három lépés távolságot, és nem engedte közel magához. 15 év telt el így, soha nem alakult ki közöttük más, mint egy hideg, rideg kapcsolat.

Egy alkalommal, a sógorával beszélgetni próbált, és megint azzal a hidegséggel találkozott, amit az évek folyamán megtapasztalt. Eldöntötte, hogy többet nem próbálkozik, már nem akar a barátja lenni. Később pár hét múlva otthon, az asztalon talált egy lányának szóló levelet, amit kinyitott, az ő lányának írta, a sógorának a lánya, ez állt benne; köszönöm, a kedves lapodat, és köszönet apuért, hogy imádkozol, hogy Jézushoz térjen! Olyan érzés vette hatalmába ezt a férfit, mint még soha. Ő soha nem tanította a leányát, hogy a nagybátyjáért imádkozzon.

És ez ideig ő maga nem is ismerte fel, hogy nem imádkozott a sógoráért, hogy megtérjen, és megváltozzon.

Belefáradt, hogy állandóan visszautasították!
Jézus azt mondja; még az ellenségeinkért is imádkozzunk, ez egy családtag volt, a sógor nem akarta elfogadni az Urat, és Ő feladta, de villámcsapásként érte, hogy a lánya imádkozott érte.

Rájött, hogy 15 éven keresztül csak mérgelődött, és bosszankodott, és nem kérte az aratómunkást az életébe és nem imádkozott a rokonáért. ezek után megtette!

4 hónappal később csengett a telefon: a sógora hívta; ma elfogadtam az Úr Jézus Krisztust a szívembe, Ő a MEGVÁLTÓM! Tudom, Te akartál az első lenni, aki hallja. A férfi boldog volt, rájött, hogy az Ő megbocsátatlansága visszatartotta a sógorát, hogy megnyíljon Isten előtt.

Sokszor a mi neheztelésünk mások irányába, visszatartja az áldásokat tőlük, ki kell vinnünk az Evangéliumot a családunknak, a környezetünknek, hogy az emberek Jézushoz jöjjenek!

Ha nem gyakoroljuk a megbocsátás Szellemét, nem tud igazi felszabadulás jönni sok dologban.
Ez a két történet fontos, mert a kapcsolatainkban bemutatja az elengedést, és az üdvösség felszabadítását.

Bocsáss meg, ahogy néked is megbocsátatott! Amen

Ima:
Atyám Jézus nevében kérlek, bocsáss meg az 1 János 1/9 alapján minden bűnünket, és tisztíts meg minden hamisságtól.
Elkötelezzük magunkat, hogy az Igén cselekedve, hittel, teljes szívvel járulunk Eléd, és kérjük a családunkra, a szeretteinkre az áldást, az épülést, erőt és egészséget kérünk. A szeretet építse a családunkat, és minden kapcsolatunkat, Köszönjük Uram, a Jézus nevében. Amen

TANÍTÁS A HELYREÁLLÍTÁSRÓL
1. részMa a helyreállításról fogok beszélni. Mit is jelent a helyreállítás? Nemcsak azt pl., hogy helyretesszük a széket! A helyreállítás azt jelent, hogy amihez jogunk van, azt elvesszük. Az anyagi életünk helyreállítása is egy helyreállítás! Istennek nem csak az a célja, hogy pénzt tudjunk felhalmozni, hiszen pl. a szolgálat esetében az Evangélium hirdetésére és egyebekre, költségünkre költség adatik.
Isten elvárja tőlünk szolgálóktól, hogy elvigyük az Evangéliumot széles e világra, és hirdessük minden teremtménynek!

A helyreállítás lehet:
anyagi,
fizikai egészségi,
a peres ügyeid, vagy bármi ami az életedben hiányt, nehézséget okozott!

Ap.Csel: 3:19-20-21
„19. Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.
20. És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.
21. Akit az égnek kell magába fogadnia mindaz időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.”
Mi az Ige mondanivalója?
· Bánjuk meg bűneinket, és térjünk meg belőle, hogy felüdülhessünk,
· Vigyük ki az Evangéliumot széles e világra, hogy az Úr Jézus visszajöhessen!
· Mit jelent, hogy bánjuk meg bűneinket? Tartsunk bűnbánatot, és forduljunk el a korábbi téves, hibás útjainkról; mindenki tudja, mi az ami hibázik, mi a gyenge pontja. Miért? Hogy eljöjjön a felüdülés idei az Úr színétől. Fel akarunk üdülni;

A virág és a növényzet mikor üdül fel a fizikai természetben? Amikor esőt kap! Korai és késői esőtől. (A korai eső az elvetett magot öntözi, a gyökérzet növekedését segíti elő, a késői eső pedig a gyümölcs növekedését hozza elő.
Szellemi életünket tekintve pedig a korai, késői eső a szellemi növekedésünkre van hatással, és ez a Szent Szellem (Szent Lélek) munkája!
Ahogy az Ige mondja, a felfrissülés ideire van szükségünk! Nem egyszeri felfrissülésről beszélünk, és nem egyszeri eseményekről – ami már megtörtént, vagy elmúlt volna az életünkben – hanem itt a felfrissülés ideiről, többszöri felfrissülésről beszél az Ige. Egyrészt a bűneinket meg kell bánnunk (1. János 1:9, Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.) hogy eltöröltessenek és jöjjön számunkra a felfrissülés!

Az első felüdülést akkor éltük át, amikor Jézus Krisztus megtettük Urunknak és Megváltónknak! Ekkor által mentünk a szellemi halálból az örök életbe. Jézus Krisztus lett az Urunk, a Megváltónk, és menetelünk van az Atyához, ha egykor a földi sátorházunk elbomlik.
Fontos, hogy lássuk a forrást, honnan jön a felüdülés neked is és nekem is. Az Úr Jézustól, az Úrnak a színeitől. Ha nem vagyunk Isten jelenlétében, akkor nem tudunk részesedni a felüdülésből! Arra buzdítalak benneteket, hogy maradjatok Isten jelenlétében, és ne tévesszük el az irányt! Jézus az út, az igazság, az élet! Nem számít, hogy mit loptak el tőlünk, hogy mekkora nyomás alatt vagyunk, a körülmények bármilyen rosszak; ezek ellenére SOHA, de SOHA ne hagyjuk el Istent! Ne kárhoztassuk Istent, mert TŐLE jön a felüdülés! „Ő a mi Pásztorunk, nem szűkölködünk, füves legelőkön nyugtat, csendes vizekhez terelget”. Nekünk Isten jelenlétében kell lennünk ahhoz, hogy el tudjuk venni, amit Isten elrendelt nekünk.
Tehát Isten elküldte nekünk az Úr Jézus Krisztus, akit előre hirdetett, akit az Égnek magába kell fogadnia mindez időkig. A Menny addig nem fogja elengedni az Urat, hogy visszajöjjön, amíg itt a Földön nem fog valami történni.
Mi az aminek meg kell történnie? Máté 24:14 „ És az Isten országának ez az Evangéliumát
hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.”
Ez még csak részben történt meg! Isten Igéjének be kell teljesednie, és amikor az idő betelik, akkor Isten elküldi az Ő Fiát Jézust. Be kell teljesedjenek az ígéretek, ami az idők elején elrendeltetett. Jézus akkor fog visszajönni, amikor a világon mindenhol hirdetik Isten Igéjét! Vannak olyan események, amelyeknek még be kell következnie, mielőtt Jézus elragadja a Szenteket. Az utolsó időben vagyunk Ap.Csel 3:21 „Akit az égnek kell magába fogadnia mindaz időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden Ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.”
Fontos mondanivalója van ennek az Igének! Jézust addig az Ég magába tartja, amíg MINDEN DOLOG HELYREÁLLÍTTATIK! Isten azt mondta, addig a Fiam nem jön vissza, amíg a helyreállítás ideje be nem következik, be nem TELJESEDIK! Isten azt mondja, mindent helyre fog állítani!

A tanításnak ez a fő célja, hogy rávilágítson, mi az aminek újjá kell teremtődnie a te életedben, és mindannyiunk életében! „MÍGLEN ÚJJÁ TEREMTETNEK MINDENEK”. Ennek a helyreállításnak közelebbinek kell lennie, mint az Úr Jézus eljövetelének. Ez az időszak itt van a levegőben, itt van az időben, hogy helyreálljon minden ami elveszett a te és az én életemben, a mi életünkben.
Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy a megfelelő pozícióba tegyük magunkat, és elvegyük Istentől ezt a csodálatos áldást!
Most térjünk vissza ahhoz az Igéhez, amely a legfontosabb kijelentést tartalmazza a számunkra a HELYREÁLLÍTÁSRÓL.
Joel 2:23-28
2:23 Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.
2:24 És megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat.
2:25 És kipótolom néktek az esztendőket, a melyeket tönkre tett a szöcske, a cserebogár és a hernyó és a sáska; az én nagy seregem, a melyet reátok küldöttem.
2:26 És esztek bőven és megelégesztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti Isteneteknek nevét, a ki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem.
2:27 És megtudjátok, hogy az Izrael között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek és nincs más! És soha többé nem pironkodik az én népem.
2:28 És lészen azután, hogy kiöntöm Szellememet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.

A 25-ös vers fontos! „És kipótolom néktek az esztendőket, amelyet tönkre tett a szöcske, a cserebogár, a hernyó, és a sáska” Mik ezek? Állatfajták, de az emberek életében az ördög munkája: amely ellopta az esztendőket, éveket! Isten azt mondta, KIPÓTOLJA, HELYREÁLLÍTJA A HIÁNYUNKAT, amit tönkre tettek nekünk! Amikor Isten azt mondja kipótolja, akkor azt helyreállítja. Visszatekintve az elmúlt 5-10 évben amit ellopott tőlünk az ördög, vissza akarjuk-e kapni? IGEN! JOGUNK VAN RÁ!.

János 10:10 „A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek”.
Áraszd ki a hitedet, hogy Isten mindent helyreállítson, amit elloptak tőled, és fogd az Urat a szaván az Igén át, mert Ő megígérte „KIPÓTOLJA NEKÜNK AZ ESZTENDŐKET”. A te részed, hogy lásd magadat egy győzedelmes képben a helyreállítás után! Forgatni kell az elmédben, a szívedben ezeket a gondolatokat – pl. ha a pénzedet elvesztetted, akkor látni kell magadat anyagi áldásban.
-Ha a családi körülményeidben megromlottak a viszonyok, akár viszálykodás, válás, elkülönülés, gyűlölködés, - akkor látnod kell magadat az egységben, a szeretetben a jó kapcsolatban!
Tehát hinned kell abban, hogy Isten mindent helyreállít, amit a tolvaj ellopott tőled!

A 26-os Igevers arról szól, hogy te Isten népe vagy, és nem kell megszégyenülnöd a hited miatt! Eszel és megelégszel, tudod, hogy az Úr végzi el az életedben a helyreállítást, amit az ellenség ellopott tőled, a családodtól. Igen lásd magad a KÁRPÓTLÁSBAN, A HELYREÁLLÍTÁSBAN! Dávid, amikor mindenét elvesztette, a családját, a katonái családját, a vagyonukat és mindent, amíg harcolt a katonáival, a családjaikat megtámadta az ellenség és mindent ellopott tőlük. Dávid az Ő Istenéhez folyamodott és győzött! Mindent visszaszerzett! Teljes helyreállítást kapott (1Sámuel 30:1-22)

Isten a bőség Isten (EL-SHADDAI) több mint elegendő, neki nincsenek korlátai (az olaj is addig folyt, amíg volt edény 2.Királyok :4:6) Isten korlátokat nem ismerő Isten, csak néha mi korlátozzuk Őt.
Ő bőséggel árasztja ki ránk a kegyelmét, ha hiszed, tud adni neked, megnyomottat, megrázottat, színig teltet. Ő Nem akarja, hogy” éppenhogy” éljünk, azt szeretné, hogy bőségben legyünk. Tehát: eszünk bőven, dicsérjük az Urat, és megelégedünk. Az Úr csodálatosan cselekszik velünk, és mi nem szégyenülünk meg.
Több oka van amiért nem kell szégyenkeznünk:
- Isten helyreállítja nekünk az éveket, amit az ördög ellopott tőlünk, bőségben, és az Úr áldásában fogunk élni.
- Várd a csodát, kérd a helyreállítást az Ige alapján! Ne a betegséget várd, vagy a félelmeid által a hiányt szólítsd elő! Vannak, akik nem hisznek a helyreállításban, mert arról beszélnek, ami látásban van! Az nem hit! A hit a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés! (Zsidó 11:1)
- Az Ige azt mondja, soha többé nem pironkodik az én népem! Nem szégyenülnek meg, arról a szégyenről van szó, hogy talán nem tudod megadni a családodnak amit szeretnél, vagy nem tudod ellátni őket, vagy nem tudsz kielégíteni másokat a szükségleteikben, és ezért rosszul érzed magad. Talán nem tudod megtenni amit szeretnél, és úgy érzed, hogy korlátok közé vagy szorítva. Isten korlátokat nem ismerő Isten, Ő nem korlátozza a mi életünket! Mi vagyunk azok, akik korlátozzuk magunkat, nem látjuk magunkat egy győzedelmes bővölködő életben! Istennel együtt járni csak hittel lehet! Isten egy hit Isten, ezért nekünk hittel kell tekinteni az Ő ígéreteire. Hinni kell, hogy valóságba hozza nekünk.

Ésaiás55:10-11. „ Mert amint leszáll az eső, és a hó az égből, és oda vissza nem tér…
Így lesz én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldöttem.
Az Úr az Igéjében üzeni, hogy kipótolja, helyreállítja nekünk az esztendőket, eszünk bőven, megelégszünk, magasztaljuk az Urat, mert csodálatosan cselekszik az Ő népével. Várjuk a csodát, és nem szégyenülünk meg! Ez utóbbi fontos, mert az ellenség mindig meg akar minket szégyeníteni. Arra akar rávenni, hogy ne higgyél Isten ígéreteiben, ne higgyél az Ő áldásaiban, fordulj el Istentől. Azt akarja, hogy neked semmi ne működjön, és így lásd magad!
Jézus a mi Urunk mindenkiért meghalt, a ránkhagyott örökségben a jogok megilletnek minket, méltók vagyunk, hogy birtokba vegyük az áldásait Istennek.

Ezek: örök élet, Szent Szellem, gyógyulás, bővölködés, az áldás, ez mind a mienk, ha hiszünk!

Egyedül tőlünk függ, hogy mit tudunk elvenni az Ő kegyelméből! Isten elküldte Izrael fiait, a tejjel-mézzel folyó Kánaán földjére, de előtte kiszabadította őket Egyiptom földjéről, ahol rabok voltak, ez tulajdonképpen egy sátáni köteléket szimbolizál. Ugyanúgy megpróbál minket evilág istene, itt a XXI. században rabságban, fogságban, félelmekben, hiányokban, aggodalomba, betegségbe, nehézségbe tartani a hiányaink által, de Jézus szabaddá tett minket.
Kolosse 1:13 „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába.”
Lukács 19:10 „Mert azért jött az Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa ami elveszett”.

Visszatérve az izraelitákra, tudjuk hogy egészségesen, gazdagon jöttek ki Isten hatalmas csodáiban Egyiptomban. Istennek a sok gondoskodása, és csodája sem hatotta meg őket. Zúgolódtak. Mózes ellen elégedetlenkedtek, Isten mindig jobbat és jobbat adott nekik, mégis a mannát is megunták. Kaptak fürjeket, a keserű vizet édes vízzé változtatta Isten, és kedvükben járt ,mindezek ellenére mégis békétlenkedtek, és bálványimádásba mentek.
Valahányszor csapás érte őket aminek volt előzménye, hogy miért, azonnal vissza akartak menni Egyiptomba, a régi rabszolga életükbe, ahol dolgoztatták őket éjjel-nappal, bántalmazták őket. 11 napi járóföldet 40 évig jártak a hitetlenségük miatt.

Zsoltárok 95:10 Negyven esztendeig bosszankodtam e nemzetségen, és mondám: Tévelygő szívű nép ők, és nem ismerik ők az én útjaimat!”

Így van ez ma is, ha az emberek azonnal nem kapják meg amit akarnak, ha Isten azonnal nem elégíti ki őket, elmennek az Egyházakból, és azt mondják: Ó nekem ez nem működik! Isten elhagyott, hogyan engedhette meg, hogy ez velem megtörténjen? És megbántódnak.

Először is Isten soha nem hagy el minket, de elvárja, hogy az Isteni fajta hitben növekedjünk, és vegyük el az Ő csodálatos áldásait! Hitről hitre, szintről szintre. (II. Korinthus 3:18)
Addig nem tudunk belépni abba, amit szeretnénk elérni, pl. anyagi áldás, kiteljesedés, gyógyulás, stb. amíg nem engedjük el a múltat, mert amíg a múltba élsz, kísérteni fog, hogy mit rontottál el, mit csináltál rosszul az elmúlt időszakban, és félsz hogy a jelenben sem fog sikerülni. Addig nem tudunk előre tekinteni, és elfogadni Isten áldását, amíg folyton hátratekintünk.

Filippi 3:14 „ De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

Előre kell tekintenünk a hitünk fejedelmére Jézusra, távolíts el minden rosszat, ami a múltadhoz köt, ami sértő, vagy bántó az életedben.

- Mózes is levetette a ruháit, amit a Fáraó házában viselt, és visszautasította, hogy hadvezér legyen és a Fáraó leánya fiának mondják.
- Bartimeus, a vak koldus is levetette a felső ruháját, kifejezve vele, hogy nem akar többet koldus lenni.

Neked is le kell ma valamit tenni, jelezve ezzel, hogy nem akarsz a múltban élni, hanem el akarod venni Isten csodálatos áldását és helyreállítási tervét.

Az Ige mondja: Joel 2:23 „Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben: mert megadja néktek az esőt, igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek..”
Ez az eső az áldás esője, és kipótolja nektek az esztendőket, amelyet a sátán tönkretett.
A mai napon helyreállítást kérünk az Ige alapján: eszünk és megelégszünk, magasztaljuk az Urat, és nem szégyenülünk meg! Ahhoz, hogy hitben birtokba tudjuk venni a helyreállítást, el kell engedni a múltat. Ne várd, hogy belépj Istennek a neked szánt áldásaiba, ha még magadba hordozod a múltban történt rossz dolgokat, csalódásokat, nehézségeket, bármi ami a múltban volt. Mondd ki: jogom van Jézus nevében a teljes helyreállításhoz, és követelem az életemben a Joel 2:25-26 Igék alapján a helyreállítást. Amikor Isten helyreállít, az azt jelenti, hogy az eredeti előző állapotba, vagy egy még jobb áldottabb állapotba helyez. Tehát a helyreállításnál dupla áldás is jöhet, mint pl. Jóbnál. Ő duplán kapott vissza mindent, Job 42:10 …”És kétszeresen visszaadá az Úr Jobnak mindazt, amije volt.”

Amikor az ördög lopott tőlünk, Isten nem úgy képzeli a helyreállítást, hogy visszaállítja az eredeti állapotba, hanem fizettet az ellenséggel, és te előbbre fogsz lépni, növekedni fogsz, és többed lesz mint előtte volt.

Ha valaki hasznot húzott belőled, miközben te reggeltől estig dolgoztál neki, és akár meggazdagodott, gyarapodott belőled, - ez legyen akár a munkahelyed, vagy bármi az életedben – ne add fel, Isten kárpótol Téged. A kárpótlás ott van Isten programjában az Ige szerint.
Példabeszédek 6:31 …”És ha rajtakapatik, hétannyit kell adnia”
Isten az Igéje szerint kötelezi az ördögöt, hogy amit tőled ellopott hétszeresen visszaadja, ezért neked egy jobb állapotban, áldottabban kell kikerülnöd abból a helyzetből, amiben voltál, vagy vagy.
ISTEN IGÉJE SZERINT EZ JÁR NEKED! KÉRD AZ ÖRÖKSÉGEDET! Vedd birtokba! Ábrahám áldása a miénk Krisztus Jézusban, Ábrahám gazdag ember volt, ez a gazdagság és áldás minket is megillet. Bármit amit elloptak tőled, a békességedet, az örömödet, egészségedet, egzisztenciádat, amiben csak hiányt szenvedsz. A helyreállítás jár neked.
Joel 2:28 „És lészen azután, hogy kiöntöm Szellememet minden testre, és prófétálnak a Ti fiaitok és leányaitok ; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.

Isten Szellemét és Isten jelenlétét hordozzuk magunkban, és ez is egy áldás Istentől. Az Újszövetség áldása a „Nagyobb” van bennünk.
Róma 8:11 „Ugyanaz a Szellem lakik bennünk, mint aki feltámasztotta Jézust a halálból.”

A helyreállításnak meg kell történnie az életünk minden területén, és egy jobb, sokszoros, növekedettebb áldásba lépünk előre. Hidd és valld meg, és ne beszélj a pusztulásról, ne panaszkodj, a hit szavaid szóld!

Isten azt mondja, nem szégyenülhetsz meg, kérd a helyreállítást, és ne félj, csak higgy!
A hit örömébe légy, örvendezz, bár az emberek csak akkor szoktak örülni, ha már megtörtént a helyreállítás. Neked ki kell tartani, amíg megjön az áttörés!

Az emberek, - a keresztények is – néha türelmetlenek, a láthatóra tekintenek, és csalódottá, illetve mérgessé válnak, mert még nem jött valóságba az áttörés. Amikor türelmetlenné válsz, gyakorold inkább a hit legmagasabb szintű formáját. A HÁLAADÁST!
A keresztényeknek minden nap hálát kellene adniuk, - és örvendezniük nem a láthatóra tekinteni- , amíg nem jön valóságba a helyreállítás győzelme az ügyükben. Amikor minket valaki meghív ebédre, már előre megköszönjük.
Ó köszönöm szépen, mondod, pedig még nem kaptál semmit. Az Úrral is így kellene lennünk, megköszönni, hogy valóságba hozza nekünk. Hálával teljes szívvel lenni az Úr irányába, a változásért. Uram, hálával köszönöm a tökéletes helyreállítást, a kegyelmedet, a Joel 2:25-26 alapján.

A hitünk egyik kifejező formája a dicséret, imádat, és hálaadás. Azok a dolgok, amelyek az életünkben helyreállításra szorulnak, családi, anyagi, testi, házassági, szolgálati, vedd a szádra, és dicsérd Istent hálaadással, és dicsérettel, és örvendezz az Úrban, a te szabadító Istenedben, és kérd a kárpótlást, amit ellopott tőled evilág istene. És Isten megadja bőven a felüdülést, a túláradást, a bőséget, mert az Úr áldása az gazdagít meg.
ÁMEN


2. A HELYREÁLLÍTÁS AKADÁLYAIAz életünkben mindannyiunknak adódtak olyan nehézségek, amikor valamit elveszítettünk, elvettek, elloptak tőlünk valamit, beteggé váltunk.

Ma arról beszélünk, hogy van mód Krisztusban a helyreállításra, hogy teljességre jussunk, de az életünkben vannak akadályok, amelyek gátolják, hogy az életünk helyrejöjjön.
Ap.Csel:3:19-21 „Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a Ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.
És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett. Akit az égnek kell magába fogadnia mindaz időkig míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden Ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.”
Isten azt mondja, hogy elsősorban bánjuk meg és térjünk meg, hogy eltöröltessenek a bűneink. Bűn az, ha folyton aggodalmaskodunk. Írja az ige: Jézust az ég magába kell fogadja, amíg nem jönnek bizonyos dolgok valóságba az életünkbe, vagyis amit a próféták szólottak, amíg azok nem jönnek valóságba. A Joel 2:25,26 szerint pedig kértük az Úrtól, az ige alapján, hogy „kipótolom néktek az esztendőket, amit tönkretett a szöcske a cserebogár, a hernyó és a sáska, az én nagy seregem amelyet reátok küldöttem. És esztek bőven és megelégesztek és magasztaljátok az Úrnak, a ti Istenetek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek és soha többé nem pironkodik az én népem. És megtudjátok, hogy az Izrael között vagyok én, hogy én vagyok az Úr a ti Istenetek és nincs más és soha többé nem pironkodik az én népem.”
Meg kell bánnunk a bűneinket, hogy eltöröltessenek, hogy életünkbe egy felüdülés jöjjön. Amikor az ember felüdül, az olyan, mint a harmat a szárazságban: a növényzet felüdül. Mi hogyan üdülünk fel? Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, képes megőrizni a szívünket, gondolatainkat. Jézus békességet hozott nekünk, de mi nem mindig ebben a békességben éljük a mindennapjainkat, zaklatottság, kívül harc, belül félelem, mindenféle egyéb dolgok jönnek, és nem mindig érezzük magunkat felüdülve.
Isten azt mondja az igében, hogy bánjuk meg, hogy eltöröltessenek egyrészt a bűneink másrészt pedig a felüdülés jöjjön, hisz addig az ég magába fogadja Jézus Krisztust, addig nem jön vissza, amíg bizonyos dolgok meg nem lesznek, amit a próféták szája által szólt Isten a szentírásban. Az egyik az, hogy Isten azt mondja, helyreállítja nekünk az esztendőket, vagyis helyreállítás kell, hogy megelőzze Jézus visszajövetelét, amit ellopott a szöcske, a cserebogár, a hernyó. Mik ezek? A fizikai világban a növényzetet ezek a kártevők pusztítják. Az egyik a gyökerét, a másik a szárát, a harmadik a levelét, a negyedik a gyümölcsét pusztítja. Az ördög pusztítja a mi termésünket. A mi életünkben megtámadja az anyagi helyzetünket, a házasságunkat, a gyerek-szülő kapcsolatokat, az összes kapcsolatainkat és egyebeket. Azt mondja itt Isten, hogy eszünk bőven, és megelégszünk. Egy helyreállításnak kell egyrészt előjönni mielőtt Jézus Krisztus visszajön, másrészt, pedig több minden van a Bibliában aminek meg kell történnie Jézus Krisztus visszajövetele előtt, pl. a világon mindenütt kell, hogy hirdessék Isten evangéliumát, hisz azt mondja az ige Máté 24:14 „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég”.
A Márk 16:15 „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek”, hogy aki hiszen az üdvözüljön. Ugye mi hívők ördögöket űzünk Jézus nevében, de nem fog „csakúgy” az ölünkbe pottyanni ez a helyreállítás, nekünk is kell tenni valamit. A hitnek a szép és jó harcát meg kell harcolnunk, az ördög munkáit lerontva, és ellenállva az ördögnek. A mai tanítás, amikről beszélni fogok, az is egy módja lesz annak, hogy megváltozzunk, hisz fizikai testben élünk, van szellemünk és lelkünk. A fizikai testünk, érzelmünk, akaratunk, szaglásunk, látásunk, hallásunk, tapintásunk mink befolyásolja a szellemi életünket, a hit életünkre is hatással van. Mert ha látás szerint járunk, az érzékeink szerint járunk, és akkor nagyon sokszor inkább sírva szeretnénk fakadni! Amikor szellem szerint járunk, mint Istennek fiai, akkor győzedelmes életet tudunk élni, a hit győzelmében tudunk áradni. A helyreállítás nem fog automatikusan eljönni, egyrészt imában kérjük, mert addig még nem jön vissza az Úr Jézus Krisztus. Az ördög ellene lesz annak, hogy neked és nekem egy helyreállítás történjen az életünkben! A helyreállításra szükségünk van, mert az elmúlt időszakban rengeteg mindent lopott az ördög, e világ istene.(Ki az akitől nem lopott az ördög?) Tehát szeretnénk, hogy a mi időnk békés legyen, bőséges legyen, üdvösség kincseiben, bölcsességben, a tudományban, egészségben, és az Úr félelme legyen a mi kincsünk. Tehát helyre kell állnia annak, amit ellopott tőlünk az ördög, de ezt követelni kell, követeljük a jogainkat, mert Isten leírta az igében, hogy kipótolja nekünk az esztendőket. Kérjük és megkapjuk, hogy a mi örömünk teljes legyen, de az ördög ott lesz résen és meg akarja akadályozni, hogy Te ezeket elnyerd. Akár az anyagi áldást, akár egy jó társat, akár egy jó házasságot, egy jó férjet, egy jó feleséget, a gyerekeiddel való kapcsolatot, vagy a szolgálatodat, egészségedet, bármit. Hirdetni kell az Evangéliumot, és fontos hogy a hatalmunkat gyakoroljuk!

Zsidó 1:13 „Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem?”
Jézus a fej, mi a test vagyunk, Jézus lábai alatt az ellenség úgy van ott, mint egy zsámoly. Jézus eltaposta az ellenséget, tudjuk, hogy legyőzte, lement a pokolba 3 napra és legyőzte a mi ellenségeinket, a fejedelemség, a hatalmasság, az élet sötétségének a világbíróit, és a gonoszság szellemeit! Ezekkel nézünk szembe nap mint nap, ezeknek a levegőbeli hatalmasságoknak joguk van itt lenni a földön és az emberektől lopni, a tudatlanságukat kihasználva akadályozva a hitük működését, és egyben a helyreállítást az életükben! Kétségbe, a félelembe, és az aggodalomba tesz minket. Ezek felett nekünk van hatalmunk. Jézus nekünk adta a hatalmat, (Lukács 10:19) hogy kígyókon, skorpiókon tapossunk, és az ellenség minden erején. Isten nem a kárhoztatás Istene, és amiről beszélünk a teljes helyreállítás érdekében, hogy el tudjuk és birtokba tudjuk Istentől venni, ezt csak hitben tudjuk először elvenni, előszólítani a hitnek a szép és jó harcában! A hit azt jelenti, hogy szeretetbe vagyunk, mert a hit szeretet által működik, és a hit pajzsán ha nem folyik át a szeretet, az ördög tüzes nyilai fognak az élet minden oldaláról és irányából elérni.

Négy dologról szeretnék beszélni, ami akadályozhatja az életünkben a helyreállítást:

Az első a szeretetlenség,
a második a félelem,
a harmadik kisebbrendűségi érzés,
és a negyedik a bűntudat.

Ezek testi dolgok a testünknek a tulajdonságai, és érzelmünk. Az érzelmeinkből fakadnak ezek a dolgok. Vannak akadályok az életünkben, amelyek akadályozzák Isten áldását. A helyreállítást egyrészt úgy tudjuk birtokba venni, ha a hatalmunkat gyakoroljuk!

Az ellenséget úgy kell látni, mint egy zsámolyt a lábunk alatt, mint ahogy a Lukács 10:19 mondja, hogy kígyókon és skorpiókon taposunk és az ellenség minden erején és semmi, de semmi nem árthat nekünk. Vagyis ha valamin taposunk, az nincs fölöttünk, és az nem uralkodhat rajtunk, azt mi tapossuk el. Tehát ami alattunk van, akkor az minket nem győzhet le.
Mi Isten csatornái vagyunk és rajtunk a felelősség, hogy mi az, amit el tudunk venni hit által. A pásztor ott van melletted, támogat, de nincs a gondolataidban benne, nincs a szívedben,
nincs az érzelmeidben benne, egyáltalán nincs benned, és ezt tudd!
Mindenki a maga életét éli a maga érzelme és a maga gondolatvilága felett tud uralkodni, a pásztor segíthet imával, de amíg a te félelmed, a kudarcod, a kétségeden, a kárhoztatásodon gondolkodsz, azt nem tudja megakadályozni, mert az a te gondolatod.
Isten azt mondja: „Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr”. (Ézs. 55:8) Meg kell bocsátanunk azoknak, akik odatettek ahova tettek, akadályoztak minket, vagy valami rosszat okoztak nekünk, vagy akár önmagunknak is meg kell bocsátanunk.
Mert ha mi meg nem bocsátunk, a mi Mennyei Atyánk sem bocsát meg nekünk.
(Mk 11:25 „És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.”)

Meg kell szabadulni ezektől a rossz dolgoktól, mert addig nem tud Isten áldása rád áradni.

Az emberek szenvednek a neheztelésük, a szeretetlenségük következtében, A szívüket nem tartják szeretetben, ezért neheztelés, tüske van benne. Valaki a héten felhívott és azt mondta, hogy egyszerűen nem érti, hogy ő imádkozik, és mégsem árad rajta keresztül Isten igéje. Mondtam neki, hogy menj az Úr elé, és mondd el neki minden problémádat, és vedd ki a tüskéket a szívedből. Hogyan? A (Máté 13:7) tövisek közé vetett mag gyümölcstelenné válik, mert elfojtják a tövisek, ahogy Isten csodálatos igéjében le van írva. Ki kel pucolni a tövisektől, azoktól a tüskéktől a szívünket, amit mások ejtettek, és nap mint nap ejtenek. Jönnek jó emberek, és az agyunkat az elménket, a gondolatainkat meg fogja az ördög általuk támadni. Neheztelés, gyanakvás, harag, vagy bármi támad a szívünkbe az irányukba. Vedd ki az összes tüskét, fájdalmat, menjél le akár a szíved mélységébe és vedd ki! Akár a gyermekkorodra menjél vissza, és hitben vedd ki, sírással, könnyekkel fog járni, de vedd ki a szívedből ezeket a nehezteléseket, sérelmeket, akik megbántottak Téged. Visszatérve a telefonálásra, ez egy többdiplomás nagyon okos, értelmes, szép lány, és mégis kisebbségi érzésben van. Úgy érzi, hogy semmi nem sikerül az életében. Már gyerekkorában elkezdték neki mondogatni, hogy ilyen csúnya, meg olyan csúnya, meg semmire nem viszi az életben, és egyebek. Mire Ő elkezdett diplomákat gyűjteni, és valahogy nem találja önmagát. Tehát vissza kell menni a gyerekkorra és meg kell találni önmagunkat, és a tüskéket mind kipucolni magunkból. A gyűlölet, a meg nem bocsátás szelleme az első számú ellenségünk, mert ha mi meg nem bocsátunk, a Mennyei Atyánk sem bocsát meg nékünk.

Két történetet említenék nagyon röviden:
Volt egy férfi, akit a felesége elhagyott, megcsalta őt, és ezért gyűlölte a feleségét. Az idő folyamán elvesztette az állását, súlyos beteggé vált, és mindenért a feleségét okolta. Ez a férfi tüdőbajosan vért hányt, és addig nem tudott meggyógyulni, amíg meg nem bocsátott a feleségének. Miután megbocsátott, meggyógyult, kiváltotta a jogosítványát, pénze lett és jó irányba fordult az élete. Tehát ha valaki ellen van valami panaszod, meg kell bocsátani, mert addig nem fog működni a hited!

A másik történet pedig: volt egy tanárnő, aki 10 éve elvált a férjétől, és olyan izületi gyulladásban szenvedett, amelyet nem tudtak sehol sem meggyógyítani. Elment Isten emberéhez, hátha nála kap gyógyulást. Azt mondta neki ez a férfi: neked el kell válnod, csodálkozott a nő: ne bolondozzon, hiszen már 10 éve elváltam a férjemtől. A férfi azt mondta a nőnek: Te nem váltál el, mert minden reggel ott van a képzeletedben és minden reggel haraggal gyűlölködsz. Vagyis napról-napra, a képzeletében sosem vált el attól az embertől, és a gondolatában is még mindig ővele élt. A gyűlölködés valójában tönkretette a tanárnőt, elszáradtak a csontjai, és gyógyíthatatlan bántalmak jöttek a testébe. Aztán végül kifakad a tanárnő és azt mondta: hát annyi bajt okozott nekem a volt férjem, miután feleségül mentem hozzá, sose keresett munkát magának, minden jövedelmemet felélte, hogyan szeressek egy ilyen férfit?
Azt mondta erre a pásztor: Ez a maga dolga, de Isten ereje nem fog magán működni addig, amíg megbocsátatlanság van a szívében. A nő elmondta, hogy Ő nem tudja megtenni, hogy szeresse ezt az embert.
Azt mondta erre az ember: ha nem áldod az ellenségedet, ha nem cselekszel jót neki, ha nem ébred iránta szeretet, nem tudsz ebből a betegségből meggyógyulni. Javasolta, hogy álljon a volt férjével szembe és mondja meg neki: szeretlek és megáldalak!
Viaskodni kezdett magában ez a tanárnő, és azt mondta: ezt nem tudom megtenni, a fogát vicsorgatta, de tudta, addig nem gyógyul meg, amíg meg nem bocsát. Három hónapba került míg végül a tanárnő – lehet hogy több fogába került – de megbocsátott a volt férjének, és Isten ereje átáradt rajta.

Három hónapon belül teljesen meggyógyult az izületi gyulladásból. Hát igen! Isten bennünk lakozik, de hit kell ahhoz, hogy megbocsássunk, és a hit szeretet által működik. A gyűlölködés ellenszere a szeretet.
Semmi más fontosabb parancsolat nincs.
Egy dologgal tartozunk egymásnak, hogy szeressük egymást. János 13:34,35 Azt mondja, hogy „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok”

Az ördög szakadásokra, ellenségeskedésre, versengésre ingerel minket és egymás ellen akar fordítani. Ha ezt elérte, akkor aláaknázta a mi szeretetbe járásunkat, a hitlépésünket és hit utunkat. Vagyis nagy támadási felülete az ördögnek a mi szeretetünk, a mi hitünk. Az emberek néha félnek kijelenteni: hogy SZERETLEK! – mert félnek a következményétől. A szeretet a hit cselekedetében kell hogy megnyilvánuljon, mert különben megholt. Szeretni annyi, mint tenni valamit a másikért. Ez néha erőfeszítésbe telik, a szeretet hosszútűrő, türelmes. 1Kor. 13:4,5,6,7,8 „A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr A szeretet soha el nem fogy.”

Az emberek pedig nagyon könnyen elveszítik a türelmüket, kétségbeesnek, megkeserednek, és ez aláássa azt, amivé akarnak válni. A szánkat, az érzelmeinket, kimondott szavainkat uralnunk kell, és a növekedés azt hozza magával, hogy változunk. Akik nem változnak az évek során, azok nem is növekednek Isten igéjében. Vagyis Ők nem képesek arra, hogy növekedjenek, mert nem akarnak. Akarni kell mindenkinek ezt, alázat kell ehhez. Az alázatos szív kap több kegyelmet, az alázatos, a tanítható szív. Az igazi szeretet igen szereti a másikat.
A tanítások azt a célt szolgálják, hogy mindenkit felemeljenek és építsenek. Hallottam már olyan prédikációt is, hogy nem szabad egyes fejezeteket a Bibliából előhozni. Én még ilyet nem olvastam, én az ige embere vagyok, én bármit előveszek hitben és szeretetben és előhozom az embereknek, mert nem szégyellem Krisztus evangéliumát. Nincs sehol ilyen tiltás, hogy ezt, vagy azt a Bibliából nem szabad előhozni, hiszen azt mondja az ige, hogy boldog aki olvassa, és továbbadja Isten csodálatos igéjét, ami növekedést hoz a számunkra. Tehát az igazi szeretet szereti a másikat és nem kárhoztatja, nem átkozza, az önző testi szeretet meg azt mondja, hogy másik mit NEM tett meg értem!! Ez borzalmassá teszi az életünket, keserűvé, és amikor azt mondjuk, hogy ezt vagy azt nem tettek meg értünk, -nagyon sokszor tényleg nem tettek meg értünk semmit - lehet, hogy sokkal többet érdemeltünk volna, és mégsem cselekedtek értünk semmit. De tovább kell lépnünk, az igazi szeretet az boldogságot hoz nekünk, boldogságot hoz az életünkben! Az emberek sok sérelmeket hordoznak, sajnálják magukat és másoktól is elvárják, hogy sajnálják őket. Önsajnálatot éreznek. Az nem jó, ha úgy érezzük, senki nem értékel minket, senki nem vesz észre minket, és néha elkezdünk duzzogni is, kétségbe, vagy pánikba esni, és ilyenkor elengedjük a valós célt. A hit az soha nem szomorú, nem akar életet elengedni.
Mi élni akarunk, Jézus előnkbe adta az életet és halált, és mi az életet választottuk. Örök élet van a szívünkben, akkor nem gondolkodunk a halálon.
János 10:28 „És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.”
Ki adja a halál érzését a gondolatomba? Az ördög, hogy haljak meg! El akarja pusztítani az életedet. Dobd ki azt a halál gondolatát a szívedből, az értelmedből! Az nem jó dolog!
János 10:10 „A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.”
Úgyhogy állj ellen ennek a gondolatnak, ahogy a lopásnak ellenállsz. Ugyanúgy ennek a gondolatnak is ellenállok, hogy véget vessek az életemnek. Miért vetnék véget? Itt a családom, itt a házam népe, itt vannak a gyerekeim, akkor miért? Ezen kell gondolkodni, az életen! Hogy ki szeret? És azon nem, hogy mi nem sikerült, és ki nem szeret. Rázd ki magad ebből a helyzetből! Jézus életet hozott mindenkinek, és nem halált. Meg kell szabadulnunk ezektől a gondoktól, ezektől a rossz gondolatoktől. A félelem nagyon nagy akadály a hit útján.
II Timóteus. 1:7 Sokan a félelem fogságában élnek, pedig Isten nem a félelem szellemét adta, hanem az erő, a szeretet, a józanság szellemét. Néha el kell mondanunk, hogy észheztérjenek az emberek, hogyha élni akarnak. A múltkor valaki felhívott engem, hogy meg akar halni. Mondtam neki, hogy Te komolyan gondolod? Nem jó ezzel fenyegetőzni, hogy meghalok! Ne prófétáljunk magunknak halált, ne prófétáljunk magunknak olyan dolgot, amit mi magunk se szeretnénk, és nem lenne jó sem a családunknak, sem önmagunknak. Hiszen a környezetünket fosztanánk meg attól, ha önmagunk élete elmenne.
Egy példa: sokan félelmembe vannak, és ez a pásztor akiről beszélek, tüdőbajt kapott fiatal korában. Egy nagyon súlyos tüdőbajt. Abban az időben még nem volt Penicillin, sem antibiotikum. Gyerek volt és bementek egy iskolai szertárba, ott volt a biológia óra. Üvegben tárolták a belső szerveket, és a tanár a tüdőről beszélt. Azt mondta a tanár: vannak olyan betegségek, amelyeket örökölnek, és leghajlamosabbak a keskenyvállú, hosszúnyakú férfiak a tüdőbajra. A diákok mind nyújtogatták a nyakukat, és amikor körülnézett ez az ember, úgy találta neki van a leghosszabb nyaka. Akkor már tudta, hogy meg fogja kapni a tüdőbajt. A félelem belenyilallt a szívébe, hazament és otthon elkezdte a tükör előtt vizsgálgatni a nyakát. A szívébe beleköltözött a félelem. Attól kezdve pontosan a tüdőbajtól kezdett remegni, abban őrlődött, mire betöltötte a 18. évet megkapta a betegséget. A hasonló dolgok hasonló dolgokat vonzanak, minden a maga hasonlóságára vonz gyümölcsöt. Vagyis ha félünk a rákbetegségtől, ha félünk a szegénységtől, az mind odavonzza amitől félsz. Az ige mondja: Jób 3:25 Mert a mitől remegve remegtem, az jöve reám, és a mitől rettegtem, az esék rajtam.
Ha bennünk félelem lakozik, az egy nyílt csatorna lesz az ördögnek, hogy az életünkbe jöjjön és megtámadjon minket. A félelem nem más, mint negatív hit!
Pont az ellentéte a szeretetnek, a szeretetben nincs félelem. Az első és legfontosabb, ha félsz meg kell vizsgálni, hogy kivel nem jársz szeretetben? Ez a legelső amit meg szoktam vizsgálni, hogy mi hibázik itt. Vigyáznunk kell ,tehát ez a gyerek félt a tüdőbajtól, megkapta, vért hányt, és pontosan úgy történt, ahogy magának meggondolta. Sokan megszokásból halnak meg, úgy, hogy nagyon sok embernek a családjában azonos betegségekben halnak meg, úgy mint a papa, vagy a mama. Nagy befolyással van az emberek életére a félelem, pl. egy meghal az 50-es éveiben agyvérzésben, és az unoka is már attól fog félni, hogy ő is abba fog meghalni. A mama is elhinti, hogy az egész család ebben a betegségben halt meg, így megy tovább, jaj jön a szélütés, és ahogy a mellkas táján érez valamit, azonnali szívrohamra készül az illető., vagyis egy félelem-teljes várakozásban éli az életét, a félelem meg fogja teremteni a testében azt az állapotot, amit hamarosan észlelni fog.
Nagyon sok nő pl. a rákbetegségtől fél, ó a nagynéném is ebben halt meg, én is ebben fogok. Nem szabad erre gondolni! Biztos, hogy megkapja az illető, amitől fél! Abban a pillanatban, amikor ezt a gondolatot észleled, azonnal megtagadni! Nem, ez nekem nem részem. Az ördög azt akarja, hogy minden több időt töltsél ezzel a gondolattal, hogy milyen tünetet fogadsz be, hogy mi lesz a te véged, miben fogsz meghalni. Amikor egy maghatározott félelem van az életedben, akkor állj ellen, ne engedd ezt meg, azonnal tagadd meg! A lopást is megtagadjuk, hogy ne lopjunk. Az egy csúnya dolog, ha valakit rajtakapnak a lopáson, és ezért minden ember általában tartózkodik a lopástól, és ellenáll neki, bármennyire is megkísérti a lehetőség, hát ennek a félelemnek is állj ellen Jézus nevében!
Ennek a pásztornak mondta egyszer az Úr, hogy építsen egy új templomot. Nem volt neki csak 2.500 $-ja. Elment egy építési vállalkozóhoz, és felbecsültette a költségeket. Elmondták neki, hogy 2.500 Millió $-ba fog kerülni. Az építési vállalkozó megkérdezte, hogy mennyi pénze van tulajdonképpen?
Ő mondta, hogy 2500 $-ja, az ember rámeredt, megcsóválta a fejét, és otthagyta. Ezután az ember elment ismertette a gyülekezet vezetőivel templomépítés tervét. Az egyik azt kérdezte: mennyi adományt fogsz idehozni nekünk erre az építkezésre, ő mondta, hogy egy fillért sem. A másik kérdezte: mennyi kölcsönt fogsz felvenni a banktól? –mondta, - egy fillért sem. Erre azt felelték az elöljárók, hogy Isten embere vagy, Isten pecsétje van az életed felett, de nem vagy jó üzletember. Így nem lehet templomot felépíteni, még lakóépületet sem! Ezután emberünk összehívta a diakónusokat, és elmondta a tervet. Az emberek rögtön úgy viselkedtek, mint a megriadt nyulak. Szétszéledtek, félelemmel teljesen. Néha te is így vagy a családodban, van egy jó hitterved, meg akarod osztani. A családtagjaid megrémülnek, hogy valami hibázik nálad, mert mit akarsz Te csinálni? Te az Úrban bízva akarsz valamit tenni. Néha eltanácskozzuk a hitünket, mert elveszik a hitetlenek, vagy a keresztények. Az az igazság, ha van egy jó hitterved, ne oszd meg senkivel, ha meg akarsz állni, csak azzal akire tartozik, mert különben ellopja az ördög a hitetlenek által.
A pásztor az Úr elé ment és mondta: Istenem látod, hogy ezek mind ellenem vannak.! Te hallottál minden egyes szót, mindenki egy véleményen van. Azt válaszolta erre az Úr: azt tanácsoltam Neked, hogy Te építsd fel! Te kezdj hozzá a templomhoz, ne pedig tanácskozzál róla! Azt mondtam, hogy engedelmeskedj a parancsomnak, KEZDJ HOZZÁ! Lassan ment a munka, elkezdte, habár remegtek a lábai, imába fogott: Uram! Beléd vetettem a bizalmamat, és Te elő fogod ezt hozni nekem. Amikor a körülményekre nézett, néha félelemmel telt meg, de folyt tovább az építkezés. Mindig az Úrhoz szaladt, amikor problémája volt, Megnyitotta a szívét, és az „Uram segíts!” nagyon jó dolognak bizonyult! Később a templom felépült!
Nem leszünk képesek a hitünket kifejleszteni, Isten nem tud rajtunk keresztül áradni, ha folyton másoknak vetjük alá magunkat, ha azzal foglalkozunk, másoknak mi a véleménye rólunk, mit gondolnak a mi hitünkről. Te maradj csak hitben, mert Isten meg fogja hozni életedben a legjobb dolgokat. Úgy is mondhatni, hogy hagyjál fel a környezet és a körülmények iránti félelemmel. Ne törődjél azzal, ki miben próbál Téged megfogni (akadályozni) és befolyásolni. Parancsold el azt a félelmet, és add át az Úrnak a nehézségeket. A kisebbrendűségi érzés a félelem, -hogy nem fog úgysem sikerülni – megbénít és ragadós. Ugyanis a másik emberen lévő félelem rád szakad. A félelem szellemét meg kell törni az illető felett, és elhagyja őt Jézus nevében.
Máté 18:18: Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz; és a mit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz.
Ha van valami hit-terved, ne oszd meg olyannal, félelemmel teli, mert nem tud hitben melléd állni, és le fogja húzni a hitedet! A terveidet pedig az ördög meg fogja általa lopni. Vigyázzatok, kibe vetitek a bizalmatokat! Ketten egyakarattal tízezreket tudnak megfutamítani! V. Mózes 32:30… „Miképpen kergethetne egy ezret, és kettő hogyan űzhetne tízezret.”


(Máté 18:20 Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.) Tehát olyan hittársat keress, aki veled egyakaraton van, és veled együtt küzd a hit-terved elérésében, nem pedig kioltja, lehúzza azt.
Nagyon sok embernek van kisebbségi érzése, és emiatt folytonosan meghiúsul az erőfeszítése. Ez egy nagyon komoly terület, amiről szólni kell, hiszen ha kisebbrendűnek érzik magukat, nehezen lehet kiragadni őket ebből a helyzetből. Ez olyan, mint egy szellemi börtön. Jézus a keresztényeknek kinyitotta a börtön ajtót, mi a szellem szabadságában – a ránk ruházott hatalomnál fogva – ki tudunk törni a szegénységből, a betegségből, a gyengeségből. Nekünk örök életünk van, ki kell szabaduljunk a szegénységből, a halálból, a betegségből. A mi utunk a szellemi szabadság egy győzelmi életbe. Hiszen Jézus győzelmet hozott, a Jelenések 12:11 mondja: „És ők legyőzték azt a bárány véréért, és bizonyságtételünk szaváért!” Többek mint győztesek vagyunk! Mi által? Jézus által, a bárány vére által, és a kimondott szavaink által. Ha mi hitet vallunk meg, győzelmet vallunk meg, akkor vagyunk győztesek a bárány vére által. Követeljük a jogainkat, ami nekünk jár az ige szerint.
Lényeges, hogy ne érezd magad kisebbrendűnek, századrangúnak, szöcskének, cserebogárnak, mert amíg fel nem hagysz ezzel a kisebbrendűségi érzéssel, addig az Úr nem tud segíteni rajtad! NEKED KELL AKARNI MEGVÁLTOZNI! Tedd le ezt a kisebbrendűségi érzést, és a szeretet útját építsd a személyedbe.
Egy iskolás fiú leszúrta az öccsét egy konyhakéssel, mert szülei folyton a kisebbet dicsérték. Ez kisebbségi érzést váltott ki belőle, és olyan rossz érzést, hogy amikor a szülei nem voltak otthon, a fiú rátámadt az öccsére egy késsel, és leszúrta. Sokszor már gyermekkorban a társaink beépítik belénk a kisebbségi érzést. Az életed, amikor a siker felé kezd indulni, akkor még jobban támad az ördög az emberek által. Megpróbál téged picinek feltűntetni, hogy nagyítóval lásd magad, hogy egyáltalán vagy-e valaki. Te Isten gyermeke vagy!
Erről a pásztorról, akiről már beszéltem, sok minden történt, elég zajos volt körülötte a világ. Egy napon azt mondták neki, akik körülötte voltak: igaz, hogy te imádkozol a betegek gyógyulásáért, és az összejöveteleken kiáltoznak, meg nyelveken szólnak az emberek? Igaz, válaszolta a pásztor. Akkor Te egy fanatizmusba estél, -mondták neki, mert az nem mindenben felel meg a Biblia tanításának. Ekkor egy tanácsot küldtek ellene, abba az egyházba, ahol ő volt a vezető. A tanács megvitatta az ügyét az illetőnek, visszavonták a vezetői kinevezését, és kizárták maguk közül. Kizárták a saját felekezetéből, amit ő alapított. Miközben ki volt zárva a gyülekezetéből, egy kisebbrendűségi érzés támadt benne és nagyon romboló érzéseket váltott ki. Nagy nehézségek árán sikerült ebből az állapotból kijönnie. Ez az ember a hit törvényét alkalmazta, a pásztorokat megtanította a hit újtára, azok pedig rohamosan fejlődtek, mentek előre a hit útján.
Amikor visszavonult abból a tisztségből ahonnan elküldték, addigra képtelennek érezte magát az élet problémáinak megoldására. De felnövekedett, kiépült abból a depresszióból, úgyhogy nem kell elfogadni semmilyen rosszat. Tovább kell mennünk, akármilyen rossz helyzetben vagyunk is jelenleg.
Ma egy „sógyáros” ember példáján keresztül mutatom be, hogy emelkedett ki a depresszióból, kijött a nehézségekből, és tudatosította magában, hogy aki hisz, annak semmi sem lehetetlen. Egy elmebeteg férfit hoztak egy evangelizációs alkalomra. Pénzfelajánlásokat is tettek azon a délelőtt, gyűjtöttek valamire. Ez az elmebeteg férfi is tett felajánlást. Mondták az emberek, ne higgyetek neki, mert ez bolond. Ezt a beteg férfit, viszont abban a pillanatban meggyógyította Isten. A férfinak egy kisebbrendűségi érzése volt, belebukott a vállalkozásba, eladósodott, és annyira aggodalmaskodott, hogy belezavarodott. Elszállították egy elmegyógyintézetbe, ott elektromos energiával kezelték, de nem hozta helyre az állapotát. Elvesztette a barátait, a presztízsét, a hitelét, tengernyi adóssága volt, és semmivé lett.
Az alkalmon azt mondta neki a pásztor: Maga nem kisebbrendű, maga Jézushoz jött, Maga Jézust elfogadta, és Isten országában egyek vagyunk. Jézus a minden erő forrása, magában lakozik, úgyhogy magát Isten fogja használni. Maga nem kisebbrendű, maga nem egy szöcske, egy cserebogár, húzza ki magát, mint győztes! Erre azt válaszolta az illető: micsoda állást kaphatok én még ezek után? Azt válaszolta a pásztor: én azt nem tudom milyen állást fog kapni, egy dolgot tudok ajánlani: olvassa a Bibliát kitartóan, és imádkozzon, és meg lesz magának amit kér. A pásztor egy igét is idézett: Máté 5:13 Ti vagytok a földnek sója; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.”
Ez a férfi egy napon visszatért, gyógyultan, normális állapotban, kijött abból a nehézségből és azt mondta üzleti vállalkozásba kezdek, mint sókereskedő! Ha hiszed kezdjél hozzá, válaszolta erre a pásztor. A férfi elkezdte a sót árulni és folyamatosan növekedni kezdett az Úrban. Isten megáldotta őt, a sókereskedése nőttön-nőtt. Végül egy óriási raktárt épített a folyóparton, és 50.000 dollárnyi sót halmozott fel benne. Egy nyári éjjelen nagy esőzés támadt, és másnap reggelre az egész terület víz alá került, raktárát is elöntötte a víz. A pásztor szívét megérintette a hír, és kiment a raktárhoz, és látta hogy a tulajdonos a raktárja közepén áll, énekkel dicséri Istent. Odament, hogy megnézze, eszénél van-e a férfi, vagy megzavarodott? Amikor odalépett hozzá, ő mondta: eszemnél vagyok pásztor, ne aggódjon, nem aggódom én sem. Mindenemet elvesztettem ugyan, de a maga szavával Isten erőforrása itt van bennem. A víz elvehette tőlem a sót, de nem veheti el Istent, Isten jelenlétét, és Isten erőforrásait, mert az bennem lakozik. Imádság és hit által újra ezekhez az erőforrásokhoz megyek. Soha többet nem szenvedek a kisebbségi érzéstől! Ez a férfi hitben járt, nem látásban! Tele volt önbizalommal azóta többszörös milliomos lett belőle, nemcsak sókereskedésben, hanem az üzleti vállalkozását kiterjesztette az óragyártásra is. Azóta saját óragyára is van. Nem azt mondom, hogy Te egy sókereskedést, vagy óragyárat csináljál, de bízzál meg Istenben, mert a forrás benned van. Isten forrásából tudunk meríteni valamennyien.
(János 15:7 Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.)
Az aggodalmaskodás is bűn, le kell tenned Neked is! Lehet aggodalmaskodni, de ugyanolyan bűn, mint amikor gyűlölködünk. És a bűn ott leselkedik az ajtónk előtt.
Neked is ki kell, hogy gyógyuljál, ki kell hogy képezd magad arra, hogy kigyere ebből a kisebbségi érzésből, akárhány problémád is van, mindenből képes vagy kijönni Isten segítségével!

Akadály a hit útján a bűntudat is. Tudjuk, hogy a Róma 8:1 szerint akik Krisztus Jézusban vannak nincs kárhoztatásuk. Kicsoda az aki vádolja Isten választottait? A bűntudat. Nagyon sokan szenvednek a bűntudattól, amin minden kereszténynek felül kell kerekedni, különben a bűntudat akadálya lesz az Istennel való együtt-járásunknak, a hitben való létünknek. Segítenünk kell nektek, és magunknak abban, hogy megszabaduljunk a bűntudat érzésétől. Rá kell mutatnunk arra, hogy amikor méltatlannak érezzük magunkat tele vagyunk bűntudattal, mit rontottunk el, mit csináltunk rosszul. Emberek vagyunk, egyikünk sem tökéletes. Sokszor mi vagyunk a saját életünk legnagyobb rombolói, mert hatalmas bűntudatban éljük az életünket. Pedig az Úr kijelentette az I. János 1:9 szerint: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.”
Minden kegyelemből van Isten királyságában. Elő kell ebben lépnünk.
Egy történet: volt egy házaspár: jó megjelenésű férfi, a felesége egy gyönyörű nő, de haldokló arca volt az asszonynak. Mindent megjártak már: psychiátriát, kórházakat, külső-belső gyógymódok, minden elképzelhető dolgot, de nem tudtak az orvosok az asszonynak segíteni. Segítségért mentek az alkalomra, ahol a pásztor megkapta szellemben, hogy a nőnek nem a teste beteg, hanem a gondolkodásával van a probléma. Megkérte a férjet, hogy hagyja magára, és megkérdezte az asszonyt. Hölgyem, ön kíván élni? Legalább a férje kedvéért kellene hogy éljen. Az asszony meg akart halni, pedig 3 gyermeke volt. A pásztor így szólt: meg kell hogy vallja nekem a múltját! Azt mondta az asszony: talán a rendőrségen vagyunk, hogy bűnügyi kihallgatásra jöttem? –Ha nem mondja el a múltját, nem tudok segíteni Önnek – felelte a pásztor. Az asszony megijedt, és zokogni kezdett. Elmondom Önnek a múltamat, de nem hiszem, hogy ez okozná a bajt. (Lehet, Te is úgy gondolod, nem is ez okozza a bajt, az is lehet, magadra ismersz. Azt mondta pásztor a asszonynak: menj és az összes tüskét vedd ki a szívedből. Menj vissza a gyermekkorodba, valamikor én is megtettem ezt. Mert ezek a tüskék akadályozzák a hit útját. A tövisek, a múlt régi gyökerei, és gyökeret vertek a szívünkbe. Ez ki kell tépni, vagyis el kell engedned, mert a tövisek közé vetett magot megfojtják a tövisek, és gyümölcstelenné válik az ember élete.)

A történet: Lány gyerekként elvesztette a szüleit, és a nővére lakásában élt, aki anyjaként gondoskodott róla, a sógora pedig olyan volt mintha apja lett volna. Szépen gondoskodtak róla, főiskolára, egyetemre járt, és a testvére egy gyereket is szült. Amíg a nővére kórházba volt, a sógora ajánlatokat tett neki, nem hagyta békén. Randevúzgattak itt-ott, de közben halálosan félt attól, hogy megtudja a nővére. Nagyon nehéz helyzetben volt. Egy belső lassú pusztulás kezdődött el a lányban, és azt mondta: az első férfi aki megkéri a kezemet hozzámegyek feleségül. Jött is egy fiatalember, akihez hozzáment, és született három gyerekük. Az asszony egy lassú haldoklásnak indult, mert a bűntudat állandóan gyötörte. A saját házaséletükben is úgy érezte magát, mint egy prostituált. Becsapta a nővérét is, meg sem vallotta neki a dolgot!
Úgy gondolta, hogy túlságosan súlyos a bűne ahhoz, hogy meg lehessen bocsátani. Vannak olyan dolgok, amit esetleg nem vallhatunk meg a másiknak, vagy nem is akarjuk megvallani, és ott bűntudatként nyomasztja az életünket. Az életedet úgy teszed tönkre, hogy évek óta a bűntudatot hordozod magadban. Ki kell ezt az érzést magadból vetno, hiszen Jézus azért jött, hogy megmentse mindazt, ami elveszett! Jézusban van bűnbocsánat bármire is. Nincs kis bűn, vagy nagy bűn. Ha bűn van, azt meg kell vallanunk az 1. János :9. igevers alapján, és el kell utána felejteni.
A világ (szellemileg újjá nem született emberek) a kis bűnnel is, és a nagy bűnnel is pokolra kerül, nincsen különbség közte. A keresztényeknek meg kell bocsátanunk, mert nincs kis-, vagy nagy bűn. Isten elküldte az egyszülött fiát, hogy megmentse ami elveszett, és Isten bocsánatát nyerjük Jézus Krisztus kiontott vére által.
MINDENKI SZÁMÁRA VAN MEGBOCSÁTÁS.

A pásztor így szólt az Asszonyhoz: asszonyom, magát bátorítani, vigasztalni akarom, mondja el velem ezt a megtérő imádságot:
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámad a halálból az én megigazulásomért!
Kérlek Jézus, legyél az én Uram! Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm! Jézus, Te vagy az én Uram!
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm! Én meg vagyok váltva! Újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.
Köszönöm Úr Jézus az örök életet! Ámen.

Az asszony elmondta szívből, és üdvözült, szabaddá vált a bűntudattól. Jézus olyan messze vetette a bűneinket, amilyen messze a kelet a nyugattól van. Az asszony odaadta szívét az Úrnak, és megszabadult ettől a nyomasztó tehertől, a haldoklástól. (Zsoltárok 103:12)

Isten kegyelméből minden problémára meríthetünk megoldást az Evangéliumból. Mi az élő Istenben bízunk, mert Ő gazdagon megad mindent a mi bőséges táplálásunkra. (I. Tim. 6:17 „Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, a ki gazdagon megad nékünk mindent a mi bőséges tápláltatásunkra;”)
Ne engedd a bűntudatot, sok ember bűntudatban él anélkül, hogy bármit is elkövetett volna. Van aki azért érzi bűntudatban magát, mert szegény, a másik azért, mert gazdag, és szegények vannak körülötte. Nekünk e bűntudat érzését el kell dobnunk, mert minden esetben le fog húzni minket. A világ a bűnösség érzésében működik, és téged is bűntudatba akarnak tenni. Ne hagyd magad ennek alárendelni és szabadulj meg a bűnösség érzésétől!
Lukács 13:11-17 „És íme vala ott egy asszony, kiben betegségnek szelleme volt tizennyolc esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és teljesen nem tudott felegyenesedni. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből! És reá veté kezeit; és azonnal felegyenesedék, és dicsőíté az Istent. Felelvén pedig a zsinagógafő, haragudva, hogy szombatnapon gyógyított Jézus, monda a sokaságnak: Hat nap van, a melyen munkálkodni kell; azokon jőjjetek azért és gyógyíttassátok magatokat, és ne szombatnapon. Felele azért néki az Úr, és monda: Képmutató, szombatnapon nem oldja-é el mindenitek az ő ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-é itatni? Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a Sátán megkötözött ímé tizennyolc esztendeje, nem kellett-e feloldani e kötélből szombatnapon? És mikor ezeket mondta, megszégyenülnek mindnyájan, kik magukat néki ellenébe veték; és az egész nép örül vala mind azokon a dicsőséges dolgokon, a melyek Ő általa lettek.”
Az asszony a betegség szellemétől 18 éve meggörnyedt volt, és nem tudott felegyenesedni. Jézus eljött az igazsággal, és szabaddá tette. Neked is szabadnak kell lenned, minden betegségtől, fájdalomtól, félelemtől, bűntudattól, mert hitromboló hatása van a bűntudatodnak. Bízzál az Úrban! Légy szabad, de Jézusnak hajolj meg, ne az ördögnek. Mi tudjuk, hogy kinek hiszünk. A „Nagyobb” van bennünk, és ezért boldognak kell lennünk. Mindenki felelős a saját életéért. Mindig másokat okolunk ha valami történik az életünkben. Ez az Édenkertből jött: Ádám Évára mutatott, Éva a kígyóra, a kígyónak már nem volt kire mutatnia Döntést hozunk az életünkben, és felelősek vagyunk minden döntésünkért. Persze bejátszhat az ördög is, befolyásolhatnak személyek, de felelősek vagyunk a saját életünkért. Egy életünk van, vigyázzatok rá!
A kárhoztatás a bűnösség érzését fogja az életünkben megteremteni.
Kétféle kárhoztatásról beszélünk:
1.) Amikor mások kárhoztatnak, (pl. a parázna asszony esetében)
2.) Amikor önmagunkat kárhoztatjuk. Róma 8:1)
A parázna asszony történetével Jézust akarták csapdába ejteni! Az asszonyt rajta kapták, és az akkori törvények szerint meg kellet volna kövezni. Jézus mondta a vádlóknak, „Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ!. (János 8:7) Azok pedig ezt hallván, és lelkiismeret által vádoltatván egymásután kimenének a vénektől kezdve, mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt és az asszony középen állva.
8:10 … Asszony hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-e téged?
8:11. Az pedig monda: Senki Uram! Jézus monda néki, Én sem kárhoztatlak, eredj el és többé ne vétkezzél”.
Jézus nem akarta, hogy az asszony rosszul érezze magát, nem akarta, hogy MEGSZÉGYENÍTSÉK! Isten nem vesz ebben részt! Nem akarja, hogy téged megszégyenítsenek.

Róma 8:1 „Nincsen ezért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint”.
Hány éve kárhoztatod magad? Bűntudatban vagy! A legtöbb keresztény a kárhoztatás valamilyen szintjén él, és ez kirabolja a hitéből. A példánkban az asszonynak ez majdnem az életébe került.
Róma 14:23: …”Ami pedig nem hitből van, bűn az”. Tudjuk, hogy valamit nem lett volna szabad megtenni, és megtettük, vagy az ellenség azzal gyötör, hogy valamit meg kellett volna tegyél és nem tetted meg! Neked ettől a bűntudattól szabaddá kell válnod, mert a bűntudat, és a magunk kárhoztatása HITGYILKOLÓ HATÁSÚ! Csak a hitben elmondott imát válaszolja meg Isten!
Nekünk a vádlókkal soha nem szabad egy véleményre kerülni, akik azt akarják, hogy úgy élj, és úgy kárhoztasd magad mint ők!
Senki nincs a pokolba, mert csalt, vagy lopott, ha JÉZUSBAN hisz! Jézus megtisztít minden bűntől, a vér megtisztított és igazzá tett minket! A világ a bűnösség érzékelésében működik, Te ne hagyd magad ennek alárendelni.
Nekünk a megtisztulás általi győzelembe kell járni, ha elindultunk a hit útján! Ne a másik úton fejezzük be a futásunkat, hanem kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret.
Szabadnak kell lenni a bűnösség, a vétek érzésétől. Miért? Hogy beléphessünk abba a kegyelembe, amit Jézus hozott el a világnak; a megigazulást, a gyógyulást, a bővölködést, a helyreállítást, hisz Jézus azért jött, hogy megmentse ami elvezett!
A tanítás példái azért íródtak, hogy MEGSZABADULJUNK ezektől, mert Isten nem tud rajtunk keresztül kiáradni, és valóságba hozni a helyreállítást, illetve a győzelmet az életünkben.
ÁMEN

IMÁDSÁG:Atyám, a trónod elé járulunk nyitott szívvel, a hitnek a teljességével. Érints meg ma minket különleges, és egyedi módon. Érints meg minket, hozz nekünk áttörést az életünkbe. Megvalljuk, hogy a múlt minden sérelmeit a szívünkből elengedtük, a gyermekkorunktól elkezdve, minden sérelmet, aggodalmat, és bűntudatot, neheztelést Uram, Jézus szent nevében, hogy Isten romolhatatlan magjai gyökeret verjen a szívünkben. Áttörést és áldást kérünk Uram! Megbocsátunk Uram mindazoknak, akik megbántottak, és köszönjük Neked az igédet. Megítéljük magunkat, hogy ne ítéltessünk meg. Áldott legyen a Szent neved, adj erőt a megbocsátásra, erőt, hogy el tudjuk engedni a sérelmeket, adj erőt, hogy felülkerekedjünk a múlt nehézségein, A mai napon Uram elengedjük a múlt nehézségeit, a múlt bántalmazásait, a gonosz beszédeket, nem állhatnak meg ezek Uram, elengedjük Jézus nevében. A mai naptól kezdve felfelé nézünk a hitünk fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztus szent nevében. Köszönöm Uram! Bocsánatot kértünk, és megnyertük hit által. Megbocsátottunk Uram, és szeretünk a mai naptól fogva.
ÁMEN!

TANÍTÁS A SEBEZHETŐSÉGRŐL

Nekünk győzelmünk van Jézus Krisztusban, és ezt kétezer évvel ezelőtt kaptuk!
Ha bármilyen legyőzöttnek is érzed magad, a hit át tud vinni téged a Jézusi győzelembe. A rossz gondolatokat dobd ki, ne gondolkozz rajta!
A győzelmünket Jézus Krisztusban még ma fogadjuk el, mi most élünk, és most kell megragadni a lehetőségeket, az ígéreteket.

A földi életünk, csak átsuhanás itt a földön, ezért nem mindegy, hogyan élünk, cselekszünk az emberekkel, kiváltképpen a házunk népével, a környezetünkkel.
Egymás felé szeretettel szolgáljunk, a neheztelés, gyanakvás a harag, a gyűlölködés helyett! Miért kell harcolni egymás ellen, miért kell viszálykodni, pletykálkodni.
Isten

Tőlünk elvárja, hogy az Ő gyermekei tisztán éljék az életüket, a megszentelődés folyamatában. Mi, Isten gyermekei, szeretnénk győzedelmes életet élni a mindennapokban!

Ebben a rövid földi életünkben miért nem tudunk jót tenni egymásnak? Miért nem tudunk megbocsátani? Miért keressük folyton a magunk igazát?
Mi ma akarunk győztesek lenni, most vagyunk Isten gyermekei, ma van itt az ideje a helyreállításnak, a békességnek, a szeretetnek, a bővőlkődésnek, az egészségnek! MOST akarjuk a győztes életet napról, napra élni.

1 János 3/2. „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá: mert meg fogjuk Őt látni, amint van”

Az ördög megpróbál kísértésbe, gyengeségbe vinni, hogy levegye a tekintetedet a fontos dolgokról, pl. az evangelizálásról, a szeretet útjáról, megpróbálja, apró dolgokkal a figyelmedet elvenni, és azon gondolkodtatni, hogy ki kísértett meg téged, ki, mit tett ellened, ki mit beszélt, ki hagyott el téged! És közben neked sok jó dolgot kellett volna, hogy megtegyél, Pl. szolgálnod kellett volna azok felé, akiknek nagyobb szüksége lett volna Rád!

Szüksége lett volna a te segítségedre! És amikor Önmagunkra koncentrálunk, nem tudjuk elvégezni Istennek a munkáját, nem tudunk győztesek lenni Krisztusban, mert a völgybe kerültünk és nekünk pedig olyannak kellene lenni, Máté 5/l4 ....”mint hegyen épített városnak” amely messziről világit!
Napról-napra hinned kell Jézusban, és abban a győzelemben, amit adott neked! Mindegy, hogy most mi keserített meg, a hited Istenben kell legyen, Ő a Te forrásod. Hinned kell az állandó győzelem állapotában, a hitünk azonban, elvész, ha bűnben járunk folytonosan, a győzelmünk odavész, hiszen Krisztusban van győzelmünk! Minden napunk a hitünk egy próbája, és az a cél, hogy győztesen gyere ki minden helyzetből, ami téged megpróbál.
Vereség és a legyőzöttség nem Istentől van, az ördögtől, a János 10/10 „A tolvaj nem egyébért jön, hanem, hogy lopjon és öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek” Az ördög lop, azt akarja, hogy az emberek, a keresztények ne éljenek győztesen, azt akarja, hogy a rossz kapcsolatokon gondolkodjál, a rossz házasságon, a rossz anyagi helyzeten, a rossz álmokon, bármi ami téged foglalkoztat, elhiteti hiszen ö a hitető, hogy Te nem lehetsz győztes!
Neked az Úr a forrásod, és Ő betölti minden szükségedet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban!
Ne aggodalmaskodj, az 1 Péter 5/7. szerint „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok”
És ezek a dolgok, fenyegetik, a mindennapi hitéletünket! És nekünk meg kell tanulnunk egy győztes életet élni, és békés megnyugvásban élni!
Róma 8/37. „De mindezekben győzteseknél is többek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett”
Ez az ígéret, képessé tesz téged, hogy minden helyzetben és körülmény között győzelemre vigyen téged. Isten megtart! Sokan azért kerülnek félelmekbe, aggódásba, mert egy nap, egy hónapot, vagy akár egy évet is meg akarnak élni. Élj céltudatos életet. Egy nap, csak egy napot lehet megélni, bevégezni,

Egy nap, csak egy napot lehet megélni, különben kétségbe, és félelembe essünk, hogy mi marad el, és mit nem tudunk megcsinálni! Az emberek mindent azonnal akarnak, sietnek, semmit nem várni Istenre, tíz évet előre akarnak sietni, mindent elvenni, és mivel nem tudják megvalósítani, félelmet kelt az életükbe, és amikor a félelem megkísérti őket, kiesnek a hitből, a szeretetből! Hitölő hatása van a félelemnek, az aggodalomnak. Ne sietesd az időt, az élet rövid, esztendeink száma hetven, avagy nyolcvan esztendő, Zsoltárok 90/10.
Minden napot használjunk ki, Isten gyermekeiként és az Ő áldásait vegyük el, mert nem tudjuk meddig vagyunk itt a földön! Az Úr közel! Senkit nem akarunk félelembe tenni, a hit helyett, de mindenkinek eljön az az idő, amikor haza költözik az Úrhoz, vagy az Úr visszajön az Ő gyülekezetéért!

A Biblia szerint két hely van, az egyik a mennyország, a másik a pokol, nekünk menetelünk van a mennyországba, de itt a földön a küldetésünket hasznosan kell elvégezzük, áldás kell legyünk mások és önmagunk számára, hogy elmondhassuk, hogy amikor eljön az idő, nem éltünk hiába, és az életünk nem volt hiábavaló! Mert szerettünk, és ezt, meg ezt, bevégeztük. Nincs rosszabb dolog, mint úgy élni a földön, hogy senkit nem szeretni, neheztelni, haragudni, senkinek jót nem tenni, úgy megöregedni, hogy nem adtunk és nem kaptunk szeretetet!
Milyen a győzedelmes élet? Amikor simán, sikeresen alakulnak és mennek a dolgok körülöttünk. Amikor bizodalmunk az Úr Jézusban van! Békénk, örömünk van, mert az Úr öröme a mi erősségünk, mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. És mi mégis hagyjuk, hogy az ördög levigyen erről az útról, a kétség, a félelem, a gyötrelem által, de a szeretetben nincs félelem, mert a szeretet kiűzi a félelmet, mert aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Ne félj! Jézusban bízva, minden nehézség felett tudsz diadalmaskodni. Nyúlj ki bátran Jézus segítő keze után, és szólítsd elő amire szükséged van. Akár család, akár munkahely, társ, stb.

Győzelmünk akadályai:
Kísértés, sebezhetőség. Először is a győzedelmes élet, nem mindig kísértésmentes, az újjászületés csodáját, amikor megtapasztaltuk, hittük a szívünkben és megvallottuk a szánkkal, az Úrral való kapcsolatunkat a Róma levél 10/9-10. „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt, a halálból, üdvözülsz.
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. „
Miután újjászülettünk, az nem azt jelenti, hogy nem lesz többé gondunk, és kísértésmentesen fogunk élni. A világi életünkben is tele voltunk kísértésekkel: betegség, gondok, problémák, csak akkor nem voltunk, olyan közel Jézushoz. Róma 5/17.”…Uralkodunk az életben az egy Jézus Krisztus által, akik a kegyelem bővölködésében és a megigazulás ajándékában részesültek”
Miután megtértetek, de a világ nem tért meg, a környezetünk sem tért meg, és ha valaki azt mondaná neked, hogy miután Jézust behívtad a szívedbe, azután már nem lesz gondod: az NEM IGAZ! A nagy hit harcokat, nagy győzelmek is követik, és jó eszközeink vannak, Isten megáldott minket, minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban! A hitünk az, amely segíti a hitpróbáinkban a győzelemre jutást, míg a világnak nincs semmi segítsége, ők a fejükből próbálják kitalálni mit tegyenek, nekünk itt van Jézus Krisztus, itt van a Szent Szellem, a Vigasztaló, az angyali seregek, az imádság, a biblia a segítségünkre, és az Úr, aki a hitünk fejedelme és bevégzője, aki közbenjár értünk kimondhatatlan fohásszal! Tehát minden esélyünk megvan, hogy minden ügyből győztesen kerüljünk ki.
Ádámot és Évát az Isten bűn nélkülinek teremtette, az ördög megkísértette őket, bűnbe estek és elbuktak. Emberek vagyunk és csak Jézus volt tökéletes, nem kell csodálkoznunk, ha a kísértő, megkísért minket. Itt van ebben a világban és minden erejével, azon van, hogy legyőzze az embert.


Ismeri a gyengeségeinket, tudja, mikor vagyunk fáradtak, kimerültek, az ördög semmilyen jó érzést nem tisztel, megvárja azt pillanatot, amikor te és én, sebezhetők vagyunk, és akkor lecsap!
A sebezhetőség akadály a győzelem útján, az alábbi történet is ezt igazolja: 1Királyok 18--19 fejezete, Illés próféta idejéről, szolgálatáról szól, Ő hatalmas szellemi óriás volt, Baál prófétáival szemben tüzet hozott le az Égből, lekaszabolt egy csomó profétát, meghaltak, Illésnek csodatévő szolgálata volt.
Figyeld meg mi történt ebben a történetben, tüzet hozott le az égből, lefejezte Baál profétáit 1 Királyok l8/38-40. Akkor alászálla az Úr tüze, és megemészté az égőáldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt.
Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és monda: Az Úr az Isten! Az Úr az Isten!
És monda Illés nékik: Fogjátok meg a Baál prófétáit: senki el ne szaladjon közülük! És megfogák őket, és alávitte őket Illés a Kison patakja mellé, és megölé ott őket.”
Isten adott erőt Illésnek, lefejezte a Baál prófétákat, Isten állt mögötte és tudd, hogy Isten mindig keresztül visszi a győzelmet! Nézd meg mi történt a győzelem után? 1 Királyok l9/2-7.”És követeket külde Jézabel Illéshez, mondván: Ezt cselekedjék velem az istenek, és úgy segítsenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak életével mind egyig.”
Ő pedig elméne a pusztába egynapi járóföldre, és elmenvén leüle egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd haljon meg és monda: Elég! Most, oh Uram, vedd el az én életemet: mert nem vagyok jobb az én atyáimnál!
És lefeküvék és elaluvék a fenyőfa alatt. És imé angyal illeté őt, és monda néki: Kelj fel, egyél”

És mikor körülnézett, imé fejénél volt egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz. És evett és ivott, és ismét lefeküvék”
Tehát Illés megfáradt a fizikai testében és abban a pillanatban megjelent a kísértő, Illés ember volt és egy gyenge pillanatában képes volt megijedni, félelembe esni, néhány órával a Karmel hegyén aratott győzelme után! Hatalmas győzelem volt, Isten hatalmas csodát mutatott be általa, és Illés egy rövid idő múlva, a haláláért imádkozott. Meg akart halni, mert Jezabel az életére akart törni! Hány Jezabel van a mi életünkben? Sok! Sok Jezabellel vagyunk körbe véve, amikor te szellemi óriásként, hitben működsz, Jezabelek jönnek elő a te életedben. Jezabel, nem nő, nem férfi, egy kísértő, aki személyeket ragad meg, és ő általuk téged megkísért, megsebez, a gyenge pillanatodban megsebzi az érzelmeidet, mikor te a SEBEZHETŐSÉG HATÁRÁN VAGY! Milyen könnyen elfeledkezzünk Isten erejéről, mikor az ellenség a színen feltűnik. Isten talán elvette volna, Illéstől a győzelmet? Nem, Elfelejtette volna Illést? Nem, álmot bocsátott Illésre, tudta, hogy pihennie kell . Isten elküldte az angyalát, pogácsát sütött neki, vagyis, ilyen a mi Mennyei Atyánk!
Az ördög kihasználja a te fáradságodat, a te nehézségedet, az ellenség ereje, akkor támad, amikor fizikailag gyengék vagyunk, és az érzelmeinkben labilisak.
Le akar fárasztani a gyenge pontodon keresztül, a sebezhető pontodon keresztül. Megtámadta Illést is, amikor gyenge volt testben, és a hústest erőtlenségével megtévesztette. Szellemi gyengeségről szó sem volt! A test az ami, erőtlen. A Szellem mindig kész! Ezért akarja a testet lefárasztani e világ istene! Amikor a testünk olyan, mint egy lemerült akkumulátor, mit lehet vele tenni? Milyen egy lemerült akkumulátor? Nincs benne erő, hogy a kocsit elindítsa, ugyanígy egy lemerült embernek a hústestét is fel kell tölteni, mint az akkumulátort. Fel kell tölteni magunkat, az Igével, az Úr jelenlétében való tartózkodással, Szellemi imával.
Ne csodálkozz tehát, hogy az ellenség mindent bevet, hogy téged legyőzzön, lefárasszon, mi által? A szájak, a szád által, a sérelmek a körülmények által, a sebezhető pontjaink által. És tudja, hogy kivel, mivel tud a legjobban meg kísérteni, és nyilván a legközelebbi kapcsaink által fog kísérteni, és megsebezni. Le akar győzni, hogy ne éljünk győzedelmes életet!

Amikor legyőzöttségbe vagyunk, ott nincs hit, ott szunnyadó hit van, Isten minden gyermeke ki van téve a kísértésnek, de van okunk örvendezni: mert meg van írva Efézusi lev.6/16. „Mindezekhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden, tüzes nyilát megolthatjátok” Mindegy, hogy mi a problémád, mi keserített el, a gyerekek, házasság, munkatársad, szolgálótársad, Isten a trónján ül, és megválaszolja az imánkat! Amíg az Istenbe vessük a hitünket, Ő képes mindent jóra fordítani az életünkben! Senkinek nem kell vereséget szenvednie, amíg Istenbe vetett hite van! Zsidó 12/2 „Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő örömért keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyiszékének jobbjára ült” Jézus az Alfa és az Omega, és a hit nála kezdődik, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, senki másban nincs üdvösség, csak Jézus nevében, és Jézushoz közel kerülni, csak úgy tudunk, hogy hisszük a szívünkben és megvalljuk a szánkkal, az Ő bevégzett megváltói munkáját. Többek vagyunk, mint győztesek Őáltala aki minket szeretett!
Róma 8/37. „De mindezekben győzteseknél is többek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett”

Ha győztesek vagyunk Krisztusban, akkor miért érezzük magunkat, ilyen nyomorultul, gyengeségben, kétségben, aggodalomban, kisebbségi érzésben? Illés próféta is megkísértetett, Isten, viszont mindent jóra fordított! A kísértés során, amikor megfáradunk, miért? Talán nem vagyunk eléggé hitben, szeretetben, helyette inkább a sérelmeinkben! Az ördög le akar fárasztani, senkinek nem kell vereséget szenvednie. Ha jelen pillanatban, a legyőzöttség állapotában vagy, ne adj esélyt arra, hogy ebben maradj, hanem győztesen kerülj ki ebből a helyzetből. Ha elfáradtál, sebezhető vagy, pihenésre van szükséged, menj el, vonulj el világtól pár napra, keresd az Úr arcát, az Igét vedd a szádra. Nincs olyan sürgős ügy, ami vissza tudna tartani téged, attól, hogy felüdülj, hiszen az életünkről, és a győzelmünkről van szó. Zárd ki a világot, és töltődj fel Isten igéjével, üdülj fel, a felüdülés jöjjön neked, mert sebezhetővé válsz!

Kiontott vér tett minket, Igazzá! Jézus vére, amely kiontatott értem, és érted, és váltságdíjul elfogadott, az Ő győzelme a mienk! Jézus vére bemutatásra került a Mennyei Szentek Szentéjébe, micsoda jelentősége volt a vérnek, Jézus meghalt.

Angyalok kapták a feladatot, hogy minden csepp vért összeszedjenek, amely elfolyt, az utcán, a korbácsolásnál, és a töviskoszorúnál. A vér tanúskodik, hogy igazak vagyunk. Akkor miért engedjük meg mi, ezt a sebezhetőséget, a gyengeséget, a kétséget, a nehézséget, és elkeseredést, és nem valljuk, meg a győzelmünket, hogy mi diadalmaskodunk az egy Jézus Krisztus által.
Zsidó 9/12. „
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be
egyszer, s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve”
A vereség, elkeseredés, félelem, és ami rossz nekünk, az nem Istentől jön, amikor ezeket észleled az életedben, a kísértő jelent, meg, és kezdetét veszi, az ő megtévesztése. Azt mondja, véged van, tönkrementél, nem lesz jó életed, sem anyagilag, sem családilag, soha nem fogsz meggyógyulni, soha nem lesz szolgálatod, és sorolhatnánk! Akinek fáj a lába, azt sugallja, le fogják vágni, nem lesz kezed, nem lesz fejed, nem fogsz látni, és megfélemlít! És mi ilyenkor a világ legnyomorultabb emberének hisszük magunkat, akikért pedig Jézus meghalt! Nekünk a világ legboldogabb embereinek kellene, hogy legyünk, és mégsem vagyunk azok.

Lehet, hogy egy csodálatos munkát végzel az Úrnak, és közben akadnak problémák, és megjelenik a lelked és az érzelmed, ellensége és olyan hatásos munkát végez az életedben, hogy még arra is képessé tesz, hogy hagyd abba az Úrnak végzett munkát, és éld az életed, kétségek között, tengesd az életedet és így az ördög aratott győzelmet az életedben. Hány ember nem fog így hallani Jézus Krisztusról, mert nem végezte be a munkáját, az illető, mert engedett a kudarc érzésének, és hány ember nem üdvözöl, mert éppen rossz napunk van, és rosszul érezzük magunkat. És hány embernek nem tudunk segíteni, mert nincs kedvünk még élni sem, mert a sebezhetőség állapotában vagyunk, hány ember elmegy mellettünk, akiket ki kellene, mentenünk a pokolból, de a mi gyengeségünk miatt, ez nem jön létre! Pedig mi többek vagyunk, mint győztesek Jézus Krisztusban!

A Biblia tele van győztesekkel, ne engedd magadat elbátortalanítani: Ha megnézed Dávidot, Saul hosszú évekig üldözte és mégis Izrael királya lett és győzedelmes életet élt. József, a kút mélyéről emelkedett fel, és Egyiptom második emberévé vált. a Fáraó után. Ő hit, és győzött, nem engedte magát semmilyen körülmények között a mélybe taszítani.
Eszternél: az egész zsidóság élete veszélybe került, Eszteren múlott, az Ő imáján, az Ő hitén, az Ő böjtjén, hogy a zsidóság nem pusztult el, és győztek!
Nehémiást minden úton és módon meg akarták akadályozni, hogy felépítse Jeruzsálem körül a falat, megépítették, éjjel, nappal dolgoztak a falon, egyik kezük, a fegyveren, a másikkal dolgoztak és győztek, mert hittek, és kaptak Istentől bátorítást, és te is megkaptad az igében, hát bízz, és higgy, mert több vagy, mint győztes a Krisztusban.
Job is kijött a nyomorgatásból, és duplán megáldotta Isten, és mi is kijövünk minden nehézségből.
Bocsáss meg magadnak és másoknak, mert ha te meg nem bocsátasz, a Mennyei Atya sem bocsát meg neked! Szeretni, megbocsátani, és elfelejteni, ez a mi utunk.

A másik nagy veszély a tévedhetetlenség, ne kövesük el azt a hibát, hogy tévedhetetlennek tartsuk magunkat, hogy csak az a jó, amit mi, kigondolunk, vagy mi mondunk, sokan lehet, hogy most azt gondolják jó, hogy erről tanítanak, ne csak mindig a másiknak legyen igaza, mert ebbe is bele lehet élni magunkat, hogy nekünk, soha nincs igazunk, mindig csak a másiknak.
A következő példa alapján, ha magadra ismersz, kérlek, javítsd ki magadat, mert veszélyt rejt magában, ha többet képzelünk, feltételezzünk magunkról, mint akik vagyunk!
Találkoztunk már olyanokkal, akik annyira szellemiek, vagy inkább annyira biztosak magukban, hogy Ők soha nem rontják el, Ők soha nem hibáznak, persze, ilyen nincs! Az ismeret felfuvalkodottá tesz, és vigyázzon aki áll, hogy el ne essen.

Ez a magabiztosság levisz a hit útjáról, büszkeséget, és kevélységet fog hozni az életünkbe.
Nekünk az Ige kell, adjon győzelmet, és biztonságot, mert nem vagyunk tévedhetetlenek, a másikat is el kell tudnunk fogadni, és az Istennel, és az emberekkel való kapcsolatunkban, nem képzelhetjük magunkat tévedhetetlennek, mert veszélyes! A példa:
Volt négy kedves keresztény, mind elhívottak voltak, nagyon elkötelezettek, egy fedél alatt laktak, szent életet éltek. Nagyon tapasztaltak voltak, és a négyből, egy, nagyon mély tudással rendelkezett az igéből. Rendszeresen, sok időt töltött, egyedül, a többiektől elvonultan, órákat imádkozott, Igézett, ezért feltételezte, magáról, hogy mindenben és minden helyzetben, Ő tökéletes, és Benne Krisztus értelme van. Azon a véleményen volt, hogy minden elképzelés, ami az Ő gondolatával ellentétes, és az Ő véleményének ellent mond, az helytelen!

Rengeteg időt töltött az imában az Atyával, és teljesen meg volt győződve róla, hogy neki minden, helyzetben és minden körülmények között igaza van.
Sokkal szellemibbnek gondolta magát a társainál, igaz ugyan, hogy gyakran volt igaza, de az is igaz, hogy gyakran tévedett is.
Egy reggel a négy ember közül, aki nagyon magabiztos volt magában, azt mondta a másik háromnak: szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy ebben a témában, el kell, fogadjátok az én döntésemet, el kell ismernetek, hogy nagyon helyes és megfontolt, amit döntöttem, hiszen, Én mindnyájatoknál többet tudok, többet imádkozom, és tudom, hogy igazam van! A csoport másik tagja azt mondta az illetőnek, Jézus Krisztus volt csak tökéletes, és tévedhetetlen!
Vagyis bármilyen szellemiek vagyunk, el kell, ismernünk, emberek vagyunk, és nem vagyunk tévedhetetlenek.

Az évek folyamán én magam is megtanultam, hogy néha szellemileg süketté válunk! Különösen, amikor a sebezhetőség előjön a napjainkban, a legnagyobb csapdája az ördögnek, mert ilyenkor vagyunk a legérzékenyebbek, és legkisebb sértéstől képesek vagyunk, elájulni, képesek vagyunk sírni, a világ legnyomorultabb emberének hinni magunkat, mindegy, hogy nincs is alapja, annak, amit hallottál, haragszol, duzzogsz, és ez nem használ a hitünknek! Mert szellemi süketté, és vakká lehet válni, és ebben az állapotban, nem hallunk jól Istentől, nem halljuk meg az Úr üzenetét, ahogyan egy süket ember sem hallja meg, a telefonba, hogy mit mondanak neki. Biztos ismeritek azt a jelenséget, amikor, egy hallás károsulttal beszélünk telefonon keresztül, soha nem arra felel, amit kérdezünk, vagy amit várunk, mert félre érti!

Ez igaz arra is, amikor kiesünk a szeretetből és a hitből, és néha, képletesen szólva, megvakulunk, és hallás károsulttá válunk, ez nem a fizikai állapotunkra jellemző, a szellemire. Ilyenkor Isten királyságában nem jól látunk, nem jól hallunk, Isten dolgait nem jól reagáljuk le, testből akarunk, ledirigálni másokat,

De el kell ismernünk, nem vagyunk tévedhetetlenek!
A legtöbbször azért esünk neheztelésbe, mert a sebezhetőség pontján vagyunk, és még nem gyógyult meg az érzelmünk, és tettek még hozzá, a legtöbbször azok, akiktől a legkevésbé vártuk volna, és azt mondjuk, már megint ezt tették velünk, ott folytassák, ahol abbahagyták. Nincs megtérés, nincs változás, és a világ minket is így lát, keresztényeket, hogy nem változunk, ott folytassuk, ahol abbahagytuk.

Gondolkozz el rajta, NEM VAGYUNK TÉVEDHETETLENEK! Amikor kiküldték a tizenkét kémet, a Kánaán földjére Józsué és Káleb jött vissza jó jelentéssel, a többség, rossz jelentéssel tért vissza, csak ketten mondták, a föld jó elfoglalhatjuk. Mégis az emberek inkább a többségre hallgattak, ezért, 4o évig nyomorgatás, vándorlás, lázongás, panaszkodás, versengés volt a részük.
Amikor a kétség belépett az életükbe, sebezhetővé váltunk jöttek a negatív gondolatok. Belépett a félelem: nem, nem bírjuk a földet, nem bírjuk az embereket, nem bírjuk a szolgálatot, nem bírjuk a családot, mi ezeket nem bírjuk, nem bírjuk xy-t. És ilyenkor halogatott reménység jön elő, és a halogatott reménység megbetegíti a szívet nincs időben semmi. Negyven évig vándoroltak. Lázadásban voltak, és ott, nincs gyarapodás, nincs gyógyulás, nincs szabadulás, nincs áttörés, inkább: SZENVEDÉS!

A Szent Szellem képes arra, hogy téged megerősítsen, minden helyzetben, minden napunk a hitünknek egy próbája. Nekünk, keresztényeknek, kellene lenni a legboldogabbaknak. És túláradó örömben lenni az Úrért, és mégis sok keresztény, búskomor, és depressziós, a Nehémiás 8/10 szerint..”Menjetek egyetek kövért és igyatok édest, és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készíttett, mert szent e nap a mi Úrunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek”

Az 1 Thessalonika 5/16.”Mindenkor örüljetek” Tagad meg, a sebezhetőséget a gyengeséget, ha meggyengültél, menj az igébe, bocsáss meg, és menj a hited fejedelméhez, az Úr Jézus Krisztushoz, hogy újra győzedelmes életet élhess, és a pályát kitartással fusd meg! Ezen a pályán, ezen az úton úgy élj, és úgy mozogj, hogy senki ne tudjon tégedet megállítani, mert aki meghátrál abban, nem gyönyörködik Isten Szelleme .

Zsidó levél: 10/38-39. „Az igaz pedig hitből él. S aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.
De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk”

TANÍTÁS A KÁRHOZTATÁSRÓL

A mai napon arról tanítok, hogy a keresztény életünkben egyre sürgetőbbé válik, hogy megismerjük Isten Igazságát, és növekedjünk az Ő megismerésében, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, a mi hitünk értékes és drága Istennek!

Ezért törekednünk kellene, hogy meggyökerezzünk az életet adó Igazságban, az Igében, mert a Biblia által ismerjük meg Őt, és válunk utánzóivá!

Ma arra tekintünk, hogy a hit útján milyen akadályok gátolhatnak minket, hogy növekedjünk Krisztusban, és kitartással futhassuk meg az előttünk lévő küzdőtért!
Amikor újjászületünk, az képességet ad nekünk, hogy megállhatunk az Atya jelenlététben félelem, vád, kárhoztatás és önvád érzése nélkül.

A megigazultság képességet ad, hogy megálljunk Isten jelenlététben bűntudat és kárhoztatás nélkül! A megváltás célja az volt, hogy Jézus Krisztus kiontott vére által az ember igazzá legyen.

2 Korintus 5/21.”Mert Őt, Aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne”

Isten életét és természetét kaptuk meg, ugyanaz a Szent Szellem van bennünk, aki Jézusban volt, és feltámasztotta Őt a halálból. Ezért értjük meg a Szellem dolgait.
Jézus győzött az ellenség minden ereje felett, és nekünk adta a győzelmét, nekünk egy dolgunk van, hinni ezt a csodálatos győzelmet, és birtokba venni!

Nagy akadály a hit útján: a kétség, a hitetlenség az aggodalmaskodás, a félelem, és amiről a mai napon beszélünk, a kárhoztatás.
A kárhoztatás jöhet önmagunktól, másoktól. Romboló hatású, a tanításból ki fog derülni, óvakodjunk tőle, mert megkötözötté tesz, és a hit útjáról levisz minket.

Nekünk a szeretet, a hit útján kell élnünk, szabadon a kárhoztatás szellemétől. Ki kárhoztat téged, és engem? A világ, a környezet hajlamos arra, hogy megítéljenek téged, és engem bármiért. Szabadon kell élnünk a kárhoztatástól, ha megismerjük az Igazságot, szabaddá válunk. Nincs arra szükség, hogy az ördögtől, másoktól, vagy önmagunktól kárhoztatva legyünk.

Első; amikor te kárhoztatod önmagadat, mit rontottál el az életedben, akár meg sem kellett volna születned, a mamád, papád sem olyan volt amilyennek kellett volna, hogy legyen, semmit nem úgy látsz, hogy sikeres lenne az életedben.
Az emberek ebben az állapotban a depresszió felé hajlanak, akár öngyilkosságra is vetemednek, és jellemző, hogy nem szeretik magukat, meg akarnak szabadulni önmaguktól. A kárhoztatásban, nagy szerepet játszanak az érzelmeink, amelyek a nehézséget rosszul viselik.
Van, hogy mások kárhoztatnak minket, a mai társadalomban ez a jellemzőbb!

Van egy szép példa a János evangéliumban: a parázna asszony esete, akit házasságtörésen értek. A zsidótörvény kimondja, ha egy asszony, vagy egy férj megcsalja házastársát, akkor azok megköveztessenek. A megkövezésnél elrendeltetett, mindkettőnek ott kell lennie. Ennél az esetnél Jézust akarták tőrbe csalni, férfi nem volt ott, csak a nő.

János 8/1-11.
Jézus pedig elméne az Olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, a kit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt, mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre. De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván, írt vala a földre. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged? Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki; Én sem kárhoztatlak, eredj el és többé ne vétkezzél”


Miről szól ez a történet? Előre kitervelték, Jézus Krisztust csapdába ejtik, a farizeusok egy előre kitervelt gonoszsággal próbálták meg Jézust.
Vajon a törvény mellett, vagy a parázna asszony mellett fog állni, a zsidótörvények szerint, ha valaki rajtakapatott, halálra kellett kövezni, tudjuk a házasságtöréshez kell a férfi is, aki nem volt ott, a történetben valami nem stimmelt, mert csak az asszonyt vitték Jézus elé, a törvény teljes mértékben nem volt betartva. Nem ismerünk több részletet, a biblia ennyit ír.
A farizeusok megkérdezték Jézustól, hogy az asszonyt meg kell-e kövezni, ahogy a törvény mondja. Jézus azonban válaszra sem méltatta őket, elkezdett írni a földre, nem vett róluk tudomást.

Tudjuk, hogy megpróbálták Jézust rávenni arra, hogy kinyilvánítsa a véleményét ez ügyben, mert Jézust is meg akarták fogni. Ez egy mondva csinált dolog volt, hogy a parázna asszonyt kipellengérezték.
Jézus nem válaszolt, a többiek várták, mit fog nyilatkozni. A Szent Szellemtől megjött a válasz. Az vesse rá az első követ közületek, aki nem bűnös! A vádlók a lelkiismerettől vádoltatván elszéledtek, Jézus és az asszony maradt ott.
Vagyis: ki kárhoztat téged és engem? Ki pellengérez ki minket? Jézus volt csak tökéletes. Nincs egy igaz sem, ahogy az Ige mondja.
Jézus megkérdezte: asszony, hol vannak a te vádlóid? Elmentek, mert mindegyiküknek feltámadt a lelkiismerete, hogy ő sem tökéletes. Milyen alapon vádolta meg a másikat?

Jézus volt az egyetlen, aki bűn nélküli volt, bűn nélkül élte le az életét. Ő azt mondta: nem ítéllek el téged! Az asszony bűnt követett el, Jézus nem mondta azt, hogy nincs bocsánat a számára, nem mondta, hogy kárhoztatásra van ítélve, a válasza: az vesse rá a követ, aki közülük nem bűnös.

Csodálatos az Úr, és az Ő irgalmassága, nem arról van szó, hogy a földi törvényeket nem kell betartani, meg kell látnunk, Isten mennyire csodálatos, ha elbukunk a szeretetben, vagy bármiben, és kárhoztatás érne minket, a rossz lépésünkért, Istennél mindig van egy új kezdés.
Vajon Jézus követelte-e a parázna asszonytól: te parázna nő, valld meg itt a bűneidet az egész farizeus világ előtt! Nem, nem akarta Jézus hallani, hogy mi mindent követett el ez az asszony, és azt sem akarta, hogy megszégyenítsék.

Amikor az emberek arra törekednek, hogy tudatosítsák benned, hogy te milyen csúnyán viselkedsz, ők sokkal csúnyábban viselkednek, amikor felmagasztalják a hibáidat. Legjobb védekezés a támadás. Egy aprócska hibádat felnagyíthatják egy nagy heggyé. Lehet egy gerenda az illető szemében, amit ki kellene javítania, és kijárni a szeretet útját, és mégis téged vádolnak. A környezetünk szereti tudatni velünk, hogy csúnyán, és rosszul viselkedünk.
Ők az ellenség szolgálatában állnak és rossz befolyás alatt vannak. Mi ne legyünk ilyenek, ne kárhoztassuk az embereket, mert amit elvettünk azt arassuk, másrészt csak azt tedd az emberekkel, amit te is szeretnél, hogy veled tegyenek.
Isten ebben nem vesz részt, amikor elkezdenek téged kárhoztatni, vagy pedig te másokat. Mi ne legyünk olyanok, mint a világ: mi járjunk szeretetben.
A szeretet minden vétket elfedez, és soha el nem fogy! Az Újszövetség egyetlenegy parancsolata a szeretet parancsolata:

János evangélium: 13/34-35.
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok”

Szeretnünk kell, cselekvés nélkül nincs szeretet, nem beszélünk az emberek háta mögött, nem haragra lettünk elrendelve és mások kárhoztatására. Isten szeretete sokkal nagyobb bennünk, megbocsátunk, bármit is beszéljenek rólunk, vagy bármit is tesznek ellenünk mi ezt tanultuk! Mi nem figyelünk azokra, akik nem hallgatnak a Szent Szellemre. Le van írva a Szentírásban;

Róma 5/5.
A reménység pedig nem szégyenit meg; mert Istennek szerelme, kiöntetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk”


A reménység nem szégyenít meg, mert szeretjük felebarátunkat, mint magunkat. Isten nem vesz részt abban, amikor a bűn pusztítja az embert, a szája az érzelmei által, és a láthatók irányítják, negatív, arrogáns, vagy agresszív, kárhoztatja önmagát, vagy másokat, fél vagy aggódik, nincs szellemben az illető, a pillanatnyi helyzete befolyásolja, és ilyenkor helyt ad az ördögnek.

Önmagunkat kell megváltoztatni, elsősorban, a viselkedésünket, függetlenül, attól, hogy mások hogyan viselkednek velünk! Az érzelmeinkre Isten Igéje az ellenszer, próbáld meg.
Sokszor észre sem veszik az emberek, hogy a felelősséget másra hárítják, kárhoztatnak, és ez elpusztítja a családi kapcsolatokat, a barátságokat, tönkreteszi és meglopja a hitünket, a szeretetet, viszályt, szakadást, idéz elő.

A problémák mindig egy hiányból jönnek elő, mindig megvan ki miatt történt, a mi problémánk!
Amikor elkezdenek minket kárhoztatni, akkor szégyenérzet, kisebbségi érzés támad bennünk.
Megszégyenítnek minket, hogy milyen ostoba módon cselekedtünk, hogy mit tettünk rosszul, és hogy miben nem feleltünk meg a világ, vagy az ő elvárásainak. Mindenkit meg akarnak változtatni, még a keresztények is! Változz meg, de Isten meghagyta a választás lehetőségét még az örök élet elfogadásában is! Kárhoztatnak, légy olyan, mint mi, vagy én, és ez negatívitást okozhat az életünkben, kisebbségi érzést, szégyenérzetet, bűntudatot.

Az ember ott tart, hogy önmagát fogja elítélni, mert állandóan figyelmeztetik, pedig a szívéből jó irányul a másik felé, a másik ember gonoszat cselekszik, elhinti, hogy milyen aljas, milyen gonosz vagy, és milyen rosszat tettél, és észre sem veszi, hogy ő cselekszi azt, amivel kárhoztat téged. Az Úr senkit nem kárhoztatott!

Jézus azt mondta az asszonynak: Én sem kárhoztatlak téged, menj el, és ne vétkezz többé.
Neked az a dolgod, hogy ha elrontottad, akkor ne kárhoztasd magadat, hanem menj, és kérj az Úrtól bocsánatot.

1 János 1/9. „Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Zsidó levél 13:8.
„Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz”


Jézus megbocsátott az Ószövetségben a tízparancsolat törvénye alá helyezett asszonynak, akit halálra kellett volna kövezni.

Az Újszövetség jobb szövetség, Jézus kegyelmet hozott az emberiségnek, a kiontott vére által, megbocsátatott az emberiségnek!

A Róma levél 8/1.
„Nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint.”


Ez egy csodálatos kegyelem. Mennyi kárhoztatás jár nekünk? Semmi! Semmi kárhoztatás. Hány éve kárhoztat téged a környezeted? Hány éve kárhoztatod te magad emiatt? Hány éve van kisebbségi érzésed? Hány éve van szégyenérzeted? Hány éve kárhoztatod magadat, hogy nem tudod a családodnak megadni, amit szeretnél, hány éve van lelkiismeret furdalásod, egy bizonyos ügy miatt?

Ez mind benned lappang, az érzelmeidben, és beteggé teszi a szíved, és megbetegszik a tested is bűntudat miatt, amit ránk hánynak az emberek, és kárhoztatnak minket, vagy mi magunkat!

Egyrészt, amikor kárhoztatjuk magunkat, bűnösnek érezzük magunkat, másrészt, a környezet is megítél, akarja, hogy bűntudatban és kárhoztatva légy. Megérdemled, hogy büntetést kapjál. Sőt, vannak, akik örülnek is neki, ha valami büntetésben részesülünk. Úgy kell neki! Megérdemelte! Ez nem Isteni jellemvonás!

Hányan néztünk ezzel szembe, hogy jót nevettek rajtunk, ugye? De mi nem vagyunk ilyenek, mi nem nevetünk. Az Ige mondja: Meg ne ütközz, amikor a másik elbukik, mert beleesünk mi is abba!

A legtöbb keresztény a kárhoztatás valamilyen szintjén él, ami kirabolja a hitéből. Isten nem arra hívott el minket, hogy kárhoztassuk egymást, hanem arra, hogy egymásnak szeretettel szolgáljunk.
Efézus 4/24.
És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben”

1Thessalonika 5/15.

„Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás, mint mindenki iránt.”
Az ördög megpróbál téged, és minket megsérteni bizonyos dolgokkal és az engedetlenség felé fordítani.

Róma levél 14:23. „Ami pedig nem hitből van, bűn az”

A szeretet és a hit kéz a kézben jár. A szeretet, és a megbocsátás szintén kéz a kézben jár. Amikor téged elkezdenek kárhoztatni, rosszul keverted a rántást, rossz anya, rossz feleség, vagy rossz gyerek voltál, és vagy, és ez hitromboló hatás a te életedben, mert a kárhoztatás olyan formája kezd téged körbevenni, amely az emberi méltóságodat megkérdőjelezi.

Jézus vére által méltók vagyunk Isten kegyelmére, és Isten áldására. A viszálykodás, kárhoztatás, harag, irigység, szakadást okoznak, az életedben, a családodban a munkahelyeden, a világban, a környezetedben. Az ellenség megpróbál ilyenkor lopni.
János 10/10.
A tolvaj nem egyébért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek”

Az ember úgy érzi, sehol nem felel meg, sem otthon, se a családnál, se a munkahelyen, mintha kitaszított, számkivetett lennél, senki nem ért meg téged, még a kutyának sem kellesz! Így érzi az ember. mindenki kárhoztat, haragszik, de ez csak a test felől jön, ez érzelem. Az ördög haraggal teljes, megpróbálja a szeretet kapcsaidat meglopni, és ha nem teszed azt, amit ők diktálnak neked, ami nem egyezik a hit-utaddal és a szeretet-utaddal, akkor kárhoztatnak, kipellengéreznek, és szellemben lefejeznek!
És jobb volna, ha már nem is lennél az élők sorában, mert miért zavarod itt a levegőt?
A lelkiismeretünk néha megvádol, az ellenség is gyötör minket, valamit meg kellett volna tennünk, de nem tettük meg, ez is el tud ítélni, böjtölni akartál, de nem tudtál, mert nagy éhség jött rád, vagy elhatároztad, az imakönyvet végigolvasod, de nem sikerült, emiatt bűntudat és kárhoztatásod lesz az irányodba. Szabadnak kell lennünk a saját magunk elítélésétől, hitölő hatású.
Ugyanakkor a mások kárhoztatásától is szabadon kell lenni, mert az ördög a hitünk után van. Ha kárhoztatás alá esel, akár te ítéled el önmagad, akár a környezeted, mind a kettő le fog húzni. Mindegy, hogy milyen áldott vagy, ez hatással lesz az életedre. Ez az ördög legnagyobb munkája, mert nem leszel képes Istenről hallani, mert bűntudatba kerülsz, és a kárhoztatás hitgyilkoló. az ördög mögötted jár a szeretet utadon.

Mindent megtesz, hogy újra előjöjjenek azok az idők, ami a múltadban rossz volt. És ki ne tévesztett volna? Melyikünk nem tévesztett? Mindannyian tévesztettünk. Nem volt bennünk a Szent Szellem, nem volt bennünk az örök élet. Egyikünk sem tévedhetetlen. Még így az örök élet birtokában is eltévesztjük. De Istennek megújul minden nap a kegyelme felettünk.

A mindennapokban fogod látni, hogy milyen mérges a szemük. Fogod hallani, hogy mit szólt a szájuk, és a szívedben fogod érezni az emberek kárhoztatását, és az irántad való rosszat. Ha nem tudsz jót tenni, akkor inkább maradj csendben. Ha nem bírsz az illetővel szeretetben járni, akkor inkább addig mondd az Igét, és kérj az Úrtól bocsánatot, hogy segítsen az Úr, hogy megváltozzál az irányában, és szeretettel meg tudjál neki bocsátani, mert amíg te meg nem bocsátasz, a Mennyei Atya sem bocsát meg néked, és az imád hatástalan marad.
Ha az imánk hatástalan, mert nem vagyunk hitben, akkor hogyan szólhatunk bármilyen hegynek? A probléma hegyek jönnek, és mennek, nekünk pedig hitben elő kell szólítani a
Márk 11:23. alapján; Szólj a hegynek, és a szívedben ne kételkedj, hanem hidd, hogy amit mondasz, az meglesz néked, és a probléma elmegy.

Márk 11/23-26.
„Ha valaki azt mondja ennek a hegynek? Kelj fel és ugorjál a tengerbe! És szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott. És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”


Az lehet, hogy te egy nagyon jó, és tökéletes ember vagy, de a világtól annyi sérelmet kaptál, hogy ezt nem tudtad másképp lerendezni, mint hogy magadban forrongtál, dühöngtél, ennyi jó után mit tettek veled, ez testi tünetekben csúcsosodott ki elsősorban, tehát meg kell bocsátani: ez az első, és a legfontosabb: a kárhoztatástól szabaddá lenni.

Te már Jézus Krisztusban vagy, téged nem kárhoztathatnak. Lehet, hogy a világ kárhoztat, de te ne fogadd el! Rád ez nem lehet hatással! A szeretetnek kell a szívedbe épülnie, nem a kárhoztatásnak, szabaddá kell válnod!

Van egy megtévesztése az ördögnek: vannak, akiknek egész életedben jót tettél, és ők árulnak el a leghamarabb hányan néztek ezzel szembe? Aki veled ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellened: árulód lett, júdási módon. Milyen dolgok ezek? Csúnya emberi dolgok. De mi ne legyünk olyanok, mint ők!

Máté 12:36-37.
„De mondom néktek minden hivalkodó beszédére, amit beszélnek az emberek számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédeddel ismertetel hamisnak.”

Ez a rengeteg kárhoztatás bumerángként fog visszaütni. Te csak maradj szeretetben, alázatban: az Úr ezt el fogja végezni, és amit elvetnek, azt le fogják aratni azok az emberek, akik téged bántalmaznak, akik visszaélnek a jóságoddal.

Minden szót meg kell vizsgálnunk, hogy mi jön ki a szánkból, mert hitteremtő hatása van a kimondott szavainknak.

Nagyon kell vigyáznunk, hogy mit beszélünk, és mit mondunk ki a szánkon. Jézus szeret téged is, engem is, és úgy szeret, ahogy vagy, de lehet, hogy a szomszédunk nem szeret bennünket úgy, ahogy mi vagyunk. Mi nem a szomszéd számára fogunk megváltozni, hanem Isten számára, és hogy a postás mit gondol rólunk, meg egyáltalán a környezet. Istennek tetszők akarunk lenni. Istennek a szeretettel tudunk tetszeni, és a hitünkkel.

Lehet, hogy nem érzed jól magad a környezetedben, mert kárhoztatnak, és ez visszafog téged, nem ad bátorságot, inkább lehúz. Elmegy a kedved mindentől, még attól is, hogy éljél. Ne engedd be a depressziót. A fejfájás, a fogfájás, cukorbetegség, allergia ez mind annak a jele, hogy nem tudtál visszavágni, és szeretetben járni, testi tünet, vagy érzelmi kiló, mind ránehezednek az emberre, és le kell rázni ezeket, a terheket.
Isten Pétert megáldotta, egy pici csónakja volt. Jézus kölcsönkérte, és miután a rengeteg halat kihúzták, azt mondta Péter Jézusnak;

Lukács 5/8. „Eredj el éntőlem, mert én bűnös ember vagyok Uram”

Kárhoztatás jött Péterre. Én csak egy bűnös ember vagyok, mondta Jézusnak!
Meg kell tanulnunk, a vér megtisztított, tisztán állunk Isten előtt. Ne engedd be a kárhoztatást az életedbe. Talán valaki nagyobb csodát tesz, vagy jobb ember, mint te, attól te ne kárhoztasd magad, Jézus vére által mindannyian áldottak vagyunk. Sokan egy egész életet leélnek, és nem tudják mi az boldognak lenni. Nincs öröm bennük. Örök kárhozatban vannak a maguk, és mások irányában. A világ elkárhoztat téged.

Sok ember azt sem tudja, hogy ki Jézus Krisztus, azt sem tudja, hogy mi a bocsánat, kárhoztatásban éli le az életét. Soha nem volt egy boldog pillanata az ilyen embernek, borzasztó az élete, szeretetet nem adni, és nem kapni.
Isten benne van ebben a kárhoztatásban? Nincs benne. A házasságtörő asszonyt sem ítélte meg! Isten pedig nem változott. Gondolod, hogy Isten kárhoztat téged, mert valami rosszat tettél? Nap le ne menjen a te haragodon, bocsáss meg, és kérd, Istent tisztítson meg.

Ki kárhoztathat téged? Ki ítélhet el téged, ha te bocsánatot kértél az Úrtól? Véren megvásárolt hívő vagy, meg kell változnunk, és figyelni kell, hogy mit beszélünk, hogy mi jön ki a szánkon, mert beleesünk a csapdába a beszédünk által, vigyázz a te szavaid képesek terheket és igákat hozni az életedbe. Az aggodalom bűn, ami a félelem előjele!

11 éve tartok lelkisegély-szolgálatot, és az emberek sokszor mondják; állj mellém, hogy győztesen jöjjek ki ebből a problémából, igen így legyen ketten egy akaraton, minden lehetséges Hitben várom a győzelmet, és a legtöbb esetben, a beszédük által az ördög tőrbe csalja őket, és a láthatókról beszélnek, lerombolják a hitet, arról beszélnek amitől, annyira félnek, és ami van, ez pedig nem a bibliai hit, és amitől félnek, az jön rájuk, és csodálkoznak, miért nem hallgatta meg őket Isten, pedig a pásztort is megkérték, hát már öt sem hallgatja meg Isten? És csodálkoznak. A mi szavaink hitteremtőek, amit ma kimondunk, az lesz meg holnap, az életünket így lehet győztessé, vagy vesztessé tenni. Ugyanúgy, mint Isten szavai. Amit ma kimondunk, az meg lesz nekünk, amit mondtunk, figyelj a szádra, és a cselekedetre.

Az irigység sem úgy kezdődik, hogy valaki szörnyű irigy lesz azonnal. Mondjuk, valakinek van egy jó házassága, és valaki él egy rossz házasságban. Látja, hogy a másik milyen szuper házasságban él, és azt mondja: hú, de jó neki vagy a másiknak van egy gyönyörű kertje és neki nincs, az irigység mindig kívánsággal gerjedez, valakiére áhítozni, nem jó! A kívánság szívfájdalmat hozz elő, és belépett az életünkbe, a hiány látása, és mondása; nekünk nincs meg semmi, nekem nincs meg az, ami a másiknak megvan, és kezdődik az irigység. Az emberek hajlamosak arra, hogy arra tekintsenek, mi nincs meg, ami van arra nem tekintenek, akár milyen értékes az a talentum! Tudjuk, hogy Káin Ábel ellen fordult. Káin irigykedett Ábelre: egy egész föld kevés volt nekik, az irigység hova vezetett! Gyilkossághoz.

Az Úr azt mondta nekik, emelt fővel járjanak, mert a bűn, ott leselkedik az ajtó előtt, ha nem járunk emelt fővel, akkor mi fog történni? Ki jár lehajtott fejjel? Aki bűnt követett el. Ki az, aki nem tud a másik szemébe nézni? Nyilván ott valami van. Jobb ezeket letisztázni magunkban. Egy föld kevés volt! Két embernek!! Az irigységről beszélek. Az irigység mindig a más tulajdonára vágyik, a másiknak van valami, ami neked nincs, a másik tulajdonjoga, amivel őt Isten megáldotta. Sok áldott ember van közöttünk, és van sok ember, akinek van hiánya, és mindig lesznek emberek, akiknek nincs meg az, ami másnak, és ez boldogtalanná teszi őket, ennek pedig nem kellene így lenni Atyámfiai.

A legszegényebb embernél is van egy még szegényebb, aki őrá irigykedik, soha ne kövesd ezt a testi cselekedetet. Vigyázzatok, könnyen be tud lépni, egy pillanat alatt, egy szívfájdalom: na, ez nekem nincs meg! Ha az irigység megragadott, akkor az már a tied és az egy testi tulajdonság. Már nem vagy Szellemben, elkezded önmagadat, és másokat is kárhoztatni, mert neki van, neked pedig nincs. Még a vérnyomásod is felmehet, olyan haragra gerjedsz, nézzed, mije van a másiknak több, attól neked nem lesz több, csak rosszabbul fogod magad érezni.
Soha ne irigykedj a másikra! Általa kárhoztatni fogsz másokat, mert nekik több van, mint neked, magadat pedig azért, mert te még nem tudtad azt, megszerezni! Inkább mondd azt: Uram, köszönöm, az Igédet, hogy betöltöd az én szükségemet a Te gazdagságod szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban./Filippi 4/19/

Ne enged a szádnak azokat a szavakat, melyek az ördögnek tetsző, és ne kárhoztasd önmagad. Most még ilyenek vagyunk, de itt vagyunk az Úr útján, menjünk tovább. De amiben változnunk kell, azt változtassuk meg. Többé ne legyünk olyanok, amilyenek voltunk, meg kell változni, Jézus képére és hasonlatosságára- Mindenki követett el hibát, nincs olyan személy, nincs olyan egyház, nincs olyan prédikátor, nincs olyan ember, aki téged, és engem arra tudna kényszeríteni, hogy szégyelljük, és kárhoztassuk magunkat.
Isten véren megváltott gyermeke vagy, bármit rontottál el az életedben. Én sem szégyellem magam, nincs miért, Isten gyermekei vagyunk, és a tőlem telhető legjobbat megteszem, minden napon, ha elrontom, mivel, hogy nem vagyok tökéletes, azonnal kijavítom magam, nem kárhoztatok, én sem vagyok kárhoztatva.

Nincs kárhoztatásom Krisztusban. Vérrel megmosottak, és tiszták vagyunk. Senki nem kárhoztathat sem téged, sem engem.
Isten ha valamit felfedezett ma az életedben, a tanítás által, azt nem kárhoztatásként tette. Kérlek benneteket, hogy úgy fogjátok fel, azért hoztam elő ezt a tanítást, tudd, az ördög az, aki kárhoztat emberek által. Ő a vádló, Az ő szemükben megpróbál téged és engem befeketíteni, és a gyengeségeinket, és hiányosságainkat magas szinten kiemelni.
Neked az Igével kell egyetértésben lenned, és nekem is a szeretet, és a hit útján. Ne ítéljük meg a másikat, mert így nem leszünk megítélve.
Az Úr pedig fog gondoskodni rólad is, rólam is. Isten hű és igaz, és megtisztít mindannyinkat, ha mi bűnbánatot gyakorlunk. Ne játszadozz a gondolattal, hogy miért, és hogyan.

Az egyik legnagyobb keresztény kudarcokozó, ha nem járunk szeretetben, ha megítéljük a másikat, kudarcot hozhat az életünkbe el fog fekélyesedni, és a problémák közepette elkezdesz gondolkodni, hogy xy miért nem, vagy így, vagy úgy. Nem!
Ne harcoljunk egymás ellen. Isten megalkotta az Ő törvényeit, szeretetet hozott el Jézus ennek a haldokló világnak, és nekünk ezt ki kell vinni, buzdítunk, bátorítunk, és tanítványokká tesszük a népeket, az embereket.
Nem a sötétség dönt az életünkben. Ki kell igazítanod magad Isten törvényében, a szeretet parancsolatában, és az Ő Igéjében. De arról nem tehet a pásztor, ha most éppen kényelmetlen helyzetben vagy. Igazítsd ki magad! Erről szól a szeretet. Képes vagy rá, senki el nem ítél téged. Tedd meg, ha nem, te látod a kárát.

A pásztor felelőssége, hogy megfújja a trombitát őrállóként, ha valami a háza táján nem stimmel. Nem én hoztam a törvényt, nem én találtam ki a Bibliát, és nem én találtam ki a szeretet parancsolatát. Nekem is nehéz néha betartani, mint neked. Nekem ugyanúgy meg kell állni azokban a nehéz dolgokban, amelyekkel szembenézünk. Csak te egy kisebb szinten, mi egy magasabb szinten.

Csak így tudjuk magunkat alávetni Istennek, ha engedelmesek vagyunk. Azért tanítunk titeket, hogy a világba ne járjatok úgy, ahogy a világ jár. Mi mások vagyunk. És ha mi szeretetben járunk, Istennek engedelmeskedünk, és betartjuk az Ő parancsolatát, akkor a világnak példaképei leszünk. Lehet, hogy először söpredéké, és szemetévé, válunk az ő szemükben, mert Isten a világ gyengéit választotta, hogy megszégyenítse a bölcseket, az erőseket.

De hova lesz a világ, ha mi, keresztények nem igazítjuk ki magunkat, és a sérelemre sérelemmel válaszolunk? A köpködésre köpködéssel, és a rúgásra késsel válaszolunk? Így nem leszünk mi az Úr fénye, sem a sója, inkább ízetlen sóvá válunk, amit kidobnak, mert használhatatlan. Isten módján működünk, és az Igével tesszük ezt meg. Ne legyél olyan, mint a világ: aki kárhoztat téged, és gyilkosságba, öngyilkosságba képesek lennének téged elvinni. Az a feladatunk, hogy járjunk szeretetben, igazságosan ítéljünk, mert a magunk alkotta törvények sehova nem fognak vezetni.
Ha mi keresztények vagyunk, különösen, ha pásztorok, vagy pásztorokká leszünk, akkor nekünk ez a törvényünk, és nem mi alkotjuk a törvényeket, mert akkor mi sem vagyunk másabbak, mint a farizeusok.
A farizeusok maguk alkottak törvényeket, és elmondták, hogy ők milyen tökéletesek, és jók.
Mi az Ige tükrében nézzük meg önmagunkat, és úgy fogjuk meglátni, hogy miben kell magunkat kiigazítani.
A mi törvényünk, a biblia, a szentírás, az igetár.

Az igetár azt mondja, járjunk szeretetben, és tartsuk be a szeretet parancsolatot. Ne engedd, hogy a világ formáljon téged, és a világ öntsön formába. Nem találhatsz ki magadnak egy öntörvényt, mert akkor öntörvényű vagy, és akkor nem az Úr parancsolatát tartod be. Azt a törvényt kell betartani, amely az egy szentírásban van leírva, amelyre Jézus feljogosít minket


Ebben gyakoroljuk magunkat, hogy megbotránkozás nélküli legyen a lelkiismeretünk. Az Úr azt mondja, hogy ha hallod a trombitát, akkor igenis, te is fújd meg: vagyis szeretetben igazítsd ki a családtagjaidat, környezetedet, szeretetben. Az Úr is így vitte népét a változásra. Mi, keresztények, járjunk szeretetben, és szeressük egymást.

Jézus a szeretet, és a hit útját választotta, és a hit szeretet által működik. Az igazságot tárom eléd, amely néha fáj. Nekem is fájt a hústestem, amikor az Úr foglalkozott velem, hogy miben kell, hogy megváltozzak. De senkit nem kárhoztattam érte a környezetemben, fáj, hogy a hústestemet meg kell zabolázni de ezért egyedül csak én vagyok a hibás, és nem más.

Kérlek benneteket, hogy önmagunk kárhoztatásába se menjünk bele. Nem kárhoztattam önmagamat sem. Azt mondtam az Úrnak: Uram, tudom, hogy gyenge vagyok most, ebben a dologban segíts, mert magamtól nem tudok kijönni belőle. Senkit nem kárhoztattam, hanem hálát adtam Istennek, hogy rávilágított a pásztor által, vagy az Ige által egy hibámra, amelyet ki kell, hogy javítsak és ezt köszönöm Istennek. Én hiszem, hogy drága és nyitott a szívetek és meghalljátok az Igazságot, hogy szabaddá váljatok! Ezzel nem adunk helyt az ördögnek.
Nem vagyunk tökéletesek, de az alapigazságokat illik betölteni: a szeretet parancsolatát. Szeresd magadat és ne kárhoztasd. Isten sem kárhoztat, ha te megbocsátottál önmagadnak. Ne engedj be a múlt bűnei miatt bármit! De ne is kárhoztass másokat, mert az egy nem jó út, és bumerángként fog visszaütni rád. Az egy másik dolog, amikor a világ téged elkezd kárhoztatni, és megítélni, és lemezteleníteni, és megszégyeníteni.

Ezt bízd az igazságosan ítélőre. Az Úr el fog bánni minden nyomorgatónkkal: neked is, és nekem is. Hagyd az igazságosan ítélőre. De meg kell tennünk, hogy megkötjük az ördög munkáját minden kárhoztatás felett. Mindegy, hogy a családodban van, a nemzetedben, a népedben, a munkahelyeden, az üzletedben, a vállalkozásodban, megkötjük a kárhoztató erőket és szellemeket, mi nem kárhoztatunk, másokat, sem önmagunkat.

Maradj hitben, és járj szeretetben. A szeretet út a legjobb út. Megvéd a betegségtől, megvéd a kárhoztatástól, ha szeretetben vagy, nem fogod a másik hibáját meglátni, mert a szeretet minden vétket elfedez.

Más; ha valamit az ember már többször tett másoknak, és azok soha nem viszonozták, fájó dolgok ezek, de ismerd fel, ezek az Érzelmeinkre hatnak, mi járjunk Szellem szerint, és ne legyünk olyanok, mint ők. Te ne fizess a rosszért rosszal. Az Ige azt mondja: törekedjünk, hogy a jót cselekedjük.


IMA

Drága Mennyei Atyám! A Názáreti Jézus Szent Nevében! Félelem, aggodalom, kárhoztatás ért minket, megszégyenültünk, kárhoztatás által egy rosszabb helyzetbe kerültünk. A Názáreti Jézus Szent Nevében köszönöm a kegyelmet. Köszönöm neked Uram, hogy ezt előhoztad. Uram előfordult, hogy mi is kárhoztattunk másokat, elsősorban ezért kérünk bűnbocsánatot az I.János 1:9. alapján. Ha megvalljuk bűneinket hű és igaz, és megbocsátja minden bűnünket, és megtisztít minden hamisságtól.

Bocsáss meg, ha valakit megbántottam, vagy kárhoztattam és bocsáss meg azért, Uram, ha magunkat nem szeretjük, vagy gyengeségünkben egy rossz döntést hoztunk az életünkben. Távozzon a kárhoztatás az életünkből. Megdorgáljuk a sátáni, démoni erőket, az igát, amelyet ránk hoztak mások kárhoztatása által, akik gonoszt mondtak rólunk, akik kárhoztattak minket.

Mennyei Atyám. Megkötjük a Jézustól kapott szellemi hatalmunkkal a Jézus Szent Nevében a családok, a nép, a nemzet, az emberek, a gyülekezet, a keresztények minden kárhoztatását az életünk felett. A Názáreti Jézus Szent Nevében teljes elfogadottságot kérünk, a szeretet áradását kéjünk. A Názáreti Jézus Krisztus Szent Nevében, Atyám Te ítéled meg az ügyünket, Te hozol igazságot a mi ügyünkben. Meggyógyítod minden sérülésünket, mert Te vagy a megtört szívek gyógyítója.

Lerontunk minden okoskodást, ami Isten ismerete ellen emeltetett. Elmegy a csalódottság, a neheztelés, kárhoztatás, és az ítélkezés a Názáreti Jézus Krisztus Szent Nevében. Megkötjük ezeket a gonosz erőket a Jézus Nevében.
Uram, elkötelezzük magunkat, hogy a hitben, és a szeretetben járunk, a jó dolgokra nyitjuk meg a szánkat, és a szívünket, a Jézus Krisztus szent nevében.

Ámen.
TANÍTÁS A BECSÜLETRŐL

Ma azokhoz szólunk, akik testvérünk az üldöztetésekben, és a szenvedésekben a részestársunk!

Megvan ez a testvériség érzés az Úrban, mivel egy család vagyunk, és hasonló nehézségeken megyünk keresztül, a sötétség ereje ellen, az Evangélium előmeneteléért, és ebben az értelemben, az Evangéliumért részestársak vagyunk.

Krisztusban, ahogy növekedünk, az Ő képére és hasonlatosságára, sok jellembeli vonásunk megváltozik az Ő tulajdonságaiban, és jobbá válunk.

Két részt fogunk megvizsgálni, és ezek fogják meghatározni az életünkben az előmenetelünket, és az emberekkel való kapcsolatunkat:

1. Becsület
2. Megbocsátó Szellem (következő tanítás)

Amit elsősorban a vezetők, és a gyülekezet tagjai cselekednek, azok fogják meghatározni, hogy Krisztus testében mi fog történni.
Elsősorban minden vezetőnek az imádkozás és az Ige emberének kell lennie, és nem árt, ha mindannyian gyakoroljuk rendszeresen ezeket. Nem tudunk sokat elérni, ha mindkettőből nincs meg egy jó adag.

Fontos az IMA és fontos az IGE, de a legfontosabb a SZÍV, amiből az Igét és az Imát szóljuk. Mindannyiunk életében a legfontosabb a szív becsületességének a kérdése!

A becsületesség alapvető életszemlélet és az egész Szentírásban követhető. Isten megkívánja tőlünk, hogy becsületesek és őszinték legyünk önmagunkkal, és másokkal szemben. Olyanok legyünk, akikben meg lehet bízni, egy olyan szívvel éljünk, amely nem fog erőszakot venni a bizalmon, és visszaélni a másik jóságával! Vagyis meg lehessen bennünk bízni.

A szív becsületessége nagyon fontos.
Isten megmutat dolgokat az Igéjében, vagy a körülmények által, vagy az Ő Szelleme által, egyéni módon közöl, kijavít, vagy meggyőz minket! Az elme, és a lélek csendességében foglalkozik velünk.

Szív becsületességéhez két dolog járul hozzá:

1.Mindig vannak olyan dolgok, amiket nem ismerek, nem értek.
Isten mindig segíteni fog azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amit nem értek, vagy nem tudok.

2. És vannak olyan dolgok, amit értek, és azokat hágom át, ilyenkor Isten nem fog odajönni hozzám és kijavítani azokért a dolgokért, mert már tudomásunk van róla, vagy nem akarunk abban változni!


Megvan tehát a vigasztalásom, ha tudom, hogy bizonytalanságba keveredtem a tudatlanság miatt, vagy őszintén próbálom a helyes dolgot tenni, de hibát követtek el, Isten az Ő irgalmában és jóságában odajön hozzám, és megpróbál kiigazítani, de ha elfogadok egy hazugságot a gyakorlati dolgokkal kapcsolatban, és tudom, hogy az hazugság, saját magamat csapom be és ilyenkor Isten megengedi, hogy a saját utamat járjam. Nekünk, pedig egy szent életet kellene élni, mert Isten Szent Szolgálatának nincs köze a tisztátalan dolgokhoz. Az embereket be lehet csapni, de Isten soha!

Ez ellen a legjobb módszer az elme megújítás: Zsoltárok 119/11.
„Szívembe rejtettem a te Igédet, hogy nem vétkezzem ellened”

Az évek során, sok tragédiákat láttunk, szolgálatok buktak el, voltak emberek, akik a bűnnel kerültek kapcsolatba, de felmentették magukat, voltak, akik helytelen tanításokba keveredtek, voltak, akik erkölcstelenségben éltek, és még csak bűnbánatot sem éreztek. A téves tanításokkal kapcsolatban büszkék lettek.

Hogyan lehetséges az, hogy egy ember, vagy egy vezető gonoszságba esik, és azt gondolja helyesen cselekszik? Mert, a szíve erőszakot vett a becsületesség alapelvén!

Ha hűséges szolgája akarunk lenni Istennek, és az Ő országának akkor meg kell tartani a becsületességünket, és ne csapjuk be sem magunkat, sem másokat, se ne tévesszük meg egymást! Hogyan tudom fenntartani a becsületességemet?

Zsoltárok 25/20-21. „Őrizz meg és szabadíts meg engem, ne szégyenüljek meg, mert benned bíztam. Feddhetetlenség és becsületesség óvjanak meg engem, mert Téged várlak”

Becsület az tisztességet jelent, a tisztesség pedig őszinteséget. Vannak emberek, akik soha nem őszinték, nem is mernek szembe nézni veled, vagy képmutató módon, csak mosolyognak, ha látnak, vagy beszélnek veled!

A tisztesség, az őszinteséget, az Igazságot jelenti. A becsületesség egy felfedettséget is jelent, nem titkolok semmit! Mindenki láthassa, minden nyitott. Az arcom, a szívem nyitott Isten és az emberek előtt.

A becsületességnek, nincs köze a sötétséghez. Egy példa, ha van egy darab húsunk, és egyszerre csak egy szeletet vágunk le belőle, szinte észre sem lehet venni, hogy hiányzik belőle, de ha később megint egy szeletet levágunk, nem vesszük észre, ha megint levágunk belőle, csak egy szeletet, szintén nem lehet észrevenni a csökkenést, de ha összeraknánk azokat a szeleteket, látnánk, hogy egy hatalmas darab hiányzik belőle.

A becsületességnek köze van a szív teljességéhez. A becsületesség azt jelenti, hogy én elutasítok valamit, úgy döntök, hogy visszautasítom, hogy akár egy szeletet is levágjanak az én szívem egészéből.

Két okból is, először is nem akarom, hogy az én szívem teljessége csökkenjen Isten felé, másodszor, ha megengedem, hogy akár egy kis részt is levágjanak, akkor könnyen becsaphatom magamat, óh semmi nem történt, de így a szívem megtévesztés alá kerülhet! Ha megengedem a megtévesztést, ami történt, egy héttel korábban, akkor ezen a héten, már közönyös leszek, a megtévesztéssel kapcsolatban, és ahogy múlik az idő, el fogom veszíteni a szívem teljességét Isten előtt!

Sok bukás történt így Krisztus testében, soha nem egyszerre, hanem kis lépésekben, és ez előkészítette a bukásra az életüket.

Dávid mondja: „A becsületesség őrizzen meg engem” Miről van itt szó? Dávid vezetése alatt Izrael határai a legnagyobb volt, megnőtt a területe, és nem volt lehetősége, hogy megvédelmezze az országot, az ő területét, ezért kéri az Urat, a becsületesség védelmezze meg Őt.
Nem tudott csapatokat elhelyezni a határhoz, azt mondta: Istenem Te légy a védelmezőm, Rád várok, aki várakozik az folyamatosan figyel, hallgat az Úrra, mint egy jó pincér, aki figyel, hogy hová hívják, és mit csináljon. Arra a személyre figyel, akit kiszolgál!

A BECSÜLETESSÉGET ÚGY LEHET MEGŐRIZNI, HOGY A SZENT SZELLEM KIJAVÍTÓ KIIGAZITÓ SUTTOGÁSÁRA FIGYELÜNK!

A becsületességet úgy lehet megőrizni, hogy az Úr arcán tartom a szemeimet, és figyelek Rá, hogy lássam, bármit is teszek, elnyeri-e a tetszését?
Érzékenynek kell lennünk a legkisebb kiigazítására a Szent Szellemnek.
Dávid azt mondta: Uram, a Szt. Szellemmel figyelmeztess, ha jön az ellenség, és Isten figyelmeztetni fog, hogy figyelj oda arra a támadásra az ellenségtől, akár harag, akár megbocsátatlanság, akár a hűség területén lazaság.

A megtévesztés csendben jön, ne engedd, hogy a szíved elfogadja, inkább a Szent Szellem kiigazítására figyelj.
A kis dolgokra is oda kell figyelni, ne mentegessük magunkat, mert azok nem kicsik, levesznek egy szeletet a lelkemből, levesznek a szív teljességéből!

A mai napon is érvényes ez: „Uram a becsület védelmezzen meg engem” Téged várlak és hallgatok a Te kijavításodra, Uram, a Te arcodra nézek, a szívemet meg akarom őrizni előtted!
Az Úr azt akarja, hogy kiterjedjen a szolgálatunk, vagy az életünk minden területe, mint akár Dávidé, tanuld meg Dávid imáját!

Dávidtól fia, Salamon örökölte a határokat, amikor király lett és Ő így imádkozott:

1 Királyok 8/25. „Most azért Uram Izrael Istene, tartsd meg amit a Te szolgádnak Dávidnak, az én atyámnak ígértél..”
Salamon itt azt kéri, ezek a határok legyenek, az Ő számára megvédelmezve.
1 Királyok 9/3-5. „És monda néki az Úr: Meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, amellyel könyörögtél előttem: Megszenteltem e házat, amelyet építettél, abba helyeztetvén az én nevemet mindörökké, és ott lesznek az én szemeim, és az én szívem mindenkor.
És ha előttem jársz, amint járt Dávid, a te atyád, egyenes és tökéletes szívvel, úgy cselekedvén mindenekben, amint néked megparancsoltam, az én rendeléseimet és végzéseimet megtartod:

Megerősítem a te birodalmadnak trónját az Izraelen mindörökké, amint megígértem Dávidnak, a te atyádnak, mondván: Nem fogy el a te nemzetségedből való férfiú az Izrael királyi székéből”


Isten megígérte Salamonnak, folyamatosan megáldja, megadja néki a feltételeket, ugyanígy nekünk is meg tudja erősíteni a mi otthonunkat, a szolgálatunkat, a családunkat! Becsületes szív kell ahhoz, hogy kompromisszumok nélküli erős alapok legyenek az életünkben!

Salamon mit tett? Megpróbálta más módon megőrizni a határait, a királyságát, évek teltek el, a szomszédos királlyal szövetségre lépett, ahelyett, hogy Istenben bízott volna, politikai manipulálásba kezdett, és minden néppel ezt tette. Minden alkalommal, amikor létrehozott egy megállapodást, egy házassággal pecsételte meg.
Salamon pogány feleségeket szerzett magának, nem egy hét alatt, sem egy év alatt, folyamatosan, nem az volt a terve, hogy ezer felesége lesz, egyszerre csak egy jött! És amikor bejöttek Jeruzsálembe, mindegyik hozott magával egy pogány bálványt, és így Jeruzsálem utcái tele lettek pogány istenekkel, és bevitték azokat abba a templomba, amit Salamon épített!

A BECSÜLETESSÉGET APRÁNKÉNT, LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE ÁLDOZTÁK FEL, ÉS A KIRÁLYSÁG ELBUKOTT!

Ábrahám és Sára Gérárban 1 Mózes 20/1-11.
A szív becsületessége fontos, érdekes Igerész tanít minket a becsületességre, mint a biblia egyik legnagyobb személyisége Ábrahám megszegte azt.
Itt van Ábrahám, aki megszegi a becsületességet, és itt van egy másik ember, aki király, kevesebb az ismerete, a tudása, mint Ábrahámnak, és Ő mégis tisztességgel és becsületességgel reagál. Ábrahám hazudott Sárával kapcsolatban, nem rokoni, hanem házastársi kapcsolat volt közöttük. Abimélek eldöntötte, Sárát hozzáadja a háreméhez. Abimélek nem szegte meg a saját lelkiismeretét, mert azt gondolta nincs Sára férjnél! Ő volt a király, joga volt hozzá, a királyt éjjel felkelti az Úr, te halott ember vagy! Miért mit csináltam? Az asszony, akit elvettél, férjnél van, nem tudtam, azt mondta: a húga. Ő a szíve ártatlanságában tette. Ez a pogány király a becsületesség királya, a szívbeli becsületességé.
Isten azt vette alapul, hogy nem tudta! A király tudatlanságában tette, Ábrahám tudatosan. Félelemből!

Ma is jellemző, hogy az emberek, akár hatalomvágyból, akár félelemből, akár nyereségvágyból, vagy egy jobb pozíció reményében feladják az Istenben lévő helyzetüket, azt a becsületes szívet, amely szent Isten előtt.

Embereknek hajolnak meg, és általuk méretnek is meg, emberek kívánságát keresik, és észre sem veszik, a szívük teljességét rossz célokra adták oda, hiábavalóságokra, de mindez nem hit, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.

Zsidó 11/1. És a becsületet könnyen el lehet veszteni, ezért mi törekedjünk arra, hogy a becsületesség őrizzen meg minket.

Ezért ne hazudjunk, egymás ellen, se ne torzsalkodjunk a szánkkal, és idő előtt ne ítéljünk meg semmit, ne sóhajtozzunk egymás ellen, mert az Úr közel, és Ő egyet megaláz, egyet felmagasztal, dicsőség Istennek!

Egy példa a tökéletes szolgálatra:

1 Sámuel 12/1-4.
„És monda Sámuel az egész Izraelnek: Imé meghallgattam szavaitokat mindenben, valamit nékem mondottatok, és királyt választottam néktek.
És most ímé a király előttetek jár. Én pedig megvénhedtem és megőszültem, és az én fiaim ímé tiköztetek vannak, és én is előttetek jártam ifjúságomtól fogva mind a mai napig.

Itt vagyok, tegyetek bizonyságot ellenem az Úr előtt és az Ő felkentje előtt: kinek vettem el az ökrét, és kinek vettem el a szamarát, és kit csaltam meg, kit sanyargattam, és kitől fogadtam el ajándékot, hogy amiatt szemet hunyjak? És visszaadom néktek.

Ők pedig felelének: Nem csaltál meg minket, nem sanyargattál minket, és senkitől semmit el nem fogadtál.

És ő monda nékik: Legyen bizonyság az Úr ellenetek, és bizonyság az Ő felkentje ezen a napon, hogy semmit sem találtatok kezemben! Ők pedig mondának: Legyen bizonyságul.”


Sámuel kezdett nyugdíjba vonulni Izrael bírájaként, meghívta egész Izraelt, és egy beszédet tartott, Sámuelnek megvolt a bátorsága, hogy ilyen kérdést tegyen fel Izraelnek.
Amikor feltette a fenti érzékeny kérdéseket, mi is lett volna, ha akár egy ember is felszólalt volna: Sámuel, te becsaptál engem, te elcsábítottad a feleségemet, semmi ilyen nem történt, más történt meg, a 4. Igevers szerint: „Nem csaltál meg minket, nem sanyargattál minket, és senkitől semmit el nem fogadtál! Mondta a nép.

Sámuel bírált meg mindenkit, addig, bíraként, és most Őt bírálták meg.

ÁRTATLANNAK TALÁLTÁK! ISTENNEK EGY IGAZ SZOLGÁJA!

1 Sámuel 12/18. Istennek az igaz szolgája az Úr szavazását is meg akarta tudni, a szolgálatáról:

1 Sámuel 12/18.
„Kiállta azért Sámuel az Úrhoz, és az Úr mennydörgést és esőt adott azon a napon. És az egész nép nagyon megrettene az Úrtól és Sámueltől”


Isten elküldte az Ő jóváhagyását, és elismerését az Ő szolgája felé. Ez volt Istennek az Ámenje. Ezzel elismerve Sámuelnek a becsületességét. Sámuel nagyra értékelte a nagy Istent! Kívánom, hogy mindnyájan ilyen elismerést kapjuk az Úrtól.

Mindenkihez kihívást intézek, ha van bármi tisztátalan az életedben, térj meg és tisztulj meg a bűntől. Járj világosságban, amint Ő maga is járt és így közösségünk van egymással, és Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől!

Legyünk becsületesek, ne adjunk helyt az ördögnek! Jézus vérének folyamatos tisztító hatása képessé tesz minket, hogy becsületes kapcsolatban legyünk egymással. Amikor két tárgyat össze akarunk ragasztani, ügyelnünk kell rá, hogy mindkét tárgy felülete tiszta legyen. Ha tiszták, csak akkor fogja a ragasztó összeragasztani. Jézus vére megtisztít, a Szent Szellem pedig összeköt minket. Ez az egység tartós lesz! Ez a szolgálat jelentős Istennek, tehát törődjünk azzal, ami a végén számítani fog.

Ne felejtsd el, az Úr figyel minket, Isten előtt nincs titok! Eljön a nap, amikor nekünk is el kell búcsúzni. Isten adja meg, neked is, nekem is, hogy olyan búcsúbeszédünk legyen, mint Sámuelnek!
Fontos téma a becsületről írni, beszélni, mert néhányan azt gondolják, ez nem fontos téma! Mindegy, hogy mit imádkozunk az ágyasházunkban, vagy mit mondunk, és mit gondolunk másokról, de neked figyelembe kell venned, hogy Isten mit mond az Igében, és nem az egyéni sérelmeidre koncentrálni mondva: engem nem érdekel, mit mond Isten, csak az én elveim, és saját meggyőződésem szerint élek, és úgy is imádkozom, de mit mond Isten? Ne ítélj, hogy ne ítéltess, és ki vagy te, hogy ítélkezel, és kárhoztatsz? Tudd meg ilyenkor, a sötétségben jársz, és vigyázz, mert aki sötétben jár, az nem látja a világosságot, verembe eshet, és másokat is magával ránthat. Tanuljuk, meg hogy jó cselekedetekkel járjunk elől, a szűkségben, a hiányban is, nehogy gyümölcstelenné váljunk!
Legyünk becsületesek, és nem képmutatók, mert az Úr előtt nincs személyválogatás!
Az Evangélium tiszta, és Istennek tiszta edényekre van szüksége, ahhoz, hogy a tiszta Evangéliumot tudja hordozni, ezért tisztán kell tartani a szívünket, becsületességben. Én szerettem a teát, de nem szerettem a mocskos csészéből inni.

2.Timótheus 2/15. „Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét”

Imádkozzunk, Krisztus testének egy hatalmas megtisztulásáért, hatalmas megtéréséért. Köszönöm, Uram, hogy ez meg fog történni. És Krisztus teste becsületességben fog járni!
Amen.
Változás Krisztusban az Isteni csere által

Abban a pillanatban, hogy az Úr Jézus Krisztust elfogadjuk Urunknak, Megváltónknak, és Gyógyítónknak, Isten gyermekévé válunk, és részesedünk Isten életéből.

Isten az Ő saját természetét adja a mi szellemünkbe, így mi az Istentől vagyunk újjászületés által, mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtarttatik. (Róma 10/13.)
Krisztusba kerülünk a megvallásunk által: „Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régiek elmúltak, ímé, minden újjá lett minden” 2Kor. 5/17.

Ettől a pillanattól fogva az életünk megváltozik, mert Jézus az út, az igazság az élet, és ez kezd kibontakozni az életünkben, Jézussal együtt járva elkezdjük a keresztény életünket élni, hitről hitre, és ahogy Pál is, mi is kövessük Krisztust a keskeny úton. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk, az életben az Úr által.

Jézus a mi pásztorunk, mi nem szűkölködünk, megtanuljuk, hogy ezen az úton van bővölködés, gyógyulás, örök élet, és az Isteni fajta szeretet, mely az Újszövetség törvénye.

Részesedtünk ebből a csodálatos kegyelemből, mellyel még az ellenségeinket is tudjuk szeretni, és ebben az életben, mikor meghidegült a szeretet az emberekben, mi példaként tudunk járni, és követőket tudunk vonzani Jézushoz, mert a világ vágyik a szeretetre, és nem kapja meg, mert az önző világi szeretet, érdekközpontú.

„Szeretlek, szükségem van rád”, mondják az emberek, de csak addig, amíg az érdekük kívánja.
A zoé isteni fajta szeretet, pedig sosem fogy el, hosszútűrő, türelmes, kegyes, nem irigykedik, nem rója fel a gonoszt. Nem haragszik, ha találkozik egy régi ismerősével, nem fordítja el a fejét, hanem, az érzelmeit megzabolázza, uralkodik rajta, mert növekedni akar Isten szeretetében.

Nekünk növekedni kell, ebben a csodálatos gyümölcsben, mert akkor nem leszünk, gyümölcstelenek, haragtartók, nem köpködünk, nem vagyunk arrogánsak, gyanakvók, és mindez lehetséges, mert Istennel minden lehetséges a hivőnek!

Jézus az élő Ige, aki testté lett és lakozik miközöttünk, aki teljes kegyelemmel és igazsággal. Általa az életünkben mindent megkaphattunk, még az életünk változását is.
Isten elhívott minket egy jobb életre minket, mint amit most jelenleg élünk, Isten a növekedés Istene, és azt szeretné ha, Krisztus magasztaltatna fel a testünkben, mert nekünk az élet a Krisztus! És szeretnénk, ha Ő munkálkodna bennünk, az akarást, a cselekvést az Ő saját tetszése szerint irányítaná az életünkben, ha hagynánk a Szent Szellemnek!
Jézus mindenkor azokat cselekedte, amelyek kedvesek voltak az Atyának. János ev.8/29.

Nekünk is erre kell törekedni, az Igén kell cselekedni, mert a hit hallásból, a hallás Isten igéjéből. Róm.10/17.

Az életünkben változást akarunk, az anyagi, a fizikai, a karrier, a család, és minden téren, és Isten minden szükségünket betölti, de nekünk is be kell töltenünk azokat a dolgokat, amit Ő kíván tőlünk.

A keresztény életünk kezdetén, még tejnek italával táplálnak minket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírjuk el, az Igével még ismerkedünk, a közönséges és világi emberek közül jöttünk. Még nem tudjuk teljesen a jogainkat Krisztusban, még vannak hiányai az ismeretünknek, a bölcsességnek, még az érzelmeink uralkodnak felettünk, és befolyásolnak.

Alapelv, hogy mi már átmentünk, a halálból az örök életbe, Krisztus Jézusban új teremtmények vagyunk, Isten élete, és a Szent Szellem ereje bennünk van, és ez különböztet meg minket a világtól.

A bölcsesség, a szeretet, a kegyelem, és az ismeret minden kincse a birtokunkban van.

Engedd meg, hogy az Ige gazdagon lakkozzon benned, és minden változást elvégezzen az életedben, az Isteni csere által!
Amikor elkezdjük az Istennel való járást, a keresztény életünket élni: még nem tudjuk, hogy Jézus mit tett értünk: hogy van növekedés Krisztusban és lehet növekedni.

Úgy mint, a fizikai életben a csecsemők, mi pedig szellemi csecsemőként épülünk szellemi házzá, szent papsággá. Ahogy megismerjük Isten Igéjét, egyre többet tudunk elfogadni, az Ő gazdag tárházából, és továbbadni, másoknak segíteni.

Amikor először jöttem az Úrhoz, nem tudtam, hogy mit kapok, és mit tudok adni a magasságos Istennek, illetve Ő mit vár el tőlem. Azt tudtam, hogy én sok mindent akarok Tőle.

Mielőtt Krisztusba kerültünk volna, más emberek voltunk, nem voltunk rosszak, sőt, inkább jó embernek tartottuk magunkat. Lehet, hogy ordító hibáink voltak, de mi nem vettük észre, Isten kijelölt minket az üdvösségre, az egész emberiséget, de meghagyta az embernek, hogy szabad akaratából keresse, és fogadja el Jézus MEGVÁLTÓI munkáját.


A gyülekezetben mindenkit úgy fogadunk el, ahogy jön, senkit nem kérdezünk, hány diplomája van, milyen iskolája, vagy milyen hiányosságai, nem verjük fejbe, azonnal, azt mondjuk, járjon Krisztussal együtt, és az Ige megváltoztatja az életét, mint ahogy valamennyiünkét is.

Otthon a családban, néha a gyerekeknek, a férjnek, a feleségnek elmondjuk, ebben és ebben változnod kell! Az évek folyamán megszoktuk, hogy ezt tegyük. Mi nem tudjuk egymást megváltoztatni, Isten tud minket megváltoztatni dicsőségről, dicsőségre.
Munkálni tudja az életünkben az akarást, a változásra. Isten Igéje élő és ható és élesebb minden kétéltű fegyvernél, és az Ige megváltoztat minket, Jézus képére és hasonlatosságára.

Isten szeretné, ahogy elrendelte az Igében, hogy békességben éljünk egymással, a szeretet jegyében, igyekezzünk egymáshoz alkalmazkodni.
Isten családja, Krisztus teste ne ítélkezzen, ne bántsa egymást, ne irigykedjen, ne ítélje meg a másikat, sem az öltözködésért, sem a másik látható testi dolgaiért, inkább imádkozzon érte, hogy Isten jósága indítsa változásra az illetőt.
A keresztény életünkben van egy norma, és az a szeretet, azt tegyük a másikkal, amit szeretnénk, hogy velünk tegyenek: mert amit elvettünk, azt fogjuk aratni!

Pl. ha bántunk valakit, minket is fognak bántani. Ne haragudj a másikra, mert rád is fognak haragudni, rossz mag, a viszálykodás is rossz mag, ahol viszálykodás van, ott minden gonosz cselekedett is van.
Megsértődünk, ránk is meg fognak sértődni, Isten országában minden magról működik, és kikelnek ezek a magok!

Isten egy darabig mindent elnéz! és egyszer figyelmeztet, amit vagy meghallassz, vagy nem! A rossz tulajdonságainkat is, de ha már kaptál róla tanítást, akkor meg kell térni belőle, mert addig nem kapunk több fényt, és világosságot, Krisztus titkaiból.
Ha a Szent Szellem figyelmeztetett, hogy javítsuk ki magunkat, Ő szelíden nyesegeti le rólunk azokat a tulajdonságokat, amelyek gátolják a jobbá válásunkat, Krisztusban.

Isten mindig egy tulajdonságunkkal foglalkozik, és amikor abból kijöttünk, akkor a következővel, míg Krisztus utánzójává nem válunk. Ahhoz, hogy Jézus utánzói legyünk, az Ő jellemvonásait kell magunkra ölteni, és becsületesnek kell lennünk, mert Isten is az!

Az Isteni fajta csere ezt hozza elő, hogy nincs többé kárhoztatásunk Krisztusban, ha nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint! Róma 8/1. „Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint”

Az Úr teljes áttörést hozott nekünk az életünk minden területén, a kereszt bevégzett munkája által! Nem mindig könnyű elfogadni a csere csodálatos ajándékait, mert e világból jöttünk, és a családi, a vallási, a környezeti hatásokat, tulajdonságokat hoztuk magunkkal, ez vált részünkké!
Minden ember más, és más karakter és az érzelmi életünk nagymértékben befolyásolja, hogy mit tudunk elfogadni, az Isteni cseréből!
„Mert hitben járunk, nem látásban” 2Kor.5/7.

Isten azt akarja, hogy hitben járjunk, és nem az érzelmeink alapján. Az érzelmeink, mindig függnek a körülményeinktől, mit látunk, hallunk, szaglunk, érzékelünk, tapasztalunk, testben. Te döntőd el, hogy depressziós akarsz lenni vagy, a világra is haragudni, de ezek nem Isteni tulajdonságok, és jellemvonások!

Mi Istennel, Szellem szerint járunk, Ő Szellem, és Őt Szellemben és Igazságban imádjuk, és kommunikálunk Vele!

nekünk kell dönteni, hogy mit teszünk, és hogyan járunk a mindennapjainkban. És élnünk kell az Isteni cserével.

Mi az életet, és a békességet választjuk, nem a testet, a látást. Isten békességét, mely minden értelmet felülhalad, amely megőrzi a szívünket és a gondolatainkat.

Ezért minden keserűség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt” Efézus 4/31.

A negatív érzések, aggódás keserűség, harag, depresszió, az Úr az ellenkezőjét mondja az Igében, még ha hitpróbákon is megyünk keresztül, örvendezzünk, boldogok legyünk.

Az Úr öröme legyen a mi erősségünk!
1 Péter 1/6-8. „Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle megpróbáltatások között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor, akit noha nem láttatok, szeretek: akiben noha most nem látjátok, de hisztek Őbenne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek”

A hitben járás nem automatikusan jön magától, ahhoz, hogy örömben és békességben járjunk, a hitünket fel kell szabadítani, meg kell változtatnunk az elvárásainkat!

Isten nem ezeket a rossz érzéseket adta nekünk. Hinnünk kell, hogy Istentől cserébe kaptunk hatalmat, nemcsak a kígyó és a skorpió felett, hanem hogy a gondolatainkat, az érzelmeinket, önmagunkat és a körülményeinket is meg tudjuk változtatni.
Köszönet Istennek ezért a csodálatos cseréért.


ISTENI CSERE


2Korintus5/21. „Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.”

Az Újszövetség egyik legfontosabb Igéje. Egy Isteni fajta cseréről van szó, mely, ember és Isten között zajlott le a kereszten. Jézus megfizette az árat, a bűnért.

Mi az Evangélium lényege?

Istentől elrendelt csere! Isten minden rosszat, ami a bűneink miatt nekünk járt volna, Jézusra vetette, és a jót, ami Jézusnak járt, aki bűntelen és engedelmes volt, ingyen felajánlja nekünk, az embernek, ha HISZÜNK JÉZUS KRISZTUSBAN!


Isten kegyelemből felajánlja az örök életet! És a megváltás ajándékait!

A 2 Korintus 5/21.Igének a lényege: Isten bűnné tette értünk Jézust, aki bűnt nem is ismert! Azért, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne!

Hol van itt a csere a versben? Mi az, ami Jézusra ment, és mi az, amit az ember kapott?

Isten a bűneinket Jézusra vetette az Édenkért bukásának bűnét, amely elhatott az egész emberiségre! És Jézus az Ő igazságát felajánlja hit által ingyen.

Megismeritek az igazságot, és szabaddá váltok! EZ AZ EVANGÉLIUM JÓ HIRE!

Jézus nyolc rossz dolgot vett magára a kereszten, hogy hit által nyolc jó dolog fel legyen ajánlva nekünk, az embernek:

1. Jézus magára vette a büntetésünket, és a bűnök eltörlését ajánlja fel nekünk.

2. Jézus magára vette a betegségeinket, és a fájdalmainkat, gyógyulást és egészséget kínál fel nekünk.

3. Jézus magára vette a bűneinket, és az Ő Igazságát ajánlja fel nekünk.

4. Jézus magára vette a mi halálunkat, és az Ő életét ajánlja fel nekünk.

5. Jézus magára vette a mi szegénységünket és az Ő bőségét ajánlja fel.

6. Jézus magára vette a mi gyalázatunkat, és az Ő dicsőségében való részesedést ajánlja fel nekünk.

7. Jézus magára vette az elutasítottságunkat, és felajánlja, hogy befogad Isten családjába!

8. Jézus magára vette az átkot, és az Ő áldásait ajánlja fel nekünk.

l. Jézus magára vette a büntetésünket és a bűnök eltörlését ajánlja fel nekünk. A bűneltörlés és bűnbocsánat közötti különbség:
Abban a pillanatban, ahogy mi az Urat elfogadjuk Urunknak, megváltónknak, abban a pillanatban Isten eltörli a bűneinket, és olyan messzire veti el, amilyen messze van a kelet a nyugattól!

Zsoltárok 103/12. „Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket”

Isten megbocsát, eltörli a bűneinket, és olyan tisztán, és igazan állunk Isten előtt, mint Ádám és Éva állt, a bűnbeesés előtt.
JÉZUS VÉRE TETTE EZT AZ EMBERISÉGÉRT, MIÉRTÜNK! A múltbeli bűneink eltöröltettek Jézus vére által.

Az ördög az atyafiak vádlója, eléd fogja hozni a múltadból, mit tettél rosszul, bűntudatba próbál tenni. Sok keresztény nem tudja megítélni, a sátán bűntudattal való vádlását, vagy a Szent Szellem meggyőzését a bűnbánatra, a jelenlegi életével kapcsolatban.

Hogyan ismerjük fel az ördög vádlását? Rossz érzést kelt bennünk, azzal a múltbeli bűnnel kapcsolatban, amire már bűnbocsánatot kaptunk, az újjászületés által. (Róma levél 10/9-10.)

Az ellenség próbálja meg a Te hitedet, és az Istennel való járásodat elpusztítani, mert a bűntudat, hitromboló hatású! Jézus vére, minden bűnünket eltörölte! Hála Istennek a vér erejéért! Jézus eltörölte a bűn minden bizonyítékát, odafent nincs arra bizonyíték, hogy a bűn el lett volna követve!

Jézus magára vette a büntetésünket és felajánlja a bűneink eltörlését! A bűn probléma megszűnt a hívő számára. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Szabadok vagyunk a kárhoztatástól, a bűntől.

Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna Vele együtt mindent minékünk.

Nincs helye a kárhoztatásnak, mert mi megkaptuk a bűnöknek eltörlését az Ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel.

Ha kilépünk a szeretetből, a világosságból, vagy ha bármi olyat teszünk, ami, nincs Isten tetszésére a közösségünk, megszakad Vele, ilyenkor gyorsan helyre kell állítani a kapcsolatunkat az Atyával, a Fiúval, a Szent Szellemmel, a Szentháromsággal!

Nap ne menjen le a haragunkon, bocsássunk meg magunknak, és másoknak.

1János 1/9. „Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megtisztít minket minden hamisságtól” /igazságtalanságtól/. Nincs kárhoztatásunk, a Fiú megszabadított, éljünk szabadságban!

2 PONT: Jézus elvette betegségeinket, és fájdalmainkat: gyógyulást, és egészséget kínál cserébe!

Krisztus sebeiben meggyógyultunk, ez már megtörtént, múlt időben, Jézus a kereszten 2000 évvel ezelőtt már gondoskodott a gyógyulásunkról. Jézus teste megsebesített, érettünk, hogy mi ma gyógyultak lehessünk!

1Péter 2/24. „Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Ésaiás 53/4. „Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől”


Jézusra méretett minden fájdalom, az összes létező betegség, gyengeség! Az Ige világosan írja: Ő viselte a betegségeinket, és fájdalmainkat hordozá.

A Máté 8/17-ben Máté igazolja, hogy beteljesedjék, amit Ésaiás mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és Ő hordozta a mi betegségünket”

Mi méretett Jézusra? És mit kaptunk mi az emberiség? A biblia világosan írja: A betegség, és a fájdalmak voltak a rossz dolgok, amelyek Jézusra mérettek. Jót kaptunk Jézus által: gyógyulást, egészséget, Isten akarata, hogy egészségen járjunk, Isten természete, a betegségek gyógyítása, Krisztus keresztre feszítése által!

Jézus a gyógyító! Isten neve Jehova Raffa az Ószövetségben, Én vagyok az Úr Te gyógyítód! Az Úr gyógyít!

Köszönet Istennek, hogy Jézus elvette a betegségünket, és fájdalmunkat, és gyógyulást és egészséget kínál fel nekünk!

3.Jézus elvette bűneinket és az Ő Igazságát kínálja fel cserébe:

2Korintus 5/21. „Mert azt aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten Igazsága legyünk Őbenne”

Mit ért a Biblia az alatt, hogy Jézust bűnné tette értünk? Az Ószövetségben az Engesztelés napján 2 kecskét vittek a Szent sátor ajtajához, az egyiket megölték, és engesztelésre használták!

A másik kecskét bűnbaknak nevezték, és a főpap az állatra olvasta Izrael népe előtt a bűneiket, és ráhelyezte a kecskére a nép bűneit, majd kivezették a pusztába a víztől, és élelemtől távol, ahol az állat meghalt, mely áldozat volt a nép bűneiért! Ez Jézus keresztjének az előképe, Jézus bűnné lett értünk.

Amikor Jézus ott függött a kereszten, Isten sötétséggel borította be a keresztet 3 órán keresztül. Isten Jézust bűnné tette értünk. Az Atya a világ bűneit Jézusra helyezte, az Ő Fia bűnné lett értünk, az emberért!

Jézus nem ismert bűnt, mi Őáltala Isten Igazsága lettünk. Jézus magára vette a bűneinket, és az Ő Igazságát ajánlja fel nekünk. Mi az?

Ingyenes ajándék, Krisztus Igazsága a mienk, Jézus nélkül nem tudjuk magunkat megigazítani, sohasem leszünk igazabbak, mint amikor elfogadjuk, az Úrhoz való kapcsolatunkat.

Nem lehet addig megérteni az Evangéliumot, amíg meg nem nézed a Golgotát.


Az ember bűne mit tett Jézussal? Az Én és a Te bűnöd ölte meg Őt! Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten Igazsága legyünk Őbenne. Egy bűntelen halt meg a bűnösökért. Sokaknak nehéz megérteni ezt az Igazságot, mert ez egy ingyen ajándék Istentől!

Kegyelemből tartattunk meg hit által, és ez nem a magunk érdeme, Isten ajándéka, hogy senki ne kérkedjék.

Jézus kiontott vére által szabadok vagyunk, és nem kell érte semmit tennünk, csak el kell fogadnunk, a kereszt bevégzett munkáját, és vallást kell tennünk az Úrhoz való kapcsolatunkról, és abban a pillanatban Igazzá válunk Krisztusban, sohasem leszünk igazabbak, mint amikor megvallottuk.

Mindegy, hogy mely országban élünk, és kik vagyunk, az Evangélium üzenete, és megvallása teszi szabaddá az embereket!
Isten a Fia által a bűneinket kifizette, mely bűneinket?

Az Édenkerti bűnt, melyet az első emberpár elkövetetett, és az engedetlenségük, elhatott az egész világra. Az emberek szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, de az áldozati bárány által újra közösségbe kerültünk Istennel. A rossz Jézusra került, törvényes jogunk van a jóhoz, nem engedjük meg, hogy az ördög elvegye, amit Jézus által kaptunk, dicsőség Istennek.

4. Jézus magára vette a /szellemi átok/ halálunkat, és az Ő örök életét ajánlja fel nekünk.
Róma 6/23. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Urunk, Krisztus Jézusban.
Isteni csere csodálatos verse. Milyen rossz szállt Jézusra? A mi halálunk, és mi a jó, amit mi kaptunk? Jézus élete! Az örök élet, hisz a halál után is van élet, a szellem és a lélek elmegy a két hely közül az egyikre, mert az ember örökéletű szellemi teremtmény, a szellemünk és a lelkünk az örökkévaló, de nem mindegy, hogy hol töltjük el azt, a biblia két helyet jelöl meg: a poklot és a mennyországot. Ha Jézus magára vette a halálomat, miért kell meghalnom? Ha Jézus még a földi életünkben nem jön vissza, és nem ragadtatunk el, akkor mi, előbb-utóbb meg fogunk halni. Mert a földi életünknek rendelt ideje van, ahogy a Zsoltáros mondja: esztendeink száma 70 avagy 80 esztendő, s még kérhetünk ráadást!

Két dolog igaz a társadalomban, a halál, és az adó, és ez mindenkivel megtörténik!

Jézus elkülönült az Atyától, hogy mi, akik egykor távol voltunk, most közelvallókká lehessünk Vele!

Jézus szellemi halált kapott, hogy mi szellemi örök életet kaphassunk. Amikor Jézusba veted a hitedet, és megtérsz, elfordulsz a bűntől Istenhez, Isten örök életet ad neked és nekem, az Ő Isteni életet, /zoé/.

Isten ereje, kiválósága, erénye, jósága, jellemvonása, gyümölcsei költöznek belénk, ez az Ő kegyelmének csodája:

Amikor Jézushoz jövünk, emberi szellemünk Isten életéből részesül, és Isten világossága belénk költözik. Nem vagyunk többet sötétben, mert eljött nékünk a világosság, Isten Fia által, halleluja! Isten élete és világossága van bennünk.

Jézus azért jött, hogy életünk, legyen, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hiszen Benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hálásak vagyunk, amit Jézus tett értünk, hogy magára vette azokat a rossz dolgokat, amelyek nekünk jártak volna.

5. Jézus elvette a szegénységünket, és az Ő bőségét kínálja fel nékünk.

Ha megvizsgáljuk, mind a 8 pontot, látjuk, hogy Jézus keresztje az emberi élet minden oldalára kihat!

Jézus gondoskodik a szellemi szükségeinkről, törődik a mi gyógyulásunkkal, és az Ő engesztelő áldozatában a mi szükségeinkről, anyagi helyzetünkről is gondoskodik!

2Korintus 8/9. „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá lehessetek”
Jézus szegénnyé lett, hogy mi meggazdagodjunk, mikor vette magára Jézus a mi szegénységünket?
A földi ittléte alatt, amíg itt járt a földön?

Szerintem nem, Jézus nem járt szegénységben itt a földön, az biztos, hogy levetette az Isteni mivoltát, és egy csodálatos szeplőtelen fogantatás által megszületett a földre, a mennyei életét és gazdagságát feladva, hisz Ő mindig is volt, már a világ megalapítása előtt, amikor az írások szerint, Isten Szelleme lebegett a vizek felett. /Szentháromság/

A földi ittléte alatt, nem volt szegénynek mondható, aki 2 halból, és 5 kenyérből 5000 férfit el tud tartani, az nem jár szegénységben! 12 kosár maradt is. Ez nem szegénység!
És aki úgy tud adót fizetni, hogy tudja, hol kell a halat kifogni, az nem jár szegénységben.
Mikor vette Jézus magára a szegénységünket? Ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni ezt a kérdést, fel kell tennünk, mi a szegénység?

Ez meg van határozva a bibliában:
5 Mózes 28/48. „Szolgálod majd a te ellenségeidet, akiket reád bocsát az Úr, éhen és szomjan, mezítelen, és mindennek szűkiben: és vasigát vet a te nyakadra, míglen elpusztít téged”

Az Ige a teljes szegénység négy oldalát írja le, éhség, szomjúság, ruhátlanság, mindenben való szűkölködés, aki ezt a négy dolgot megtapasztalja, szegénységben jár! Mikor beszél a biblia, arról, hogy Jézus mind a négyet elszenvedte?

A kereszten, történt ez, amikor Jézus, haldoklott, éhes volt, szomjas volt, mezítelen volt, és mindennek szűkében volt. Ez az abszolút szegénység.

Ezt a szegénységet magára vette értünk, az Atyánál hagyta az Ő gazdagságát, a dicsőségben, szolgai formát vett fel, és engedelmes volt a halálig. Hála Istennek, hogy Ő elvette a szegénységünket, és szolgai formát vett fel, és engedelmes volt mindhalálig. /Filippi 2/7-8/

Sokan kicsavarták ezeket az Igéket, és félre értik, és azt mondják, Istenért vagyunk szegények, ez nem valós! Isten meg akarja áldani az Egyházat BŐVŐLKŐDÉSSEL, és mégis vannak a világon, mindenütt akik nagy szegénységben élnek, a legszegényebb országokban egyáltalán nem is hiszik Isten országát, és Ő Igazságát, mindenféle bolond dolgokban hisznek, tehenekben jogikban, okult erőkben, vagy bálványokban, buddhákban.

Egyértelmű, egy vasdarab, vagy egy tehén nem tud áldást hozni, sem a nemzetre, sem az emberekre! Isten minden fölött van, és nem ossza meg a dicsőségét mással!

Őhozzá kell folyamodni, a 2-3 világban is és a földön mindenkinek.
Istennek célja van a mi bővölködésünkkel. Ő azt akarja, hogy lakóhelyet építsünk neki a mi bőségünkből. Isten együtt akar lakni az emberekkel.
A Biblia is úgy kezdődik, hogy Isten együtt lakott az emberrel, és úgy fejeződik be, hogy az új Jeruzsálemben is együtt lakozik vele.

Ádám és Éva vétkezett, hibát követtek el, Isten nem volt képes együtt lakni velük közösségben. Hogyan fog végződni? Isten lejön az emberekhez és ez a kezdet és a vég.

Két példa erre az Ószövetségből:
Mózes kivezette Egyiptomból Izrael népét, és mielőtt elhagyták volna a rabszolgaságot, Isten azt mondta nekik: Kérjék el a szomszédaiktól, az ezüst, és aranyedényeiket, magatokkal fogjátok vinni Egyiptom gazdagságát.

2Mózes 12/35”És kérének az egyiptombeliektől ezüstedényeket és arany edényeket, meg ruhákat”

Isten itt arra utal, hogy gyűjtsék egybe a 400 évi rabszolgafizetést. Amikor kimentek a pusztába, bőségben voltak!, Isten célja volt: építsenek neki lakóhelyet, Mózes és az izraeliták Egyiptom gazdagságából építettek Szent sátrat Istennek a pusztában, az Ő terve terve szerint, amikor elkészült, Isten dicsősége leszállt a Mennyből: nappal felhő formájában, éjjel tűzoszloppal kísérte őket. ISTEN AZ Ő NÉPÉVEL LAKOZOTT A SZENT SÁTORBAN.
Dávid korában is áldottak voltak a zsidók, Isten azt mondta: építs nekem házat abból a bőségből, amit adtam néked! Dávid hatalmas vagyont halmozott fel, hogy az Úr házát megépítse, végül is Salamon építette meg a Templomot, mivel Dávid kezéhez sok vér tapadt.
Az Újszövetségben Isten a szívünkben lakozik, 2korintus 6/16. Nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szent Szellem Temploma?

Isten bennünk lakozik, Isten épülete vagyunk, azért adja Krisztus Testének a bőséget Isten, hogy a világot elérjük Jézus Krisztus üzenetével az EVANGÉLIUMMAL. Isten áldása mindnyájunké.

Amikor vetünk és adunk, Isten bőségesen megnyomottan, megrázottan visszaadja, és a körforgás nem áll le, mert minél többet vettünk, annál többet aratunk, és így el tudjuk érni az embereket Jézus számára. A cél az, hogy minél több emberi szívben lakozzék Isten jelenléte!

Az Evangélium pénzbe kerül, és ez nemes cél, hogy elérjük az elveszett világot, vannak, akik nem tudják kicsoda Jézus, és meg kell tudniuk!!

Hinnünk kell a bőségben, egyrészt mi is gyarapodunk a hit által, másrészt pedig a világot is elérjük a gyarapodás által. Köszönjük, hogy Jézus magára vette a szegénységet, és az Ő bőségét kínálja fel nekünk! Amen

6. Jézus magára vette a mi szégyenünket, és felajánlja, hogy részesüljünk az Ő dicsőségéből:
A rosszat, amit magára vett Jézus szégyennek hívják, A jó, amit az Ő Egyházának ad, az Ő DICSŐSÉGÉBŐL VALÓ RÉSZESEDÉS!

Zsidó 12/2.”Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő örömért keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyiszékének jobbjára ült”

Jézus elszenvedte a keresztet és a gyalázatot. Jézus a kereszten tapasztalta meg a szégyent és elutasítottságot. Mi a szégyen? Értéktelenség érzése! Voltál már ilyen helyzetben, amikor elutasítottak, és éreztették veled, hogy nincs rád szükség, mert számukra értéktelen vagy, és úgy érezted, hogy nincs is mit keresned a földön, mert az emberi mivoltodban semmi vagy, mintha Isten nem azért teremtett volna, hogy befusd a futásodat, és sikerrel állj meg az életed minden területén, és áldás légy mások számára.

Jézus is átélte a szégyent, amikor meztelenül függött a kereszten. Mi is átéltük a szégyen érzetét, amikor az emberek lemeztelenítettek minket. Milyen érzés az, amikor az ember meztelen és mások is látják a meztelenségét? Rossz! Amikor az első emberpár bűnt követett el, Isten dicsősége leolvadt róluk, meztelenné váltak, Isten a nagy irgalmában felöltöztette őket. A mai világban az emberek a másiknak a szálkáját hatalmasnak látják, míg a maguk gerendáiról elfelejtkeznek, és hajlamosak kivinni a világba mások gyengeségét, és hibáit, ahelyett, hogy az örömhírt vinnék ki! Egymást lemeztelenítik, és kipellengérezik.

A kereszten nemcsak a gyógyulásunk, az anyagi szükségleteink lettek betöltve, hanem az érzelmi szükségeink is.

A gyalázat, a szégyen, a rágalmazás, komoly befolyást gyakorol az emberiségre, 11 éve foglalkozom az emberekkel, lelki gondozás területén, és a munkám nagy része két szóban foglalható össze, mellyel foglalkoznom kellett:
1. GYALÁZAT,
2. ÉS AZ ELUTASíTOTTSÁG!

Jézus a gyalázatot és az elutasítottságot is megtapasztalta a kereszten. Az egy gyalázat volt, ahogy Isten Fiával bántak. Gyalázat volt, amikor a kereszten meztelenül függött, az Atya szívének a büszkesége, aki meztelen! Napjainkban mi is érzékeljük, amikor alaptalanul vádolnak, és kárhoztatnak, és kiközösítenek és lemeztelenítenek, és nagyító alá veszik minden hibánkat.

Jézust az emberek kinevették, kigúnyolták, Ő megtapasztalta a gyalázatot!
Lehet, hogy te is megtapasztaltad az életedben, amikor visszaéltek a szereteteddel, a jóságoddal, a hűségeddel: a munkám során sok visszaéléssel találkoztam a családokban, pl. bántalmazásokkal, szexuális visszaélésekkel, gyerekkorban, akiket bántalmaztak, még idős korban is magukkal hordozzák ennek a lealázását és gyalázatát az életükben!

Ezeknek az embereknek is azt mondom, és neked is kedves olvasó , aki olvasod ezt a tanítást, hogy van szabadulás, mert Jézus megváltott a szégyenből, és a gyalázatból is nekünk, már nem kell többet ezt hordoznunk!

Meg kell bocsátanunk, ahogy Jézus is megbocsátott, és a kereszt bevégzett munkájára kell tekinteni.

Jézus már mindent elviselt, értem és érted,járj ennek a győzelmében, nincs kárhoztatásod Krisztusban, mert te nem test szerint jársz, hanem Szellem szerint, utasíts vissza ezeket, a sérelmeket, és kárhoztatásokat, és így több leszel, mint győztes!

7. Jézus elvette az elutasítottságunkat és felajánlotta, hogy befogad az Ő családjába.

„Máté 27/46. „Kilenc óra körül pedig nagy fennszóval kiálta Jézus, mondván: Eloi, Eloi! Lama Sabaktáni? Azaz Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engem?
Jézus ezelőtt soha nem hívta Istennek az Atyát, mindig atyának hívta. Az Atyaisten ráhelyezte a Fiú Istenre a bűneinket!

A bűn, amikor rákerült Jézusra, elválasztottnak érezte magát, a bűn, ahogy rátelepedett, ELUTASITOTTSÁGOT ÉLT ÁT. Úgy érezte, el van választva az Atyától. Az elutasítottság borzasztó volt a számára.

A ma embere számára is borzasztó, az egész társadalom retteg és fél, hogy el ne utasítsák, bár mindenhol megtörténik, a férj otthagyja a családját, a feleségét és a gyermekeit, a nő viszont.

A szülő elutasítja a gyermekét, a testvérek elutasítják egymást és így tovább!

Mi, Isten gyermekei arra kaptuk a gazdagságot, hogy elérjük az embereket Jézus üzenetével, a szabadulással, hogy megismerje mindenki az Igazságot, hogy szabaddá váljon.

Jézust elutasították, Ő átélte, és elhordozta, amit mi érzünk, ezért nekünk nem kell szenvednünk. Jézus megváltott minket, ettől a romboló-pusztító érzelemtől.

Hála és dicsőség Istennek, hogy Jézus magára vette az elutasítottságunkat, és felajánlja, hogy befogad Isten családjába, Krisztus testébe, a legnagyobb kiváltság, amivel rendelkezzünk! Isten jelenlétébe mehettünk, Jézus vére által, és Istent az Atyánknak nevezhetjük! Micsoda közeli kapcsolat, köszönet érte, örökké hálás a szívünk!

Róma 8/15-17.
„Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá Atyám!


Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
Ha pedig gyermekek, örökösök is: örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak: ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy a vele együtt is dicsőüljünk meg.”

8. Jézus elvette az átkot és az Ő áldását, kínálja nekünk:

Galata 3/13. „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk: mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által”

Az Ószövetségben, ha nem tartották be a törvényeket átok alá kerültek, a törvény jó, de tökéletes ember kíván, persze csak Jézus volt tökéletes, az ember nem, az Úr eljött, és elhozta nekünk az áldást, mert Ő magára vette, mindazt, amit az ember nem volt képes teljesíteni, és ÁLDÁST ÉS FELSZABADULÁST hozott az emberiségnek!

Ezért nekünk nem kell félnünk, mert az ok nélkül való átok egyrészt visszaszáll, másrészt, pedig a megváltás által, nem vagyunk törvény alatt, kegyelem alatt vagyunk!

Jézus megváltott minket az átoktól, Jézus átélte, megtapasztalta az átkot a kereszten: Ő megváltott minket az átoktól, hogy törvényesen fel tudja az áldásait ajánlani, hogy Ábrahám áldásai legyenek rajtunk, tanulmányozd az 5 Mózes 28/2-14. az áldásait Istennek, mindennap meg kellene belőle vallani néhányat, magunkra a családunkra, a társadalmunkra.

„Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben, Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben, az Úr megszalasztja, előtted a te ellenségeidet, áldást parancsol melléd az Úr, az Úr felkészít téged magának szent néppé, bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban, megnyitja néked az Úr az Ő drága kincsesházát, fejjé tesz téged az Úr, és nem farkká”

Tehát jogunk van kegyelmet, és jó szerencsét kérni az Atyától magunkért, családunkért.

A csodálatos áldásokat és a jó dolgokat megkaptuk a megváltás által és köszönet érte Istennek és Jézusnak, hálával áldozunk az Isteni cseréért!
ÁMEN
TANÍTÁS AZ ALÁZATRÓL


Jézus Krisztus kereszthalálát, és elárultatását egy szomorú esemény árnyékolta be, a tanítványai gyengesége került előtérbe, és megvilágításba!

Júdás, a hamis kapzsi tanítvány, elárulta Jézust a Mesterét, és kezükbe adta a papoknak harminc ezüstpénzért, /egy rabszolga áráért/ Júdás eladta az Urat a halálnak, A PÉNZ SZERETETE FELÜLMÚLTA A KRISZTUS IRÁNTI SZERETÉT, átadta Őt a szégyennek, a szenvedésnek!

Mennyire igaz, ez a mai állapotokra is: az emberek egymást lépcsőnek tekintik, és egymásra taposnak, elárulják, eladják egymást, akár egy tál lencséért, egy jobb pozíció reményében! Mindegy, hogy mi volt, csak lépjünk előbbre, akár hamis és hazug vádakkal is de az előre jutás jöjjön. Istennél, pedig az alázatos kerül előbbre.

Júdás egy bizalmi feladatot kapott Jézustól a tanítványok pénztárosa volt, de sajnos még a pénztárosi feladatban sem bizonyult hűnek! És aki a kicsin nem hű, az nem bízatik sokra! Judás vak volt, a saját gyenge jellemének felismerésére, kritikai szellem vette körül, vádaskodott, bíráskodott, a többiekre úgy tekintett, mint felettük lévő, a képesség területén magát magasra helyezte! Hatalomvágyban szenvedett! Júdás szíve nem mosódott meg, mert nem rendelte alá magát Krisztusnak, Nem vont le semmit abból, hogy a Mester megmosta a lábát!

Az utolsó vacsorán Jézus megpróbálta felkészíteni a tanítványait az előttük álló eseményre, hogy fel kell mennie Jeruzsálembe, ahol halálra adják, majd feltámad a halálból. Tanítványai nem értették meg, bánat volt a szívükben és versengés, azon vitáztak maguk között ki a nagyobb?

Márk 9/33-35.„Mert tanítja vala tanítványait, és mondja nékik: Az embernek Fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt: de ha megölték, harmadnapra feltámad. És elméne Kapernaumba.

És odahaza megkérdezé őket: Mi felett vetekedtetek egymással az úton? De ők hallgatának, mert egymás között afelett vetekedtek az úton, ki a nagyobb? És leülvén odaszólítá a tizenkettőt, és monda nékik: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindenek szolgája.”


A kereszt közel volt, de tanítványait betöltötte az érvényesülés vágya, Ezért nem tudtak együtt érezni Urukkal, sőt nem is értették, hogy a megaláztatásról beszél nekik! Büszkeségükben csak magukra és az elérhető jutalomra gondoltak. Pedig a menny azt a munkást választja magas poszt betöltésére, aki alacsony beosztást vállal Isten előtt. Az alázatos kap több kegyelmet. Jézus tanítványainak szívbéli változásra volt szükségük!
A kereszt közel volt, Jézusnak a tanítványait a versengés és érvényesülés vágya töltötte be, ezért nem tudtak együtt érezni az Úrral. Amikor magunkkal vagyunk elfoglalva, nem látjuk mások problémáit.

Máté 20/28. „Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon, és adja az Ő életét váltságul sokakért”

Jézus a kereszt árnyékában volt, tudta, hogy halálra adják, ismerte azok hálátlanságát, és kegyetlenségét, akiket megmenteni jött, ezen az estén sok mondanivalója lett volna, ha készen lettek volna az elfogadására.
De a tanítványok ahogy egymásra tekintettek a pillantásuk a féltékenységről, és versengésről beszélt.

Szívében mindegyik a legmagasabb hely után vágyakozott, itt a földön, Felbecsülték magukat, a képességeiket, és magukat gondolatban az első helyre helyezték. Jakab és János, a trón jobb, illetve a bal oldalán való ülést kérte, a legmagasabb helyet, ez a többiek, felháborodását hozta. Júdás volt a legmérgesebb.

A vacsorára mindenki telve volt haraggal, Júdás nyomakodott a bal oldalra, a legjobb helyet akarta, János a jobbján ült Jézusnak.
A rosszkedvnek volt még egy oka. Az ünnepen az volt a szokás, hogy egy szolga megmosta a vendégek lábát, az eszközök már ki voltak készítve, de a szolga nem volt jelen, a tanítványok dolga lett volna a lábmosás elvégzése, de ők sértett hiúságból, nem vállalkoztak a szolga szerepére! Nem akartak egymás felé szolgálni. Jézus várt egy ideig, majd elkezdte mosni a tanítványai lábát.

János 13/5. „Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül van kötve”

Keserű szégyen és megaláztatás töltötte be a szívüket, megértették a ki nem mondott dorgálást.
Jézus földi életének utolsó cselekedete volt, hogy betöltötte a szolga szerepét, lemosta róluk a büszkeséget.
Alázatossá és taníthatóvá váltak. Az Úr tanítványai a legmagasabb helyekért versengtek, Jézus pedig példát adott, megmosta a lábukat.

János 13/14/15. „Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait.
Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.”


Megvan bennünk a hajlam, hogy önmagunkat magasabbra becsüljük, mint embertársainkat, hajlamosak vagyunk mindent megtenni a legjobb hely eléréséért, a hústest, a szemek kívánsága, az irigység, képes még a legjobbakat is szétválasztani, családokat feldúlni, egymást kárhoztatni, elárulni, mert ahol irigység, ott háborúság és gonosz cselekedetek is! Ezért szeretettel szolgáljatok egymásnak” Galata 5/13.

Az irigyek Isten országának örökösei nem lesznek, nem tudják Isten áldásait örökölni.

Jakab 3/14. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység, és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedett is van”

Kérünk titeket atyámfiai, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az Ő országába és dicsőségébe hív titeket, hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára. (1.Thess.2/12, 2.Thess.1/5)

TANÍTÁS: A százados hite

A Máté evangélium 8-ik fejezete említ egy századost, aki a hite miatt van a bibliában.
Máté 8/6-10 „Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondá néki Jézus: Elmegyek, és meggyógyítom őt, És felelvén a százados monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj: hanem csak szólj egy szót és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek: és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy: és másiknak: Jöszte, és eljön; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.
Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék és mondá az Őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.
Máté 8/13. És mondá Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.”

A százados ismerte a hatalmát, tudta mi a hatalom, tudta hogyan kell gyakorolni, ahogy nekünk is meg kell tanulni gyakorolni a hatalmunkat az ördög felett. A hitre, az Igére szót kell fogadjon, minden nehézség, és hiány, és Jézustól kapott kapott hatalommal többek vagyunk, mint győztesek. Őáltala, aki minket szeretett. Ha e világ istene beférkőzött az életünkbe, mivel neki is megvannak a saját erői, melyeket mozgat az emberek ellen, ahogy a szellemvilágba ott vannak az Istennek az angyali seregei, szolgáló szellemei, ugyanúgy a sátán seregei a fejedelemségek, hatalmasságok, az élet sötétségének világbírói, a gonoszság szellemei, melyek alárendeltségi viszonyban vannak egymással.
Az ember oldalán van Isten, Jézus a jobbján, az arkangyalok, az angyalok, a szolgáló szellemek. Felépítettség van a jó és a rossz világában, hierarchikus rend uralkodik.

A sátánnak nincs hatalma felettünk, Jézus legyőzte, lefegyverezte, ezért nincs hatalma. A hatalom Jézusnak adatott, Jézus nevére minden térd meghajol, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké. (Filippi 2/10)
Jézus az út, amely az igazsághoz vezet, és Jézus által van menetelünk az Atyához, Jézus által kapta meg az egész emberiség az üdvösséget, a bővölködést, a gyógyulást.
Jézus Krisztusnak hatalma van mindenek felett, és Ő átruházta a tanítványokra, a követőire.
Lukács 9/1-2 Minekutána pedig összehívta Jézus az ő tizenkét tanítványát, ada nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására. És elküldé őket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak.”
A tanítványok kaptak erőt és hatalmat.
Máté 28/18.”Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön”
A hatalmát átruházta a gyülekezeti testre, először a tizenkét tanítványára, a követőire.

Lukács 10/19” Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.”
Jézus a lábaink alá helyezte az ördögöt, és ami a lábunk alatt van az nem lehet felettünk, nem uralhat le minket, a hatalmadat fel kell ismerni, és birtokba kell venni. Kell, hogy legyen bizonyosságod, hogy a tiéd, és gyakorold a Máté 18/18 alapján megkötjük a gonosz munkáit az életünk felett.
A százados tudta, hogyan kell parancsolni, és a hatalmát hogyan kell használnia. Nekünk is tudni kell abban a hatalomban megállni, használni és gonosz minden munkáját a hatalmunk alá vetni, mert a mi életünk magasabb rendű, mint az ellenségé. Bármilyen rossz dolog is lenne az életedben, tudd, az ördög alá van vetve elsősorban Jézusnak, de mivel örököltük a hatalmat, ezt a kiváltságot, jogot használnunk kell minden ravaszsággal, nehézséggel szemben. A hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből van. A százados azt mondta: ismerem a hatalmat, mert katona vagyok, százados vagyok, és vannak alattam vitézek, és ha ezt, vagy azt mondom nekik megteszik.
A hatalmunkat nekünk is így kell az ördöggel szemben gyakorolnunk, a 23-as Zsoltárok szerint az Úr asztalt terít nekünk az ellenségeink előtt, nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a fejedelemségek, a hatalmasságok és az élet sötétségeinek világbírói ellen. Hatalommal rendelkező emberek vagyunk, és ez meg kell, változtassa a légkört és minden rosszat az életünkben. Hitre van szükségünk, hogy ezt gyakoroljuk! A HIT szeretet által működik. A hatalom tekintély jelent, és hatalmunkkal nem állunk meg, előre nyomulunk, szabadulást kapunk, helyreállítást. Bármi, ami elveszett az életünkben a tolvaj lopta el. A Biblia az ördögöt tolvajnak nevezi, aki nem egyébért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk.”/János 10/10/
Isten mindig ad, életet, bővölködést, gyarapodást, a sátán mindig lop. Isten helyreállítást ad számunkra, bőséggel akar elárasztani, túlcsordult bőséggel.
Dávid az 1 Sámuel 30-ban az Úr munkáját végezte, az ellenséggel harcolt miközben egy másik sereg megtámadta az otthon maradottakat a háza népét, a családjukat, a tábort. Kifosztották, ellopták a vagyonukat, a feleségeiket. A biblia szerint sírtak, amikor visszatértek a táborba, a katonái meg akarták kövezni Dávidot. Biztos te is voltál már ilyen helyzetben, hogy valaki miatt rossz helyzetbe kerültél, és úgy jártál, mint Dávid.
1 Sámuel 30/6 „ Dávid azonban megerősíti magát az Úrban, az Ő Istenében.”
Meg kell tanulnunk bátorítani magunkat a mi Istenünkben, és megerősíteni magunkat az Igében, elfogadni, amit Isten mond rólunk.
Róma levél 8/37.De mindezekben győzteseknél is többek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett” El kell fogadnunk amit Isten mond rólunk, Ő mindig bátorít, a méreg, a harag, a visszavágás, keserűség nem hitre utaló jelek. Dávid, amikor megtudta mi történt a családjukkal, a vagyonukkal, nem azt cselekedte, amit az érzelme, a látása diktált. Elment az Urat megkérdezni mit tegyen: elmenjen-e az ellenség után, üldözze őket? Az Úr győzelmet ígért neki. Emberekkel nem, de Istennel minden lehetséges!
Bátorítsd magadat, ha az ördög lopott tőled, a feleségedet, a férjedet, a pénzedet, a kapcsolataidat, a kocsidat, az egészségedet, vagy mást ami a számodra értékes és fontos, vedd az Igét a szádra, Istennek gondja van az Ő Igéjére, beteljesíti.
Mózes, amikor felemelte a pálcáját és a tenger felé nyújtotta a Vörös tenger szétnyílt előtte, és Izrael népe hatalmas csodának volt tanúja. Mózes kezében a pálca hatalmat jelképezett, Isten adta a kezébe, nyújtsd ki, érintsd meg vele a tengert. Más esetben Mózes a kősziklára sújtott és csoda történt.
2 Mózes 17/6 „ Ímé én oda állok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedék Mózes Izráel vénei szeme láttára.”
Mózes a hatalom szavával szólt a helyzethez, vagy megérintette a hatalmat képező pálcájával a helyet. Mielőtt Mózes kinyújtotta a pálcáját, a víz érintetlen volt, még nem birtokolták a tengert, hogy győztesen átmehessenek rajta. A hit hatalmával miután megtette, győztesen átmentek! Isten nekik adta a Kánaán földjét, mégsem birtokolhatták sokan a panaszkodás, a zúgolódás, a kétség, a hitetlenség, versengések miatt. Isten az Igéjében biztosítja, hogy az Újszövetségi hívőt megilleti az örök élet, bővölködés, gyógyulás, minden szellemi áldás. Miért vannak mégis a keresztények a völgyben? Nekünk olyannak kellene lenni, mint a hegyen épített városnak, világítani Isten dicsőségében, fényében, a mi fényünk kellene, hogy beragyogja a sötétséget.

Nem tudjuk elvenni Isten áldását, ha versengünk, ha nem vagyunk hitben, szeretetben, a hatalmunkat sem tudjuk gyakorolni ilyen állapotban. Nem tudunk hegyeket mozgatni, és nem tudjuk örökölni Isten ígéreteit.
Dávid és Góliát harcánál, mielőtt Dávid eldobta volna a követ, Góliát gúnyolódva közeledett hozzá, nevetve a fiatal gyereken, aki egy szál parittyával állt vele szembe.
Az ellenségünkkel szemben nekünk is elég az IGE fegyvere, a HATALOM gyakorlásához, a hitünkben növekedni kell, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Minden lehetséges annak, aki hisz. Jézus türelmes volt mindig és minden esetben, nekünk is türelemmel, hosszútűréssel kell lennünk, hogy minden kihívással megbirkózzunk
El kell felejtenünk a múltat, mert ha a múltban élünk, akkor nem tudunk előre kilépni, ki kell nyúlni az előttünk lévő célokért, megbízni Istenben, hogy valóságba hozza az életünkben, kitartással menj előre, az Úr veled van, akkor ki lehet ellened?
Légy hosszútűrő minden kihívással szemben, lásd magadat a győzelemben, amelyre elhivattál.
Az ördög a sikerét a keresztények tudatlanságának köszönheti, mert elvész a nép mivel tudomány nélkül való. (Hóseás 4/6) Menj előre, és ne állj meg, lehet hogy évekig meg vagy próbálva, az ellenség le akar fárasztani téged, az a célja, hogy elveszítsd a kedved, a buzgóságod, az első szeretetet az Úr iránt. A világ közönyös, érdektelen, mi ne azonosuljunk velük, hanem inkább, amit Tőle hallottunk sok bizonyság által, azt hív emberekre bízzuk!
Ha Dávidra visszatekintünk, Ő a hitében magabiztos volt, mert Isten volt az Ő segítője, amikor az ellenségeivel harcolt. Neked is Isten a segítőd.

Zsoltárok 18/29 „Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrok”.

Az ellenség megpróbál falat építeni a te életedben, és ezzel megakadályozza, hogy eljuss az Istentől elrendelt helyedre, ahova az Úr szán téged. Falakat épít, hogy ne tudd átlépni, átjárni, az akadályok, amelyekkel szembenézel, csalódottságot hoz neked, és bizalmatlanságot, hogy ne bízzál senkiben, sem az Úrban, sem a környezetedben, sem magadban. Az ellenség nagy trükkje, hogy ne higgy!
Isten ereje az életünk felett lehetővé teszi, hogy az ellenséget legyőzzük, mert a hatalom nékünk adatott mindenek felett, hogy kígyókon és skorpiókon tapossunk, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nékünk! Lesznek idők, amikor akadályok jönnek, mert Isten nem mozdít el minden akadályt, hagy nekünk is párat, hogy legyőzzük azokat. Isten ott van velünk, a nehézségekben, a segítségünkre siet, és nem hagy feljebb kísérteni, mint amennyit elbírnánk.

Isten azt mondta Izrael gyermekeinek: 5 Mózes 2/24.
„Keljetek fel azért, induljatok, menjetek át az Arnon patakján; lásd: kezedbe adtam Szihont, Hesbonnak királyát: az Emoreust, és annak földét; kezdj hozzá, foglald el azt, és hadakozzál ellene.”

Izrael népének Isten megparancsolta, menjenek tovább, terjeszkedjenek és menjenek át az Arnon patakján, és ezt nekik kellett megtenni, le kellett győzniük az akadályt, a Vörös tengeren Isten segítségével átkeltek száraz lábbal, de most az Arnonon kellett átkelni 3 millió embernek, és Isten hagyta, hogy ők birkózzanak meg ezzel!
Isten nekünk is hagy néha egy-két akadályt, hogy hitben növekedhessünk, és ez ma sincs másképpen, ha le akarod győzni az akadályt, fel kell növekedni az Igében, és a Szent Szellem által gyakorolni a Krisztustól kapott hatalmadat. Tudatosíts magadban, több vagy mint győztes Krisztusban, Jézus átruházta a hatalmat a tanítványokra, és állj meg ebben, kérjél és adatik néked, zörgess, és megnyittatik, keress és fogsz találni.

Sokszor az emberek elgondolkodnak, miért nem sikerülnek a dolgok, miért is késik Isten? Isten elvárja tőlünk, hogy komoly legyen az elhatározásunk, és járjunk annak a fényében, amit megértettünk az Igéből, Isten igazságából, és a megértett Igéket megcselekedjük.

Márk 11/24. „Azért mondom néktek: Amit csak kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek, és meglészen néktek”

Az emberek sokszor azt hiszik, hogy a hit lelki dolog: a hit hallásból, a hallás Isten Igéje által: Az Ige életre kel, és megerősít minket.

Ésaiás 60/1. „Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt”

Isten akarata a bővölködés, Ő mindenhez hozzásegít, hogy mindent elérjünk, ahogy a zsidók is, mindent megkaptak, akár a csúcson voltak, akár a völgyben! Isten Mózes által hirdette, hogy mi ne vegyünk kölcsönt, mi fej vagyunk, és nem farok, mi felül vagyunk, és nem alul, mi győztesnek rendeltettünk el, és nem vesztesnek.
Isten megtartó kegyelme a mienk, a szabadulás a mienk! Dávid Istent követte, megcselekedte az Ő Igéjét, és tökéletes visszaállítás lett az Ő életében. Ha veszteség ér minket, ellene megyünk a tolvajnak, azzal a szellemi hatalommal és hittel, amit Jézustól kaptunk, és amellyel a százados szólt. Tisztába kell lennünk az erőviszonyokkal, amelyik katona meztelenül fegyverzet nélkül rohan az ellenség táborába, az nem okos, az, bolond és ezt nem engedhetjük meg magunknak.
Ha a szabadulást várjuk, nem szabad fegyverzet nélkül rárohanni az ellenségre, mert nem fog győzelmet hozni az életünkben.

Efézusi levél 6/10-17.”Végezetre atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén, megállhassatok.
Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén, megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazsággal, és felöltözvén a megigazultság mellvasába. És felsaruzván lábaitokat a békesség Evangéliumának készségével; Mindezekhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellem kardját, amely az Isten Igéje;”

A hitéletünkben, fontos a szellemi fegyverzet viselése, fontos a hit pajzsa, amelyen szeretet kell, hogy átáradjon, mert ha nem vagyunk szeretetben, akkor az ördög tüzes nyilai elérnek, a Szellem kardját, pedig támadó fegyverként használjuk, a kard kétélű: mit gondolsz miért? A problémák, amelyek ellepik az életeket, és bármely oldalról jönne, levágjuk az Ige kardjával!
Az ellenség egyik fegyvere, hogy a tudatlanságunkat kihasználja, bölcsnek kell lennünk megtöltve magunkat Isten Igéjével, Isten erejével, be kell hatolni az ellenség táborába és visszaszerezni, amit elvett tőlünk a tolvaj, és Dávidhoz hasonlóan győzelemben lenni és nem vesztesként kullogni!!
Dávidot Isten megsegítette, Ő meg volt töltve Isten Igéjével, tisztában volt a hatalmával, és a filiszteusok ellen, a hatalmát gyakorolta, akik állandóan loptak Tőle! A filiszteusok jól felkészült kiképzett hadsereg volt abban az időben.

1Sámuel 30/16-20. „Elvezeté azért őket; és imé, azok elszéledének az egész vidéken, és ettek, ittak, és táncoltak az igen nagy zsákmány felett, amelyet a filiszteusok tartományából és Júda tartományából hozának. És vágta őket Dávid alkonyattól fogva másnap estvéig, és senki sem menekült meg közülük, hanem csak négyszáz ifjú ember, akik tevékre ülének és elfutának.
És mindent megszabadított Dávid valamit elvittek az amálekiták; az ő két feleségét is megszabadítá Dávid.
És semmijük sem hiányzott, sem kicsiny, sem nagy, sem fiaik, sem leányaik, a zsákmányból sem és mindabból, amit elvittek tőlük: Dávid mindent visszahozott.
És elvitte Dávid mind a juhokat és barmokat, melyeket tulajdon barmuk előtt hajtának, és azt mondják vala: Ez a Dávid zsákmánya!

Dávid legyőzte az ellenséget és mindent visszaszerzett, semmiben nem szenvedtek hiányt. Isten mindent visszaadott, ami elveszett. Miért? Mert hitben volt Dávid, és neked is hitben kell lenned.
Zsidó levél 11/6. „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik”
Dávid kereste Istent, hitben volt, hogy legyőzi a filiszteusokat, a kísértésben kitartott, / 1 Kor.levél 10/13/.
Dávid akkor tört rá az ellenségre, amikor ettek, ittak, táncoltak, nem voltak felkészülve az összecsapásra, az ellenség is így tör ránk, Isten gyermekeire, amikor nincsenek tudatában a hatalmuknak, nem gyakorolják, amikor lazítanak, tudnunk kell az ellenség, nem megy szabadságra, ő mindig kísért, ő a kísértő! Te maradj meg az Ige szabadságában, amelyre elhivattál, és ha a sátán ki is kért maradj veszteg, az Úré a harc, mienk pedig a győzelem!

Lukács 22/31-32. „Monda pedig az Úr: Simon! Simon! Imé, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát;
De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed”

Jézus imádkozik érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, tehát soha ne add fel! Amikor a körülményeidre tekintesz, és a láthatóról kezdesz beszélni nem jó, a hit előszólítja, azt, ami nincs, vigyázz a nyelvedre! Jakab 3/2. „..Ha valaki beszédben nem vétkezik az, tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni”
A százados azt mondta Jézusnak, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám! Te milyen szavakat szólsz, amikor ott van a kísértés az életed felett? Istennel minden lehetséges, még a kőfalon is át tudsz ugorni.
Zsoltárok 18/29. Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrok”

Légy felkészülve, hogy behatolj az ellenség táborába, hogy mindent visszaszerez, amit elloptak tőled.
Lukács 11/21-22. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját,amije van békességben van:
De mikor a nálánál erősebb reá jővén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja”

Legyőzi szó, itt azt jelenti, hogy meglepni az ellenséget, amikor nem számit rá. Isten erőt ad nekünk, az ellenség minden ereje felett.
Ésaiás 54/17. „Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr”

Isten hatalmat adott, hogy kígyókon, és skorpiókon tapossunk, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nékünk! A pletykálkodás mérge, az áspiskígyó mérge hat, amikor pletykálkodnak rólad, megmarnak a nyelvükkel, megtámadják a nyelvükkel az életedet, kikezdenek a szájukkal, elárulnak! Ez az ellenség munkája, hogy akadályozzon a szeretet útján, az a célja, hogy a hitből meglopjon, el akar keseríteni, vissza akar tartani az ellenség a győzelemtől, a helyreállítástól.
Jakab 3/5,9-10. „A nyelv is kicsiny tag, de nagy dolgokkal dicsekszik. Imé, csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!
Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek.
Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene, ennek így lennie!
Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet-e édest és keserűt?”

A Szánkat kordában kell tartanunk, nem árt, ha szó böjtöt tartunk, javunkra fog válni, mert a győzelmünket akadályozza!
Ezek a pletykálkodók, akiknek tőr és háló az életük, akik egy jobb előmenetel, vagy bármi csekély dologért képesek elárulni egymást, hazugságot szólni. A tolvaj használja őket, a hústestük által, ők képesek, értékes emberi kapcsolatokat tönkretenni a szájukkal, megsebezni az emberi szíveket, de az nem felülről való bölcsesség, mert az ami felülről jön tiszta, békeszerető, szelíd, engedékeny, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató! /Jakab 3/17/

Jakab 3/13-16. „Kicsoda bölcs és okos köztetek? Mutassa meg az ő jó életéből, hogy mindent bölcsességnek szelídségével tesz.
Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen.
Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi.
Mert ahol irigység és viszálykodás van ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet is van”

Ha a szánkkal meggyilkoljuk a másikat, leáll az életünkben az áldás, mert a fentiek szerint, az nem Istentől jön, hanem tudjuk, ki veszi rá az embereket, hogy rosszat mondjanak a másikról! Figyelmeztetlek nem jó magot, vetettél az Ige szerint, amilyen mértékkel mérsz, olyan mértékkel mérnek neked, és azt ne gondolja senki, hogy tövist és gazt vett a szájával és áldás jön érte! Ha átkot szólsz, és áldást vársz, az nem lehetséges, mivel Isten Királyságában minden mag az ő fajtája szerint terem! Vigyáznunk kell, egymást tisztelni, szeretni, még ha nem is szeretetre méltó az illető, akkor is meg kell bocsátanunk egymásnak, és elfogadnunk egymást, és nem visszaélni, Isten jóságával, mert az Úr igaz, és előtte semmi sem leplezetlen! Ő a szívek vizsgálója, a vesék fürkészője! Törekednünk kell a hit győzelmében járni, Jézus vérén keresztül Isten minden embert elfogad, neked is el kell fogadnod Isten választottjait, mert ha te nem fogadod el, tégedet sem fognak elfogadni! Szeretetben mindent le lehet rendezni. Nemcsak Karácsonykor kell szeretni egy napra, hanem az év minden napján, és órájában, az Igét be kell tartanunk, elfogadni egymást, nem bántani, Isten alkotásait, mi jó cselekedetekre lettünk elrendelve!
Ha a nehézség ellepte az életedet, az Ige feljogosít, hogy az Igén megállva taposd el, ami megkísértett, vagy lopott tőled, Dávidhoz hasonlóan. Nem test és vér ellen van tusakodásunk,
A gonosz minden tolvaj munkáját le tudjuk állítani a Krisztustól kapott hatalmunkkal, az ellenség a lábunk alá vetetett, ha Isten velünk ki lehet ellenünk? Őbenne élünk, Őáltala többek vagyunk, mint győztesek, minden helyzetben és minden körülményben, uralkodunk az egy Jézus Krisztus által.
A ránk ruházott HATALOM azért adatott nékünk, hogy minden helyzetben, és körülményben a hatalmunkat használva, győztes életet éljünk.
Bárki, aki megpróbálja Isten munkáját leállítani, vagy az életedben bármilyen hiányt okozni, URALKODJ az ellenség minden ereje felett, a Máté 18/18 alapján megkötjük az ellenség munkáját: lopást, csalást, betegséget, a hatalmat azért kaptuk, hogy gyakoroljuk, a családunk, a szolgálatunk, a népünk, nemzetünk felett, ami csak rossz az életedben, minden jóra kell, forduljon! Meg kell, változzon. Az ellenség, amikor kilövi az összes tüzes mérgezett nyilát, a hit tudja csak eloltani! A hit pajzsán azért kell, hogy a szeretet áradjon át, mert a hit szeretet által működik. Hit, szeretet, és békességes tűrés által nyerjük meg az ígéreteket.
Nem testi erő ellen van tusakodásunk, hanem az ördög ravaszsága ellen. A százados hitével gyakorold, ami Krisztus testének adatott Jézus által, Jézus mindent bevégzett.

1János 3/8.”.Azért, jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa”

Jézus elpusztította az ördög munkáját, a győzelem a mienk, éljünk vele, állj meg a hatalomban, bár viaskodni fognak ellened, de nem győzhetnek le, mert az Úr veled van és a mennyország széke magasabb, mint a pokol és a test törvénye. Isten Igéje nagyobb, mint a sátán ereje, vagy az emberek nyomása, és szája.
Mielőtt csatába mennénk, megerősítjük magunkat, hittel, Igével; a hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből. Krisztus testében vagyunk élő kövekként beépülve, megerősödve, győzelemben járva.
Jézus győztes, Isten győztes, és ha mi velük járunk, csak győztesek lehettünk, és a pokol erői sem vehetnek rajtunk diadalmat, mert Jézus lerontotta a hatalmukat.

Jézustól kapott hatalmunkkal megyünk neki minden problémának, hiánynak, betegségnek, szegénységnek, és a helyreállítás győzelmében örvendezzünk, mert az jár nekünk, az Úr által, az örökségünk része: az áldás, szabadság, szabadulás minden kötés, és iga alól, bármi, ami megkötözne, mert ahol az Úr Szelleme, ott szabadulás van minden kötés alól! /félelem. betegség, stb./

Dávid is, és a százados is megértették a hatalmukat, és nekünk is meg kell érteni, hogy minden körülmény között a hatalom győzelmében álljunk meg, és növekedjünk benne.

A győzelmünk, a sikerünk, a hatalomban van, amit Jézustól kaptunk. Emberek, ne egymás ellen menjetek, ne engedjétek magatokat befolyásolni, az ellenség által, aki az egység, a szeretet, a békesség, az egészség ellen van, helyette inkább keressétek Isten országát, és az Ő Igazságát, és mindezek megadatnak néktek. Amen

Dávid megértette a hatalmát és gyakorolta, ezért volt sikeres az élete, neked is meg kell értened, mit kaptál, Őáltala, aki minket szeretett.
A százados hitére Jézus azt mondta, egész Izraelben nem találtam ekkora hitet, ha megérted a hatalmadat, hogy uralkodhatsz, az egy Jézus által, akkor hegyeket tudsz mozgatni, és a gonoszt el tudod parancsolni az életedből, és mások életéből is!
Azért megyünk ki széles e világra, hirdetni az Evangéliumot minden teremtésnek, hogy megismerjék az Igazságot, a győzelmet, hogy meg tudják az emberek, a hivő ördögöket űz Jézus nevében. /Márk 16/17/

A gyülekezetnek ezt a feladatot el kell végezni, a százados hitével, tekintélyével, és Jézus hatalmas győzelmével!
Mi Istennek vessük alá magunkat, és az ördögnek ellen állunk, Jézus, amikor megkísértetett, azt mondta: MEG VAN IRVA!
Szóld hát a hit szavát, és zengd a szeretet, az Igazság szavát, mert az Igazság tesz szabaddá!

János 8/32.” És megismeritek az Igazságot, és az Igazság szabadokká tesz titeket”

Ámen
TANÍTÁS: Élő kövek


Jézus csodálatos, meg akar Téged és engem áldani.
Egységben, közös hittel sokat tudunk tenni, mert abban erő van!

133/l. Zsoltárok „Imé mily jó és gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben”

133/3…”Mert oda parancsolt áldást az Úr és életet örökre”

Az emberek eljönnek az alkalmakra, és néha unalmasnak találják, az óráikat nézik, a családon vagy a munkahelyen gondolkodnak, vagy azon, milyen dologgal vannak elmaradva. Nekünk úgy kell eljönni az Úr házába, hogy a szívünket odaadjuk az Úrnak arra az időre, és nem azon gondolkodni, hogy mi van a munkahelyen, vagy a családban.
Együtt kell mindnyájunknak működnünk, egy akaraton.

Ha van egy beteg gyereked és elhozod a Templomba, a Pásztor megáldja, és mindnyájan azt akarjuk, hogy meggyógyuljon. De nem csak a Pásztor hitén kell meggyógyulnia, hanem az egész gyülekezet hitén is. Mikor rád kerül a sor, te is ugyanúgy megkapod a másiktól a támogatást. Egy akaraton vagyunk, hogy a beteg meggyógyuljon. A Pásztor a hitével támogat, de ugyanúgy kell, hogy támogasson a többi nyájtag is. Ahogy összeadódik a hitünk, megsokszorozódik! A Szent Szellem templomai együtt imádkoznak a másikért.
Csodálatos dolgok történtek az Apostolok Cselekedeteiben is, amikor összejöttek a hívők, és egy akaraton imádkoztak.

Apostolok Cselekedetei 12/5-7. Péter azért őrizteték a fogságban: a gyülekezet pedig szüntelen imádkozik vala az Istenhez érette. Mikor pedig Heródes őt elő akará vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter két vitéz között, megkötözve két lánccal: és őrök őrizék az ajtó előtt a tömlöcöt. És imé az Úrnak angyala eljöve, és világosság fénylék a tömlöcben: és meglökvén Péter oldalát, felkölté őt, mondván: Kelj föl hamar! És leesének a láncok kezeiről”

Péternek az angyal megjelent, a láncok leszakadtak és szabaddá vált. Együtt mi is nagy dolgokat tudunk tenni egy akarattal. Amikor eljöttök a Templomba, akkor ne aludjatok, hanem figyeljetek oda, ne az órátokat nézzétek, hanem legyetek egy akaraton,és imádkozzatok a többiekért. Szeretnénk, amikor eljöttök ide, gyógyulást kapjatok, felszabaduljatok, és áldottak legyetek! Szeressetek ide járni, ahol dicsérjük és imádjuk az Urat. Együtt kell, hogy működjünk, hogy az áldást el tudjuk venni, és készen álljunk Isten Igéjére, nyitott szívvel a hitnek a teljességével. Isten számára valamennyien különlegesek vagyunk, egyediek vagyunk, olyanok vagyunk, mint egy ujjlenyomat, mert mindnyájunknak, más és más az ujjlenyomata. Egyedi teremtményei vagyunk Istennek, nincs hozzánk hasonló. Jézus csodálatos, és mi is csodálatosak vagyunk az Ő szemében.

Efézus: 1/4. „Aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által”

Efézus: 1/12. „Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének”

Isten egy nagyszerű Isten, Ő a szeretetét szeretné kifejezni neked, és nekem és ehhez szüksége van rád, a te szerető szívedre. Az Ő jelleme csodálatos! Benne, nincs hiba, szüksége van a te hitedre, az imádatodra. Sajnos nem mindig szánunk erre időt! A legtöbbször csak kinyújtjuk a kezünket, és kérünk Istentől.
Az életünknek az a célja, hogy megismerjük az Urat, hogy dicsérjük Őt, hisz csodálatos az Ő terve, nagyon jó, amit készített a számunkra. Ezért ne engedd, hogy az ördög elkeserítsen, mert azt akarja neked bemesélni, hogy te nem vagy méltó, nem vagy jó, vagy nem vagy, szép.
És ne remélj, ne higgy, hogy valami jó történik veled, Isten terve a számodra, hogy életed legyen, bővölködj, légy egészséges és mindenben jól legyen dolgod!

3János 2. „Szeretet barátom kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, mint, ahogy jó dolga van a lelkednek”

Sokan azt mondják, hogy nehéz Istent szolgálni, de az is egy szolgálat, amikor eljössz ide és hallgatod Isten Igéjét nyitott szívvel, és Istennel együtt lenni, Jézust szolgálni jó! Ha Jézust szolgáljuk, akkor élvezhetjük az Ő csodálatos áldását, Ő megvéd téged is és engem is, és elkészít, illetve megerősít nekünk dolgokat, mi Istennel maradunk, az Ő útján, és nem jó letérni róla.

János ev. 14/6. Én vagyok az út, az igazság, és az élet: senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam”

Máté 7/14. „Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt”

Az ember magától tesz különböző dolgokat, ahogy az életben növekedünk, kigondoltunk valamit, elmentünk, megpróbáltuk: tenni, építeni, vagy akár összehozni bizonyos dolgokat. Mikor Istenhez közel kerültünk az újjászületés által, rájöttünk sokkal, jobb Istennel járni, a Szellem vezetésében, mint a saját fejünk, gondolataink által, mert a Szellem mindig a legjobb úton vezet minket. Isten áldásával minden, jóra tud fordulni az életünkben.
Amikor a saját erőnkből akarunk véghezvinni dolgokat, sokszor éveken keresztül próbálunk elérni bizonyos célokat és sokan, így öregednek meg, és felfedezik, hogy nem voltak képesek az életben valóra váltani az álmaikat. Isten áldásával pedig minden lehetséges. Sokkal jobb, ha már fiatalon az Úrba kerülünk, és Istent szolgáljuk, vagy eljárunk a gyülekezetbe és halljuk az Igét és a hitben növekedve, megyünk előre, mert Isten áldásával minden lehetséges.

Példabeszédek 10/22. „
Az Úrnak áldása, az gazdagít meg..”

Sokan a saját fejük után mennek és a saját erejükből, próbálkoznak valamit tenni az életükben. Tudnod kell, hogy Istennek terád is személy szerint szüksége van, ebben a városban, ebben a nemzetben. Meg kell, értsétek Isten Útját, és az Ő tervét, célját a ti életetekre vonatkozóan, ezért kell az Igét forgatni, ezért kell a jobb dolgokon gondolkodni, Isten akaratát megismerni, mert ha nem ismerjük Isten akaratát, akkor az ördög fogja, akarja, vezetni az életünket a gondolatainkon keresztül, hamis tünetek által. Meglopja a pénzünket, a boldogságunkat és egyebeket. Isten azt szeretné, hogy együtt dolgozzunk, hogy együtt menjünk, és ez által közelebb kerüljünk Hozzá!
Szeretne Isten veled együtt járni, szeretné, ha vele járnál, ha fognád az Ő kezét. Itt ebben a hívő közösségben is, Isten azt szeretné, hogy együtt dolgozzunk, hogy együtt imádkozzunk.
Kimenjünk széles e világra és hirdessük az Ő csodálatos Fiát, a Megváltót!

Efézusi levél 1/22. „És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé”

Isten fel akarja építeni az Ő hajlékát. Mi a hajlék? Az Ő temploma, ahol Ő tartózkodik, mi vagyunk a Szent Szellem temploma, betöltekeztünk valamennyien Szent Szellemmel, és tudunk nyelveken imádkozni. Jézus a fej, mi pedig a test részeként tagokként, helyezkedünk el. Isten szeretné, hogy az életünkben építsük fel az Ő hajlékát a személyes álmaink, vágyaink, céljaink mellett. Ha Isten akaratában megyünk és az Ő templomát építjük, jó dolgok fognak velünk történni!

Sokszor megtapasztaltam az életemben, hogy amikor háttérbe szorítottam a saját dolgaimat, álmaimat, vágyaimat, és helyette akár Igét tanultam, vagy elmentem a gyülekezetbe, akkor Isten azt a másik célt mindig előbbre segítette az én életemben.

Nagyon fontos, hogy mindenek előtt Istent helyezzük előbbre az életünkbe, még akkor is ha ezért valamiről le kell mondanunk
- pl. volt, hogy a fiatalok vizsgára készültek és tanulniuk kellett volna nekik, de eljöttek a gyülekezetbe hálát adni, hogy a vizsgájuk sikerüljön, mindenki sikeresen levizsgázott!
Ha az Úrnak adjuk az időnket, és eljöttök, akár ide a gyülekezetbe és hallgatjátok Isten Igéjét, Isten meg tud titeket áldani, és kárpótol benneteket. Isten az Ő dicsőségére teremtett minket és Jézus templomának építése fontos itt ezen a világon.

Zsidó levél 11/6. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni: mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik”

Mindannyian keressük Istent, ti is hűségesen itt vagytok szinte hétről hétre, és mégis van olyan, aki azt mondja, nem olyan fontos az Úrban járni. Voltak a történelemben olyan időszakok,amikor az emberek nem ismerték el Istent, megsokasodott a bűn, ott benne a gonoszság, a sátánizmus. A templom most erős, építsük a templomot, és ebben mindannyiunkat, Isten akar használni, hogy felépítsük az Ő királyságát. Ezért kapcsolatban kell állnunk Isten házával, hisz az, az Ő temploma, ezért mindent odaad neked és nekem.

Efézusi levél 1/3. „Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban”

Mik ezek az áldások? Ezek az áldások gyönyörűek, és ebben minden benne foglaltatik. Jézus megváltott a pokoltól, a szegénységtől, a betegségtől”

Efézusi levél 2/21-22. „Akiben az egész épület szép renddel összeillesztve, növekedik szent templommá az Úrban: Akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Szellem által”

Az épület szép rendben összeillesztve, ez a Krisztus teste, ahogy mi itt összejövünk, és a Szent Szellem temploma összeadódik, és egységet alkot. És Akiben ti is, mi is együtt épülünk Isten hajlékává a Szellem által, Isten Szent templomává, és ez csodálatos. Együtt épülünk, és sokan mégis azt gondolják, nincs semmijük, lehet, hogy azt gondolják, hogy ó túl fiatal vagyok, vagy túl öreg. Az emberek soha nincsenek magukkal megelégedve, valami hibát mindig találnak, találunk magunkban. Ha soványak vagyunk, akkor kicsit kövérebbek szeretnénk lenni, ha kövérek vagyunk, akkor egy kicsit soványabbak akarunk lenni, ha szőkék, akkor feketék akarunk lenni, vagy éppen, fordítva. Az emberek általában nincsenek magukkal megelégedve. Mondják, az életem jobb is lehetne, mint ennek, vagy annak az embernek, és elkezdik összehasonlítani magukat, a másikkal, és ez nem jó dolog, mert a hitből meglop téged!
Ne hasonlítgasd magadat másokhoz soha! Isten egy boldog életre, jó cselekedetekre teremtett, amikor, a rossz érzés rád tör, és sokkal rosszabbnak érzed magad, mint a másik, vagy gyengébbnek, vagy nehezebbnek látod a te életed, mint a másokét. Akkor tudatosítsd magadban, hogy te mindig Jézusra tekintesz, mert ha emberekre tekintünk, hogy nekik mennyivel több van, mennyivel jobban állnak, szebbek, csinosabbak, akkor ez téged le fog vinni a tengerszínt alá.
Isten azért teremtett minket a jó cselekedetekre, a boldog életre, hogy ne állítsunk magunknak ilyen korlátokat, mert így korlátokat állítasz magad elé, amikor a másikéra tekintesz, hogy ő mennyivel jobb… és sorolhatnám. Ez korlátot állít a növekedésben, megállít téged. Ránézel a másikra, és azt mondod, hát ez nekem nem fog menni, vagy ez nekem nem jár. Nem szabad a máséra vágyakoznunk, hogy nekem, ez és ez lehetne. Az emberek célokat tűznek ki maguk elé, hogy, ha ezt, meg ezt elérem, akkor jobb lesz nekem. Nem! Nekünk most, itt kell boldognak lenni, boldog kereszténynek!
Ehhez hit szükségeltetik, hogy a nehézség közepette is hitben meg tudjunk állni és ebben Isten szeretete, segít! Nehéz dolgokon mentünk keresztül, és a hitünk és a szeretetünk meg tudott tartani minket, meg tudtunk, állni örömben, békességben, bár néha volt rossz pillanatunk, de tovább léptünk azonnal, nem süllyedtünk le egy rossz állapotba.

Mi élő kövei vagyunk Istennek, akik beépültek, és beépülnek Isten templomába, és nem guruló kövek, akikre rálépnek az emberek, és taposnak rajta. Mi beépülünk a „Hajlékba” de, ha a földön guruló kövek vagyunk, akik nem tudják, hogy hova tartoznak, és nem tudják, hogy mit akarnak, akkor nem tudnak beépülni, Istennek a templomába.
Legyél magaddal megelégedve, mert Istennek egyedi teremtménye vagy és nincs Istennek még egy ilyen teremtménye, különleges vagy az Ő számára. Egyedi vagy, olyan vagy, mint egy ujjlenyomat, nincs hozzád hasonló, és ezt tudatosítsd magadban! Mert ez korlátként fog hatni az életedre, ha másokra tekintesz, és ki is mondod, hogy neked nem olyan jó az életed, ne keseregj, mert kisebbségi érzést fog kiváltani belőled, és a keserűség gyökerét fogja a szívedben felnöveszteni.
Jézus soha nem mondta, hogy alacsonyabb, vagy kövérebb, szőke, vagy fekete, ilyen vagy olyan akar lenni. Ne panaszkodj, mert akkor kárhoztatás lesz a szívedben, hogy nem vagy olyan, mint xy.
Neked olyanná kell válnod, mint az Úr Jézus Krisztus, és az Ő jellemvonásaira kell elváltoznod! A helytelen gondolkodás leveszi a tekintetedet arról, hogy Istent tudd szolgálni. Ezért minden rossz gondolatot ki kell zárni az elménkből, és a szívünkből.
A téves gondolkodás egy magaslat az elmében, egy kötés, azzal foglalkozz, hogy tanuld az Igét, és járjál hitben, imádkozzál, és Istent szolgáld, azzal is növekszel és a családodat is erre tanítod, mert ha te növekszel, akkor fogják látni, hogy neked már megváltozott az életed, már nem vagy olyan mint, régen, már nem vagy olyan haragos, nem vagy olyan sértődékeny. Nekünk azzal kell foglalkozni az életünkben, hogy Isten hajléka legyen a legfontosabb, és be tudjunk épülni, Isten Királyságába. Isten megad mindent, neked, és nekem, a helyünket meg kell találni a templomban, az OTT helyen, ahol a felemelkedés jön, a gyógyulás, az anyagi áldás, a boldogság, ahol bátorítanak téged, nem úgy, mint a világ, hogy belénk rúgnak és nem törődnek velünk. Te az OTT helyeden, kapod meg a legjobbat!

Fontos, hogy az életünk minden területén megtaláljuk azt a helyet, ahol Isten meg tud minket áldani. A templom, ahol mi itt összejövünk, ahol megtaláltuk a helyünket, és Isten az Ő áldásait ránk tudja árasztani, és áldottak vagyunk Őbenne, Krisztusban, mert Őbenne élünk, Őbenne kapunk meg mindent, ha előbb nem akkor utóbb, mert az imádságok mind meghallgatásra kerülnek. Dicsérjük az Urat, időt szánunk Istenre, és a képességeinknek megfelelően szolgáljuk az Urat. Sokan azt mondják, nem szeretem ezt a templomot, nem megyek oda, és össze-vissza szaladgálnak, de csak az "Ott helyünkön" van az áldás. A biblia szerint élő kövek vagyunk.

1 Péter 2/5. „Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által”

Isten azt akarja, hogy együtt működjünk, azt mondja, mint élő kövek, épüljünk fel szellemi házzá. Miért hasonlít minket az élő kőhöz? Mert a kősziklába épültünk be, a kőszikla pedig maga Jézus Krisztus.

Máté ev. 16/15. „Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyben is kötve lészen: és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen”

Isten azt mondja, hogy mi magunk, is mint élő kövek épülünk fel szellemi házzá, szent papsággá. Szellemi áldozatokkal áldozunk, amelyek kedvesek Jézus Krisztus által. Isten azt akarja, mint, mikor egy házat építenek, és egyik tégla kapcsolódik a másikhoz, úgy, az Ige szerint, mi magunk is mint élő kövek, ebbe a kősziklába kapcsolódjunk be élő kőként, épüljünk fel szellemi házzá szent papsággá. A szellemi ház, a Szent Szellem templomai, a Szent Szellemmel betöltekezett emberek, akik élő kövekként beépülnek, a kősziklába!

1Korintusi levél 6/19. „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek: és nem a magatokéi vagytok?

Isten anyaszentegyházába tartozunk, Krisztus testéhez, a kősziklába élő kövekként épülve, és innen, hozzunk áldozatot, amely kedves Istennek.

Róma 12/1. Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti szellemi dicsőitésetek”

Isten elvárja, hogy a Szent Szellem templomából adjunk áldozatot, milyen áldozatot? Pl. hálaáldozatot, dicséret áldozatát.

Efézus 2/21. „Akiben az egész épület szép renddel összeillesztve, növekedik szent templommá az Úrban”

Az Ige épülethez hasonlít minket, Isten szép renddel összeillesztve növekedtett szent templommá, mert mi vagyunk a Szent Szellem temploma, és élő kövek vagyunk. Isten akarata, hogy együtt épüljünk, ahogy a falat építik. Isten hajlékának építői leszünk, ha mi is együtt működünk, ha együtt dicsérjük az Urat, és együtt hallgassuk az Igét.

Ha boldog keresztény akarsz lenni, akkor ezt kell tenni, élvezni Isten áldását, mert Isten akarata, hogy megmutassa az életedben az Ő dicsőségét. A biblia által egy nyelvet beszélünk, és közösen értsük meg, Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk, és minden áldását oda akarja adni nekünk! Isten szeret, és szeretné, ha együtt járnál Vele, és nap, mint nap elvennéd, amit kínál neked, mert minden jó adomány, és tökéletes ajándék Tőle van.

Jakab 1/17. „Minden jó adomány, és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka”

Isten akarata, hogy a jó ajándékokat mind rád árassza és épüljön az Ő hajléka te általad, mert ami benned van, az nincs meg a másikban. Ebben a templomban élő kövekként úgy kell, hogy felépüljünk, hogy az ami te vagy, a te ajándékaid, a kegyelem, amit kaptál, az sokaknak hála lehet, mert az, az alázat, az a kedvesség, az a szeretet, nincs meg másokban, ami benned van! Együtt, mint élő kövek, közösségben, csodálatos, a templomnak épülnie kell, növekednie kell. Sok ember templomról templomra jár, és Isten nem tudja ezeket, az embereket használni, akik össze-vissza szaladgálnak, mert zavartságot fog hozni, nem tudják a jót a rossztól megkülönböztetni, és ezért járkálnak ide-oda.
Jézus felépíti az Ő templomát, és a testben mindenkire szüksége van, és ne mond, hogy rád nincs szükség. Azokra is nagy szükség van, akik most nincsenek itt. Isten kész arra, hogy mindnyájunkkal kapcsolatot teremtsen, hogy minden betegséget meggyógyítson, hogy az emberek teljessé legyenek, és megszabaduljanak. Isten mindenkit szeret, és tudja, hogy nem vagyunk tökéletesek, csak egyedül Jézus volt, és ezt el kell ismernünk. Fel kell építeni a templomot, és neked ebben fontos részed van, és erre időt kell áldoznod.

Eljönnek az emberek a gyülekezetbe meggyógyulni, de lehet, hogy nem akarnak a templomhoz kapcsolódni, a közösségbe, az Úr ezt nem tudja megáldani. Isten fel akarja építeni a templomot, nem csak az a cél, hogy valaki újjászülessen és meggyógyuljon. Isten akar téged növekedtetni a hitben, és be akar tölteni az Ő dicsőségével.
Meg akarja változtatni az életedet, a városod életét, a szomszédaid, és az egész környezeted életét. Ahhoz, hogy ez a változás megtörténjen, elsősorban téged fog Isten elsőként megváltoztatni!
Élő kövekké kell válnunk. Ha voltál már épülő házban, ott lehet látni különböző anyagokat, amelyekből felépül a ház. Isten háza is különböző emberekből épül fel, mert mindannyian különbözőek vagyunk, élő kövekként kapcsolódunk egymáshoz, és ha egy kő hiányzik, akkor nem teljes az épület. Ezért fontos, hogy mindenki a helyén legyen!

Sokan eljönnek a templomba, és látják, hogy nincsenek túl sokan, rengeteg üres hely van még, és gondolják ó ez még nincs készen, majd visszajövök, ha a ház tele lesz, de nekünk mindig kell építeni a templomot, olyan ez, mint mikor időről időre épül egy ház. Mindig elkészül egy rész, és aztán építenek hozzá. Isten sem egyszerre építi fel az Ő anyaszentegyházát, mindig bevonzza az embereket, eljönnek a gyülekezetbe, és hallják az Igét, és elmondják másoknak és ez által mások is, eljönnek. Isten nem úgy hozza létre a templomot, hogy azonnal egy ezerfős gyülekezet lesz, először a pásztornak kell növekedni, aki vezeti a templomot, másrészt a gyülekezetnek is. Élő kőként mindig épül egy új rész, egyik kapcsolódik a másikba, és mindig újabbak jönnek be, Isten behozza az embereket. Azt gondolják az emberek, hogy majd akkor jövök vissza, ha fel lesz építve a templom, de ha mi élő kövek vagyunk, akkor a templomban van a helyünk, akkor itt kell mindig lennünk, mert nélkülünk kevesebb a szeretet, nélkülünk kevesebb a hit, és nélkülünk kevesebb az, amik vagyunk, és ami az ajándékunk.
Ezért fontos, hogy együtt legyünk, mert ilyenkor összeadódnak a Szent Szellem templomai, melyek különlegesek Istennek!

1Péter 2/5. „Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által”

Mi élő kövek, felépülünk szellemi házzá, növekedünk szellemben, imádkozunk, és ez csodálatos. Különleges kövei vagyunk Istennek, és ne mondd, hogy te nem, mert akkor kisebbségi érzésben vagy, és Istennek utasítod vissza azt a méltóságát, amit adott neked, vagy nekem. Isten azt mondja, hogy különlegesek vagyunk a számára, akkor fogadd el, és ne érezd magad semminek, mert nem semminek lettél teremtve, élő köve vagy Istennek!

Amikor nem veszel részt, ebben az épülésben, vagy semminek érzed magad, akkor lerakod magadat a földre, és akkor mi leszel? Egy guruló kő, amelyen az emberek járnak. Ha nem rakjuk be magunkat a házba, a Szent templomba, ha nem építsük be magunkat, akkor mit teszünk? Mivé leszünk? Guruló kövekké az utcán, és az emberek rajtunk járnak, a kényük, kedvük szerint, ki vagyunk szolgáltatva, és Ő általuk megméretve. Gondolkodol rajta, óh mit gondolnak rólam az emberek? Elsősorban Isten mit gondol rólunk? Benne van a Bibliában!
Lényeg: a templomban van a helyünk, és élő kövek vagyunk, élő kövei Istennek, ha leraktuk magunkat, akkor nem tudjuk bevégezni azt a célt, amire Isten elhívott, elrendelt, nekünk a falak közzé kell beépülni, és nem a földre, mint egy ledobott kő, mert a hajlékban kell, hogy bent tartózkodjunk Isten akaratában. Imádkoznunk kell, mutassa meg Isten nekünk a helyünket, ahol együtt összetartozunk, és Isten áldását fogadjuk, mert ott védelmet kapunk Istentől, megvannak a szeretet társak, megvan a pásztorod, aki imádkozik érted, és örömet kapsz, felemelkedést és Istennel együtt tudsz működni, és Isten így építi fel a templomot.

Határozd el, hogy megváltozol, kijössz a rossz gondolkodási módból, kijössz a nehézségből, és el kell döntened, hogy mit akarsz az életeddel kezdeni. Rajtad járjanak, vagy pedig beépülsz a templomba, és élő kőként felépülsz Isten hajlékába, Istennek az a látása rólad, hogy az Ő templomában legyél olyan szilárd, és megmozdíthatatlan, mint a kőszikla, mert a kősziklába vagy elhelyezkedve, kis részként és az a kis rész teljes védelmet élvez. És nem tud semmi kihozni onnan.

A mai tanítás arról szólt, hogy legyetek élő kövei Istennek, épüljetek be ebbe, a szellemi házba, épüljetek fel hitben, és növekedjetek, dicsőség Istennek!
Amen


TANÁS A HITMAGVETÉSRŐL


Minden embernek van valamire szüksége. Ezek a szükségek, nem azért vannak, hogy zaklassanak, vagy megfélemlítsenek, hanem, hogy betöltessenek!
A problémák valóságosak az életünkben, és néha úgy tűnik, hogy az egyik megoldódik, és jön a másik, és ez néha zavar minket.

Van három alapelv, ami képes megváltoztatni mindannyiunk életét, és jobb irányba vinni.
1. Isten a Mi forrásunk /Filippi 4/19/.
2. „Adjatok, néktek is adatik /Lukács 6/38/.
3. Várjuk el, hogy a csoda megtörténjen!

Első alapelv: Isten a forrásunk, és Ő betölti minden szükségünket a Filippi 4/19. ”Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdasága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban”

Ezt a magvetést hitben kell megtennünk, egy hit Istenhez imádkozunk. „Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik” /Zsidó 11/6.
Zsidó 11/1. „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés”

Amikor átadjuk Istennek az életünket, és az Úrral azonosulunk, örök életet fogadunk be a szívünkbe, Isten belép az életünkbe. Az Úr Jézus által elfogadjuk, az Ő kiontott vérét, amellyel kifizetette, az emberiség adósságát, véren megvásárolt hivők vagyunk, Isten vásárolt vissza minket Önmaga számára. Ez azt is jelenti, hogy Isten szántóföldjévé váltunk, vagyis a szellemünk, a lelkünk, a testünk Isten tulajdona, bár önálló akaratunk van mindenben, Isten meghagyta az embernek a szabad döntés jogát, még az üdvösségét is szabad akaratából kell megtennie, de az Ő akarata mindnyájunk számára a megszentelődés,
a Szellem gyümölcseiben való növekedés!
Az Ő akarata, hogy megismerjük az Igét, megismerjük az igazságot, és ne szomorítsuk meg a Szent Szellemet haraggal, gyűlölettel, irigységgel, megbocsátatlansággal, ezek Isten igazságát nem munkálják.

1. Amikor újjászülettünk Krisztusban, Isten gyermekeként, Istent kell tekintenünk a forrásunknak. Amikor átadtuk az életünket Istennek, örök életet kaptunk a szívünkbe, és ezen túl Őrá tekintünk, mint egyetlen forrásunkra.
A Filippi 4/19. „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban”
Isten a forrásunk, aki betölti minden szükségünket, Isten használ eszközöket, illetve embereket, hogy megsegítsen minket, emberek, által tölti be minden szükségünket, de a FORRÁSUNK ISTEN!
Azok az emberek, akik segítenek nekünk, Isten eszközévé válnak.
Amikor a szükségeink betöltésére törekszünk, vajon gondolunk-e arra, hogy a forrásunk, nem valami, hanem valaki! És ez a valaki, lehet, hogy úgy gondoljuk a főnök, aki a fizetés által betölti a forrásunkat, de ő csak eszköz. Közvetlenül Istenhez fohászkodunk, Ő a szeretetteljes csoda az életünkben, ha megbízunk benne Ő, gondoskodik rólunk! Néha mondják, az emberek, ó hogyan is gondoskodhatna Isten rólam, amikor Ő ott fönt van a Mennyben, én meg itt vagyok, a földön. Neked, meg kell bíznod benne, Ő a te forrásod, és meg fogja az emberek szívét indítani, és általuk a mi szükségeinket betölteni, és ez csodálatos dolog!

Egy példa: Egy embernek volt egy csodálatos gyümölcsöse, finom gyümölcsökkel, messze földről jártak hozzá, ennek a hasznából élt az egész család. Egy pár év múlva a legtöbb gyönyörű gyümölcsfa eltűnt, illetve tönkrement, alig volt gyümölcs a fákon, azok is satnyák, bár nem volt kártevő, sem, vihar, ami tönkretette volna. A gazda rájött, a kárának az okára, elismerte, Ő az oka, ennek a leépülésnek, mert nem megfelelően gondozta, a fákat, amelyek a gyümölcsöt hozták, nem ügyelt a fákra, csak a gyomot irtotta ki körülötte, aztán egy nap ráébredt, hogy a gyümölcs nem más, mint a fának a termése. A FA a forrás, csak úgy vaktában gondozta a fákat, szaktudás nélkül. Ezért fogyott el, a gyümölcse! Most új gyümölcsöst ültet, elment egy mezőgazdasági szakemberhez, aki megtanította, hogyan kell gondozni a fákat, hogyan kell megmetszeni, permetezni, hogy még több gyümölcsöt hozzon. Egy átmeneti időre rosszabb lett az élet, szűkölködésbe került, mert a forrása kiapadt. Miért? Mert nem törődött vele. Most újra kezdte és elhatározta a forrásról fog gondoskodni, a fáról. Mert eddig az eredményeket, a gyümölcsöket tekintette forrásnak, és nem Istent, aki azokat adta, mi is így vagyunk, nem vesszük észre, azok az emberek, akik segítenek nekünk, vagy ahonnan a bevételünk származik, azok csupán eszközök voltak, és nem a forrás!
Mi is így vagyunk, emberektől várjuk a csodákat, emberektől, várjuk, hogy betöltsék a szükségeinket, és nem a forráshoz fordulunk, Istenhez, aki a mi forrásunk! Így távol kerülünk Istentől, és nem Istenben bízva, kérjük, töltse be minden szükségünket, legyen az a betegség, anyagi, vagy bármilyen lehetőség.
Vegyük észre, az emberek segítenek nekünk, de ők csak eszközök, és nem források az életünkben.
Meg kell értenünk, nem az emberek, hanem Isten tölti be szükségeinket, pl, nem azért imádkozom, hogy a főnök emelje a fizetésemet, hanem Istenre nézek, aki megígérte, hogy betölti minden szükségemet, az Ő gazdagsága szerint. Amikor szükségem támad, Istenre kell tekintenem, és Őbenne bíznom. Megtanultam, ha emberekre nézek ez biztos út a kiábránduláshoz. Amikor a barátainkra, vagy a munkaadónkra tekintünk, mint forrásra, akkor valójában ezek csak eszközök!

Márk 10/27. „Az embernek lehetetlen, de nem Istennek: mert az Istennél minden lehetséges”
Nekünk Istenben kell bíznunk, mert Istennek soha nincs rossz kedve, soha nem mondja nekünk, ó fiam, most nem érek rá, Isten mindig meghallgat minket, Izrael őrizője nem alszik, és nem szunnyad!
Istenre úgy kell tekintenünk, hogy Ő, a mi forrásunk, a többi mind eszköz Isten kezében, akik, által betölti a szükségeidet. Ne neheztelj, ha valaki nem töltötte be a te szükségeidet, Istenre tekints, bízzál meg benne. Lehet, hogy valaki, vagy valakik, nem segítettek nekünk, Isten be fogja tölteni a szükségedet, a megfelelő, hajlandó és engedelmes emberrel, emberekkel! Ne aggodalmaskodjál, ne korlátozd Isten, mert néha mi korlátozzuk Istent, mert XY-tól várjuk a kívánt szükség betöltését, ki fogsz ábrándulni, ha emberektől várod a források betöltését. Persze vannak jó barátaink, jó kapcsaink, és kötéseink, akikben megbízhatunk, Példabeszédek l7/l1 „Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik, a nyomorúság idejére”
Ha az emberekre fogunk tekinteni, és tőlük várjuk, hogy betöltsék a szükségeinket, akkor ki leszünk szolgáltatva az ő véleményüknek, és az ő akaratuknak! Lehetünk jó viszonyba valakikkel, de attól még Isten a mi forrásunk, Őbenne bízunk! Ő a szívek vizsgálója, Ő, tudja, mire van szükségünk!
2.Alapelv : Lukács 6/38. „Adjatok , néktek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek”

Ez nem csak a pénzre vonatkozik, itt nemcsak erről van szó, hanem az életünk minden területére. Azzal a mértékkel mérnek nekünk, amivel mi mérünk másoknak!
Az Úr azt mondja, itt az Igében, ha adunk, akkor kapunk is. A vetés aratás törvénye, mióta a föld, föld, azóta működik. 1 Mózes 8/22.”Ennek utána, míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek”

A vetés és aratás meg nem szűnnek, mit jelent ez a ma embere számára? Az Ige szerint jobb adni, mint kapni, és azt is írja, adjatok és néktek is, adatik. Az ember inkább kapni szeret, mint adni, néha ragaszkodunk, ahhoz, amink van, de az ige szerint jobb az adás, mert az garantálja neked, hogy, ha adtál, akkor kapni fogsz! Mit? Bármit, amit vetettél, legyen az, pénz, szeretet,türelem, idő! Ha hiányunk van az életben, hogyan tudjuk befedezni, bepótolni Isten kegyelmében? Az emberek úgy gondolják áldásosabb kapni, mint adni, még a gyerekek is ragaszkodnak a játékaikhoz, és nem akarják a társaiknak kölcsönadni. Jézus arra gondolt azért jövedelmezőbb adni, mert azt tudja megsokszorozni, amit adunk, megnyomottan megrázottan színig teltet. A színig telt, az amibe már semmi sem fér bele, kicsordul belőle, és az áldást ki tudjuk mások felé is árasztani, ami ránk áradt!

A legjobb üzlet, amit valaha tehetsz keresztényként, hogy a hitmagvetésben elvetsz dolgokat!
Mik lehetnek ezek: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, pénzt, amire csak szükséged van, azt kell elvetni, mert ha nem vettünk nem fogunk aratni,a semmi semmit fog előhozni.
Néha szeretnénk hatalmas vagyonokat, szeretnénk, ha az egész világ szeretne minket, de mivel nem vetünk, nem is fogunk aratni, nem vetünk szeretetet, irgalmasságot, ezért mi sem kapunk, vagyis nem aratunk. Mert, ha kimész a földre, és ha nem vetsz magot, akkor beszélhetsz hozzá, hit szavakat, a világon semmit nem fogsz aratni. Kezd el a hitmagokat vetni, hogy megsokszorozva visszakapd!
Az ima nélkülözhetetlen eleme az előzetes adásnak, a hálaadásnak, hálát adunk Istennek, és semmi felől nem aggódunk. A legtöbben az aggodalmaskodás magját vetik el, rossz mag, amikor elkezd kikelni félelem, jön elő, a kétség, ajtaját nyissa meg, és Isten irányában ezek, hitetlenségnek hatnak. Ilyenkor kiestünk a hitből, mert félelem került be a körforgásba, és nem hit, amikor aggódsz, a gyermeked felől, a házasságod felől, a betegséged felől, és már látod magadat szegényen, vagy akár holtan. Figyelj oda ez rossz hitmag, aggodalom, félelem.
Ha élő kapcsolatod van Istennel, és Isten a te forrásod, akkor működni fog az életedben, de az aggodalomban elmondott imádság hatástalan! Isten gondoskodik, néha száz szükséget is felsorolunk, Isten pedig azt mondja, a Filippi 4’19 alapján Ő betölti minden szükségedet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. A problémáinkat néha oly gyakran ismételjük, hogy ez a rossz mag, amit kimondunk, a szükségeidet sokkal nagyobbnak fogja látni, ISTEN GONDVISELÉSÉNÉL!
Rossz mag, amikor folyton a szükségeidről beszélsz, mert ki fog kelni és kilátástalanságot, depressziót fog előhozni neked.
Péter is így volt a halásztársaival együtt rosszul ment az üzlet, gyenge ellátásban volt részük. Zsidó 6/14. „Bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged” Jézus azért jött, hogy az embereknek életük legyen, és bővölködjenek. Jézus elkérte Pétertől a hajót, tudta, hogy az üres, egész éjjel eredménytelenül dolgoztak! Mai ember, ha szükséget lát rögtön pesszimista lesz. Miért is történt ez meg velem? Jézus szemszögéből, minden szükség azért létezik, hogy betöltődjék, ha szükséged van valamire, soha ne bátortalanítson el, jogosan igényelheted Isten tárházából, hogy betöltessék az a szükséged, feltéve, ha már előbb elvetetted a magot! Más szavakkal, amikor szükségbe kerülsz, „Isten be fogja tölteni” Ígérete! Légy tudatába vele. Ha Isten első az életedben, és adakozol, akkor be vagy kapcsolva hozzá, és Ő válaszolni fog.

Nézzük meg a három alapelvet, ahogy Jézus, Péterrel, és a halásztársaival bánt. Nem voltak hozzászokva, hogy Istentől várjanak támogatást, a munkájukban. A saját erejükben, bízva, önmagukra nézve, a képességeikre, tapasztalataikra, és erőfeszítéseikre tekintettek. Pedig előtte már látták Jézus csodáit, de amikor szükségben van az ember, hajlamos elfelejteni Istennek a múltban történt csodáit az életében.

l. Isten az én ellátásom forrása
2. Isten első akar lenni az életemben, és minden, amit neki adok, hitmag
3. Elvárom a csodát: számítok arra, hogy amit adok, Isten felhasználja mások megsegítésére, és megsokszorozva kapom vissza, szükségem szerint.

Ezeket meg szoktam napi, rendszerességgel ismételni, kérlek, tedd meg Te is.
Jézus először rávette a halászokat, hogy adjanak neki valamit, ez esetben a hajót, hitmagként, hogy Őreá tekintsenek, mint ellátásuk forrására, és a csodát elvárta. „Evezz a mélyre és vessétek ki hálóitokat fogásra” mert a vetés megsokszorozódik. Péter mit felelt? Ó Uram egész éjjel dolgoztunk, mégsem fogtunk semmit, mai szóval mondhatta volna, pangás van a tavon, az árak magasak, az állásom is veszélyben van, azért jöttél, hogy segíts nekem? Ó énrajtam nem tud senki segíteni, Péter reakciója ez volt, mit tudhat az Úr a halászatról, az ő foglalkozásáról, amikor az Úr ács, fával dolgozik, most, meg próféta lett, hogyan fogja, Ő sikerre vinni az ő üzletét? Péter nem tekintette Jézust az ő élete forrásának, mégis mi történt? Beeveztek a mélyre és annyi halat fogtak, hogy roskadozott a hálójuk, Péter megfélemlett a hatalmas gazdagság láttán. Lukács 5/3-9. Vagyis először odaszánjuk magunkat Istennek, és attól kezdve, Jézus az életünk hajójának kormányosa, az életünk irányítója és oda fog minket vezetni, ahol a szükségeink betelnek. Amikor Jézus színre lép az életünkben, azonnal bőség jön elő! Két hajó is megtelt bőségesen hallal. Jézus megtette, amit ígért az Igében, adjatok, néktek is adatik: jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet, kaptak a tanítványok! Néha az embereknek nincs hitük különböző dolgokra, neked legyen hited Istenben, bízzál meg benne, ne a vesztességeden aggodalmaskodjál, Jézus képes, mindent helyrehozni az életünkben, mindennap megújul az Ő kegyelme, az Őt félők iránt!

Sokszor mondjuk: ó a piac mély ponton van, nem lehet eladni a lakásokat, nincs semmi jó körülöttem, egész éjjel le sem hunytam a szemem, nem jó ami van stb. A kétség rossz dolgokat fog előhozni az életünkben, félelmet és hitetlenséget, és el kezdünk haragudni a környezetünkre, ki kivel bántott meg? Vessd le a testi érzéseket, mert a hitedet akadályozni fogják, és az embert kiszolgáltatják, a démoni erőknek, önuralom alatt kell tartani az érzelmeinket, vigyázz, nap le ne menjen, a haragodon. Ha ez az érzelmi vihar ott van az életedben, rendezd a testedben, lelkedben, azokat az ügyeket, amelyek behatoltak, akár egy éve, akár tíz éve, akár ma. És feldúlta az érzéseidet, és neheztelést hozott létre benned, és ilyenkor, még az ima kedvünket is elveszítjük, ez hitölő hatású, az ördög trükkje, kihasználja a neheztelésedet, és negatív érzéseket hozz az indulataidba, és érzéseidbe. És a kapcsolatunk Istennel távolabbivá válik, és nem tudunk hitben lépni, cselekedni.
Efézus 4/26. „Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon”

Fontos a hitéletünk során, hogy a haragot, neheztelést ne hordozzuk a lelkünkben, szívünkben, és mielőtt lefeküdnénk a lelkünk, ne maradjon őrizet nélkül, mert ha a fenti érzésekkel fekszünk le, akkor nincs meg a védelme a lelkünknek, testünknek, szellemünknek. Milyen védelme? A hit védelme, ahogy, az imával befedjük magunkat, hitben és szeretetben, ez védettséget ad nekünk! De ha tele vagyunk zaklatottsággal, sérelmekkel, érzelmi viharokkal, megmérgezi a szívünket, pl. nem kaptunk fizetésemelést, csak a többiek, sajnáljuk önmagunkat, elégedetlenkedünk, esetleg iriggyé válunk, és a békétlenség által mindenkire haragudni fogunk, pedig csak egy emberrel volt gondunk, végül egy hadsereg lett belőle. Ha nehezteléssel fekszünk le, éjjel nem tudunk aludni, és egyre mélyebbre megy, és megmérgezi a szívünket, és lehet, hogy csak az érzelmeinkben voltunk este keserűek, reggelre, pedig keserű szívvel ébredünk fel, erőtlenül.
A NEHEZTELÉST, A HARAGOT NEM LEHET KIALUDNI ! Nem lehet kipihenni azt ki kell vetni, és meg kell bocsátani, mert tüske lesz bennünk! Mi szeretetre lettünk elhíva, és Isten világosságában kell járnunk.
Példabeszédek 4/23. „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet”

Nekünk nem a problémát kell felmagasztalni, mert nagyobbá válik, a hegyeket kell mozgatnunk! A gondjainkat az Úrra vessük, Ő a mi forrásunk, Ő betölti a mi szükségünket, Uram várjuk a csodádat, és a hegynek el kell mennie, bármi legyen is az, hiány, betegség, viszálykodás, bármilyen körülmény. Te ragaszkodjál az Úrhoz, az Ő igéjéhez, Uram erős vagyok Benned, Te megerősítesz engem, átadom a szívemet, a lelkemet, és a testemet, méltó akarok lenni Hozzád!

Keresd minden körülmények között az Úr arcát, mert az ördög csapdája, hogy rossz magokat vessél, a hiányaidról beszélj, hogy hiány magokat vess el, mert az nincs Isten akaratában! Isten a bőségbe akar minket vinni, Jézus azért jött, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk! Te ne a lejtőre kerülj, inkább az Úr jelenlétébe, légy olyan, mint a hegyen épített város Máté 5/14. „Ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város” Világítanunk kell Isten gyermekeként, a világítás nem más, mint győzelem, Krisztusban győztes áldott élet! A mai társadalom irigységgel van megkötözve, de ha látják a te sikeredet, és győzelmedet, látják a példamutató életedet Krisztusban, hitelesnek fogják Istent is megítélni!
A hitmagvetésben, ha azt akarod, hogy Isten betöltse az anyagi szükségedet, akkor pénzmagot kell elvetned, és megsokszorozva vissza fogod kapni, a megfelelő időben, ha valami másra van szükséged, a magod kell, képviselje, amit szeretnél látni. Ha társaságra van szükséged, akkor találj, egy magányos embert, nem kell sokáig keresned, mert a világ tele van magányos emberekkel, lépj vele, barátságba, és adj mosoly magot, szeretet magot, irgalom magot, és azt fogod látni, amit elvetettél, megsokszorozva vissza fog jönni! Aratni fogsz, de nem feltétlenül attól az embertől kapjuk vissza, akinek elvetettünk. Ne várj el semmit, attól az embertől, akinek adtál, hogy Ő adja neked vissza. Isten a te forrásod, Ő tölti be minden szükségedet, te adtál, és visszavárod a csodát! Sokan miután vetettek, nem várják vissza a csodát, amely a megsokasodásba nyilvánulna meg. A vetés aratás törvénye működik, de neked kell hit által működtetned. Vesd az Úrra minden gondodat, helyezd Őt az első helyre, hisz, Ő a forrás, és Ő megadja a szíved kívánságát, a legjobb lehetőségeket, a legnagyobb áldást. Fontos, hogy várd a csodát, emlékezzél, Isten csak azt tudja megsokszorozni, amit elvetsz, amit nem vetettél el, abból nem lesz mag! A mag a lényeg, Isten azt tudja, megsokszorozni. Ha valamely területen nem jó az életed, vizsgáld meg vetettél-e azon, a területen? Ha nem vetettél és nem bővőlködsz egyes területeken, lehet, hogy kevésbé tudsz szeretni, kevésbé vagy türelmes, pénz magot sem vetettél. Kezd el a hitmagvetést, azon a szinten, annyival, és azzal amid van, és várd a csodát! Számíthatsz rá, hogy Isten válaszolni fog neked. Megnyomottan, megrázottan, színig telten, dicsőség Istennek!

IMA
ISTEN AZ ÉN FORRÁSOM. AZ ÉN ISTENEM BETÖLTI MINDEN SZÜKSÉGEMET AZ Ő GAZDAGSÁGA SZERINT DICSŐSÉGESEN A KRISZTUS JÉZUSBAN.

URAM VÁROM A CSODÁT, AZZAL A HITMAGGAL KAPCSOLATBAN, AMIT ELVETETTEM.

KÖSZÖNÖM URAM, HOGY MEGSOKSZOROZVA ADOD VISSZA, AMIT ELVETETTEM, ÉS AMIRE SZÜKSÉGEM VAN!
AMEN


TANÍTÁS A KÉPMUTATATÁSRÓL

Napjainkban mindannyian szembenézünk az emberek képmutatásával, nem mondok újat, amikor erről a témáról akarok tanítani, mint az emberek képmutatása!
A keresztényekre nem hoz jót, ha képmutatók!

Sokan néztetek, és néztek szembe a képmutatással. Mit is jelent a képmutatás? Az értelmező szótár szerint: "Nemes érzelmeket színlelő, nem őszinte beszéd." Ezt a valóságban sokszor érzékeltük, hogy szívélyesek velünk szemben és valójában, amikor valami probléma van, akkor derül ki, hogy az emberek, mit hordoznak, mit hordoztak magukban: sérelmeket, nehezteléseket, és nem is tudtuk, hogy haragudtak, vagy haragszanak ránk, mert képmutatók, a szemünkbe, jót mutatnak, és a szívükben más van!

Mindenkinek van ilyen tapasztalata, hiszen ebben a világban élünk, és mindenkivel előfordult már, hogy a szemünkbe jót mondtak, és a szívükben egészen mást gondoltak. És ilyenkor a szívük távol van Istentől! Képmutató viselkedésre előbb, utóbb fény derül, és nincs jó hatással, se arra, akivel szemben a képmutatás történik, sem az illető szívére sem, mert színlelt a dolog!

Zsidó levél 11/6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni: mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik”
Zsidó levél 11/1. „
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való
meggyőződés”

Képmutató életet nem lehet hosszú ideig élni, mert annak, kárát látja, az aki velünk szemben képmutató és mi is akik, szenvedő alanyai vagyunk ennek! Ha rájövünk, a képmutatásra: van, hogy nehezen tudunk megbocsátani, előfordulhat mindenkivel, hogy nem tudja kijárni a szeretet útját egyik percről, a másikra. Ilyenkor, Istenhez megyünk, hogy segítsen, és adjon megtérést, az illetőnek, hiszen Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe.

A hit szavait szóljuk, a dolgok felett, de tagadni a létezőt, az is csapda, nem erre tanítunk, mi nem hazudunk! A gyógyulást hirdetjük, és a gyógyulást úgy vesszük el, hogy az Igén megállunk, ha valaki kérdezi.
Pl. ha valaki beteg, és rákérdeznek, hogy van, nem azt mondjuk, hogy holnap már meghalok, vagy valami más negatív dolgot. Hitben vagyok, Isten Igéjén állok meg!

Mi van, akkor, ha képmutatói szeretettel állunk szemben? És az illető is tudja, és lehet, hogy mi is tudjuk, de az is lehet, hogy mi nem tudjuk, nagy akadályai és hátrányai lehetnek, ennek az életünkben.

Máté 23/27-29. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden tisztátalansággal vannak tele.
Éppen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.
Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok! Mert építitek a próféták sírjait, és ékesítgetitek az igazak síremlékeit”
Jézus is megfedte az írástudókat, és a farizeusokat, a törvénykezőket. Nem nézte jó szemmel őket. A bibliában van egy történet egy asszonyról, aki házasságtörést követett el, /János ev. 8/1-11/
Ezt az asszonyt a törvény alapján akarták megítélni, Jézus azt mondta: János 8/7….”Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.” Jézus azt mondta, az kövezze meg, az asszonyt, aki nem követett el semmiféle bűnt az életében.

Mi jobban tesszük, ha a képmutató emberektől távol tartjuk magunkat, mert romlást hoznak ránk! Nem mindig lehet tudni, hogy képmutatással, színleléssel, állunk szembe!
Márk 12/15. Ő pedig ismervén az ő képmutatásukat, monda nékik: Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy pénzt, hogy lássam.

A zsidók megkísértették Jézust, de Ő ismerte a képmutatásukat, amikor meg akarták Őt próbálni.

Lukács 12/1. …”Mindenekelőtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás”
Ha egy olyan közösségben élünk, ahol nem tiszták a szívek, hanem színlelés, van körülöttünk, ott nem tud az ember megállni, mert nem tudja, mivel áll szemben, nem tudja, mi van a másik szívében, a farizeusok, törvénykezők voltak, az ő kovászuk képmutatás volt.
Hitben járunk, és előfordul, hogy sérelem érte a szívünket, gyorsan meg is kell térni belőle, de egy életet nem lehet arra berendezni, hogy képmutató módon éljük le az életünket. Mi keresztények vagyunk, és ne legyünk olyanok, mint a világ, mi Jézus Követői vagyunk!

A világban és a keresztények között is előfordul, hogy képmutató módon élik az életüket, és amikor a pohár megtelik, és kicsordul, igazán akkor tudjuk meg, hogy kikkel állunk szemben, hogy kikkel élünk közösségben! És kik is azok az emberek körülöttünk, kik a mi felebarátaink valójában, mert az ige szerint: Minden időben szeret, aki igaz barát és testvérül születik a nyomorúság idejére. Példabeszédek l7/17. Ki is a mi felebarátunk? Aki színlel, és végül kiömlik a szájából a gonosz, és rossz, majd megpróbál minket keresztre feszíteni? Vagy aki minden időben szeret, és segít nekünk a bajban?

Az irgalmas, samaritánus: egy példa a bibliában, a Lukács 10/30-tól. Egy ember, aki rablók kezébe esett, kirabolták, megverték, és halálközeli állapotban otthagyták a földön, elment mellette egy pap, majd egy lévita, míg végül jött egy samaritánus, egy irgalmas, könyörületes ember, aki segített rajta, elvitte egy fogadóba, és gondot viselt róla. Egymás irányában, irgalmasságot, és könyörületességet kell gyakorolnunk, nem pedig, képmutatást!

Lukács 12/1. „Oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely képmutatás” Ha valaki megfertőződött, ezzel a jellemvonással, oltalmazzuk meg magunkat, ettől a kovásztól, az ilyen embertől, aki színlel, és mást mutat képmutatásban van. A képmutatóktól nem mindig tudjuk elkülöníteni magunkat, mert lehet, hogy a munkahelyünkön, vagy a családunkban vannak, ahol nem tudunk megszabadulni tőlük!

Mit jelent a képmutatás? Mást beszél, mint ami van a szívben, mást mutat, mint, amit érez!
Lukács 12/2. Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jönne és oly titok,
mely ki ne tudódnék” vagyis minden pohár egyszer betelik.
Az, az illető, aki veled szemben képmutató, egyszer betelik a pohár, és megtudod a véleményét, mert ki fog jönni belőle! Amikor, már nem bírja tovább a színlelést veled szemben, ki fog ömölni a száján, ki fog jönni a szívéből, az igazi énje, hogy hogyan áll veled szemben!
Ezért mondja Isten, hogy oltalmazd meg magadat ettől, és ha érzed magad körül ezt a képmutatást, lépj tőle el három lépésre, és őrizkedj ettől a kovásztól!

A Márk 8/15. is azt mondja: „És Ő inti vala, őket, mondván: Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától!
Tudod mit jelent Heródes kovásza, és tudjátok, mi volt a farizeusok, kovásza? Gyilkosság, gyűlölet, féltékenység! Nézzük, mit takar a képmutatás, és mi mindent hozz elő az emberek életében, Jézus Krisztus megszületett,
Máté 2/2. ”Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az Ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy imádjuk Őt”

Heródes király pedig, ezt hallván, megrémüle és vele együtt az egész Jeruzsálem” Mit csinált Heródes? Megrémült, félelembe került, meghallotta a csillagot, fényes csillag jött elő az égen, amely az Ő csillagát elhomályosította volna, illetve egyáltalán nem lett volna rá hatással, de Ő félelembe került.
Máté 2/7-8. „Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét.

És elküldvén őket Betlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam Őt.”
Hogyan reagált Heródes a történtekre? Megfélemlett, pedig egy nagy uralkodó volt, egy hatalmas birodalomnak a feje, Jeruzsálemben uralkodott és először félelem került a szívébe, amikor megtudta, hogy hol kell megszületnie Jézusnak. Majd, azt színlelte, hogy elmegy és imádja Őt.

A három Király a csillagot követve eljutott Jézushoz, az „Istállóba” ahol megtalálták Máriával és Józseffel, leborulva imádták Őt: és adtak néki kincseket, és különféle ajándékokat. A három Király mivel megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájukba.
Mikor pedig, azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, és vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked: mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.
Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozék.
Máté 2/12-14./ És ott volt egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Egyiptomból hívtam ki az én fiamat”
Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alul, az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől.
Ekkor teljesedék be, amit Jeremiás próféta mondott, amidön így szólt: Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Ráhel siratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Máté 2/15-18.
Tehát mi is történt itt? Heródes már az elején megfélemlett, majd hazudott, azt mondta, imádni akarja a gyermeket, képmutatásban volt.

Mi volt Heródes kovásza? Gyilkos kovász volt, minden gyermeket megöletett, mert félt, hogy az ő csillagát elhomályosítják, sok élet ment tönkre miatta, Ráhel siratta a gyermekeit, mert nincsenek. Heródes megölette a gyermekeket, ez a kovász nem kell nekünk, sőt az az ember sem, aki ilyen kovászt hordoz magában! Őrizkedjetek az ilyen típusú emberektől, tartsátok magatokat távol tőlük!
1Korintus 5/6-7. Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti.

Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává.” Mit jelent ez?
Ha véletlenül valakit elfogna ilyen fajta bűn, legjobb azonnal megszabadulni tőle! Mi ne legyünk ennek követője! Ne növekedjünk a képmutatói szeretetben. Legyünk mi nyitott szívvel a hitnek a teljességével, igaz szeretetben!
Róma 12/9. „A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz”
Ez a csodálatos Ige, elmondja, hogyan nyilvánuljon meg, Isten gyermeke, hogy azt az isteni fajta szeretetet, amit adott nekünk, amellyel megpecsételte a szívünket, úgy adjuk tovább, ahogy Ő adta nekünk: önzetlenül képmutatás nélkül, színlelés nélkül. Az isteni fajta szeretet arról szól, mit adhatok néked? Mit tehetek érted? Mostanában nem lehet megosztani egy sikert az emberekkel, mert fellángolnak, ezek a „kovászok” és olyanná válhatsz, mint a tövisek közzé vetett mag: Máté 13/7. „Némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevekedvén, megfojták azt”
Ilyenkor derül ki, hogy az emberek csak színből vannak velünk szeretetben, vagy szükségből, de valójában a hátunk mögött kibeszélnek, vagy gonoszokat mondanak, gondolnak, stb. Sokan szembe nézünk ilyen fajta viselkedéssel, még a keresztény körökben is!

Mi ne legyünk ilyenek 1 János 3/18. „Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan” A képmutatás nélküli szeretet az, amely valóságos, és cselekedet van benne. Istent nem tudjuk becsapni Ő, olyan mint egy röntgen sugár, amely mindenen képes átvilágítani, az Ő dicsősége, átvilágítja a mi szívünket, vesénket, és az egész életünket! Embereket becsaphatunk, de Istent soha, Ő tudja, mi van az emberi szívekben!
Vagyis Isten azt szeretné, hogy mi iszonyodjunk a rossztól, és a jóhoz ragaszkodjunk. Isten Igéje, azt mondja, hogy mindent megpróbáljatok, és ami jó azt megtartsátok! És senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás, mint mindenki iránt.

Tehát ne szóval, sem nyelvvel szeressünk, mert azt olyan könnyen oda lehet mondani, hogy szeretlek téged, de ha nincs cselekedet mögötte, nem ér semmit! A szeretetünk, meg kell, nyilvánuljon cselekedetekben és valóságosan!
Jakab 1/22. „Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat”

Ha az Igét nem tartjuk meg, megcsaljuk magunkat! Mi nem akarunk ilyenek lenni, eltisztítjuk a régi kovászt, bármi is legyen az. A kis rókák rontják meg a szőlőtöveket, és igen nagy kárt tudnak okozni az életekben.
A képmutatói szeretet egy felszín, és ha levennénk, vagy ha le lehetne venni azt a maszkot, amelyet a világ, és a körülöttünk lévő emberek magukra öltenek, meglátnánk a maszk levétele után a valóságban milyenek, és mit takar az igazi énjük, és a szívük, hogy mi van az irányodba, és az irányunkba.

A KÉPMUTATÁS nagy akadály a hit, és a növekedés útján, az áldások útján.
Mit is csinálnak a képmutatók? Akik veled szemben színlelnek, kedvesek, meg mézesek, meg mázosak, meg simogatnak, meg annyira szeretnek, még mondják is, hogy annyira szeretlek, magukban, pedig mást gondolnak, már alig bírlak látni, alig várom, hogy a közelemben sem lássalak! Mit mond ezekre Isten Igéje?

1 Timótheus 4/2. „Hazug beszédűek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben” Figyeled a lelkiismeretükben is van valami hiba, ott sincsenek megbékélve, veled, vagy velünk.

2 Timótheus 1/6. „Eszembe jutván a benned lévő, képmutatás nélkül való hit”
Ez csodálatos, Isten azt szeretné, ha mi képmutatás nélkül élnénk az életünket, mert Ő át fog vizsgálni minket.

A hit szeretet által működik, a szeretet és megbocsátás kéz a kézben együtt jár. Amíg felemlegetünk egy dolgot, addig, nincs megbocsátás a szívünkben. Pl. ha valami 3o éve történt veled, és ha állandóan emlegeted, akkor te még nem tudtál megbocsátani! El kell felejteni!

Vannak, akik sokszor annyira hitben beszélnek, mindenre a hit szavát szólják, hogy néha az ember már úgy érzi, hogy a hazugság fala veszi körbe őket, tagadni a létezőt, a világ azt mondja: mi ez? Természetesen hitben szólunk a dolgokhoz, és a helyzetekhez, de nem kell hazudnunk, amikor kérdezik milyen az állapotunk? Azt szoktuk mondani, Krisztus sebeiben meggyógyultunk, vagy az Igén állunk meg!
Pl. ha, a házasságod rossz, vagy bármi körülötted, azt mondod: Az igén állok meg, hiszem, hogy Isten minden szükségemet betölti és a legjobbak a lehetőségeim Isten által!
1 Péter 1/22. „Hogy igazítsátok meg a szíveteket az igazság szerint való engedelmességben, képmutatás nélkül való Atyafiúi szeretetre: tisztítván meg a szellem által, egymást tiszta szívből., buzgón szeressétek”

Vagyis bármi, ami történt az elmúlt időszakban, az képmutatás nélküli legyen, ne mást mutassunk, és mást gondoljunk. Mi úgy cselekedjünk, ami a szívünkben van. Lehet, hogy a belsőnkben van egy nehézség, neheztelés, vagy meg nem bocsátás, de az arcom, meg a beszédem, azt mondja, nagyon szeretlek téged, és a kettő nem egyezik!

A szív teljességéből kell, hogy szóljon a szája egy kereszténynek! És ebben nekünk példamutatónak kell lennünk, mert Isten előtt állunk meg minden hivalkodó beszédért! És amikor más van a szívünkben, más van a szánkban, az nincs összhangban Isten Igéjével. Nem az Igén állunk meg, és nem az Igét cselekedtük meg.

1 Péter 2/1. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést, és minden rágalmazást”
Nézzük milyen jellemvonásokkal említi a képmutatást: gonoszság, álnokság, irigykedés, rágalmazás, csúnya dolgok ezek! Mi ezekkel a jellemvonásokkal nem vállalunk fel közösséget,
Mi nem akarunk rágalmazni, irigykedni, mert aki irigykedik, pont azt nem fogja megkapni, amire vágyik. Az irigykedés mindig a másik tulajdonára irányul, és figyeljétek meg, mindig olyanra irigykednek, ami a nekik nincs meg, egy sokkal szegényebbre, rosszabbra az emberek általában nem irigykednek! Imádkoznunk kell ezekért, az emberekért, mert az irigységben oda merészkednek, hogy emberi sorsokat tesznek tönkre, egy jobb helyért, egy jobb pozícióért.

Képesek rágalmazni, hazudni, „egy tál lencséért” képesek eladni apjukat, anyjukat, bárkit és bármit, és ha elhiszed nekik a rágalmaikat, a hazugságaikat, Te leszel a következő, amint egy jobb lehetőség kínálkozik nekik, meglátod, aki a kenyeret ette veled, a sarkát emeli fel ellened!
Az Ige szerint le kell vetnünk ezeket, a rossz tulajdonságokat, és a szívünk teljességéből kell, szóljon a szánk, a szeretetről, a megbocsátásról, a hitről, és nem a képmutatásról, mert az nem Isten útja! Mi nem vállalunk fel közösséget a képmutatókkal, irigykedőkkel, rágalmazókkal! Nincs közösségünk velük, mert a Szellem gyümölcseiben nincsenek benne, és ha észrevetted magadon ezeket, a fenti tulajdonságokat, ítéld meg magadat, hogy meg ne ítéltessél! Mert, nem Isten útján haladsz: Jézus a farizeusokat a meszelt sírokhoz hasonlította, amely kívül fehér, belül meg halál van! Ott nincs élet. Rengeteg képmutatás van köröttünk.
A képmutatás probléma az egész társadalomnak, mert közösségeket ront meg, és bont fel, amely, sok sérüléssel jár! Sérti az emberek igazság érzetét, és fel tud mindenkit ingerelni! Miért tud ingerelni? Mert hazugság, és azt az Úr is utálja!!
A képmutató nem azt mutatja, ami ő maga, ezért tud, minket megcsalni, megtéveszteni, és az ember ott áll csalódottan, fejbe verve, Istenem, hát én ennek, nyitottam ki a szívemet, a lelkemet, az életemet?
Mennyi házasság ment tönkre a képmutatás miatt, vagy közösségek bomlottak fel, őrizkedjünk attól, hogy képmutatóvá váljunk!

Példabeszédek 11/9. „Szájával rontja meg a képmutató, felebarátját” és ez így igaz! Néha megdicsérnek, téged a világban. Te vagy a legjobb barát, a legjobb munkatárs, te vagy a legjobb feleség, a legjobb férj, és utána hirtelen, nem kívánatos az ember, a munkahelyről elbocsátanak, esetleg elválsz, te kapod a legkevesebb fizetést, vagy elhagynak, vagy hirtelen nem vagy jó, esetleg embereket, csoportokat hangolnak ellened. Hányan néztetek ezzel szemben az életetekben? És azt kérdeztétek, hogyan történhetett ez meg velem Uram?
Miért nem mondták meg, miért hordozták magukban? Ennyi évig együtt éltünk abban a közösségben, a kapcsolatban, miért nem figyelmeztettek, miért nem szóltak. És ott áll az ember csalódottan, abban a kapcsolatban, házasságban, barátságban, amely egyik részről képmutatásban zajlott, és amikor kiderül, hogy akár a barátunk elhagyott valamiért, akihez, igazán vonzódtunk, minden titkunkat megosztottuk vele, és mégis egy pillanat alatt, egy másik barátot választott magának, vagy egy másik feleséget. Hogyan történhetett meg? KÉPMUTATÁS volt mögötte, nem volt igazi a kapcsolat! EGY IGAZI KAPCSOLATBAN A FELEK ISMERIK EGYMÁST!

A felek egymásnak ki merik önteni a szívüket szeretetben, hiszen amikor szeretetben vagyunk, nem félünk a másiknak megmondani bármit is. Szeretetben mindent le lehet rendezni!
A legcsodálatosabb dolog az IGAZ SZERETET! Mindenkinek van mit kiigazítani az életében, és nem vállalni fel közösséget a képmutatással. Távolabb kell menni attól, és azoktól, ami, és akik minket nem építenek, mert abban a kovászban nem akarunk részt venni, részévé válni, mert az életünket meg fogja rontani, vagyis mi is képmutatóvá válhatunk abban, a közösségben, abban a kapcsolatban, másként nem tudunk, abban a közösségben megmaradni, csak ha olyanná válunk, mint ők!! Egyrészt, ez a jellemvonás Istennek nem tetsző, másrészt, ha nem tartod magadat távol attól a kapcsolattól, kötéstől, szenvedni fogsz. Miért? Mert a képmutató embert nem lehet kiismerni, nem tudod, mikor mond igazat, és ezt általában mindenki tudja a környezetében, hogy ki a képmutató.

Idézetek a Bibliából a teljesség igénye nélkül, megnézzük mi fog történni a képmutatóval:
Jób 8/13.”A képmutatónak reménysége is elvész” A képmutatónak nincs reménysége, elvész neki! A képmutatásban nincs hit más a szíve, más a szája, nincs összhangban a szív a szájjal, a bibliai hit, pedig arról beszél, hogy a szív teljességéből szól a száj. Ez nem hit, ez képmutatás: Zsidó levél 11/1.
„A hit a reménylet dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés”
Az nem lehet, hogy valakit éveken, hónapokon keresztül bántanak a szívükben, a szájukkal, pedig mást beszélnek, az nem hit! A hit előszólít, egy jobb lehetőséget, gazdagságot, stb, de nem azt, hogy a másikat bántalmazzuk a szívünkben, vélten, vagy akár, egy másik képmutató nyomására, aki a képmutatásáért cserébe egy előnyösebb pozíciót vár!
Ez teljesen Ige ellenes, és nem hitben való cselekedet. A képmutató reménysége is elvész, vagyis az Ige szerint, nincs reménysége a képmutatónak! Érdemes erre figyelmezni. A képmutató nem beszél igazságot, két arca van, egy igaz, és egy hamis arca, nem tudjuk mikor, melyik van rajta, ezért nem lehet nyíltan semmit megtárgyalni, sem megbeszélni vele.
Ne nyissuk meg magunkat az ilyennek. Intünk mindenkit ezektől az emberektől, mert olyanok, mint a Heródes és a farizeusok kovásza.
A képmutató reménysége is elvész, előbb, utóbb a környezete is kiismeri az ilyen embert, és tudja, hogy kivel áll szemben, mert fonákul beszél, érez és gondolkodik.
Jób 3/16. „Sőt az lesz nékem segítségül, hogy képmutató nem juthat elébe”
Kihez nem juthat? Ki a mi segítségünk? A mi segítségünk Jákob Istene, a mi forrásunk, aki betölti minden szükségünket, aki figyelmezz ránk, amikor segítségül hívjuk Őt, míg a képmutató nem juthat Isten elébe, mert csak igaz szívvel, a hitnek a teljességével tudunk Isten elé járulni.
Jób l5/34. „Mert a képmutató házanépe meddő”
Mit jelent meddő? Száraz, nincs termés, kiszárad, kiapad, kiszárad, még a házanépe is!
Jób 20/5.”Az istentelennek vigaszsága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy szempillantásig való”
Meddig tart a képmutató öröme? Egy szempillantásig, az öröme, oly rövid, mint egy szempillantás, oly rövid, ahogy előjött, olyan hamar tovatűnik!
Látjátok, hogy a képmutatásban mennyi gát, akadály van, az illető nem is gondolja, hogy mitől lopja meg önmagát, mitől esik el ezzel a képmutatói szeretettel, ezzel a hittel, amivel ő hisz: Róma 12/9. „A szeretet képmutatás nélkül való legyen”
A képmutatónak elvész a reménysége, nem jut Isten elé, a képmutató házanépe meddő, vagyis nincs áldás még a háza népén sem, rövid ideig tartó az öröme, egy szempillantásig, egy pillanat az egész.
Jób 27/8. „Mert micsoda reménysége lehet a képmutatónak, hogy telhetetlenkedett”
Micsoda reménysége lehet egy telhetetlen embernek, aki nem tud semmivel sem betelni? Nem lesz reménysége, egy szempillantásig tart az ő lehetősége és reménysége. Isten a szívek vizsgálója és nem ember előtt áll meg, és ettől távol kell mennünk. A mi szeretetünk, képmutatás nélkül való legyen, őrizzük meg magunkat a telhetetlenségtől.
Jób 27/9. „Meghallja-é kiáltását az Isten, ha eljön nyomorúság reá?”
Jób 34/3o. „Hogy képmutató ember ne uralkodjon, és ne legyen tőre a népnek”
Isten azt mondja a képmutató ember, aki téged megpróbál, uralni, Isten biztosit hogy ő nem uralkodhat!
Őrizkedjünk az ilyen képmutatóktól, akik mást beszélnek, és mást éreznek, gondolnak.
Példabeszédek 11/9. Szájával rontja meg a képmutató felebarátját, de az igazak a tudás által megszabadulnak”
Lehet, hogy évekig ámítottak téged, azt mondták, szeretnek, ez akár házasság, akár barát, és a végén kiderül, hogy csak egy csalfa álom volt, nem is volt igaz, és távol járt az illetőnek a szíve, attól amit mondott.
Jakab 3/17. „A felülről való bölcsesség pedig, először is tiszta, azután békeszerető, szelíd, engedékeny, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató”
Ez a felülről való bölcsesség, az Isteni fajta bölcsesség. Tiszta, mert tiszta szeretettel szeretjük egymást.
Békeszerető, Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad!
Szelíd, nem haragszik, nem háborog, engedékeny, irgalmassággal, jó gyümölcsökkel teljes, mint a szeretet, öröm. Békesség, szívesség, jóság, hűség szelídség, mértékletesség. Ezek a jó gyümölcsök.
A felülről való bölcsesség, nem részrehajló, és nem képmutató, vagyis, gondold át: nincs Isten akaratában a képmutatás!
Amen

A SZELLEMI HARC BIBLIAI ALAPJAI


Atyám a Jézus Krisztus szent nevében kérem Tőled az Olvasók számára az Efézusi imákban foglaltak megértését, és kijelentését.

Efézusi levél 1/17-21.
A mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek, bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is.


A keresztényeknek szükségük van arra, hogy megismerjék azt a győzelmet, amit Jézus Krisztus hozott el a világnak. Őáltala, aki minket szeretett többek vagyunk, mint győztesek, és uralkodunk az egy Jézus Krisztus által.

Róma levél 5/17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bővölködésében, és a megigazulás ajándékában részesültek.

Jó hír! Hatalmunk van az ördög felett, Jézus legyőzte őt! Az újjászületés ajándéka: üdvösség, gyógyulás, bővölködés, Jézus nevének a használata, Jézus nevére minden térd meghajol.

Efézus 1/22.
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek felette az anyaszentegyháznak fejévé.


A sátán nem akarja, hogy tudd, hatalmad van felette, és Jézus a te Urad és nem ő és az ő ravaszságai.

Máté 28/18. „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön”

Jézus ezt a hatalmat átadta nekünk, a gyülekezetnek, és mi ördögöket űzünk Jézus nevében. A hatalom hozzánk tartozik, akár hiszed, akár nem, de nem elég, ha csak tudsz róla, gyakorlatoztatnod kell a hited, meg kell cselekedned. A hívőknek hatalmuk van az ördög felet, meg kell kötni a gonosz munkáját, ha az életünkben bárhol is próbálkozna velünk.

Máté 18/18. „Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen: és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen”

Lukács 10/19.
„Imé, adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején: és semmi nem árthat néktek”


Óriási az éhség a szellemvilág megismerésére, és nekünk tudnunk kell az Igéből, hogy hogyan befolyásoljuk a szellemvilágot, hogy többek legyünk, mint győztesek. Egy csatában, és háborúban vagyunk. Az emberek félnek, mert nem látnak tisztán, illetve hiányos a megértésük a győzelemről, amely Jézus győzelme által, minket megillet. Mi akarjuk tudni, és tudjuk is, mi van a szellemvilágban.

A lényeg: milyen hatást gyakorol ránk a szellemvilág, és mi milyen hatást gyakorolunk a szellemvilágra. Ez a szellemi háború, illetve szellemi harc.
Fogadd el azt a szellemi tényt, hogy ez a csata a nap 24 órájában folyik. Az első és legfontosabb tény, hogy mi a hívő hatalmát megkaptuk, Sátán felett Jézus hatalmat vett, Ő győzött, és az Ő győzelme a mienk, Jézus által, az örökség részeként jár nekünk ugyanaz a győzelem, ami Jézust megilleti.

Fel kell fedeznünk, hogy Jézus által van hatalmunk, mi a győztesek közzé tartozzunk. Ezt tudnunk kell, mert a tudás hiánya veszteséget fog okozni. A tudás jelentős szerepet játszik a győzelmünkben. Sátán ki fogja használni a tudatlanságunkat, és lopni fog tőlünk, ezért megértést kell kapnunk a hatalmunkról, és a hitnek a szép és jó harcáról.

Efézusi levél 6/10-13.
Végezetre atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén, megállhassatok.


Szellemi harc az, hogy megtanuljuk felismerni az ellenség ravaszságát, és nem működünk együtt vele, hanem Jézus nevében leállítjuk a munkáját, illetve ellenállunk neki.
A szellemi harc kapcsán tudnunk kell, kik vagyunk, és hogyan éljünk. A Bibliában az áll: legyetek erősek, vegyétek fel a teljes fegyverzetet, mert tusakodásunk van! Ki ellen van a tusakodásunk? Sátán ravaszságával, és stratégiájával szemben. De ha nem tudjuk, hogyan harcoljunk vele szemben, lehet, hogy emberekkel fogunk harcolni.

Pál apostol mondja: legyetek erősek az Úrban, az Ő képességében, a gyenge is mondja, erős vagyok, ellene állunk az ördögnek, kegyelemből üdvözültünk, befogadtuk Isten kegyelmét, és Igazságát, és készek vagyunk arra, hogy harcoljunk az ellenséggel az Igazságért, a jogainkért /egészség, bővölködés, áldás, stb./
Nem vér és test ellen küzdünk. Sátán ismer, és van egy terve az életedre. Az okkultizmus és varázslás minden fajtája azt bizonyítja, hogy a gonosznak vannak haditervei. De Istennek is van egy terve, és az nem a romlás, hanem az építés, áldás, és bővölködés.
Lehet, hogy arról nem sokat tudunk, hogy hogyan harcoljunk az ördög ravaszságával szemben, de hogy egymással hogyan kell harcolni, azt tudjuk. Bár sokan azt mondják, én nem vagyok harcos típus, de gondolj bele, te nem veszekedtél emberekkel? /sportmeccs, közért, család, munkahely, közlekedés/
Neked az ördög ellen kell harcolnod, mivel te harcos vagy, és ha nem a Sátán ellen harcolsz, úgy fogod magad találni, hogy emberek ellen harcolsz, pl. az anyósod, főnököd stb. ellen.
2000 éves történelmünk van erről, nagy trükkje az ördögnek, hogy befolyásolja, harcoljanak az emberek egymás ellen. Vannak, akik sohasem álltak ellene az ördögnek!

Az ige pedig arra buzdít:

Jakab 4/7. ..Álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek.

Ha emberek ellen harcolunk, negatív hatást gyakorolunk a szellemvilágra. Soha nem az emberek az ellenségeink, nem a másik felekezet az ellenségünk, nem a más bőrszínűek az ellenségeink. A viszálykodás mindig megosztást okoz. Tisztelnünk kell egymást. Akarsz ébredést, előrelépést, boldogulást? Ne harcolj emberek ellen!

”Vajon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?” /Ámos 3/3.

Az Úr áldása van az egységen!

133/1,3 Zsoltárok .”Imé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt áldást az Úr és életet örökre”

Az egység óriási hatást gyakorol jó irányba. Ez egy szellemi, természetfölötti csata. Nem az érzelmek, az értelem, vagy a testi erő csatája. Ez a szellemvilágban zajlik.
Két kérdést fel kell tennünk magunknak naponta:
Hogyan hatok én a szellemi világra? Hogyan hat rám a szellemi világ?
Fel kell öltöznünk Isten teljes fegyverzetét, hogy megálljunk az ördög ravaszságával szemben.
Ha régóta körülötted valami folyamatosan rossz, kérdezd meg Istent! Ő fel tudja fedni a gonosz terveit és stratégiáit, utána már te is tudod hova célozz, vagy hova vágj a kétélű karddal.

Efézusi levél 6/14-17.
Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazsággal, és felöltözvén a megigazultság mellvasába. És felsaruzván lábaitokat a békesség Evangéliumának készségével. Mindezekhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellem kardját, amely az Isten Igéje.


A bukott angyalok munkáját fel kell ismerni, és el kell utasítani, mert ha nem ismered fel, hogy ő próbál lopni, ölni, csalni, hazudni, vádolni, befolyásolni, akkor anélkül, hogy tudnál róla, együttműködsz azokkal a ravaszságokkal. .Pl. ha olyan gondolat jön, hogy öngyilkos légy, vagy lopj, az nem Istentől van.
Az ellenség ad olyan gondolatokat, ami a gyülekezetedet, vagy a házasságodat tönkreteheti, és az nem Istentől van, a tolvaj, a pusztító az!

János 10/10. „A tolvaj nem egyébért jön, hanem, hogy lopjon és öljön és pusztítson: Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek”

IMA: Atyám! Mutasd meg nekünk az ördög ravaszságát, ami ellenünk szól! Jézus meghalt a kereszten, legyőzte az ördög minden erejét, és az Ő győzelme a mienk. Segíts, hogy meglássuk ezeket a megtévesztéseket, és ravaszságokat, hogy tudjunk ellene harcolni! Atyám, Jézus Krisztus szent nevében elutasítom, hogy együttműködjek vele. Uram emlékeztesd az embereket, hogy háborúban, vannak, adj nekünk kegyelmet, hogy ne test és vér ellen harcoljunk! Köszönöm, Uram! Ámen!

A hadviselés és a háború a keresztény életünk része. A szellemi hadviselés nemcsak arról szól, hogy démonokat űzzünk. Nem emberek ellen harcolunk, de ha felismerjük Sátán ravaszságát, el tudjuk kerülni, és el tudjuk utasítani.
Amikor kereszténnyé váltunk, és a hitünk által üdvözültünk, ez alapot adott egy győztes életre, megkaptuk a szellemi fegyverzetet, így ellene tudunk állni Sátán ravaszságának.
Az Efézusiakat, akik okkultizmusban, bálványizmusban, sátánizmusban, erkölcstelenségben és különböző gonosz dolgokban voltak, Pál intette és figyelmeztette, utasítsák el!
A Biblia beszél a mi pozíciónkról, helyzetünkről Jézus Krisztusban. Isten képes arra, megtartson minket az eleséstől, a bűnbeeséstől. Isten elkezdte és bevégzi a jó munkát a mi életünkben. Új teremtések vagyunk, megbocsátást nyertünk, igazak vagyunk! Ezek mind bibliai igazságok. Ha elfogadtad Jézust, a Biblia emlékeztet, az ellenség le van győzve! Járj ennek a fényében, és alázd meg magadat Isten szent keze alatt, az életed éld az Úr akarata szerint, élj Neki tetsző életet. Pl. Nap le ne menjen a haragodon. Ti férjek, szeressétek a feleségeteket, ti feleségek, engedelmeskedjetek a férjeteknek, ti gyermekek tiszteljétek a szüleiteket!
Isten Igéje mondja: öltözzétek fel a Krisztus Jézust! Ez jelkép, mintha egy ruhát vennél fel. A Biblia szerint mi már felöltöztük az Úr Jézus Krisztust, az ó embert levetettük, és az új embert felöltöztük. A Biblia egy útmutató, hogy a mindennapokban hogyan éljünk.

1 Timótheus 1/19. „Tartsd meg a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedtek.”

A jó és nemes harcot harcold meg, és megmondja, hogyan harcold meg: hit által és jó lelkiismeret által. Az angol szerint: legyél jó harcos, de hogyan: hit által! Jézus ereje bennem munkálkodik, Isten ereje minden démoni erőt legyőzött. A vér által meg vagyok tisztítva, minden démoni erő fölé lettem ültetve, tudom, ki vagyok Krisztusban, tudom mi történt a kereszten, nincs rám hatással Sátán gonosz munkája! A vér győzelme az enyém, megtérek minden rossz dologból, megbocsátok, Sátán, nincs hatalmad felettem!
Tudom, ki vagyok Krisztusban, Isten és emberek előtt egy felelősségteljes életet élek, kész vagyok a csatára.

A fegyverzeted folytonosan rajtad legyen. Ne hangsúlyozd ki túlságosan az ördögöt. Ha nem indul el az autó, ha nem készül el a vacsora, az ördög, az ördög, az összes probléma az ördögtől van, és azt gondolják, milyen nagy támadás van.
A másik véglet, kevés hangsúlyt adnak neki.
A győzelemről gondolkodj! A sötétség minden ereje felett győzött Jézus, és az Ő győzelme a mienk! Ne állj meg, amíg nem a tied a győzelem. Jézus a halálával megvásárolta számunkra a győzelmet. És mi ebben járunk, mert többek vagyunk, mint győztesek!

IMA: Uram, köszönöm az ige világosságát, köszönöm, hogy Te minden démoni erőt legyőztél, köszönöm, hogy részeseivé váltunk a szellemi erőnek, és győzelemnek. Nem akarunk tudatlanok lenni az ördög ravaszságával szemben. Nem gyakorolhat ránk hatást, az ellenség. Isten gyakorolhat ránk hatást, és az Ő Szelleme. Bennünk van a nagyobb, és imádkozzunk, hogy a démoni, boszorkányi erő, a gonosz munkája, semmissé váljon számunkra.
Formálj mindannyiunk szívében biztos alapot, mely a szellemi hadviselés területén biztos alap a számunkra. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen!

A HARCOS IMA, A POKOL KAPUI

Az Efézusi levél 6/10-20-ig alapot vettünk, és megértettük, hogy ebbe a szellemi háborúba
mindenki bele van foglalva. A háború nemcsak arról szól, hogy kiűzzük a démonokat, és az okkultizmussal szembeszállunk, a tusakodás kiterjed a teljes életre!
A szellemi háborúba bele foglaltatik a démonok kiűzése, az okkult erőkkel való foglalkozás, de a legtöbb keresztény számára nem ez a legnagyobb probléma, hanem a mindennapi élet!
A szellemvilágban zajlik ez, Pál mondja: mi szellemi emberek vagyunk, és az Efézusi levél 6/18-ban mondja, minden szellemben kell történjen. „Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által”
A szellemi fegyverzet összes része is mind a szellem ereje által működik. Miért? Mert az ellenség, akivel szemben állunk, az a szellemvilágban lévő ellenség. Az a királyság, ország, amiben élünk, az szellemi királyság, ország, ezért nekünk szellemben kell imádkoznunk, és élnünk. Hogyan imádkozhatsz te szellemben? A Szent Szellem által olyan dolgokért, amit nem tudunk, de maga a Szent Szellem esedezik kimondhatatlan fohásszal.

Először is el kell mozdítani az életedből az olyan dolgokat, amelyek a szellemi életedet akadályozzák, korlátozzák. Gondold át, mi az, ami megoltja a Szent Szellemet az életedben?
Meg kell vizsgálni a szívünket, hogy mi van ott. A Szent Szellemben való ima azt jelenti, te megadod magadat a Szent Szellemnek, és Ő árad rajtad keresztül. Isten az egész földön a Szent Szellem által tesz mindent.

A Szent Szellem olyan edényeken keresztül munkálkodik, akik átadják magukat neki.
Amikor imádkozunk, átadjuk magunkat Isten akaratának, a Szent Szellemnek, hogy azért imádkozzam, amiért Ő akar! Felemeljük a kezünket Isten felé, és szívünk minden aggodalmát Jézusra vetjük.

1 Péter 5/7.” Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.”

Amikor odaadjuk magunkat Istennek, Ő olyan dolgokat fog mondani, és tenni, amit máshol nem tenne meg. Amikor az izraeliták Jerikó falai körül masíroztak, Isten Szellemének adták meg magukat! A szellemben való ima által vagyok vezetve, a Szent Szellem feladata, hogy beszéljen, Ő vezetni, tanítani fog, és meg fog győzni dolgok felől. A Szent Szellemben való imádságban hagyom, hogy a Szent Szellem vezessen az Ő útján, Ő közbenjár, az Ő akarata szerint.
Miért imádkozunk nyelveken? Egyrészt Sátán nem érti, hogy mi mit imádkozunk, másrészt Isten akaratának megfelelően imádkozunk, titkokat, dicséreteket, kívánságokat. Isten mindent imádság által tud elvégezni a földön.

A társadalomban van egy tájfun, egy hurrikán, szél fúj, a becsapottság szele, mindenféle testi kívánságoknak nagy szele fúj, a rombolásnak, a pusztításnak és a gyűlöletnek egy óriási szele fúj! Ez egy gonosz szellemi erő, amely mindaz ellen van, amit Isten akar.

A Szent Szellem ereje által kell imádkoznunk, ez az egyetlen módja, hogy ki tudjuk űzni a szellemi ellenségünket, és az egyetlen mód, ahogy a szellemi királyságot felszabadíthatjuk.
A szellemben való ima a nyelveken való szólást jelenti. /1Kor. 14, 2/

A szellemi háború témáján gondolkozva, Jézus adott nekünk egy kijelentést:

Máté 16/18-19.
„De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait: és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön a mennyekben is oldva lészen”


Kulcs = mindig a hatalomról beszél!
Kapu = Az Igében sokszor használják a kapu, ill. ajtó szót, „Én vagyok az ajtó”, „Imé az ajtó előtt állok és zörgetek”, „ Emelkedjetek fel ti kapuk”

1 Mózes 22/17. Isten azt mondta Ábrahámnak: A te magod örökölni fogja az ellenség kapuit”

Mi keresztények Ábrahám magvai vagyunk, és ez része az örökségünknek!

Jézus azt mondta, meghalok a kereszten, és fel fogok támadni a halálból, és eljövök, hogy az emberekben éljek. Ez új fogalom volt, azelőtt nem élt senkiben Isten. Jézus előhozta a gyülekezetét, építi, és ennek a gyülekezetnek van egy konkrét helye, amire koncentrálhat, ez a pokol kapui! /ez a szellemvilágban van/

A kapu az a hely, ahol az emberek ki és bejárnak, ezért választotta Jézus ezt a szellemi képet. Meg akarta mutatni, mi történik a szellemi hadviselésben, hogyan is tud Sátán bemenetelt kapni az emberek életébe?
Ha Jézus kétezer évvel ezelőtt legyőzte az ördögöt, akkor hogyan tud még munkálkodni? Néha kérdezzük, ez lehet az ördögtől? Jézus munkája által kereszténnyé lettem, Jézus vére tisztára mosott, az ellenség akkor hogyan támadhat engem? Hogyan kap bejárást az ördög? Jézus nem győzte le? Ünnepelünk, és mondjuk, többek vagyunk, mint győztesek, mégis az ellenség gonosz dolgokat cselekszik! Hogyan tud bejutni? Hogyan kap bemenetelt?
A kapuk voltak a városnak az a része, ahol a döntéseket hozták meg, /a kapuk őrizték a
várost/ a vének a kapukban ültek, ez megértést ad nekünk a szellemi hadviselésben.

Nekünk a kapukra kell összpontosítanunk, a kapura ahol bejut az ellenség, ahol a döntések vannak meghozva, a te városodban. Mennyi mindent képes tenni az ellenség a te családodban, a világban? Amennyit az emberek megengednek neki a saját döntéseik által. Ez fontos a szellemi hadviselésben!

Vannak emberek, akik helyt adnak az ördögnek, boszorkányságba, okkultizmusba, vagy vuduba lépnek. Ehhez nekik át kell adni magukat a gonosz szellemeknek. Ezek az emberek rossz döntésükkel ajtót nyitnak az ördögnek, ők a kapuk! Istennek nem tetsző cselekedetek ezek, az alábbi Igék bizonyítják.

5Mózes l8/9-14.
„Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint. Ne találtassék közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló. Se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titokfejtő, se halottidéző. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened előled. Légy tökéletes az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak: de tenéked nem engedett ilyet az Úr a te Istened.”

3Mózes 19/31.”Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek”


A jósok nem Istentől vannak, Isten útmutatást a Szentírásból ad mindenki számára! Amikor jóshoz megy valaki, azzal a szellemiséggel kerül kapcsolatba, ami azt az embert irányítja, az Ige szerint megfertőződik. A jósok látószellemekkel dolgoznak, megmondják, hogy mennyi pénz van nálad, mi történt veled tegnap, ma, de soha ne feledjük, Istennél van a mindentudás, és Ő nem osztja meg a dicsőségét mással!

5Mózes 29/29.” A titkok az Úréi, a mi Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok, pedig a mienk és fiainké, mindörökké, hogy e törvénynek minden Igéjét beteljesítsük.”

Ésaiás 8/19. És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak. Hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? Az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni?


A reinkarnáció is megtévesztése Sátánnak, elhiteti az emberekkel, nem fontos most ebben az életben üdvözülni, majd a következő életében is ráér, a Zsidó levél világosan írja: egyszer élünk, egyszer halunk, különben Jézusnak is többször kellett volna meghalnia.

Zsidó levél 9/25-28.
„Nem is hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogy a főpap évekként bemegy a szentélybe idegen vérrel: Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta: így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
És amint elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet: Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván, sokak bűneinek elhordozására, másodszor bűn nélkül fog megjelenni, üdvösségükre azoknak, akik várják Őt”


Ne adjunk helyt az ördögnek, ne nyissunk neki ajtót, ne engedjük, hogy megtévesszen! Ő a világosság angyalaként is működik, és megtéveszti, rászedi az embereket!

Két dolgot tehetünk egy kapuval: kinyithatjuk vagy becsukhatjuk. Kétféle szellemi háborúban veszünk részt.

VÉDEKEZÉS

Az ajtók bezárása, a védekező állás neked és nekem. Mi Krisztusiak rendelkezünk a győzelemmel, minden erő fölött vagyunk, de az ellenség még mindig támad bennünket, próbálkozik, ezért mondja a Biblia, mi küzdünk!

Efézusi levél 6/13. Mindent elvégezvén erősen álljatok meg!

Az efézusiak tudták, hogy rendelkeznek a győzelemmel, ők tudták, hogy Jézus legyőzte az ördögöt, de a tudás birtokában meg kellett cselekedjék, erősen meg kellett állniuk, és a ma emberének ugyanúgy!

Az emberek azt mondják, oh, nekem nem kell az ördög ellen harcolnom, Jézus ezt megtette, és győzött. De az ellenség próbálkozik, nyomaszt, és kísérletezik, mert azt akarja, hogy beengedd őt. Mi vagyunk a kapu, hiszen az ellenség az egész földön embereken keresztül működik. Folyamatosan kopog az ajtón, és neked és nekem meg kell állnom erősen, védekező hadviselést kell folytatnunk.

TÁMADÁS

A kapukat kinyitni, és támadásba menni a Sátán munkája ellen. Sok ember nem hisz a támadásban, sokan mondják, jó, ha kívül tudom tartani az ördögöt, és győzelemben tudok élni, nem megyek az ördög ellen, mert akkor mindenféle rossz dolgok történhetnek velem.
Jézus azt mondta: menjetek ki széles e világra! Ez egy buzdító útmutató volt Jézustól, támadjátok meg az ördög munkáit.
A nagy megbízatás parancsa, hogy menjünk ki a kapuk ellen! Nekünk háborút kell folytatnunk, hogy az Evangélium hirdettessék! Nyitott ajtókra van szükségünk. Pál a rómaiaknak azt mondta, terveztem, hogy jöjjek hozzátok, de az ördög megakadályozott, meggátolt.

Róma levél 15/22. „Annakokáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben”

A világ megnyitotta az ajtóit az ő vétkezése által, az ellenség már belül van, az emberek beengedték. És most ő bezárta az ajtót az evangélium, az igazság elől. A mi feladatunk, szellemi harcosoknak, hogy kirúgjuk az ajtókat, hogy nyitva legyenek! Ez a támadó hadviselés.

Minden kereszténynek ebbe a kétféle hadviselésbe kell bekapcsolódni. Az önmagunkért folytatott harc a védekező hadviselés. A világért és a körülöttünk lévő társadalomért támadó hadviselést folytatunk. Ha mi nem tesszük meg, más nem fogja. Az a parancs, álljunk meg erősen, és menjünk ki széles-e világra, hirdessünk, imádkozzunk, szellemi hadviselést és offenzívát végezzünk, mert ez kedves Istennek.

Fontos, hogy megértsük, hogyan kap ez a legyőzött ördög bemenetelt az életünkbe.
Mik azok a kapuk, amire koncentrálhatunk a védekező hadviselésben?

4 kapu van számunkra, amelyet zárva vagy csukva kell tartanunk, pl. némely kocsinak négy ajtaja van, lehetséges, hogy egyszerre mind a négy ajtót bezárják minden alkalommal? igen! Akkor nekünk is lehetséges, hogy csukva tartsuk ezeket az ajtókat, az ellenség elől.

Négy helyen nyithatunk az ellenségnek ajtót és belépést adunk neki, hogy munkálkodjon az életünkben.

1. kapu az elme,
2. kapu a szív,
3. kapu a száj,
4. kapcsolatok.

Ezeket részletesen kifejtem a következőkben.


1. ELME:
A legnagyobb csatatér az elme. Akik azon tűnődnek, kiben van démon, vagy kiben nincs, a szellemi hadviselésnek a legnagyobb részét veszítik el, ill. hagyják ki. Először is egy keresztényben nem lehet démon, másrészt miért adna neked az ördög egy démont, ha az elméden keresztül is tud téged befolyásolni, és kontrollálni. A szellemi hadviselés arról szól, hogy hogyan gondolkodsz. Sátán szeret mindenféle gondolatokat adni az elmébe. Pl. valaki azt mondja, kérlek, imádkozz értem, mert a gondolatimban igen nagy küzdelmek vannak, pl. szexuális gondolatok kívánsága. Csak az a probléma hogy ez egy gondolat, de mi van a többivel, pl. a büszkeség és az arrogancia gondolataival, és a többi gondolattal? Isten az Igéjében azt mondja, az Én gondolataim, nem a ti gondolataitok. Sokszor gondolják a keresztények, az én harcom, nagyobb, mint a te harcod, én többet imádkozom, mint te, a mi gyülekezetünk felsőbbrendű, mint a másik. A büszkeséget, és arroganciát Isten nem tudja megáldani.
Jakab 4/6. „ Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád”

Mi van azokkal a gondolatokkal, amelyek a hitetlenséget, reménytelenséget, depressziót, félelmeket sugallják. Fontos, hogy vizsgáld meg, és elemezd, miről gondolkodsz. Az ördögnek nincs valódi hatalma, be kell csapnia minket, meg kell tévesszen, hogy megnyissuk az ajtót neki. Csak akkor tehet veled bármit, ha megengeded neki. Azért beszélünk a szellemi harcról, mert sok keresztény a gondolkodása miatt meg van semmisítve, nem jár abban a győzelemben, amit Jézus hozott el az emberiségnek. Az Ő győzelme, a mi győzelmünk!
A legtöbb félelemnek nincs is valósága, úgy gondoljuk, meg fogunk halni, mindenki gyűlöl minket, mi is fog történni, és mindenféle rossz gondolatokat engedünk meg. Ez az elme!
Mi a baj az elménkkel? Kisebbségi érzés, kárhoztatás, szinte minden keresztény harcol e két dolog ellen. Szeretném, ha mérgessé válnál az ördögre, aki le van győzve. Néha mi nem a győztesek gondolatával vagyunk, hanem ott van az elmében a kisebbségi érzés gondolata.
Mi ez a gondolat? Én nem vagyok az, aminek lennem kellene, nem vagyok elég magas, nem vagyok elég alacsony, nem vagyok elég sovány, nem a megfelelő a férjem, a feleségem, nem a megfelelő a házam, nem a megfelelő helyen lakom! ELÉGEDETLENSÉG, alsóbbrendűség, és kisebbségi érzés, és legyőzöttségbe kerülnek az emberek a legyőzött ellenséggel szemben. Nem kellene ennek így lennie, Atyámfiai!

Az ellenség eláraszt ilyen fajta gondolatokkal, ez a szellemi háború.

Ha hajlandók, és engedelmesek vagyunk a föld javaival élünk, Ésa.1/19.

Isten pedig megmondja, hogy miről gondolkozzunk.

Filippi 4/8. „Továbbá, Atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek: ha van valami erény, és ha van valami dicséret”

Mi a helyzet a kárhoztatás, a vádlás érzésével? A gondolat, hogy nem felelek meg Istennek, nem vagyok elég kedves a számára, nem Isten tetszésére élek. Néhány keresztény az életét kárhoztatás és vádlás alatt éli. Soha nem érzik, hogy Isten elfogadná őket, és ez egy gondolati probléma. Vagy embereknek akarnak tetszeni. De az áldott, aki Istenbe vetette a bizodalmát.

2 Korintusi levél 10/3-5
”Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat, és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak”


Nem szabad a világ fegyvereit használni. Milyen fegyverről beszél a Biblia? Olyan fegyverekről, amelyek a gondolatokkal kapcsolatosak, angol fordítás szerint: a mi fegyvereink hatalmasak, és erősek, és nagy erősségeket tudnak lerontani, és ezek az erősségek, a gondolkodási módok!
Nekünk minden okoskodást, érvelést, vagy kifogást, le kell rontanunk, minden magaslatot, ürügyet le kell törni, foglyul kell ejteni, ami Isten ismerete ellen emeltetett, és ezt nekünk kell megtenni.

Meg kell állítsuk azokat a gondolatokat, amik nem egyeznek Isten elképzelésével és Igéjével. Ne enged, hogy időt tölts vele, mert nem visz előbbre. Sok ember meg van semmisítve a gondolkodása miatt. Ez a legnagyobb területe a szellemi háborúnak, sok ember le van nullázva, meg van semmisülve a gondolatai miatt. Sok keresztény megengedi az ellenségnek, hogy belépjen az életébe, ez nem azt jelenti, hogy ők démonizáltak, ez azt jelenti, hogy az ellenség bejárást kapott a különböző cselekedeteikbe!

IMA:
Uram, vizsgáld meg a gondolatainkat. Jézus nevében lerontunk minden olyan gondolatot, ami Isten Igéjével ellentétes. Kényszerítjük az elménket, hogy az Igazsággal legyen egyetértésben. Újítsd meg az elménket, és helyezd a hazugságok helyébe az Igazságot!
Elkötelezzük magunkat, hogy elutasítsuk az ellenség hazugságait, és lecsendesítjük azokat, Jézus nevében. Ámen!


2Timótheus 1/7.
Isten nem a félelem szellemét adta, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.

Jézus nevében engedelmeskedem Istennek és ellene állok a félelem szellemének, ezért el kell futnia előlem.

Bátor és erős vagyok, mert az Úr megparancsolta, nem félek, és nem rettegek, mert velem van az Úr az én Istenem, mindenben amiben járok. Józsué 1/9
.
2. kapu a SZÍV

Példabeszédek 4/23.
„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet”


A szívedet tartsd ellenőrzés alatt! Legyen a hozzáállásunk óvatos, ne tartsuk meg a rossz hozzáállásunkat, mert úgy gondoljuk, hogy az nem komoly. Jézus elmondta a farizeusoknak, nem az fertőzteti meg az embereket, ami bemegy az emberekbe, hanem ami kijön abból, mert a szív teljességéből szól a száj.

Máté 15/18-20.” Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak, a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert”

Két ige fontos a szellemi hadviselés, ill. háború területén, ezek az igék tiszta, világos képet adnak, hogy hogyan működik a hívő életében a szellemi háború.

Efézusi levél 4/ 26-27.
„Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon. Az ördögnek pedig ne adjatok helyet”

2Korintusi levél 2/11. Hogy meg ne csaljon minket Sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait”


Mindkét ige, hasonló ne adj helyet és lehetőséget Sátánnak, itt a keserűségről, és a meg nem bocsátásról beszél.

Efézusi levél 4/31.
Minden keserűség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt:

Őrködnünk kell a saját hozzáállásunk felett, foglalkoznunk kell vele. Ez azt is jelenti, hogy elmegyünk az Úr elé, és megtérünk, mert vannak az életünkben olyan cselekedetek, amelyek ezekből a hozzáállásokból, szándékokból, származnak. Pl. haszonlesés, vagy bűnös vágyak, vagy viszályok, szeretetlenség, és ez arra fogja vezetni őket, hogy lopjanak vagy csaljanak.

Ezek a szándékok pedig ajtót nyitnak az ellenségnek, sokan emiatt össze vannak zavarodva.
Tudják, hogy ott voltak a keresztnél, tudják, hogy meg lettek mosva a vér által, akkor miért vannak problémáim, kérdezik?
Nem fedezik fel az emberek, hogy ők adtak helyet és lehetőséget az ellenségnek az életükben. Itt az idő, hogy megvizsgáljuk a hozzáállásunkat, szándékainkat, és foglalkozzunk velük.

Fordulj az Úrhoz, fordulj a kereszthez, és mondd el, Uram vedd el ezeket a dolgokat, nem akarok helyt adni az ördögnek, a családomban, házasságomban, kapcsolataimban, a gyülekezetemben.

„Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem”Zsolt. 51/10.

3. kapu a SZÁJ:
Máté 16/21-22. Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az Ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől, és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. És Péter előfogván mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg teveled. Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán: bántásomra vagy nékem: mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra”

Jakab 3/10. „Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ennek így lennie.”

A példabeszédekben több helyen is beszél az ige arról, hogy milyen ereje van a szánkból kijövő dolgoknak. Amit ma kimondunk, az lesz meg holnap! A beszédünk egy óriási erőnek a motorja, meghajtója. A Jakab levél a keresztényeknek íródott, az Ő szájukból az ige szerint jöhet ki áldás és átok is! Amikor kritizálunk embereket, és rágalmazzuk őket, az ellenség támadását segítsük elő az életükben. A szájból jó is előjöhet, az áldás, ami sokkal magasabb rendű, mint az átok! A világban sok boszorkányság, és varázslás uralkodik. Az okkultizmus területén történik ez. Mindenféle rossz dolgok jönnek, és rájöttünk, az emberek átkokat szórnak ránk! Ez igaz és valós dolog, de az ige szerint az átok nem foghat rajtunk. Az ok nélkül való átok visszaszáll.
Jézus megváltott minket a törvény átkától, mi nem hiszünk benne, mi az áldásban hiszünk, az egy sokkal nagyobb erő, mint az átok. A szánkat az áldásokra használjuk, hatalmas erő van a nyelvünkben!

Jakab 3/2.
„Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.”

1Péter 3/10.
Mert aki akarja az életet szeretni, és jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot”

Példabeszédek 21/23. Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól”


4 kapu a KAPCSOLATOK

Az egység a kapcsolatainkban mindig erőt, biztonságot ad. Istennek tetszésére van.

Zsoltárok 133/1-3.
Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben! Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére: Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt áldást az Úr és életet örökre”


Az ellenség mindig megosztást akar hozni, mert az neki nyitott ajtót jelent, vonatkozik ez, házassági, baráti, gyülekezeti kapcsolatokra. Miért akarja pl. a házasságokat felosztani? Ha nem értenek egyet a párok, elválnak. Az egy akaratban erő van! Egy ezret, kettő tízezret tud megfutamítani. Ha ketten egy akaraton vannak, bármely dolog felől, megadja az én mennyei Atyám. A kapcsolatok fontosak! Nem veszik komolyan az emberek, hogy egymás ellen vannak, megosztottságban vannak, ellenségeskednek, és fel sem fedezik, hogy nyitott kapu az ellenségnek.
Imaalkalomra megyünk, imádkozunk Jézus nevében, elutasítjuk az ellenséget, majd kimegyünk a gyülekezetből, és elkezdünk kritizálni, és fel sem fedezzük, hogy imáink hatástalanok.

Hogyan járnak ketten együtt, ha nem egyeznek? Ámos 3/3.

Ha valakinek valami panasza van ellened, rendezd, akár menj el hozzá, hogy rendeződjenek a dolgok.

Máté 18/15-20
„ Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát: Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet, vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek: ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek: amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen: és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”

5Mózes 32/30. „Miképpen kergethetne egy ezret, és kettő hogyan űzhetne tízezret,..”

Vigyázzunk a kapcsolatainkra, a társunk kilencezerszeres áldás számunkra. Ha kell, egy nap 70x7-szer is meg kell bocsátanunk, mert a szeretet minden vétket elfedez, a szeretet soha el nem fogy! A szeretet nem rója fel a gonoszt! Ezek a kapcsolatok alapelvei!

4 kapuról beszéltem, amit zárva kell tartani:
1. Gondolataink, a mi hozzáállásunk, a cselekedeteink,
2. szívünk állapota,
3. szánk beszéde,
4. kapcsolataink.

Lehet, hogy különbözők az elképzeléseink, és a véleményeink, bizonyos dolgokban, de egyetértésben vagyok veled, a közös ellenségünkkel szemben. Ez jelenti azt, hogy a kapcsolatok által együtt vagyunk, egységben vagyunk, és egységben van az erő! Ámen.

A kapuk használatában vagy egy védekező és egy támadó álláspont. A védekezéssel le tudjuk állítani az ördög hozzáférését az életünkhöz. Meg kell állnunk szilárdan az ellenség minden próbálkozásával és kísértésével szemben.
Sok keresztény itt megáll, a szellemi háború nekik csak annyit jelent, „én győzedelemben akarok élni.” De ennél több is van, mert mi a helyzet a körülöttünk lévő világgal, társadalommal, és mi van az elveszettekkel?
Nekünk másokért is kell szellemi háborút hadviselést folytatnunk. Jézus mondta:

Máté 28/19/20.
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Ámen.

Nekünk másokért is kell szellemi hadviselést folytatnunk. Jézus utolsó parancsa volt, hogy menjünk minden teremtéshez, minden nemzethez, ez legyen a célunk, minden személyhez, prédikáljunk, és tegyük tanítvánnyá őket. Tanítványokká kell tenni a nemzeteket, elmondja azt is, hogyan: tanítsuk azokra a dolgokra, amit nékünk parancsolt. Hirdessünk, hogy megtérjenek, utána tegyük tanítványokká a nemzeteket.
Vannak nemzetek, ahol sok a megtért, és mégis a társadalomban nagy zavartság van. Ez azért van, mert nem vették a felelősséget, hogy tanítványokat képezzenek, Isten Igéje szerint. Az ige elmondja, hogyan működtessük a kormányt, a családot, a gazdasági életet, hogyan viselkedjünk, hogyan használjuk a földet. Meg kell tanítanunk az embereket, amire csak parancsolja Isten! A parancs, lelkeket kell, hogy megnyerjünk, gyülekezetet kell előhozni, ami még több gyülekezetet fog előhozni.
Ez Isten Igéjének alapelvei, amikor elkezdjük megcselekedni, olyan szinthez érünk, ahol korlátokba fogunk ütközni, mivel az ellenség be lett híva, azáltal, hogy az emberek vétkeztek, és Sátán bezárta az ajtókat az Evangélium előtt! Amikor mi lépéseket teszünk, akkor akadályokba, és korlátokba fogunk ütközni.
Ha az ajtók be vannak zárva, lerontjuk azokat az ajtókat Jézus nevében, hogy az Evangélium áthatolhasson. Pál mondja: imádkozzatok, hogy nyitott ajtókra találjak, hogy beszélhessek.

Kolossé 4/3. „Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok”

SZERVEZETI RENDSZER

Efézusi levél 6/12.
„Nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.”

Ezek a démonok egymás alá vannak rendelve.
1. gonoszság szellemei: ez a legmagasabb osztály az egekben létezik
2. élet sötétségének világbírói: a démonok legmagasabb osztálya
3. hatalmaságok: az élet sötétségének világbírói uralkodnak rajtuk, parancsolnak nekik
4. fejedelemségek: a legalacsonyabb osztály, a többiek uralkodnak rajtuk, és irányítják őket

A démonok tartózkodási helye a második égben van, a Biblia Sátánt levegőbeli hatalmasságnak hívja.

Efézus 2/2.” Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik”

A harmadik égben Isten trónja van, ott nincsenek gonosz szellemek. Láthatatlan szellemi erők vezetik és uralják a látható földi életben uralkodó embereket, ha azok engedik őket.

Efézusi levél 1/21. Magasan minden fejedelemség és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is.”

Mindannyian benne vagyunk a szellemi háborúban, az uraság ellen, aki uralkodik, aki megpróbál hatalmat gyakorolni. Ha fentről lefelé lenéznél a mi társadalmunkra, látnád, van egy hatalom fölöttünk, és mindent egy szervezeti rendszer foglal magába. Akárhol is élsz, pl. a házasság, a család, az iskola, intézményi szervezeti rendszerek, az üzletek hálózati rendszer. A gyülekezetben is van szervezeti hatalom, a nemzet is egy szervezeti rendszer, a törzsnek is van vezére, a politikai pártoknak is vannak vezetői. Amikor olvassuk a Bibliában azt a szót, hogy uralkodó, tudd, hogy az ellenség ilyen intézményeken, vagy rendszereken keresztül uralkodik.

Látjuk, hogy próbál uralkodni a házasságokban, a családokban, a politikában, az oktatásban, az üzleti élet különböző területein. Imádkoznunk kell a szervezetek, vagy struktúrák kapui ellen!

1 Timótheus 2/1-3.
Buzdítalak azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért. Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt”

3 dologért kell imádkozni:
Timótheus sok gyülekezetnek volt a felügyelője, ő képezte ki a gyülekezeteket. Pál írt neki, és közli, hogy a gyülekezetnek első dolga legyen, hogy imádkozzanak minden egyes emberért. Nemcsak arra tanít, hogy minden teremetéshez menjünk el, arra tanít, mindenkiért imádkozni kell.

Hány gyülekezetet ismersz, ahol minden emberért imádkoznak? Van a világon néhány százmillió gyülekezet, és valaki megszámolta, ha valamennyien imádkoznának, akkor minden emberre 5-6 ember jutna, így meg lehetne minden egyes embert célozni, hogy imádkozzanak érte.
Miért fontos ez? Mert ŐK a KAPUK!
Tudod, milyen mértékben van jelen most a világban az ördög? Olyan mértékben, ahogy megengedik az emberek a bűneik, a gondolataik, a szíveik, a szájuk, az önző hozzáállásaik, a kapcsolataik által.

Második dolog a KIRÁLYOK, amelyek a nemzetek vezetőit jelenti. Ha kétezer éven keresztül ezt az Igét alkalmazták volna, most jelenleg más lenne a helyzet. Jelenleg azért van a világ ebben a helyzetben, mert nem tették meg azt, amit Isten Igéje mondott. Vannak vezető emberek, akik nemzeteket vezetnek, de nem oda valók. Ez a keresztények hibája, mert az imával nem célozták meg a nemzetek vezetőit. A boszorkányság és a varázslás megcélozza ezeket az embereket! A nemzetek vezetőinek többsége tanácskozik az okultakkal. Nekünk meg kell változtatnunk a jelenlegi helyzetet, és megcélozni ezeket a vezetőket.

Harmadik dolog IMÁDKOZZUNK MINDENKIÉRT, aki hatalomban áll, miért? Mert ők a kapuk, egyéni kapuk, akik hatalomban állnak. A kapuk, azok a helyek, ahol a döntéseket hozzák. Minden miniszterelnök nagy támadás alatt áll! Minden szülő, minden férj, minden rendőr, minden pásztor, minden bíró és tekintély az ellenség célpontja. Miért? Mert ők azok, akik az intézményt, vagy rendszert ki tudják nyitni az ellenség számára. Imádkoznunk kell a hatalomban lévőkért!
Uram, áldd meg az országunkat, áldd meg xy családot, imádkozunk ezért az iskoláért. Imádkozunk azokért a döntésekért, amit ma meghoznak a parlamentben. Imádkozunk a városunk polgármesteréért.

Az ellenség haderőket vonultat fel, bizonyos embercsoportok ellen, pl. a pásztori kapuk ellen, Dániel angyallal beszélt, az angyal 21 nappal előbb már elindult a válasszal, de Perzsia fejedelme akadályozta, aki egy démoni fejedelemség volt.
A sötétség erői bizonyos földrajzi területeken vannak, szolgálatok a földrajzi területekre való összpontosítás által, /ami lehet helyben, vagy a világ bármely tájáról/ imahadjáratokkal jönnek össze, és nagy változás jön elő az ima hatására azokon a területeken, ahol hadviselést folytatnak.

A szellemi harc első célja, hogy az emberek üdvösséget nyerjenek, az egyház épüljön. Ha azt akarjuk, hogy a sötétség távozzon a világból, be kell hoznunk a fényt. Imádkozzunk az erősségek felépülése ellen és az emberek elméjében lévő sötétség ellen!
A szellemi hadviselés nemcsak azt jelenti, hogy ellene állunk az ördögnek, hanem szolgálunk az emberek felé, és betöltjük az Ő szükségeiket. Ha valaki közel van az éhenhaláshoz, és én táplálom őt, ételt adok neki, ez szellemi hadviselés! Miért? Mert ezzel megfordítom a munkáját annak, aki azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Amikor mi segítünk valakinek, szellemi hadviselést folytatunk. Ez több annál, mint megdorgáljuk a démonokat.

3. kapu a támadó hadviselésben.
Hogyan kap belépést a földre az ördög? A bűnön keresztül. Ha bizonyos területeken hosszú időn keresztül vétkeznek az emberek, akkor az ördög egyre erősebbé és erősebbé válik. Erősségnek nevezzük ezt.
Az emberek, amikor vétkeznek egy bizonyos területen, az ellenségnek annál erősebbé válik a szorítása. Ez egy kötés, az ördög szelleme. Vannak olyan erősségek, amelyek szorongatnak, van a depressziónak, az erőszaknak is egy erőssége! A szexuális vagy bűnös kívánságoknak is vannak erősségei, a megosztásnak is vannak erői. Bármi mögött állhat egy erősség, amit az emberek az Igazságon kívül cselekszenek.
Vizsgáld meg azokat a dolgokat, amik túlsúlyban vannak, ezek erősségek, melyek hatalmat vesznek az embereken. Ez az ellenség erejéből származó dolog. Ez a te és én feladatom, hogy ezeket az erőket lerontsuk.

Konkrétan imádkozom, Atyám a Jézus nevében a mohóság és kapzsiság szelleme ellen megyek Jézus nevében! Ennek az ellenszere, adás, adakozás az ellenkező dolgokat teszem meg! Az egy életmód, ha valaminek az erejét érzékelem, akkor annak az ellenkezőjét teszem, pl, az elnyomás, a depresszió uralkodik, akkor elkezdünk örvendezni, és hálákat adni, és ez legyőzi az erőket.
A kapzsiság, mohóság, haszonlesés, ellen, amikor mi adunk, az megtöri az erőket. Az adakozás az egy szellemi hadviselési fegyver! Mindig hitben kell adni, tudva azt, hogy ezzel letörjük az erősségeket. Ez letöri azokat az erőket, amelyek felépültek!

Közbenjárói bűnbánat:
Jézus ma is közbenjár értünk.
Van egy közbenjáró bűnbánat, amit másokért teszünk, valaki helyett. Én nem tudok megtérni az Ő bűneiből, mert mindenki a saját bűneiért felelős, de van valami, amit meg tudok tenni közbenjárással. Az emberek az évek során vétkeztek a nemzetekben, a családokban, a gyülekezetekben, egy erősség jött az életükbe illetve azokra a területekre, ahol laknak, és emiatt az emberek halottak, és nem hallanak többé Istentől, és ez az erősség folytatódik az életükben. Néhányan ezt generációs átkoknak és megkötöttségeknek nevezik. /átruházás/

Mit tehetek én, mint közbenjáró? A közbenjárói imában bűnbánatot tudok gyakorolni. Pl. mondhatom, ti férfiak bocsássatok meg nekünk, nőknek, …dolgokért, egy erősség, ami felépült a férfiak és nők között, azokat le tudjuk törni .Ti sötétbőrűek, bocsássatok meg azokért a dolgokért, amit a fehérek tettek ellenetek.
Nehémiás azt mondta: Én és az elődeim vétkeztek, kérlek, bocsáss meg, így le tudjuk törni azokat az erősségeket, amelyek sok generáción keresztül felépültek, a családokba, nemzetekbe, a gyülekezetekbe, tudnunk kell mi az, és kötjük meg Jézus nevében.

Nehémiás 1/6.
„Oh, legyen figyelmetes a Te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a Te szolgáidnak könyörgését, mellyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek az Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk ellened, én is az én atyámnak háza vétkeztünk”


Amikor valaki újjászületik, elfogadja a megváltás ajándékát, a Galata 3/13. szerint, Jézus megváltotta őt a törvény átkától, megszabadult a kötöttségtől. Szabaddá válik, Jézus által a sötétségből a világosságba megy.

4 kapu a BECSAPÁS ÉS A SÖTÉTSÉGNEK A KAPUJA

2Korintus 4/4
„Akikben e világ istene megvakította hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe”


E világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges Evangéliumát, ne lássák az ellenségnek újabb működését a társadalomban. Ha nem hiszed el az ige Igazságát, akkor joga van az ellenségnek, hogy megvakítsa az elmédet. Mi ez a konkrét kapu?
Vallási rendszerek, gondolati minták, és tévedések. Az ellenség vallási nézeteket, megtévesztéseket, hozz elő, hogy az emberek elméjét sötétségben tartsa. Mit tehetünk ez ellen? Jézus nevében letörjük ezeket, és a sötétséget kiűzzük a nemzetekből. Mivel ők a sötétségben vannak, nem tudják meghallani Isten szavát, az Evangéliumot nem látják, még akkor sem, ha prédikálod, akkor sem látják, mert ez egy természetfölötti sötétség.

Ha nem végzünk természetfölötti hadviselést, háborút, több millió ember nem látja és nem hallja meg sohasem az Evangéliumot. Másik: hogy az Evangéliumot hirdetnünk kell, nem választhatjuk el a szellemi hadviselést az Evangelizációtól, azért tartunk szellemi hadviselést, hogy az emberek megtérjenek, és a gyülekezetben ki legyenek képezve.

KIRÁLYSÁG KULCSAI

Máté 16/19. „És néked adom a mennyek országának kulcsait: és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen: és amit megoldasz a földön a mennyekben oldva lészen”

A kulcsok a hatalomról beszélnek, Jézusnál vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai. Isten Ádámnak adta a hatalmat, Ádám megosztotta azt az ellenséggel. Jézus Krisztus lefegyverezte a fejedelemségeket, és hatalmasságokat, megfosztotta az ördögöt a hatalomtól. Ő visszavette, a hatalmat, ami Ádámnak volt odaadva, így a világegyetemben egyensúlyba került az erő. Jézus feltámadt a halálból, nem ment egyenesen a mennybe, 11 tanítványát összehívta, és a gyülekezet elindítóinak azt mondta: „Amiként engem küldött az Atya, akképpen küldelek titeket.” Jézus beszél hozzájuk, Ő úgy küld ki, ahogy kiküldte Őt az Atya. Rájuk lehelt, „vegyetek Szent Szellemet”. Jézus az ige által küldte Őket, ti menjetek, és hirdessétek az Evangéliumot. „Minden hatalom a mennyben és a földön Nékem adatott”, mondta Jézus, és „ti tegyetek tanítványokká minden népeket, és Én veletek leszek a világ végezetéig”. És ti imádkozzatok, hogy eljöjjön Isten királysága, Isten országa.

János 20/21-23.
„Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! Amiként engem küldött vala az Atya, én is akképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehele, és monda nékik: Vegyetek Szent Szellemet, azoknak: akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak: akiéit megtartjátok, megtartatnak.”

IMA: Atyám, Jézus Krisztus szent nevében imádkozunk, jöjjön el Isten országa, és az Ő királysága, és Isten akarata legyen meg a földön! Üdvözüljön a föld népe, az Evangélium hirdetése által! Köszönjük a hatalmat, visszanyomjuk az ellenséget, és felszabadítjuk Isten Szent Szellemét a földön! Imádkozunk, hogy Isten világossága és kijelentése jöjjön el a földre.

Jézus azt mondta, az Ő nevében ördögöket űzünk, ellenállunk az ördögnek, betegekre vetjük a kezeinket, és azok meggyógyulnak. Isten erejét felszabadítjuk az országunkban, a népekben, a nemzetekben, a hatalmunkat gyakoroljuk, és erőnket növeljük 3 dolog által:
1. több idővel,
2. több egy akaraton lévő erővel,
3. több emberrel, önmagunk átadásával, böjtölés, és kitartás által
Köszönöm Uram, hogy hatalmat adtál, hogy a Te gyülekezeted itt a földön a hatalmát gyakorolja, hogy az ellenség erősségeit letörje.

A kapuk ellen megyünk, mutasd meg nekünk, hol vannak ezek a kapuk. Nem tudjuk befoltozni a hajónkat, a réseket, amíg nem tudjuk, hol vannak a lyukak. Abban a győzelemben akarunk járni, élni, amely meg lett a Golgota keresztjén vásárolva. Segítségül hívunk Téged, Uram, hogy bezárhassuk azokat az ajtókat,
Uram, segíts nekünk, hogy imáinkkal a háborúra összpontosíthassunk, a Te kegyelmed és erőd által. Ámen

MEGVALLÁSOK A GYŐZELEMHEZ

Az ige megvallásának két hatása van, egyrészt felszabadítja Isten számunkra az Ö angyalait, másrészt megóv minket Sátán gonosz terveitől és támadásaitól. Az ige megvallása építi a hitünket. A hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből. /Róma 10/17/

Uram megalázzuk magunkat Előtted, és elismerjük, hogy a Te Igéd az Igazság, az Igéden állunk, és azt szóljuk, és a neved minden hatalmával és dicsőségével megállunk minden kihívásban, és elfogadjuk az áldásaidat, amelyek a mieink. Köszönöm, hogy Te vagy az út az Igazság és az élet!

Viszálykodásra:

Példabeszédek 11/29. „
„Aki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz”

A szelet nem lehet megfogni, a szél elfúja az örökségünket.

Az igaznak háza pedig megáll. Pb. 12/6.

A viszálykodás meglopja a családi, baráti egységet. Ne kritizáljunk, ne lázadozzunk, ne gyűlölködjünk, ne elégedetlenkedjünk, se Istennel, sem emberekkel szemben! Mi áldást akarunk örökölni, ne keressük a szálkát mások szemében! Keressük először Isten országát, és az Ő Igazságát, és minden más megadatnak nekünk. /Máté 6/33/

Efézus 4/31. Minden keserűség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt”

Máté 7/24-27.
„Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba: de nem dőlt össze, mert a kősziklára építtetett. És valaki hallja éntőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette a házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása”


Bölcsesség által építtetik a ház, ha a házad homokra és nézeteltérésre épül, és nem az Igére, a szeretetre, akkor össze fog omlani!

A bölcs asszony maga építi a házát, a bolond pedig önkezével rontja el azt. Pb.14/1.

Betegségekre:
Mennyei Atyám hozzád jövök, köszönöm, hogy Jézus Krisztus kifizette a váltságdíjat. Minden betegségünket Jézus viselte, és fájdalmunkat Ő hordozta. Magasztalunk, Uram, és megkötjük a betegség átkát az életünk felett, a szeretteim élete felett. Minden átok, mely ránehezedett az életünkre, megtört Jézus nevében. Én vagyok a Szent Szellem temploma, az ördögnek nincs helye az életemben, sem hatalma, legyőzőm a gyengeséget, a betegséget, a Bárány vére által és a bizonyságtételem beszéde által.
Jel. 12/11.
Aki megbocsátja minden bűnünket, meggyógyítja minden betegségünket, aki megváltja életünket a pusztulástól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg, aki jóval elégíti meg a szánkat, ifjúságunkat megújítja, mint a sasét.
És lesz ama napon: eltávozik az ő terhe válladról és igája nyakadról, és megsemmisül az iga a kenet miatt. Ésaiás 10/27.
„Egészségessé teszlek téged, és begyógyítom a te sebeidet.” Jeremiás 30/17.
Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen biztos segítség a nyomorúságban. Zsolt.46/2
Mert megmentetted életemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól és lábamat az eleséstől, Az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földjén, hittem, azért szóltam.” Zsolt 116/8-10.
„Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úrnak cselekedeteit” Zsolt. 118/17.


Szabadulás a gonosz, és negatív beszédek kárhoztatásából

Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.”Ésaiás 54/17.

Első lépés a fenti Igével kapcsolatban, hogy nem Istent kell kérnünk, hogy az ellenünk beszélő nyelvet kárhoztassa, Isten hatalmat adott nekünk arra, hogy mi tegyük ezt meg, első szám egyes személyben! Az ok nélkül való átok visszaszáll, nem lehet elátkozni, amit Isten megálld!

Másodszor, megbocsátunk a személynek, akitől a gonosz származik, harmadszor kérjük Isten áldását arra a személyre, így minden szellemi sötétségnek el kell menni, amit a kárhoztatás hozott ránk.

Krisztusban új teremtések vagyunk, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. 2Kor.5/17.

Jelenések 21/5.
”Ímé, mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hűek és igazak”

Isten úgy fog cselekedni, ahogy megmondta az Igéjén keresztül.


Anyagi áldásra
Az Úr a pásztorom, nem szűkölködöm, Jézus szegénnyé lett, hogy az Ő szegénységén keresztül bővölködhessek. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködhessünk.

„Az én Istenem pedig betölti minden szükségemet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban” Filippi 4/19.

Az Isten pedig hatalmas arra, hogy ránk árassza minden kegyemét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.2 Korintus 9/10.

Isten a gondoskodás Istene, rontsd le azokat a gondolatokat, amelyek akadályozzák a hitéleted növekedését, az áldást és a bővölködést az életedben. Foglyul ejtünk minden gondolatot, ami akadályozza a növekedést, a bővölködést és megvallom, soha többet nem megyek tönkre! Vetek, ezért aratok, és nem lankadok, mert az Úr megdorgálja érettem a kártevőket.
Isten áldása erősebb az életemben, mint a gonosz munkája, a tolvaj munkáját leállítom az életünkben, Isten az egeken száguld segítségünkre, és elűzi előlünk az ellenséget, és ezt mondja: Pusztítsd el!

Uram nyisd meg az egek csatornáit, és áraszd ránk az áldást bőségesen!
És Ő mondá nékik: Menjetek egyetek kövéret, és igyatok édeset, s küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készíttetett, mert szent a nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Neh.8/10.

AGGODALOM
Az aggodalom bűn Isten szemében, a leggyorsabban szabadulj meg tőle! Ha aggodalomban vagy, bármi felől is, és a békességedet elveszted, az imáid hatástalanná válik. Isten csak a hittel teljes imát hallgatja meg, mert egy Istenünk van, Ő hit által teremtette a világot!

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Filippi 4/6-7.

A hitünknek nagy akadálya a félelem, a félelem szelleme leállítja a fejlődést, a bővölködést, a gyógyulást az emberek életében.

Az emberektől való félelem tőrt vet: de aki bízik az Úrban, oltalmat talál. Pb.29/25.

Ki vagy te, hogy halandó embertől félsz? A nagyobb az, aki bennem van, a gonoszt jóval győzőm le.

Semmi gonosz nem történhet sem velem, sem a családommal, nem közelíthet, semmilyen csapás hozzánk, mert Ő angyalainak parancsolt felőlünk, őrizzenek minden utunkon!

Jozsué 1/9. Avagy nem parancsoltam-é meg neked: légy bátor és erős, ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz.
Isten nem a félelem szellemét adta, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak szellemét

2 Timótheus 1/7.
Jézus nevében engedelmeskedem Istennek és ellene állok a félelem szellemének, ezért el kell futnia tőlem” Jakab 4/7.

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ésaiás 41/10.


Köszönet Istennek az Ő csodálatos szaváért, az Igéért, köszönjük, hogy megismerhettük az Ő szavát, amely életeket, nemzeteket, embereket megváltoztatott. Imádkozzunk, hogy minden ember megismerje, és a szívében felnövekedjen ez a csodálatos romolhatatlan mag, mely sohasem avul meg, soha nem veszti el a hatását, életeket megváltoztató hatása van, mert egy olyan Isteni fajta életre nevel, mely győztessé teszi az ember.

Köszönet érte Istennek, és mindazoknak az embereknek, akik hajlandók és engedelmesek voltak, és leírták. Imádkozzunk, hogy ez a generáció is megismerje a 21. században, ennek a csodálatos könyvnek a kijelentéseit, és megcselekedjék Isten utasításait!

Ámen
JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA, ÉS AZ UTOLSÓ VACSORA


Jézus Krisztus feltámadása volt a leghatalmasabb esemény, ami valaha is megtörtént, úgy a fizikai világban, mint a szellemvilágban. A sátán legyőzetett, az új teremtés feje a győztes. Krisztus feltámadt a teljes szellemi erében az ellenség jelenlétében. Levetette magáról a fejedelemségeket és hatalmasságokat.
Amíg a földön járt, Ő volt a testben megjelent Isten, most aki elszenvedi a bűnért járó büntetést, aki kifizeti a törvénytelenség árát.

Rómaiakhoz írt levél 4/25.
„Ő a mi megigazulósunkért támadt fel a halálból”
A feltámadásra emlékezve tudd, hogy mi Jézussal együtt feltámadtunk!

Jézus véget vetett a sátán uralmának, Ő hordozta el Ádám bűnének gyümölcsét. Ő volt az emberiség helyettesítője.
Jelenések 1/18. „Halott voltam, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai” Jelenések 1/18.
Jézus Krisztus kifizette az emberiség bűnének büntetését; lerázta magáról a sötétség erőit, akik fogságba tartották Őt. Megfosztotta a hatalmuktól, és az ember feletti uralmuktól. Ő volt a halál ura és a sír legyőzője.
Felöltözte a halhatatlanságot, és megjelent a tanítványok között; és az ajka két szót ejtett ki; „Üdvözülve legyetek” A megváltás reggele elérkezett. Az új teremtés most már valósággá válhatott, Isten Fia, aki bárányként meghalt, íme most feltámadt az Új Szövetség hatalmas Úr Főpapjaként. Jézus legyőzte a halált és a sírt.
A mi nyelvünk és beszédünk nem megfelelő eszköz arra, hogy kifejezzük annak a szeretetét, aki bűnné lett értünk.
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött Fiát adta értünk, hogy senki el ne vesszen!”

Filippiekhez írt levél 3/10.
„Hogy megismerjem Őt és a feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet; hasonlóvá lévén az Ő halálához”

Meg kell értenünk, hogy a feltámadás értünk történt.
Efézusiakhoz levél 1/19-20.
„És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az Ő hatalma erejének ama munkája szerint” A válasz rá;
„Amelyet megmutatott a Krisztusban mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette a maga jobbjára a mennyekben.”

Efézusiakhoz írt levél 2/1.
„Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt”

Ez az Ige kijelenti, és mindannyiunknak kijelentést kell vennünk belőle, hogy mi az az erő, amiről az Ige szól, amely Krisztust feltámasztotta a halálból. Ez tudd, hogy ez értünk történt!
Isten hatalmas munkát végzett, mikor Krisztust feltámasztotta a halálból. Minket is feltámasztott Ővele Jézussal együtt a halálból!

Efézusi levél 2/5-6.
„Minket kik meg voltunk halva a vétkek miatt megelevenített együtt a Krisztussal; kegyelemből tartottunk meg. És Vele együtt feltámasztott és Vele együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban”

Az Ige mondja; újjászülettél, lehet, hogy tíz éve, lehet, hogy egy hónapja, vagy ma, de Isten szemében ez történt 2000 évvel ezelőtt történt; KRISZTUS HALÁLAKOR ÉS FELTÁMADÁSAKOR! Ezt Krisztusban HIT ÁLTAL KAPJUK MEG, KEGYELEMBŐL. Isten kegyelméből.
Isten kegyelméből nyerjük el az örök életet és nem cselekedetekből.
Ez volt az az idő, amikor az ördög legyőzetett végleges örök győzelmet aratott Krisztus és MINDEN AZ Ő LÁBAI ALÁ VETETETT!

Efézusiakhoz írt levél 1/22.
És mindeneket vetett az Õ lábai alá, és Õt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé; mely az Ő teste, teljessége Önéki, aki mindeneket betölt mindenekkel”

Zsidókhoz írt levél 8/1.
„Olyan Főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára ült.”

János Evangélium 14/12.
„Bizony, bizony mondom néktek; Aki hisz Énbennem az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket Én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert Én az Én Atyámhoz megyek”

Jézus a fej, mi pedig rész szerint a test tagjai vagyunk. A fej elment az Atyához. Jézus megfosztotta a trónjuktól a fejedelemségeket, AKIK A VILÁGOT URALTÁK. Nem emberekről szól az Ige, hanem démonikus erőkről.
Ádámnak adatott a hatalom a föld felett, és Isten parancsot adott neki, hogy uralkodjon és népesítse be a földet, de ő engedetlen volt, kiadta a hatalmat az ördög kezébe! Isten kívül rekedt, így jött be a halál a világba, és a világ nagy zűrzavarba került. Istennek meg kellett az embert váltani!
Isten szövetséget kötött Ábrahámmal és ezen szövetség által volt Istennek lehetősége, hogy az Egyszülött Fiát hozza el a földre, azért, hogy minket megváltson.
Jézus legyőzte az ördögöt, a sötétség minden erejét, és utána KRISZTUS TESTÉNEK, A GYÜLEKEZETÉNEK ADTA ÁT A HATALMÁT, AMIT MEGSZERZETT.
Ki a gyülekezet? 1. Korinthusiakhoz írt levél 12/27. „Ti pedig Krisztus Teste vagytok, és tagjai rész szerint” Ki Krisztus teste? MI VAGYUNK, MI TAGOK VAGYUNK.

Máté Evangélium 28/18-19.
„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Szellem nevében”
Jézus azt mondja; Menjetek! Minden hatalom néktek adatott. Menjetek tanítsátok az embereket Jézus tanításaira.

Máté Evangélium 18/18.
„ Amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldottak a földön a mennyben is oldva lészen.”
Nékünk adatott minden hatalom, és amit megenged a test az meg van engedve, amit leállítunk, megkötünk, vagyis nem engedünk, meg az a munka le van állítva! Hatalmunk van Jézus nevében.

Jakab levél 4/7.
Vessétek hát alá magatokat Istennek és álljatok ellen az ördögnek, és elfut előletek.”
Ha az ördög nem fut el, akkor nem vetetted magad alá Isten uralmának. Nekünk kell ellene állni az ördögnek, és így el kell menjen!

Márk Evangélium 16/17.
„Azokat pedig akik hisznek, ilyen jelek követik az Én nevemben ördögöket űznek.” AKI HISZ!
Rómaiakhoz írt levél 5/17.
„Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bővölködésében és a megigazulás ajándékában részesültek.”

Mi uralkodunk a kegyelemben Jézus Krisztus által uralkodunk az életben, a kegyelem által! Hatalmat kaptunk, mint Krisztus testének tagja, az által, hogy újjászülettünk;

Kolossebeliekhez írt levél 1/14-20.
14. Akiben van a mi váltságunk az Õ vére által, bûneinknek eltörlése;
15. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek elõtte született
16.Mert Õbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyiszékek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok;mindenek Õáltala és Õreá nézve teremttettek;
17. És Õ elõbb volt mindennél, és minden Õbenne áll fenn.
18. És Õ a feje a Testnek, a Gyülekezetnek: aki a kezdet, elsõszülött a halottak közül; hogy mindenekben Õ legyen az elsõ;
19.Mert tetszett az Atyának, hogy Õbenne lakozzék az egész teljesség;
20. És hogy Õáltala békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Õ keresztjének vére által; Õáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben”

Jézus az elsőszülött a halottak közül, amikor Jézus Krisztus kereszthalált halt magára vállalta a bűneinket és meghalt értünk. Örömnek tekintette, hogy keresztet szenvedett, mert tudta mi következik azután. Te mire tekintesz? Az előtted lévő örömért meg tudod tenni? Jézus tudta, hogy ez által vissza tud minket vásárolni magának. Ő VOLT A VÁLTSÁGDIJ! Az ördög azt hitte, hogy Jézus követte el a bűnöket. Amikor Jézus kiitta a poharat magára vállalta minden bűnűnket, minden rossz cselekedetünket, melynek következménye volt, hogy elkülönültünk az Atyától. Az Úr felvállalta, az engedetlenség átkát, magára vette és így tudta megfizetni az árat a megváltás árát, amely az Ő élete volt!

Jézus elment arra a helyre, ahova nekünk kellett volna elmenni, a mi Urunk Jézus Krisztus a harmadik napon feltámadt. A mennyei Bíróság úgy ítélte, a véráldozat elegendő, az ár a vér volt, a bűntelen halt meg a bűnösökért. Az ár megfizetettet értünk.

A MEGVÁLTÁS BEVÉGEZTETETT! JÉZUS VÉRE ÁLTAL VISSZASZERZETT MINKET!
Ezért vagyunk mi megigazultak, amit Jézus tett értünk! És ez eleve elrendelt titok volt az ördög számára, különben nem feszítették volna meg dicsőség Urát.
2. Korinthusiakhoz írt levél 5/21.
„Mert azt, aki bűnt nem ismert bűnné lett értünk, hogy mi Isten Igazsága legyünk Őbenne”
Isten minket igazzá tett! Mi Őbenne vagyunk beteljesedve”

Kolossebeliekhez irt levél 2/9-10, 12, 14.
„Mert Őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. És ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek egész teljessége testileg.
És ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.
Eltemettetvén Ővele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Őt a halálból. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat-győzelmet aratván felettük Őbenne nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta őket.

Efézusiakhoz írt levél 2/10.
Mert az Ő alkotása vagyunk teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített”
Jézus Krisztus legyőzte a halált és a sírt! Feltámadt! Bárányként halt meg, és az új teremtés Főpapjaként támadt fel. Mi Vele együtt meghaltunk, de Vele együtt feltámadtunk, és uralkodunk a győztes oldalon állunk, mert hitből élünk, a feltámadás ereje a mienk!
A sír megszülte az életet és a világosságot, a szabadságot, a szeretetet, az új teremtést.Azt hitték megszabadultak Jézustól, a sír azonban több millió embert szült meg. Jézus Krisztus feltámadása az embernek újfajta életet és szeretete adott.
Az Úr Jézus feltámadt és egy újfajta életet, örök életet és isteni fajta szeretetet hozott el a világba. Ez az új dolog kijött a sírból, és ez nem használja ki a másikat, nem cselekszik durván, ez szüli az új teremtés embereit Isten életével.

A feltámadás ereje emelte ki az embert a körülményektől való félelemből, a rettegésből, az irigységből. Csoda volt, amikor Jézus megszületett Betlehemben, a jászolban, de nagyobb nap volt, amikor Isten gondoskodott az Új teremtésről.
Az Úr feltámadása, felszabadította a szeretetet és örök életet adott az embernek és egyben választási lehetőséget, hogy kit szolgáljon; a tökéletes Megváltót, vagy e világ istenét, a sátánt, aki elnyomást, félelmet, betegséget kötöttséget helyez az emberiségre!
Jézus megnyugodott a szégyen, a gyalázás, a kínzás hosszú napja véget ért, a megtört szíve okozta a halálát, szívét a lelki kínszenvedés törte össze. A világ bűne Ráméretett!
Munkáját elvégezte! Az életét adta váltságul sokakért. Ő volt az engesztelő áldozat vétkeinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világért is.
Békességünk büntetése Rajta volt. Betegségeinket Ő viselte, fájdalmainkat hordozá, és Ő megsebesített bűneinkért, békességünknek büntetése rajta volt, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.
Zsidókhoz írt levél 9/12.
„És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szeretve.”

A sátán diadalt ült azt remélte, hogy Jézus Krisztus örökre meghalt, de az Atya feltámasztotta Őt, és az ördög tudatára ébredt, hogy a királyságának vége. A papok, azzal, hogy Krisztust halálra adták, a sátán eszközévé váltak.


Az Úr a feltámadása után megjelent a tanítványainak és még negyven napig a földön járt, mielőtt elment volna megdicsőült testben, a tanítványoknak megígérte, hogy elküldi a Vigasztalót, a Szent Szellemet, és vesznek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reájuk és lesznek az Ő tanúi, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában, és Samáriában, mint és a földnek mind végső határáig /Apostolok cselekedetei 1/8. Majd az Olajfák hegyéről felvitették a mennybe.
A megígért Vigasztaló a Szent Szellem tíz nap múlva Pünkösd napján meg is érkezett sebesen zúgó szélben, kettős tüzes nyelvek formájában, és betöltekeztek a tanítványok. Az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot Pünkösd után az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról.

A feltámadás Istennek a leghatalmasabb munkája. Isten Fiaként jött, az Ószövetségi próféciákat betöltötte, elvitte bűneinket, betegségünket, elhordozta fájdalmainkat. Feltámadt halából, a Mennyei Bíróság követelményeit mind betöltötte. Ő a Messiás, Jézusnak a pokolba kellett menni értünk, Isten feloldotta a halál fájdalmait, Istentől elszakadt, mikor minket helyettesítve a pokolba ment. Számunkra nincs ítélet, Ő feltámadt a halálból.
Az Úr Jézus feltámadása a legfontosabb üzenet ennek haldokló világnak, mert senki más névben nincs üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más, mely által kellene nékünk megtarttatnunk.
/Aposolok cselekedetei 4/12./
Köszönet Istennek a megváltói munkáért, és Jézus Krisztusnak az engedelmességéért.
Ezért aki segítségül hívja az Úr nevét, megtarttatik.
Róma levél 10/9-10.
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre”

KÉRLEK MOST TE IS MONDD EL AZ ÜDVÖSSÉG IMÁT:
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért!
Kérlek Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm!

Jézus, Te vagy az én Uram!
Jézus, Te vagy az én Megváltóm!
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm!
Én meg vagyok váltva!
Újjászülettem Krisztusban.
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.
Köszönöm Úr Jézus az örök életet! Ámen.


Az utolsó vacsora tanulsága; az Úr példamutatása
TANÍTÁS AZ ALÁZATRÓL

Jézus Krisztus kereszthalálát, és elárultatását egy szomorú esemény árnyékolta be, a tanítványai gyengesége került előtérbe, és megvilágításba!

Júdás, a hamis kapzsi tanítvány, elárulta Jézust a Mesterét, és kezükbe adta a papoknak harminc ezüstpénzért, /egy rabszolga áráért/ Júdás eladta az Urat a halálnak, A PÉNZ SZERETETE FELÜLMÚLTA A KRISZTUS IRÁNTI SZERETÉT, átadta Őt a szégyennek, a szenvedésnek!

Mennyire igaz, ez a mai állapotokra is: az emberek egymást lépcsőnek tekintik, és egymásra taposnak, elárulják, eladják egymást, akár egy tál lencséért, egy jobb pozíció reményében! Mindegy, hogy mi volt, csak lépjünk előbbre, akár hamis és hazug vádakkal is de az előre jutás jöjjön. Istennél, pedig az alázatos kerül előbbre.

Júdás egy bizalmi feladatot kapott Jézustól a tanítványok pénztárosa volt, de sajnos még a pénztárosi feladatban sem bizonyult hűnek! És aki a kicsin nem hű, az nem bízatik sokra! Judás vak volt, a saját gyenge jellemének felismerésére, kritikai szellem vette körül, vádaskodott, bíráskodott, a többiekre úgy tekintett, mint felettük lévő, a képesség területén magát magasra helyezte! Hatalomvágyban szenvedett! Júdás szíve nem mosódott meg, mert nem rendelte alá magát Krisztusnak, Nem vont le semmit abból, hogy a Mester megmosta a lábát!

Az utolsó vacsorán Jézus megpróbálta felkészíteni a tanítványait az előttük álló eseményre, hogy fel kell mennie Jeruzsálembe, ahol halálra adják, majd feltámad a halálból. Tanítványai nem értették meg, bánat volt a szívükben és versengés, azon vitáztak maguk között ki a nagyobb?

Márk 9/33-35.„Mert tanítja vala tanítványait, és mondja nékik: Az embernek Fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt: de ha megölték, harmadnapra feltámad. És elméne Kapernaumba.

És odahaza megkérdezé őket: Mi felett vetekedtetek egymással az úton? De ők hallgatának, mert egymás között afelett vetekedtek az úton, ki a nagyobb? És leülvén odaszólítá a tizenkettőt, és monda nékik: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindenek szolgája.”


A kereszt közel volt, de tanítványait betöltötte az érvényesülés vágya, Ezért nem tudtak együtt érezni Urukkal, sőt nem is értették, hogy a megaláztatásról beszél nekik! Büszkeségükben csak magukra és az elérhető jutalomra gondoltak. Pedig a menny azt a munkást választja magas poszt betöltésére, aki alacsony beosztást vállal Isten előtt. Az alázatos kap több kegyelmet. Jézus tanítványainak szívbéli változásra volt szükségük!
A kereszt közel volt, Jézusnak a tanítványait a versengés és érvényesülés vágya töltötte be, ezért nem tudtak együtt érezni az Úrral. Amikor magunkkal vagyunk elfoglalva, nem látjuk mások problémáit.

Máté 20/28. „Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon, és adja az Ő életét váltságul sokakért”

Jézus a kereszt árnyékában volt, tudta, hogy halálra adják, ismerte azok hálátlanságát, és kegyetlenségét, akiket megmenteni jött, ezen az estén sok mondanivalója lett volna, ha készen lettek volna az elfogadására.
De a tanítványok ahogy egymásra tekintettek a pillantásuk a féltékenységről, és versengésről beszélt.

Szívében mindegyik a legmagasabb hely után vágyakozott, itt a földön, Felbecsülték magukat, a képességeiket, és magukat gondolatban az első helyre helyezték. Jakab és János, a trón jobb, illetve a bal oldalán való ülést kérte, a legmagasabb helyet, ez a többiek, felháborodását hozta. Júdás volt a legmérgesebb.

A vacsorára mindenki telve volt haraggal, Júdás nyomakodott a bal oldalra, a legjobb helyet akarta, János a jobbján ült Jézusnak.
A rosszkedvnek volt még egy oka. Az ünnepen az volt a szokás, hogy egy szolga megmosta a vendégek lábát, az eszközök már ki voltak készítve, de a szolga nem volt jelen, a tanítványok dolga lett volna a lábmosás elvégzése, de ők sértett hiúságból, nem vállalkoztak a szolga szerepére! Nem akartak egymás felé szolgálni. Jézus várt egy ideig, majd elkezdte mosni a tanítványai lábát.

János 13/5. „Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül van kötve”

Keserű szégyen és megaláztatás töltötte be a szívüket, megértették a ki nem mondott dorgálást.
Jézus földi életének utolsó cselekedete volt, hogy betöltötte a szolga szerepét, lemosta róluk a büszkeséget.
Alázatossá és taníthatóvá váltak.
Az Úr tanítványai a legmagasabb helyekért versengtek, Jézus pedig példát adott, megmosta a lábukat.

János 13/14/15. „Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait.
Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.”

Megvan bennünk a hajlam, hogy önmagunkat magasabbra becsüljük, mint embertársainkat, hajlamosak vagyunk mindent megtenni a legjobb hely eléréséért, a hústest, a szemek kívánsága, az irigység, képes még a legjobbakat is szétválasztani, családokat feldúlni, egymást kárhoztatni, elárulni, mert ahol irigység, ott háborúság és gonosz cselekedetek is! Ezért szeretettel szolgáljatok egymásnak” Galata 5/13.

Az irigyek Isten országának örökösei nem lesznek, nem tudják Isten áldásait örökölni.

Jakab 3/14. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység, és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedett is van”

Kérünk titeket atyámfiai, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az Ő országába és dicsőségébe hív titeket, hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára. (1.Thess.2/12, 2.Thess.1/5)


SEBEZHETŐSÉG!

Nekünk győzelmünk van Jézus Krisztusban, és ezt kétezer évvel ezelőtt kaptuk!

Ha bármilyen legyőzöttnek is érzed magad, a hit át tud vinni téged a Jézusi győzelembe. A rossz gondolatokat dobd ki, ne gondolkozz rajta!
A győzelmünket Jézus Krisztusban még ma fogadjuk el, mi most élünk, és most kell megragadni a lehetőségeket, az ígéreteket.

A földi életünk, csak átsuhanás itt a földön, ezért nem mindegy, hogyan élünk, cselekszünk az emberekkel, kiváltképpen a házunk népével, a környezetünkkel. Egymás felé szeretettel szolgáljunk, a neheztelés, gyanakvás a harag, a gyűlölködés helyett! Miért kell harcolni egymás ellen, miért kell viszálykodni, pletykálkodni.
Isten Tőlünk elvárja, hogy az Ő gyermekei tisztán éljék az életüket, a megszentelődés folyamatában. Mi, Isten gyermekei, szeretnénk győzedelmes életet élni a mindennapokban!

Ebben a rövid földi életünkben miért nem tudunk jót tenni egymásnak? Miért nem tudunk megbocsátani? Miért keressük folyton a magunk igazát?
Mi ma akarunk győztesek lenni, most vagyunk Isten gyermekei, ma van itt az ideje a helyreállításnak, a békességnek, a szeretetnek, a bővőlkődésnek, az egészségnek! MOST akarjuk a győztes életet napról, napra élni.

1 János 3/2. „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá: mert meg fogjuk Őt látni, amint van”

Az ördög megpróbál kísértésbe, gyengeségbe vinni, hogy levegye a tekintetedet a fontos dolgokról, pl. az evangelizálásról, a szeretet útjáról, megpróbálja, apró dolgokkal a figyelmedet elvenni, és azon gondolkodtatni, hogy ki kísértett meg téged, ki, mit tett ellened, ki mit beszélt, ki hagyott el téged! És közben neked sok jó dolgot kellett volna, hogy megtegyél, Pl. szolgálnod kellett volna azok felé, akiknek nagyobb szüksége lett volna Rád!

Szüksége lett volna a te segítségedre! És amikor Önmagunkra koncentrálunk, nem tudjuk elvégezni Istennek a munkáját, nem tudunk győztesek lenni Krisztusban, mert a völgybe kerültünk és nekünk pedig olyannak kellene lenni, Máté 5/l4 ....”mint hegyen épített városnak” amely messziről világit!
Napról-napra hinned kell Jézusban, és abban a győzelemben, amit adott neked! Mindegy, hogy most mi keserített meg, a hited Istenben kell legyen, Ő a Te forrásod. Hinned kell az állandó győzelem állapotában, a hitünk azonban, elvész, ha bűnben járunk folytonosan, a győzelmünk odavész, hiszen Krisztusban van győzelmünk! Minden napunk a hitünk egy próbája, és az a cél, hogy győztesen gyere ki minden helyzetből, ami téged megpróbál.
Vereség és a legyőzöttség nem Istentől van, az ördögtől, a János 10/10 „A tolvaj nem egyébért jön, hanem, hogy lopjon és öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek” Az ördög lop, azt akarja, hogy az emberek, a keresztények ne éljenek győztesen, azt akarja, hogy a rossz kapcsolatokon gondolkodjál, a rossz házasságon, a rossz anyagi helyzeten, a rossz álmokon, bármi ami téged foglalkoztat, elhiteti hiszen ö a hitető, hogy Te nem lehetsz győztes!
Neked az Úr a forrásod, és Ő betölti minden szükségedet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban!
Ne aggodalmaskodj, az 1 Péter 5/7. szerint „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok”
És ezek a dolgok, fenyegetik, a mindennapi hitéletünket! És nekünk meg kell tanulnunk egy győztes életet élni, és békés megnyugvásban élni!
Róma 8/37. „De mindezekben győzteseknél is többek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett”
Ez az ígéret, képessé tesz téged, hogy minden helyzetben és körülmény között győzelemre vigyen téged. Isten megtart! Sokan azért kerülnek félelmekbe, aggódásba, mert egy nap, egy hónapot, vagy akár egy évet is meg akarnak élni. Élj céltudatos életet. Egy nap, csak egy napot lehet megélni, bevégezni,

Egy nap, csak egy napot lehet megélni, különben kétségbe, és félelembe essünk, hogy mi marad el, és mit nem tudunk megcsinálni! Az emberek mindent azonnal akarnak, sietnek, semmit nem várni Istenre, tíz évet előre akarnak sietni, mindent elvenni, és mivel nem tudják megvalósítani, félelmet kelt az életükbe, és amikor a félelem megkísérti őket, kiesnek a hitből, a szeretetből! Hitölő hatása van a félelemnek, az aggodalomnak. Ne sietesd az időt, az élet rövid, esztendeink száma hetven, avagy nyolcvan esztendő, Zsoltárok 90/10.
Minden napot használjunk ki, Isten gyermekeiként és az Ő áldásait vegyük el, mert nem tudjuk meddig vagyunk itt a földön! Az Úr közel! Senkit nem akarunk félelembe tenni, a hit helyett, de mindenkinek eljön az az idő, amikor haza költözik az Úrhoz, vagy az Úr visszajön az Ő gyülekezetéért!

A Biblia szerint két hely van, az egyik a mennyország, a másik a pokol, nekünk menetelünk van a mennyországba, de itt a földön a küldetésünket hasznosan kell elvégezzük, áldás kell legyünk mások és önmagunk számára, hogy elmondhassuk, hogy amikor eljön az idő, nem éltünk hiába, és az életünk nem volt hiábavaló! Mert szerettünk, és ezt, meg ezt, bevégeztük. Nincs rosszabb dolog, mint úgy élni a földön, hogy senkit nem szeretni, neheztelni, haragudni, senkinek jót nem tenni, úgy megöregedni, hogy nem adtunk és nem kaptunk szeretetet!
Milyen a győzedelmes élet? Amikor simán, sikeresen alakulnak és mennek a dolgok körülöttünk. Amikor bizodalmunk az Úr Jézusban van! Békénk, örömünk van, mert az Úr öröme a mi erősségünk, mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. És mi mégis hagyjuk, hogy az ördög levigyen erről az útról, a kétség, a félelem, a gyötrelem által, de a szeretetben nincs félelem, mert a szeretet kiűzi a félelmet, mert aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Ne félj! Jézusban bízva, minden nehézség felett tudsz diadalmaskodni. Nyúlj ki bátran Jézus segítő keze után, és szólítsd elő amire szükséged van. Akár család, akár munkahely, társ, stb.

Győzelmünk akadályai:
Kísértés, sebezhetőség. Először is a győzedelmes élet, nem mindig kísértésmentes, az újjászületés csodáját, amikor megtapasztaltuk, hittük a szívünkben és megvallottuk a szánkkal, az Úrral való kapcsolatunkat a Róma levél 10/9-10. „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt, a halálból, üdvözülsz.
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. „
Miután újjászülettünk, az nem azt jelenti, hogy nem lesz többé gondunk, és kísértésmentesen fogunk élni. A világi életünkben is tele voltunk kísértésekkel: betegség, gondok, problémák, csak akkor nem voltunk, olyan közel Jézushoz. Róma 5/17.”…Uralkodunk az életben az egy Jézus Krisztus által, akik a kegyelem bővölködésében és a megigazulás ajándékában részesültek”
Miután megtértetek, de a világ nem tért meg, a környezetünk sem tért meg, és ha valaki azt mondaná neked, hogy miután Jézust behívtad a szívedbe, azután már nem lesz gondod: az NEM IGAZ! A nagy hit harcokat, nagy győzelmek is követik, és jó eszközeink vannak, Isten megáldott minket, minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban! A hitünk az, amely segíti a hitpróbáinkban a győzelemre jutást, míg a világnak nincs semmi segítsége, ők a fejükből próbálják kitalálni mit tegyenek, nekünk itt van Jézus Krisztus, itt van a Szent Szellem, a Vigasztaló, az angyali seregek, az imádság, a biblia a segítségünkre, és az Úr, aki a hitünk fejedelme és bevégzője, aki közbenjár értünk kimondhatatlan fohásszal! Tehát minden esélyünk megvan, hogy minden ügyből győztesen kerüljünk ki.
Ádámot és Évát az Isten bűn nélkülinek teremtette, az ördög megkísértette őket, bűnbe estek és elbuktak. Emberek vagyunk és csak Jézus volt tökéletes, nem kell csodálkoznunk, ha a kísértő, megkísért minket. Itt van ebben a világban és minden erejével, azon van, hogy legyőzze az embert.


Ismeri a gyengeségeinket, tudja, mikor vagyunk fáradtak, kimerültek, az ördög semmilyen jó érzést nem tisztel, megvárja azt pillanatot, amikor te és én, sebezhetők vagyunk, és akkor lecsap!
A sebezhetőség akadály a győzelem útján, az alábbi történet is ezt igazolja: 1Királyok 18--19 fejezete, Illés próféta idejéről, szolgálatáról szól, Ő hatalmas szellemi óriás volt, Baál prófétáival szemben tüzet hozott le az Égből, lekaszabolt egy csomó profétát, meghaltak, Illésnek csodatévő szolgálata volt.
Figyeld meg mi történt ebben a történetben, tüzet hozott le az égből, lefejezte Baál profétáit 1 Királyok l8/38-40. Akkor alászálla az Úr tüze, és megemészté az égőáldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt.
Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és monda: Az Úr az Isten! Az Úr az Isten!
És monda Illés nékik: Fogjátok meg a Baál prófétáit: senki el ne szaladjon közülük! És megfogák őket, és alávitte őket Illés a Kison patakja mellé, és megölé ott őket.”
Isten adott erőt Illésnek, lefejezte a Baál prófétákat, Isten állt mögötte és tudd, hogy Isten mindig keresztül visszi a győzelmet! Nézd meg mi történt a győzelem után? 1 Királyok l9/2-7.”És követeket külde Jézabel Illéshez, mondván: Ezt cselekedjék velem az istenek, és úgy segítsenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak életével mind egyig.”
Ő pedig elméne a pusztába egynapi járóföldre, és elmenvén leüle egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd haljon meg és monda: Elég! Most, oh Uram, vedd el az én életemet: mert nem vagyok jobb az én atyáimnál!
És lefeküvék és elaluvék a fenyőfa alatt. És imé angyal illeté őt, és monda néki: Kelj fel, egyél”

És mikor körülnézett, imé fejénél volt egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz. És evett és ivott, és ismét lefeküvék”
Tehát Illés megfáradt a fizikai testében és abban a pillanatban megjelent a kísértő, Illés ember volt és egy gyenge pillanatában képes volt megijedni, félelembe esni, néhány órával a Karmel hegyén aratott győzelme után! Hatalmas győzelem volt, Isten hatalmas csodát mutatott be általa, és Illés egy rövid idő múlva, a haláláért imádkozott. Meg akart halni, mert Jezabel az életére akart törni! Hány Jezabel van a mi életünkben? Sok! Sok Jezabellel vagyunk körbe véve, amikor te szellemi óriásként, hitben működsz, Jezabelek jönnek elő a te életedben. Jezabel, nem nő, nem férfi, egy kísértő, aki személyeket ragad meg, és ő általuk téged megkísért, megsebez, a gyenge pillanatodban megsebzi az érzelmeidet, mikor te a SEBEZHETŐSÉG HATÁRÁN VAGY! Milyen könnyen elfeledkezzünk Isten erejéről, mikor az ellenség a színen feltűnik. Isten talán elvette volna, Illéstől a győzelmet? Nem, Elfelejtette volna Illést? Nem, álmot bocsátott Illésre, tudta, hogy pihennie kell . Isten elküldte az angyalát, pogácsát sütött neki, vagyis, ilyen a mi Mennyei Atyánk!
Az ördög kihasználja a te fáradságodat, a te nehézségedet, az ellenség ereje, akkor támad, amikor fizikailag gyengék vagyunk, és az érzelmeinkben labilisak.
Le akar fárasztani a gyenge pontodon keresztül, a sebezhető pontodon keresztül. Megtámadta Illést is, amikor gyenge volt testben, és a hústest erőtlenségével megtévesztette. Szellemi gyengeségről szó sem volt! A test az ami, erőtlen. A Szellem mindig kész! Ezért akarja a testet lefárasztani e világ istene! Amikor a testünk olyan, mint egy lemerült akkumulátor, mit lehet vele tenni? Milyen egy lemerült akkumulátor? Nincs benne erő, hogy a kocsit elindítsa, ugyanígy egy lemerült embernek a hústestét is fel kell tölteni, mint az akkumulátort. Fel kell tölteni magunkat, az Igével, az Úr jelenlétében való tartózkodással, Szellemi imával.
Ne csodálkozz tehát, hogy az ellenség mindent bevet, hogy téged legyőzzön, lefárasszon, mi által? A szájak, a szád által, a sérelmek a körülmények által, a sebezhető pontjaink által. És tudja, hogy kivel, mivel tud a legjobban meg kísérteni, és nyilván a legközelebbi kapcsaink által fog kísérteni, és megsebezni. Le akar győzni, hogy ne éljünk győzedelmes életet!
Amikor legyőzöttségbe vagyunk, ott nincs hit, ott szunnyadó hit van, Isten minden gyermeke ki van téve a kísértésnek, de van okunk örvendezni: mert meg van írva Efézusi lev.6/16. „Mindezekhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden, tüzes nyilát megolthatjátok” Mindegy, hogy mi a problémád, mi keserített el, a gyerekek, házasság, munkatársad, szolgálótársad, Isten a trónján ül, és megválaszolja az imánkat! Amíg az Istenbe vessük a hitünket, Ő képes mindent jóra fordítani az életünkben! Senkinek nem kell vereséget szenvednie, amíg Istenbe vetett hite van! Zsidó 12/2 „Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő örömért keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyiszékének jobbjára ült” Jézus az Alfa és az Omega, és a hit nála kezdődik, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, senki másban nincs üdvösség, csak Jézus nevében, és Jézushoz közel kerülni, csak úgy tudunk, hogy hisszük a szívünkben és megvalljuk a szánkkal, az Ő bevégzett megváltói munkáját. Többek vagyunk, mint győztesek Őáltala aki minket szeretett!
Róma 8/37. „De mindezekben győzteseknél is többek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett”
Ha győztesek vagyunk Krisztusban, akkor miért érezzük magunkat, ilyen nyomorultul, gyengeségben, kétségben, aggodalomban, kisebbségi érzésben? Illés próféta is megkísértetett, Isten, viszont mindent jóra fordított! A kísértés során, amikor megfáradunk, miért? Talán nem vagyunk eléggé hitben, szeretetben, helyette inkább a sérelmeinkben! Az ördög le akar fárasztani, senkinek nem kell vereséget szenvednie. Ha jelen pillanatban, a legyőzöttség állapotában vagy, ne adj esélyt arra, hogy ebben maradj, hanem győztesen kerülj ki ebből a helyzetből. Ha elfáradtál, sebezhető vagy, pihenésre van szükséged, menj el, vonulj el világtól pár napra, keresd az Úr arcát, az Igét vedd a szádra. Nincs olyan sürgős ügy, ami vissza tudna tartani téged, attól, hogy felüdülj, hiszen az életünkről, és a győzelmünkről van szó. Zárd ki a világot, és töltődj fel Isten igéjével, üdülj fel, a felüdülés jöjjön neked, mert sebezhetővé válsz!

Kiontott vér tett minket, Igazzá! Jézus vére, amely kiontatott értem, és érted, és váltságdíjul elfogadott, az Ő győzelme a mienk! Jézus vére bemutatásra került a Mennyei Szentek Szentéjébe, micsoda jelentősége volt a vérnek, Jézus meghalt.
Angyalok kapták a feladatot, hogy minden csepp vért összeszedjenek, amely elfolyt, az utcán, a korbácsolásnál, és a töviskoszorúnál. A vér tanúskodik, hogy igazak vagyunk. Akkor miért engedjük meg mi, ezt a sebezhetőséget, a gyengeséget, a kétséget, a nehézséget, és elkeseredést, és nem valljuk, meg a győzelmünket, hogy mi diadalmaskodunk az egy Jézus Krisztus által.
Zsidó 9/12. „
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be
egyszer, s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve”
A vereség, elkeseredés, félelem, és ami rossz nekünk, az nem Istentől jön, amikor ezeket észleled az életedben, a kísértő jelent, meg, és kezdetét veszi, az ő megtévesztése. Azt mondja, véged van, tönkrementél, nem lesz jó életed, sem anyagilag, sem családilag, soha nem fogsz meggyógyulni, soha nem lesz szolgálatod, és sorolhatnánk! Akinek fáj a lába, azt sugallja, le fogják vágni, nem lesz kezed, nem lesz fejed, nem fogsz látni, és megfélemlít! És mi ilyenkor a világ legnyomorultabb emberének hisszük magunkat, akikért pedig Jézus meghalt! Nekünk a világ legboldogabb embereinek kellene, hogy legyünk, és mégsem vagyunk azok.
Lehet, hogy egy csodálatos munkát végzel az Úrnak, és közben akadnak problémák, és megjelenik a lelked és az érzelmed, ellensége és olyan hatásos munkát végez az életedben, hogy még arra is képessé tesz, hogy hagyd abba az Úrnak végzett munkát, és éld az életed, kétségek között, tengesd az életedet és így az ördög aratott győzelmet az életedben. És hány ember nem fog így hallani Jézus Krisztusról, mert nem végezte be a munkáját, az illető, mert engedett a kudarc érzésének, és hány ember nem üdvözöl, mert éppen rossz napunk van, és rosszul érezzük magunkat. És hány embernek nem tudunk segíteni, mert nincs kedvünk még élni sem, mert a sebezhetőség állapotában vagyunk, hány ember elmegy mellettünk, akiket ki kellene, mentenünk a pokolból, de a mi gyengeségünk miatt, ez nem jön létre! Pedig mi többek vagyunk, mint győztesek Jézus Krisztusban!
A biblia tele van győztesekkel, ne engedd magadat elbátortalanítani: Ha megnézed Dávidot, Saul hosszú évekig üldözte és mégis Izrael királya lett és győzedelmes életet élt. József, a kút mélyéről emelkedett fel, és Egyiptom második emberévé vált. a Fáraó után. Ő hit, és győzött, nem engedte magát semmilyen körülmények között a mélybe taszítani.
Eszternél: az egész zsidóság élete veszélybe került, Eszteren múlott, az Ő imáján, az Ő hitén, az Ő böjtjén, hogy a zsidóság nem pusztult el, és győztek!
Nehémiást minden úton és módon meg akarták akadályozni, hogy felépítse Jeruzsálem körül a falat, megépítették, éjjel, nappal dolgoztak a falon, egyik kezük, a fegyveren, a másikkal dolgoztak és győztek, mert hittek, és kaptak Istentől bátorítást, és te is megkaptad az igében, hát bízz, és higgy, mert több vagy, mint győztes a Krisztusban.
Job is kijött a nyomorgatásból, és duplán megáldotta Isten, és mi is kijövünk minden nehézségből.
Bocsáss meg magadnak és másoknak, mert ha te meg nem bocsátasz, a Mennyei Atya sem bocsát meg neked! Szeretni, megbocsátani, és elfelejteni, ez a mi utunk.
A másik nagy veszély a tévedhetetlenség, ne kövesük el azt a hibát, hogy tévedhetetlennek tartsuk magunkat, hogy csak az a jó, amit mi, kigondolunk, vagy mi mondunk, sokan lehet, hogy most azt gondolják jó, hogy erről tanítanak, ne csak mindig a másiknak legyen igaza, mert ebbe is bele lehet élni magunkat, hogy nekünk, soha nincs igazunk, mindig csak a másiknak. A következő példa alapján, ha magadra ismersz, kérlek, javítsd ki magadat, mert veszélyt rejt magában, ha többet képzelünk, feltételezzünk magunkról, mint akik vagyunk!
Találkoztunk már olyanokkal, akik annyira szellemiek, vagy inkább annyira biztosak magukban, hogy Ők soha nem rontsák el, Ők soha nem hibáznak, persze, ilyen nincs! Az ismeret felfuvalkodottá tesz, és vigyázzon aki áll, hogy el ne essék. Ez a magabiztosság levissz a hit útjáról, és büszkeséget, és kevélységet fog hozni, az életünkbe.
Nekünk az Ige kell, adjon győzelmet, és biztonságot, mert nem vagyunk tévedhetetlenek, a másikat is el kell tudnunk fogadni, és az Istennel, és az emberekkel való kapcsolatunkban, nem képzelhetjük magunkat tévedhetetlennek, mert veszélyes! A példa:
Volt négy kedves keresztény, mind elhívottak voltak, nagyon elkötelezettek, egy fedél alatt laktak, szent életet éltek. Nagyon tapasztaltak voltak, és a négyből, egy, nagyon mély tudással rendelkezett az igéből. Rendszeresen, sok időt töltött, egyedül, a többiektől elvonultan, órákat imádkozott, Igézett, ezért feltételezte, magáról, hogy mindenben és minden helyzetben, Ő tökéletes, és Benne Krisztus értelme van. Azon a véleményen volt, hogy minden elképzelés, ami az Ő gondolatával ellentétes, és az Ő véleményének ellent mond, az helytelen!
Rengeteg időt töltött az imában az Atyával, és teljesen meg volt győződve róla, hogy neki minden, helyzetben és minden körülmények között igaza van.
Sokkal szellemibbnek gondolta magát a társainál, igaz ugyan, hogy gyakran volt igaza, de az is igaz, hogy gyakran tévedett is. Egy reggel a négy ember közül, aki nagyon magabiztos volt magában, azt mondta a másik háromnak: szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy ebben a témában, el kell, fogadjátok az én döntésemet, el kell ismernetek, hogy nagyon helyes és megfontolt, amit döntöttem, hiszen, Én mindnyájatoknál többet tudok, többet imádkozom, és tudom, hogy igazam van! A csoport másik tagja azt mondta az illetőnek, Jézus Krisztus volt csak tökéletes, és tévedhetetlen!
Vagyis bármilyen szellemiek vagyunk, el kell, ismernünk, emberek vagyunk, és nem vagyunk tévedhetetlenek.
Az évek folyamán én magam is megtanultam, hogy néha szellemileg süketté válunk! Különösen, amikor a sebezhetőség előjön a napjainkban, a legnagyobb csapdája az ördögnek, mert ilyenkor vagyunk a legérzékenyebbek, és legkisebb sértéstől képesek vagyunk, elájulni, képesek vagyunk sírni, a világ legnyomorultabb emberének hinni magunkat, mindegy, hogy nincs is alapja, annak, amit hallottál, haragszol, duzzogsz, és ez nem használ a hitünknek! Mert szellemi süketté, és vakká lehet válni, és ebben az állapotban, nem hallunk jól Istentől, nem halljuk meg az Úr üzenetét, ahogyan egy süket ember sem hallja meg, a telefonba, hogy mit mondanak neki. Biztos ismeritek azt a jelenséget, amikor, egy hallás károsulttal beszélünk telefonon keresztül, soha nem arra felel, amit kérdezünk, vagy amit várunk, mert félre érti!
Ez igaz arra is, amikor kiesünk a szeretetből és a hitből, és néha, képletesen szólva, megvakulunk, és hallás károsulttá válunk, ez nem a fizikai állapotunkra jellemző, a szellemire. Ilyenkor Isten királyságában nem jól látunk, nem jól hallunk, Isten dolgait nem jól reagáljuk le, testből akarunk, ledirigálni másokat,
De el kell ismernünk, nem vagyunk tévedhetetlenek!
A legtöbbször azért esünk neheztelésbe, mert a sebezhetőség pontján vagyunk, és még nem gyógyult meg az érzelmünk, és tettek még hozzá, a legtöbbször azok, akiktől a legkevésbé vártuk volna, és azt mondjuk, már megint ezt tették velünk, ott folytassák, ahol abbahagyták. Nincs megtérés, nincs változás, és a világ minket is így lát, keresztényeket, hogy nem változunk, ott folytassuk, ahol abbahagytuk.
Gondolkozz el rajta, NEM VAGYUNK TÉVEDHETETLENEK! Amikor kiküldték a tizenkét kémet, a Kánaán földjére Józsué és Káleb jött vissza jó jelentéssel, a többség, rossz jelentéssel tért vissza, csak ketten mondták, a föld jó elfoglalhatjuk. Mégis az emberek inkább a többségre hallgattak, ezért, 4o évig nyomorgatás, vándorlás, lázongás, panaszkodás, versengés volt a részük.
Amikor a kétség belépett az életükbe, sebezhetővé váltunk jöttek a negatív gondolatok. Belépett a félelem: nem, nem bírjuk a földet, nem bírjuk az embereket, nem bírjuk a szolgálatot, nem bírjuk a családot, mi ezeket nem bírjuk, nem bírjuk xy-t. És ilyenkor halogatott reménység jön elő, és a halogatott reménység megbetegíti a szívet nincs időben semmi. Negyven évig vándoroltak. Lázadásban voltak, és ott, nincs gyarapodás, nincs gyógyulás, nincs szabadulás, nincs áttörés, inkább: SZENVEDÉS! A Szent Szellem képes arra, hogy téged megerősítsen, minden helyzetben, minden napunk a hitünknek egy próbája. Nekünk, keresztényeknek, kellene lenni a legboldogabbaknak. És túláradó örömben lenni az Úrért, és mégis sok keresztény, búskomor, és depressziós, a Nehémiás 8/10 szerint..”Menjetek egyetek kövért és igyatok édest, és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készíttett, mert szent e nap a mi Úrunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek”
Az 1 Thessalonika 5/16.”Mindenkor örüljetek” Tagad meg, a sebezhetőséget a gyengeséget, ha meggyengültél, menj az igébe, bocsáss meg, és menj a hited fejedelméhez, az Úr Jézus Krisztushoz, hogy újra győzedelmes életet élhess, és a pályát kitartással fusd meg! Ezen a pályán, ezen az úton úgy élj, és úgy mozogj, hogy senki ne tudjon tégedet megállítani, mert aki meghátrál abban, nem gyönyörködik Isten Szelleme .
Zsidó levél: 10/38-39. „Az igaz pedig hitből él. S aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.
De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk”
TANÍTÁS A FÉLELEMRŐL

Jozsué 1/8-9 „ El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útjaidon, és akkor boldogulsz.
Avagy nem parancsoltam-e meg néked: légy bátor és erős! Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a Te Istened mindenben, amiben jársz."


Isten velünk van, velünk jár, ne félj, ne rettegj, Ő biztosít az Igében minket az Ő hűségéről.

Mi is a félelem? Görögül: Phobos, magyarul: fóbia, amely erőteljesebb lesz, minél többet gondolkodunk rajta, jelentése: menekülés, megfutamodás, rémület, rettegés. A félelem mindig kívülről jön, és szinte az ember lába földbe gyökerezik. Mitől félhetünk? Embertől, ismeretlen körülményektől, Istentől, szegénységtől, haláltól, betegségtől, és minél többet forgatjuk a gondolatunkban, annál inkább felerősödik ez a szellemiség az életünkben.
A félelem nem jó, a földön két törvény működik, a sátán törvénye, amely, a bűn és a halál törvénye, és Isten törvénye a szeretet törvénye. Jézus megváltott minket a törvény átkától, átokká lévén értünk.

Galata 3/13-14. Ő átokká lett érettünk, mi nem beszélünk átkokról, bármi is közeledne hozzánk, a szeretet minden vétket elfedez, nem válhat részünké, mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megváltott a bűn, és a halál törvényétől.

Az Újszövetség egyetlen parancsolata a SZERETET, amely képes arra, hogy minden vétket elfedezzen.
János 13:34. "Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást."

Isten megparancsolta, hogy mi ne féljünk. Jézus az út az igazság az élet, és Jézus egy jobb utat mutat nekünk, ha a földi sátorházunk elbomlik, menetelünk van az Atyához, ezért, a haláltól való félelmet ki kell magunkból plántálni, mert hitölő hatása van!
Két törvény van a földön: 1. A bűn és a halál törvénye, 2. Szeretet törvénye
Azért megyünk ki-e széles világra és hirdessük az Evangéliumot, hogy az emberek szabaddá váljanak. Sokat jártunk kórházakba, és sok embert félelemben találtunk, az ördög azzal ijesztgette őket, hogy a tűzben fognak égni! Sokan kaptak szabadulást, az Igehirdetés által, és aki elfogadta Jézust, a Róma 10/8-10 alapján, az nem kerülhet tűzbe!

Róma levél 10/8-10. „De mit mond? Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk, pedig vallást az üdvösségre”


Hálásak vagyunk Istennek, hogy megszabadított minket a bűn és a halál törvényétől!
Jézus megszabadított a bűn és a halál törvényétől, örök életet, egészséget, boldogulást, jólétet hozott nekünk. Az ellenség megpróbál kihozni a félelmeink által a hit útjáról, hogy ne tudjunk belépni Isten áldásaiba, a gyógyulásba, a békességbe, a nyugodalomba.
A félelem megkísérti az embereket, félnek a keresztények is, pedig Isten oldalán fejlődés, gyarapodás, a jó és tökéletes ajándékok, a szellemi áldások, a sátán fegyvere az, hogy a körülményeink, által megfélemlítsen, szeretetlenségbe, viszálykodásba, bűnbe, és aggodalomba vigyen mindenkit. Azt akarja, hogy aggódjál a házad, a tested, a családod, a tolvajok, a karriered miatt. A nyugtalanság, az aggodalom, a gyűlölködés nem Isteni ajándék, Jézus oldalán vannak a Szellem gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, ezek ellen, nincs törvény! /Galata 5/22-23/

Ma arról szeretnék beszélni, hogy ne féljetek, sem az emberektől, sem a körülményektől, mert megparancsoltatott nékünk az Igében, hogy bátrak legyünk. A hit mindig bátor, hitben minden lehetséges a hívőnek!
Az ellenség el akarja lopni a hitedet, az örömödet. A legtöbb ember, amikor szembenézz a félelemmel, elveszti az örömét, mert az ellenség azt akarja, hogy magadra, és a körülményeidre tekints, a nehézségeidre, és nagyon féljél, de ki, és mit árthat néked, és mit veszíthetsz el? A félelem, az ördögtől van, Isten oldalán, a hit, a szeretet, a bátorság, a mai időkben, megsokasodott a gonoszság, meghidegült a szeretet az emberek szívében. Közönyösekké és érdektelenné váltak az emberek Isten iránt, másrészt, egymás irányába is.
Félelem veszi körül a társadalmakat, mindenki fél valamitől, az áremeléstől, a boldogtalanságtól, a haláltól, a betegségtől, a pozíciója elvesztésétől, az atomháborúktól, az árvizektől, az éghajlati változásoktól.
A félelmeink a képzeletünkben léteznek, kívülről vesznek körül, meg kell ismernünk Isten Igazságát, hogy szabaddá váljunk, mert Isten Igéje tud minket szabaddá tenni!
János ev. 8/32. „És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket”

Még a keresztényeket is a hit helyett sokszor a félelem szelleme veszi körbe. Hogyan jönnek a félelmek hozzánk? Úgy, hogy helytelen dolgokra tekintünk, a félelmeink kezdenek győzni, és hitetlenségbe kerülünk.
Mi nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mi hitben járunk, és nem látásban
”2 Korintus 4/18.” Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra: mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók”
Máté 14/30-31 „De látva a nagy szelet, megrémüle: és amikor kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram ments meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és monda néki: Kicsinyhitű, miért kételkedél?


Jézus a tengeren jár, Péter követni akarja, de közben a körülményeire tekintett, látta a szelet, a hullámokat, elkezdett süllyedni, megfélemlett, a szívében kételkedés jött, talán mégsem tudok, én járni a tengeren! Péter az Úr helyett a hullámokra tekintett, a félelem úgy tudta megkísérteni, hogy a rossz dolgokra tekintett Péter, és így, a félelme erősebbé vált, mint a hite, így van ez ma is.
A hitnek van egy jellemvonása, meg tud nyugodni, minden körülmény között, akinek az érzelemvilága emelkedett, és zűrzavar van körülötte, a türelme elfogyott, fél a holnaptól, a mától, a haláltól, az nincs hitben. Péter pl. a kivégzése napján tudott aludni, hitben volt, ki is szabadult!

Apostolok cselekedetei: 12/7-11. „ És ímé az Úrnak angyala eljöve, és világosság fénylék a tömlöcben: és meglökvén Péter oldalát, felkölté őt, mondván: Kelj föl hamar! És leesének a láncok kezeiről.
És monda néki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel saruidat. És úgy cselekedék. És monda néki: Vedd magadra felsőruhádat és kövess engem!
És kimenvén, követé őt, és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát.
Mikor pedig általmentek az első őrsön és a másodikon, jutának a vaskapuhoz, mely a városba visz: mely magától megnyílék előttük: és kimenvén, egy utcán előremenének: és azonnal eltávozék az angyal tőle.
És Péter magához térve monda: Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az Ő angyalát, és megszabadított engem, Heródes kezéből és a zsidók népének egész várakozásától”


Zsidó 2/15.”És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak”

Egy híres szolgáló egy súlyos műtét előtt állt, az orvos megkérdezte, mi lesz, ha nem éli túl a műtétet? Azt mondta, ezzel nem tudnak engem megijeszteni, mert a menny és az Úr Jézus Krisztus valóságos a számomra, nem lehet a halállal minket megijeszteni, mert ahova megyünk a földi életünk után, az a mennyország, ezért nem essünk pánikba!

Jézus, Jairusnak mondta: Ne félj, csak higgy! Márk 5/36. miért mondta ezt Jézus? Mert a félelem összezavarja a dolgokat, állj ellene, tagad meg! Nem válhat részeddé, mert ha a hit helyett félelembe kerülsz, az akadályozza, a hitéletünk növekedését, másrészt, az Urat, hogy végrehajtsa, amit szeretne elvégezni az életünkben.
Néhány példa a bibliából: akik félelembe estek:

Máté 25/24-28. ”Előjövén pedig az is, aki az egy tálentumot kapta, ezt monda: Uram tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová magot nem szórtál:
Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentumodat a földbe: ímé, megvan ami a tiéd.
Az ő ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová magot nem szórtam:
El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál: és én megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét.
Vegyétek el azért tőle, a tálentumot, és adjátok annak, akinek tíz tálentuma van.”

Az ember hibát követett el, félt, és félelmében nem merte befektetni a pénzét, ezért kárt vallott, ha téged is a félelmek vezérelnek, akkor rossz irányt fogsz venni, rossz időzítésed lesz, nem leszel a megfelelő időben, és helyen. Az ember félt a gazdájától, rosszul bánt a pénzével, nekünk mindennap, meg kell vizsgálni, hogy a döntéseink nem-e félelemből születtek-e? Mert abban a pillanatban, ahogy megnyitottad magadat a félelemnek, lehetetlen, hogy Istennek tetsszél.
Zsidó levél 11/6. „ Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni: mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat,akik Őt szorgalmasan keresik”

Nem jó, ha olyan döntést hozol, amit a félelem támogat. Hit kell ahhoz is, hogy valamit ne tegyünk meg, ha nincs itt az ideje! Hit kell ahhoz is, hogy elengedjünk valamit, ha itt az ideje! Hit kell ahhoz is, hogy csendben maradjunk, vagy alázatban, és ne a félelem irányítsa az életünket és a cselekedeteinket.
A félelem tudni akarja, mikor mi történik, és mindent kézben akar tartani, senki más nem vezetheti, nem teheti azt dolgot, csak te, ez nem hit, a félelem hatalomban akar lenni, uralni akarja a dolgokat, Például: hol voltál? Kivel beszéltél? Hol a férjem, hol a feleségem? Oh nem akarom, hogy beszélj azzal az emberrel, és ez mind FÉLELEM! 24 órában úgy sem vagy képes a másikat figyelni, ez nem hit. A hit nem gyakorol nyomást a másikra, nem teszi félelembe a másikat, mert ha már elkezdenek félni Tőled, akkor ott baj van! A szeretetben nincs félelem, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár.

Nem aggodalmaskodom semmi miatt, nem kell nekem mindent leellenőriznem, hanem inkább szellemibbé, szeretetteljessé kell válnunk, mert az emberek ott szeretnek lenni, ahol szeretik őket, és ahol szeretik az embereket, ők is viszont szeretnek, és nincs félelem, mert ha elkezdünk egymástól félni, az nem hit!

Mitől féltek a farizeusok? Lázár feltámasztása után megijedtek Jézustól, féltek, hogy elvesztik az embereket, hogy neki fognak hinni az emberek, és a helyet is elvesztik, ezért inkább Jézus vesszen el!
A félelemben hozott döntések ajtót nyitnak az ördögnek, a félelem meglopja a hitedet, kiszorítja, mindegy, hogy mióta jársz az Úrral.
Galata 2/12. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett: mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól”

Péter kiváló keresztény volt, aki sokat tett az Úrért, még az árnyékában is meggyógyultak a betegek. Nézzük csak meg, elkülönítette magát, mert, félt!
Az egész világ félelemben van, a tanítványok is féltek.

Márk 4/38-40. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték Őt és mondának néki: Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Jézus megdorgálta a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némul el! És elállt a szél, és lett nagy csendesség.
És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek?”
Péter mondta: Nem törődsz velünk? Ez súlyos kérdés, mert az Úr szeretetét kérdőjelezzük meg, a tanítványokat elhagyta a hitük, mert félelemmel voltak telve! Rosszul szóltak a csónakban, Az Úr szeretetét megkérdőjelezték, elhagyta a hitük őket, vádaskodni kezdtek. Az ördög eltorzít dolgokat, és ha ezt beengeded, démonikus hatás fog körbevenni, oh ezt már rég meg kellett volna tennie az Úrnak, vagy xy-nak és nem tette meg!
Mit nem tettek meg nekünk? Ha büszkék és kevélyek vagyunk, az nem fog elvezetni, a hit útjára, a győzelembe, ha félsz, és azt hiszed, oh, mindenki rólad beszél, vesd az Úrra a gondjaidat, a szívedre hallgass, ne a sirató asszonyokra, a pletykálkodókra, figyelj oda, kikkel veszed magadat körbe, ne félj, és ne rettegj, mert az Úr veled jár mindenben!

1 János 4/18. „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet,
Mert, a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben”


Jézus Jairus házánál kizavarta a zűrzavart okozókat, a siránkozókat, a jajgatókat, akik elsiratták a lányát, vigyázz, arra, hogy kikkel társulsz. Ha te aggodalmaskodsz és félsz, az emberek nem szeretnek majd körülötted tartózkodni.
Ugyanígy nem jó társulni a hitetlenekkel. Jézus békét adott nekünk, hitet, és szeretet hozott a világnak. A hit Isten erejének a forrása, a félelem, pedig a sátán erejének forrása. Ha elkezdesz az emberektől félni, vizsgáld meg magadat, hogy miért nem jársz velük szeretetben, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet, és gyötrelmet, hordozz magában a félelem.

2.Timótheus 1/7.”Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét”

Lukács 1/74. „Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk néki”
Ha elkezdünk az emberektől félni, akkor attól félünk, hogy az illető mit árthat nékünk, és elkezdünk élni az emberekért, nekünk pedig Istenért kell élni. „Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr” Jeremiás 17/7.

Az emberektől való félelem tőrt vet. Zsoltárok 27/1. „Az Úr az én világosságom és üdvösségem: Kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: Kitől remegjek?
Ésaiás 51/12-13. „Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz
halandó embertől? Ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű?
Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, a te életed nem emberektől, Istentől függ, Ő tart meg téged! Isten örökké megmarad, mi Istentől félünk! Jézus hatalmas árat fizetett a mi békességünkért, a mi örömünkért, a szeretetért, a szívünkbe örök életet adott. Az emberek azok, akik az Igét elferdítik, és a hústestükre hallgatnak inkább. Jézus kifizette a megigazulásunk árát, és meg kell értenünk, hogy a megigazulásban benne van maga Isten, és az Ö tulajdonságai, elsősorban a szeretet, hiszen az Ő képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Az ő jellemvonásaira kell elváltoznunk hitről, hitre, dicsőségről, dicsőségre Jézus átokká lett érettünk, nekünk nem kell félni senki átkától, nem lehet elátkozni, azt, amit Isten megáld, az ok nélkül való átok, amúgy is visszaszáll, ahonnan jött. Sok telefont kapunk, hogy imádkozzunk, mert átok alatt érzik magukat az emberek, sok rossz van körülöttük, kérik a segítségünket, az első, amit kérünk tőlük, hogy fogadják el az Úr Jézust Megváltójuknak, hogy beléphessenek abba kegyelmi ajándékba, amit Jézus hozott el a világnak, az Ő véráldozata által, az örök életet, a megváltás kegyelmét, amely felszabadít a bűn alól. Jézus átokká lett érettünk, és nekünk van egy magasabb rendű Szellemi törvényünk, és parancsolatunk, a SZERETET! Mit árthatnak egy szerető szívnek? Jézus életet és szeretetet hozott el a világnak, igaz e világ istene, itt van a földön, és megpróbálja meglopni, Isten ajándékait.

János 10/10. „ A tolvaj nem egyébért jön, hanem, hogy lopjon és öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek”

Az ördög a tolvaj, aki lop, öl, pusztít, nem Isten teszi ezeket a gonosz dolgokat, a tolvaj akar megfélemlíteni mindenkit, a körülményei által, de Jézus azért jött, hogy szabaddá váljunk, hogy bővölködjünk! Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bőségben éljünk.

A hit szeretet által működik, és be kell építenünk a szívünkbe a hit bátorságát. Az Igét meg kell ismerni, hogy mindenki szabaddá váljon, és ne féljen, Isten büntetésétől, mert nem Ő teszi a rosszat az emberekre, a „tolvaj” Istennek gondja van az Ő Igéjére, hogy beteljesítse azt, a hatalmunkat kell gyakorolni.

Máté 28/18. „Jézusnak adatott minden hatalom, mennyen és földön”

Jézus ránk hagyta a hatalmát, hogy mi gyakoroljuk itt a földön, hiszen Ő most a Mennyei Atya jobbján ül, ha mi megkaptuk Jézus hatalmát, társörökösként, akkor miért félünk a körülményektől, emberektől?
Isten megparancsolta, hogy ne féljünk, Jozsué 1/9.
Hozzánk tartozik a hatalom és a hivőnek kell valamit tenni az ördöggel, bár mi nem vagyunk ördögtudatúak, és nem magasztaljuk fel a hitpróbákat, és a nehézségeket, és problémákat, mert Jézushoz tartozzunk, és mi a győzedelmes gyülekezet vagyunk! Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus minden félelmünknél és problémánknál nagyobb, mi Őrá tekintünk, Ő a mi forrásunk!
Az ördög le van győzve, minden megfélemlítésével, nekünk a hivő hatalmát kell gyakorolnunk.
Márk ev. 16/17. „Az Én nevemben ördögöket űznek” Isten gyermekének nem kell félniük,, mégis a keresztények többsége is fél, aggodalmaskodik, ne engedd be ezt a félelmet, mert gyötrelemmel jár, keresd inkább az Urat.

Zsoltárok 34/4. Kerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem”

A Zsoltáros szerint az Úr kiment minden félelemből, kétségből, csak Őt keressük, Ö a mi forrásunk! A félelemben kötés van, az ördög akarja, hogy féljél, de te a Fiúság Szellemét kaptad, a félelem helyett. Ne félj, és ne rettegj, tisztázd le magadban, ezt, nem Istentől kaptad, mert ez nem jó ajándék, mert gyötrelemmel jár, a félelem ellened dolgozik, mert levissz a hit útjáról mindig egy kicsivel fog megilletni, jaj meg ne fogd, meg ne illesd, mi is fog történi ilyenkor?

A hit az mindig felemel, és a segítségünkre lesz, a félelem mindig a kétséget, fájdalmat, és legyözöttséget hozz létre.
A szeretetben béke, öröm van, ha gyötrödünk, valami félelem miatt, meg kell vizsgálni magunkat, miért félünk? Vissza kell mennünk az első szeretethez, Jézushoz, Ő mérlegelés nélkül, aggódás nélkül, és nem nyereségvágyból adta oda az életét, hanem SZERETETBŐL.
A sátán fegyvere, hogy féljél, hogy féljünk, akik repülnek, a gépen kapnak megfélemlítést, az áremelések miatt egész Magyarország félelemben van, a kőolaj miatt, egész Európa retteg! A közelkeleten az nukleárisháború veszélye, és a háborúzás félemlíti meg az embereket. A Távolkeleten, a cunamik, a földrengések, a viharok, a természeti katasztrófák sokkolják az embereket a Föld fél, az ördög haraggal teljes, úgymond kevés az ideje, a földrengések is figyelmeztető jelek, a
Zsidó levélben a 12/26 szerint „Még egyszer megrázom a nemcsak a földet, hanem az eget is.” A félelem mint, ragályos betegség úgy terjed, és az emberek nem ismerik a Szentírást.
Isten figyelmeztető és intő jeleit nem veszik tekintetbe, sem az Ő küldötteit, közöny, érdektelenség van az emberek között, Isten pedig azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek, mert Isten akarata, hogy megtérjenek az emberek, és segítségül hívják az Urat, míg nem késő!

Pál hajótörést, szenvedett, Isten azt mondta, nekik jó reménységben legyetek férfiak! Nem vesztette el a hitét, a hit Isten erejének a forrása, és segít legyőzni a félelmeinket, a kétségeinket, csak az Evangélium terjedésével lehet legyőzni az ismeretlen, és félelmet keltő dolgokat, A hitünk Isten Igéjéből fakad! Még a keresztények is megkérdezik néha, vajon leszek-e valaha áldott, boldog, fogok-e valaha örülni? Igen az Ige garantálja nekünk ezeket a jó dolgokat. Az Úr öröme a mi erősségünk, Isten megáldott minket minden Szellemi áldással, a mennyekből. Elő kell szólítani a jó dolgokat, a hit mindig előszólítja, ami még nincs meg. A félelem pedig mindig odavonzza azokat a dolgokat, amitől félünk!
Ne félj, inkább bátorodjál, és figyelmeztesd magadat, minden helyzetben, hogy a bátorság a hitben van, a félelemben, pedig gyötrelem.
A múlt dolgaira sem jó állandóan visszatekinteni, mert félelmet és kötést fog hozni, hogy mit rontottunk el, és félni fogunk, hogy ma is elrontsuk. A jó dolgokért pedig hálát lehet adni Istennek.
Az ördögnek van egy eszköze, mellyel mozgósítja a démonikus erőket, hogy félelembe lépj, és rettegj, hol ettől, hol attól: Ki tud nekünk ártani? Mi készül ellenünk?

Máté 5/44. „Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket”

Szeressük az ellenségeinket, még akkor is, ha nincs a szívükben fogadó hit a mi szeretetünkre,
Az Ige azt mondja, hogy szeressük ezeket az embereket, és ne féljünk tőlük! Inkább a szeretetünkkel kell megáldani őket, és imádkozni értük, hogy Isten jósága megtérésre vezesse őket, és jöjjenek ki az ördög fogságából.
Miért kell szeretni az ellenségeinket?

Kárunkra lesz, ha mi ugyanolyanok leszünk, mint ők, akik a szájukra vesznek minket, és rosszat beszélnek rólunk, A szeretetünkkel meg kell áldani őket, mert az áldás egy magasabb rendű szellemi törvény, mert Istentől jön.

A gonosz, ami kijön a szájukból, az pedig tudjuk, honnan jön a tolvajtól, aki meglopja a mi és az ő békéjüket, és a szeretet utunkat, és az övékét is, mert használja őket a rosszra és befolyásolja. Mi szeretetben, akarunk járni és megőrizni a szánkat a hiábavalóságoktól, mert az irigység, a gyűlölködés, a harag, a neheztelés felett, csak a szeretet képes, eloltani azt a tüzet, ami a szájukból kijön, és képes eltávolítani a félelmet, hogy mit árthatnak neked! A szeretet mindenek feletti győzelmet tud hozni, ha az Igének nemcsak hallgatói, hanem cselekvői is vagyunk.

Mi Isten gyermekei vagyunk, és szeretetből születtünk újjá, és ebben akarunk fejlődni, és nem a félelemben, és a gonoszban, az ő befolyásában, vagy a test akaratában, mert a testünk mindent akar, mi Isten kegyelmében, hitében, és szeretetében akarunk növekedni, az Igazság által.

Isten kéri, hogy szeressük az ellenségeinket, és ezt megtesszük, mert ha nem, magunknak ártunk vele. Mi a szeretet egy magasabb szintű útjára akarunk lépni, a szeretet, fejlődést, növekedést, fog hozni az életünkben, hitbeli növekedést: épülünk a szentséges hitünkben, és a hit szeretet által müködik, és kiszorítja a félelmeket, és így válunk szabaddá, dicsőség Istennek.
Keressük Isten arcát és az Ő Igazságát, és mindaz megadatik nékünk. Jézus az ajtó előtt áll és zörget, de sokan nem hallják meg, nekünk meg kell hallani Isten bátorítását, és vezetését, és kitartással futni meg az előttünk lévő küzdőtért. A félelem leállítja, a fejlődést a szeretet útján. Időt vesztünk, ha leállunk mérgelődni, ellenségeskedni, köpködni, haragudni, mert nem a célra tekintünk, és nem a szabályok szerint futunk, ezért a célba érésünk akadályozva van.

Zsidó lev:13/8. „ Jézus tegnap ma és mindörökké ugyanaz”

Az ellenség képes arra, hogy az elmédbe küldött gondolatok által leállítsa a futásodat, hogy ne tarts ki, nem érdemes. Isten jó és érdemes kitartni, és Isten ki tud téged szabadítani a félelem rabságából, sírj fel hozzá:
Uram, megnyitottam magamat a félelemnek, elengedem a szívemből a neheztelést, a haragot, megbocsátok, többet, nem akarok félni. Megőrzőm magamat a szívemet, a számat, mert Isten mérőpálcáját el akarom kerülni, és az Ő ítéletét. Nem akarok beteg lenni, félni, Az Úré a bosszúállás Ő megfizet mindenkinek a maga cselekedete szerint.
Rávetjük a sérelmeinket, és az érzelmeinkre gyógyulást kérünk, ezek csak pillanatnyi dolgok, nem örökkévalók.
Az Úré a bosszúállás Ő megfizet, és az Úr közel, én tudom, hogy kinek hiszek! Soha ne vágj vissza, mi nem akarunk félni az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól, eleshetnek mellőlünk ezren, jobb kezünk felől tízezren, hozzánk nem is közelit.
Nem félünk, hanem hiszünk és szeretünk, mérlegelés nélkül, szeretjük az ellenségeinket is , nekik is vannak jó tulajdonságaik, csak éppen nem felénk mutatják ki, Áldja őket Isten!

Mi a jobbik utat választjuk, ezekben az utolsó időkben, az emberek bántják egymást, könnyen megsértődnek. A családokban, testvérek között már gyermekkorban elkezdődik az irigység, a féltékenység a Káini szindróma, ami szintén félelemhez vezeti el az embereket, mert pl. a testvérek elkezdenek attól félni, hogy a másik testvér többet kap a mamától, akár szeretetet, pénzt, ő a kedvenc, és elkezdődik: az irigység, féltékenység, ki kap többet, ezért gyötrődnek és megsérülnek. Az egész életükre hatással van, azt csak a psychológusok tudnák megmondani, mennyi lelki sérült emberrel foglalkoztak emiatt.

Az egész világnak meg kell ismerje az Úr Jézus Krisztust, és az Ő örök önzetlen szeretetét, és abban járni és továbbadni, mert mindenkinek szüksége van a szeretetre, szűkölködik a világ a szeretetben, koldusok.

Sokan kaptak elhívást, hogy kivigyék az Evangéliumot, hogy megismerjék az emberek, ezt a nélkülözhetetlen erőt, amely a megváltásban rejlik, a fényt, az örök életet, a szeretetet, mely képes kiűzni a félelmeket.
Mária a jobbik részt választotta, aki leült Jézus lábai elé. és az Igazságot hallgatta, az pedig bátorságba, a szeretetbe vezette Őt. Lukács 10/42.
Az irigység megsokasodott a mai időkben, ez a hústest kívánsága, a másik füve mindig szebb, zöldebb, a másik ember élete jobb, mint az enyém, oh, milyen szerencsés, én mikor fogom ezt elérni? És félelembe kerülnek, mert nem látják az utat, hogyan jussanak el arra az életre, szintre, amilyen a másik emberé.
Az átlagfeletti életet élő embereket ellenségeskedés irigység, veszi körül, mert nem átlagosak, és félnek, szenvednek a társaiktól, a környezettől.
Ha keresztény vagy, maradj hitben, ne hátrálj meg, hogy mit árthatnak néked, tanuld az Igét, és légy bátor és erős, tarts ki, és győzzél.

Az ellenség nem kívánatos akadályokat készít neked és társaidnak, akik hűek akarnak lenni, az Úrhoz. A sátán nem akarja, hogy hű legyél, nem akarja, hogy eljuss az Igazság ismeretére, a környezet is megpróbál: oh ne menj a gyülekezetbe, ne tanulj, ne fejlődj! Isten pedig szeretné, hogy növekedj, és végezd be a futásodat, ne add fel félúton.
Sokan jól futottak, kicsoda gátolta meg őket? E világ istene, a pénz, a karrier, és más megtévesztése az ördögnek. Nekünk a kezdettől a végéig be kell futnunk a futásunkat, amire elhivattunk, és végig kell menni azon az úton, ahol Ő akarja, Ő övez fel erővel és képességgel a kitartásra, a hitnek a szép és jó harcára, hála érte az Úrnak

Az Úr elküld minket, hogy hirdessünk minden teremtésnek az Ő csodálatos dolgait, és minden időben alá kell vetnünk magunkat az Ő akaratának, ahova küld minket, oda megyünk, az „OTT” helyünket meg kell találnunk, minden időben, mert ott kapjuk meg az ellátást és az áldást, honnan tudjuk, hogy az „ott” helyünkön vagyunk először is a szívünk nem vádol, ezért bizodalmunk van Istenhez. Másodsorban pedig, Isten áldása kenete ránk árad. Jó példa erre Illés próféta szolgálata.

Isten elküldte Illést először a Kérit patakja mellé 1 Királyok 17/3-4 „Menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a Kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik.
És a patakból lesz néked italod: a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott.”
Illésnek a patakból volt itala, és a hollók táplálták, kenyérrel és hússal, ez volt az első állomás. Miután a patak kiszáradt, Isten Sareptába küldte, ahol egy özvegyasszony gondoskodott róla. 1 Királyok 17/9. „Kelj fel és menj el Sareptába, amely Szidonhoz tartozik, és légy ott: ímé, megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad”
1Királyok18/1.És sok idő multán, a harmadik esztendőben, az Úrnak beszéde Illéshez, menj el, mutasd meg magadat Ahábnak, és esőt adok a föld szívére.
Először a hollók táplálták Illést, majd az özvegyasszony gondoskodott róla, mindig volt ellátása, áldásban részesült, mert, mindig oda ment, ahova Isten küldte! Három év múltán elment Jeruzsálembe, Ahábhoz, amikor az özvegyasszonytól asszonytól eljött, az nem dobta meg Őt bosszúból kővel, nem szidalmazott, nem átkozódott, nem keresett ellene hamis tanúkat.

Isten elhívása megbánhatatlan, és nekünk követni kell az Ő tervét, célját, ebbe nem lehet megalkuvás, vagy érzelem!
Az Úr szava zeng, és ha hív minket, - ahogy Illést-, bármilyen kényelmes, szeretetteljes a hely, ahol vagyunk, megköszönjük a vendéglátást szeretettel, és megyünk az elhívásunk jutalma felé.

Növekedni akarunk, és ha a cipőnk szűkké válik, le kell cserélnünk.
Nem tagadjuk meg azokat, akik segítettek, mindig szeretettel gondolunk Rájuk. Isten sem tagadta meg az özvegyasszonyt, benne van a bibliában, és Illés sem.
A fizikai és a Szellemi életünk fejlődéssel jár, és ha nem követjük Isten tervét az életünkben, hiábavaló a futásunk!

Az "OTT" helyünk nem arra szól, hogy ahol kezdünk, ott is végzünk, bár sok esetben ez lehetséges. Isten a főnök, s ahova hív minket a szolgálat irányába engedelmeskednünk kell, mert ha hajlandók és engedelmesek vagyunk, akkor fogunk a föld javaival élni.

Isten a forrásunk. A szülő és gyermek kapcsolatokban is így van ez, ahogy a gyerekek felnőnek, kirepülnek, azért a szülők nem vetik meg őket, nem indítanak hadjáratot ellene, hamis vádakkal, nem szeplősítik meg őket, a saját gyümölcsüket nem kárhoztatják, nem meztelenítik le, nem mondják a szomszédnak, segíts kárhoztatni, haragudni, vádolni, válóleveleket írni!

A SZERETET a legfontosabb az életünkben, mert az sosem fogy el. Ha nálad elfogyott, akkor félelembe kerültél, és vizsgáld meg, hogyan segíthetnél magadon, Isten is megsegít, ha az Ő törvényét betartod. Vissza az első szeretethez! Ez tesz mindenkit helyre.

Illés a Kármelen hatalmas hőstettet vitt végbe Isten kegyelméből, tűzet hozott le az Égből, és megölte Baál profétáit. Ez után a hatalmas hőstett után Jezabel miatt megfélemlett, aki megfenyegette, megöli, Illés komolyan megijedt, és meg akart halni.

Elfáradt, és sebezhetővé vált, és ilyenkor a láthatókra tekintenek az emberek, és félelembe kerülnek 2 Korintusi levél 4/18.
Ez a hatalmas felkentje Istennek megfélemlett, de Isten kegyelme vele volt, és tovább vitte a Hórebig, majd onnan is tovább küldte Damaszkuszba 1 Királyok 19/15. Illés végül is tüzes szekéren ragadtatott el, most a mennyben van az „Ott” helye, hiszem hamarosan találkozunk vele!
Mert az Úr közel!
Illést sem kerülte el a félelem szelleme, és bármelyik hithőst is említeném, mindegyiket megkísértette, ahogy a ma emberét is. Pál apostol aki az Újszövetség 2/3-át írta, azt mondta:” kívül harc, belül félelem” 2 Kor.lev. /7/5./

Kívánom mindenkinek ezekben az órákban, hogy Isten hatalmasan használjon téged, és töltsd be Isten teljes akaratát, ne engedd, hogy bármi is visszahúzzon, kérd a Szent Szellemet, adjon erőt és kegyelmet, hogy győzelemmel végezd el a futásodat.
Ne állj meg, amíg teljes munkát nem végeztél!

A VILÁG KERESI A VÁLASZT, MELYET ISTEN BELÉD HELYEZETT, JOBB ELHASZNÁLÓDNI JÉZUSÉRT, MINT BEROZSDÁSODNI! AMEN
Tanítás a félelemről! 2. rész

A hitnek az ellentéte a hitetlenség.
A zsidók a hitetlenségük miatt nem mentek be az Ígéret földjére, 11 napi járóföldet 40 évig jártak, és többségük a pusztában meghalt, a kétségeik és a félelmeik által.

A hit szeretet által működik, mindennap szembenézünk olyan dolgokkal, melyek kétséget, és félelmet okozhatnak az életünkben.
Félelmeikben az emberek hajlamosak arra, hogy megkérdőjelezzék Isten munkáját az életünk felett.

Nekünk hitben és szeretetben kell élünk, akkor a szívünk kiüresedik a félelemtől, aggodalomtól.
Meg lehet állapítani, hogy az emberek kétségbe, vagy félelembe vannak-e, a beszédük alapján, csak meg kell hallgatni őket, és azonnal tudjuk, hogy milyen sérüléseket, sebeket hordoznak magukon és mitől félnek.

Az a célunk, hogy felfedjük e sebeket, melyek akadályozzák az emberek hit életét.

Az Isteni fajta hit kiszorítja a félelmet.
Róma 12/3.
„Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.”

Az újjászületés által kapjuk meg Isten csodálatos ajándékának egyikét: a hitet, mely szeretet által működik és képes kiűzni a félelmet.

Félelem

A félelem görögül phobos magyarul fóbia. Minél többet gondolkodunk róla, annál, erőteljesebbé válik az életünkben.

Jelentése: menekülés, megfutamodás, rémület, rettegés.
Isten a teremtőnk, és a képességét belénk teremtette, hogy legyenek érzelmeink, hogy tudjunk szeretni, gyűlölni, tudjuk érzékelni a szomorúságot, és a boldogságot.

Nem a körülményeinknek kell meghatározni, hogy mennyire élvezzük az életet, meg kell tanulnunk kontrollálni és uralni az érzelmeinket.

Isten lehetővé tette, hogy ezt a területet is gyakorolhassuk, hogy érezzük ezeket, így lettünk teremtve.
Meg kell tanulnunk helyes módon az érzelmeinket kifejezni, a lelkünknek része az akaratunk, az érzelmeink, és az értelmünk.

Az ember szellem, lélek, test, Ádámék, miután elhagyták az Édent kettő részük működött; testük, és lelkük, szellemileg halottá váltak, elkülönültek Istentől.

A bűn az engedetlenség megakadályozta őket, hogy közösségbe legyenek Istennel, mert Isten nem vállal fel közösséget a bűnnel.

Mitől félhetünk?
emberektől, ismeretlen körülményektől, szegénységtől, haláltól, betegségtől, világtól, bukástól, elutasítástól, néha még attól is félünk amitől nem kellene, és amitől félünk, az jön ránk!

Honnan jött a félelem?
A félelem Ádám engedetlenségével jött be a földre, Isten az embert nem félelemre teremtette, hanem uralkodásra.
A teremtésnél nem volt félelem, Isten egy hit Isten, Ő megteremtette az embert, Ádámot és Évát, akkor nem volt félelem, mindez hol kezdődött ? A bűnbeesésnél.

1 Mózes 3/10.
„Szavadat hallám a kertben és megfélemlém, mivel mezítelen vagyok és elrejtezém”

Fontos látni, hogy a félelem, akkor jött be a földre, amikor a bűnbeesés megtörtént, az ördög rávette az első emberpárt, hogy egyenek a tiltott fáról, és ők engedelmeskedtek az ördögnek.

A kígyó minden mezei vadnál ravaszabb volt, rávette az emberpárt, hogy engedetlenné váljanak Isten felé.

1 Mózes 2 16-17.
2 És parancsola az Úr Isten az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel arról meghalsz”

Az ember Urat változtatott, nem voltak engedelmesek Istennek, a kígyónak hajtottak térdet. Ádám, tudta a szívében hogy rosszat tett, és félni kezdett.

Mitől félt? Mindentől, az Úr hangjától is, ezért elbújt. A Föld átadatott a kígyónak, akit a Szentírás e világ istenének nevez.
A bibliában a félelem szó nagyon sokszor szerepel, Isten mindig azt mondja, ne félj!
Sok bibliai hősnek pl. Józsuénak mondja: ne félj! Isten megparancsolta, hogy ne féljünk, Ő bátorítja az Ő népét, ne féljen!

2Timótheus 1/7.”
„Mert nem a félelem szellemét adta nekünk Isten, hanem erőnek, szeretetnek, és józanságnak szellemét.”
Fontos Ige, mert ebből megtudhatjuk, nem Istentől van a félelem szelleme, mert Isten az erőt, a szeretetet, és a józanságot adta nekünk, ahogy az ember elkezd félni, egyre többet gondolkodik, és amitől fél, és meg is ossza másokkal, kibeszéli, így még nagyobbá válik a problémája, a félelme. Amitől félünk az lesz meg nekünk!

Jób 3/25-26.
„Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem az esék rajtam, nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám.”

Jób szenvedés története 9-12 hónapra tehető, de Isten a végén duplán megáldotta, miután megtért, megszűnt a csapás az életében.

Jób 42/10.
”Azután eltávolítá Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, amije volt.”

Jóbra mondják, miért engedte meg az Úr, hogy ez megtörténjen vele? Kelet leggazdagabb embere volt, mindenét elvesztette. Istent vádolják az emberek az igazságtalansággal, de Jóbnak nem volt belső békessége, Ő az ellenségre figyelt, félt, és ez lebontotta a védelmi falait. Az ellenség megfélemlítette, bűnért való áldozatot mutatott be a gyermekeiért, de neki dicsőíteni kellett volna Istent. Nekünk ki kell lépnünk az ellenséggel szemben, mert Isten meg szeretne szabadítani minket.

Róma 8/2.
„Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől”

Jézus kifizette a kereszten az árat az emberiség megigazulásáért, Jézus elpusztította az ördög munkáit, és megszabadított minket a haláltól való félelemtől, attól a kötéstől, amit a félelem hoz!

2 Timótheus 1/7.
Az Ige alapján tudjuk, a félelem szellemét nem Istentől kapjuk, de ha elfogadjuk, meghozza számunkra azt, amitől félünk, a félelem képes még a szívet is leállítani, az elmét megzavarni, ha félelembe vagyunk, akkor kötésben és gyötrelemben vagyunk, aggódunk, és nyugtalankodunk, az pedig bűn Isten szemében.
Minden gondot az Úrra kell vetnünk

1 Péter 5/7.
„Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok”

Jézus az Ige által, most egy olyan világba szól bele, amelyikben minden fontosabb lett, mint Ő, az Ő akarata, hogy egy jó életet, hit életet éljünk, és higgyük, hogy Ő az Isten Fia, aki életet hozott el ennek az önpusztító világnak.

Tudjuk, hogy van küzdelem, szenvedés, és próbatétel, de Vele könnyebb, mert Nála van a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, biztonság, harmónia.

Mielőtt Szodoma és Gomora elpusztult volna, Isten szólt Lóthoz:

1 Mózes 19/17.
„Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vessz.”

Jézus is ezt hirdette az egész világnak, van egy hegy, mely mindannyiunknak biztos menedék: ez a GOLGOTA, ahol Jézus az életét adta, hogy életünk legyen, bővölködjünk, és éljük félelem nélkül az életünket.

Miért félünk dolgoktól, amiktől nem is kellene, hogy féljünk
A félelem terjed, mint egy ragályos betegség, a sátán fegyvere a félelem, a legtöbb ember, amikor szembenéz a félelemmel, elveszti az örömét, mert fél az áremeléstől, a boldogtalanságtól, a pozíciója elvesztésétől, a betegségektől, a haláltól.

Óh a papámnak is magas vérnyomása volt, biztos nekem is az lesz, mondják - és észre sem veszik, hogy megerősítették a megvallásukkal azt a rossz dolgot, amit nem szeretnének maguknak!
A félelmeink a képzeletünkben léteznek.

2Timótheus 1/7.
„Mert nem a félelem szellemét adta nekünk Isten, hanem erőnek, szeretetnek, és józanságnak szellemét.”

Az Ige szabaddá tud tenni minket, a félelem leállítja a fejlődést a hit és a szeretet útján.

Vizsgáld meg a szíved szeretetben vagy-e, mindenkivel? Ha nem, bocsáss meg, és felejtsd el, mert a megbocsátás fontos! Ha a szíved tele van tüskével, és a mag, amit elvetsz bele, Isten romolhatatlan magja, nem fog kikelni, mert a tövisek közzé ültettetett.

Márk evangélium 13/7.
Némely pedig a tövisek közé essék, és a tövisek felnevelkedvén, megfojtják azt.”

Az elmúlt időszakban gázprobléma volt országunkban, minden melegítő elfogyott a boltokban, ragályos volt a félelem, átterjedt az egész országra, mindenki félt, hogy fázni fog, hogy nem lesz gáz, miért?
Mert nem hittek benne, hogy lesz elegendő gáz, de volt, mert még Szerbiának, és Szlovákiának is tudtunk adni.
A félelem a látható körülményeinkben kísért meg. Mi lesz ha..???
Amitől remegve, remegünk, az jön ránk, a félelem odavonzza azt a nem kívánt dolgot, amitől félünk.
Mi nem adjuk fel, Istennel minden lehetséges, ezért arra bátorítok mindenkit, legyen hite Istenben, és az Ő Igéjében.

Jakab 1/17. Isten jó dolgokat készített nekünk,
Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való és a világosságok Atyjától száll alá,, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka”

Legyen hitünk Istenben, Isten jó dolgokat készített nekünk, Tőle csak jó jön, sok mindent tisztáztunk, szembe kell nézni a félelmekkel, és nem futamodunk meg.

Kérünk jobb munkát, jobb lehetőséget, a családi élet helyreállítását.
Isten áldásait el kell vennünk, Ö nem ront, Ő nem vesz el, Ő ad, Ő a bőség Istene, aki betölti a szükségeinket, és békességet ad, nem pedig félelmet, gyötrelmet.

Ki kell lépnünk, ha megkísért a félelem, még ha remegünk is, nem futamodunk meg, szembe nézünk a körülményekkel, és nem fogadjuk el. Győzelmet szólunk az életünk felett, mert ha Isten velünk van, ki lehet ellenünk?

Róma levél 8/37.
„De mindezekben győzteseknél is többek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett.”

A Biblia győztesnek nevez minket, választhatunk: lehetünk olyanok, akiket leállít a félelem, ezért nem élvezzük Isten áldásait, a másik embert nem lehet leállítani, mert Ő nem tekint a láthatókra, ellenáll a félelemnek.

AZOK A GYŐZTESEK, AKIK NEM ÁLLNAK MEG, HA A FÉLELEM
MEGKÍSÉRTI ŐKET.

Különbség van a legyőzött és győztes keresztények között; Az egyik leállt a félelmei miatt, a győztes megtette, annak ellenére, hogy félt.
A bibliai hitben nem az a lényeg, mit látok, mit érzékelek? Mit hiszek? A hit nem a láthatóra tekint, a hit előszólítja azt, ami nincs.

Zsidó levél 11/1.
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés”

Jézus szeretetet hozott el ennek a világnak, a mi békességünkért, és örömünkért nagy árat fizetett, mi nem félünk emberektől, mi Istentől félünk, mert az Istenfélelem, megszentelődést, változást hoz a jellemünkben.

Isten szeretete igazgatja járásunkat, ha hajlandók és engedelmesek vagyunk Neki.
Minden félelmünk valami hiányon alapul! Milyen hiány lehet az?
Pénzhiány, szeretethiány, boldogsághiány, társhiány, egészséghiány, Isten mindezt képes betölteni az Ő Igéje alapján;

Filippi 4/19.
„Az én Istenem betölti minden szükségemet, az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban”

Jézus azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa!
Hogyan tudjuk legyőzni a félelmeket?
Isten Igéje által lehetséges legyőzni,

Példabeszédek; 1/33.
„ Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan és csendes lesz az Úr félelmétől.”

Ha az Isten Igéjére figyelsz, a gonosz félelmeitől megszabadulsz.
Egész életünk során a félelem kötelei tartottak fogva, amíg nem kerültünk Jézushoz, és az Ő Igazságához,
Az élet viharaiban hajlamosak az emberek akár az életüket is feladni a félelmeik miatt. Akár képesek öngyilkosságot is elkövetni; de nem érdemes! Még jó napok vannak előttünk, jobb a vég, mint a kezedet, mert a vége felé növekedni tud Isten kegyelme, érdemes az Úrra várni, mert aki Őrá vár annak ereje megújul.
Fut, nem lankad, nem fárad, megújul ifjúsága, mint a sasé. Megváltoztat minket Isten a szentírás által, szabaddá válunk a félelmektől, mely által rabságba kerültünk.

A HIT ARRÓL SZÓL, HOGY MÁSKÉPPEN LÁTJUK MAGUNKAT, MINT AMILYEN VALÓJÁBAN A JELENLEGI HELYZETÜNK, A HIT SZAVAIT SZÓLNI, AZT IS JELENTI, HOGY ÁTVEZETNI SZÍVÜNKET A VERESÉGBŐL A GYŐZELEMBE!

Zsolt. 118/6.
Velem az Úr nem félek, ember mit árthat nékem?

Nézz szembe a félelemmel, mond ki az Igét.„Mert nem a félelem szellemét adta nekünk Isten, hanem erőnek, szeretetnek, és józanságnak szellemét.”

A ma emberének hogyan jön a félelem?
A félelmek úgy jönnek hozzánk, hogy helytelen dolgokra tekintünk, és helytelenül cselekszünk, néha az emberek egy nap alatt egy hetet akarnak elvégezni, és mikor látják, hogy nem megy, félelembe, pánikba esnek, és akkor a félelmeik győznek, hitetlenségbe kerülnek, néha még a keresztények is bizonytalanná válnak, és a félelmek erősebbé lesznek az életükben az emberek pánikba esnek a körülményektől.

Meg kell ismerni az Igazságot, Isten igazságát, az Igét, és az szabaddá tesz minket a félelemtől. János ev. 8/32/

A gazdasági körülmények, az élet megváltozása, negatív hatást gyakorol az emberek körülményeire, az emberek félnek a holnaptól, a földrengéstől, tűztől, víztől, a katasztrófáktól, az éghajlat változástól, a háborúktól, a gáz, és olajválságtól a gazdasági válságtól ,és mindattól, ami fenyegeti őket, hogy éljék a megszokott életüket.

Az idők jeleiről ír a biblia a Máté 24. fejezetében, ezek a jelek figyelmeztetik az embereket, hogy elközelített Isten országa, térjenek meg, míg nem késő!
A jelenlegi időben meghidegült a szeretet, az emberek közönyösek, viszálykodnak, nem keresik Istent, csak önmagukban bíznak, nem érdekli őket a biblia története.

A világ nem tudja kezelni ezeket a jeleket, félnek, és ha az igaz is alig menekül meg, hova lesz az Istentelen?

El kell határoznunk, mi nem félünk, Isten azt mondta Józsuénak ne félj, és más bibliai személynek. Ezzel azt mondta, a félelem jelentkezni fog, lehet, hogy elgyengülnek, de Isten felhívta a figyelmüket, hogy bizalmukat belé vessék, és higgyenek! Ne futamodjanak meg, bizalmukat Belé vessék!

Én is féltem fiatal koromban a halottaktól, ma a temető mellett lakom, ez azt mutatja, hogy le lehet küzdeni a félelmeket! Hogyan győztem le? Elhatároztam: legyőzőm! Akartam, és elhatároztam nem akarok félni, mert nagyon rossz érzés aggódni, remegni.

Szeretettel, hittel, gyakorlással, bátorsággal, a győzelemben nincs félelem, életem legnagyobb dolgait lehet, hogy kicsit remegve tettem meg, de megtettem, és győztem!

Mindenkit más-más helyzet, és körülmény kísért meg, a gyenge pontjain keresztül, és néha mondják az emberek, Isten hogy engedi meg, hogy féljek? Hogyan kerültem ebbe a helyzetbe?
Hol van Isten?
Odafent!

Ő csak a hitre tud odafigyelni, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, a világ pedig hitetlenségben és tudatlanságban van.
Nem Isten akarata, hogy az emberek viszálykodjanak, versengjenek, tisztelet nélkül éljék az életüket, nem tisztelik, ami szent, sem Istent, sem embert, amit pedig az ember vet, azt le is aratja.

Isten maga a szeretet, és a szeretet kiűzi a félelmet, a szeretet soha el nem fogy. Az emberek többsége nem gyakorolja az Isteni fajta szeretetet, mert az erőfeszítésbe kerül, mert könnyű azt szeretni, aki minket is szeret, de aki nem, azt nem akarják szeretni, nem tudnak megbocsájtani, és a megbocsájtatlanság szelleme elítéli őket, és elkezdenek vagy másokért élni, vagy az emberektől félni, hogy mit árthatnak nekik, az emberektől való félelem, a Szentírás szerint tőrt vet az ember lába elé.

A félelem gyötrelemmel jár, bizonytalanságot, és boldogtalanságot hozz, a félelem, kötés az elmében, a körülmények által az ember ki van híva, hogy féljen, aggódjon, a félelem bűntudatot is tud okozni, a bűntudat, pedig hitromboló hatású!

Mit árthatnak nekem?
Semmit, ha nem félsz tőle, nem lehet elátkozni azt amit, Isten megáld!

Keresnünk kell az Istent és az országát, és az Ő akaratát, és mindaz megadatik nékünk, Isten maga a szeretet!
Jézus megváltott minket átokká lévén érettünk, Istenhez és az Ő egyszülött Fiához tudunk menni, és a megváltás ereje meg tud szabadítani minden kötéstől! A félelemtől is.

Az ellenség meg akarja zavarni az embereket, az érzelem, az akarat, és a gondolatok területén, az embereknek másképpen kell gondolkodni, és beszélni, mint eddig, Isten elvárja, tőlünk hogy a hit szavait szóljuk;

hiszek, és azért szólok, ne mond, nem tudom megtenni! Isten nem kér tőlünk olyat amit nem tudnánk megtenni!

Az Ige azt mondja, mihelyt valamit elgondolok sikerül az nékem, és az én útjaimon világosság fénylik. Jób 22/28.

Félelemből semmit sem tehetünk, nekünk hitből kell meghozni a döntést, nem félünk, mert még ha a halál árnyékának völgyében is járnák, ahogy a Zsoltárok 23-as igeverse mondja, Isten asztalt terít az ellenségeink előtt. Ki az ellenség? az ördög, a biblia ellenségnek hívja.

1Péter 5/8.
„ Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el: Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben..”

Isten Igéje szerint, félelemből semmit sem tehetünk, a hit hozza meg számunkra a győzelmet. Jézus vére jobbat beszél, a vér beszél rólad, és rólam.

A vér elhallgattatja ez ellenség szavait, megfélemlítését, és vádjait.
A vádló azt mondja nem vagy méltó féljél! Mit csináltál a múlt héten?, még azt is kétségbe vonja, amit hitből cselekedtél.

Ésaiás 54/4. „Megigazulás által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelit hozzád”

Ha tisztába vagy az Igazsággal, a félelem eltávozik tőled. Az Igazságban? Isten Igéjében kell megalapozva legyünk, ha félünk, még nem a mienk a Szentírás Igazsága.

Apostolok cselekedetei 19/15.
Felelvén a gonosz szellem monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?”

A sátán ismeri a hitben járókat, mert ők ismerik a hatalmukat, azoktól fél, mert ők tudják az Igazságot. Jézust ismeri, Pálról is hallott, de vajon tud-e a te hitedről?
A fentiekben már szóltam róla, szükség nekünk megismerni az Igazságot, hogy szabaddá váljunk, ezért tanítjuk Isten Igéjének a szabadságát.

Az ellenség munkálkodik az életekben, hogy elvegyen az Úr szeretetétől, így esnek, félelembe az emberek, de a szeretetben nincs félelem, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet, az Igazság szerint.

Körülményekben, a gazdasági helyzetben, a családi életben nyomorúságot, és üldöztetést viszálykodást, megosztást hozz.

Egy jó katona ismeri az ellenséget, az ő stratégiáját, ha nem tudod, mi van az Igében, olyanért is vádolni fog, amikhez nincs köze az Úrnak, és azt az Úrtól kérik számon az emberek.
Nekünk, alázatosnak, és bölcsnek kell lennünk, fel kell ismerni a helyzeteket és kezelni az ördög ravaszságát, hogy meg ne csaljon minket a sátán, a megfélemlítésével.

Nekünk saját magunkért kell hinni helyesen, ezek komoly idők, ez nem a játszadozás ideje. Az Igén állunk meg, mert az Ige hitet szabadit fel, mert ami hitből van, az nem bűn, dicsőség Istennek!

ÁmenHIÁNYOK A HIT ÉLETÜNKBEN

A biblia hitet a megtérésünk alkalmával nyerjük. A hit hallásból, a hallás Isten Igéje által.
(Róma 10:17)

Efézus 2/8” Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által: és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez” Hogyan lehet hitet nyerni ahhoz, hogy valaki megtérjen?

Róma 10:9-10. „Mert ha te a száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. (Róma 10/13.)


Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.” Zsidó 11/6. A hit mindig azt jelenti, hogy hisszük Isten Igéjét!

A bibliai hit Zsidó 11/1.
„Hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés”
A bibliai hit Isten Igéjéből tud növekedni. Nem látjuk, illetve az öt érzékszervünkkel nem érzékeljük, a kívánt dolgot, még nem jött valóságba, még nem érkezett meg hozzánk, de hisszük, hogy hamarosan megkapjuk.
„Minden lehetséges annak, aki hisz” (Márk 9/23.)
Ezért kérlek, legyen hitetek Istenben. „Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, kitartással várjuk” (Róma 8/25.)

A hit nem a láthatókra nézz, az özönvíznek még nyoma sem volt, amikor Noé elkezdte építeni a bárkát. Ő hitben járt, nem látásban. 2Korintus 5/7. Jerikó előtt senki nem tapasztalhatta, hogy kőfalak kürtölésre, és emberi kiáltásokra leomlottak volna. Izrael fiai kizárólag Isten ígéreteinek beteljesedését várták, mikor hitük alapján megfújták a kürtőket, a falak, még erősen álltak.
Ne kételkedjünk, Isten ígéreteiben, mert az a hitünk akadálya, cselekednünk kell az Ige alapján. A hit is halott cselekedetek nélkül. Jakab 2/26.

Az üdvösségünkért, gyógyulásunkért Jézus nagy árat fizetett. Fújjuk a hit és a hálaadás kürtjét, amíg szenvedésünk falai le nem omlanak!
A hit szeretet által működik, a szeretet, csak pár betűből áll, de hatalmas értéke van napjainkban, amikor meghidegült a szeretet, az emberek önzővé váltak, növekednünk kell a szeretetben, és kiárasztani magunkból, mert mindenkinek szüksége van rá.

Az Újszövetség egyetlen parancsolata a szeretet:
János ev. 13/34-35.
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Erről ismeri meg mindenki, hogy az Én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok” Tanítványokká kell válnunk!

Ma a hiányainkról szólok, kijelentést kaptam róla, hogy minden probléma egy hiányon alapul, nagy csapda ez, mert az ember észre sem veszi és kikerült a hitből, ha a hiányainkról gondolkodunk, nem vagyunk hitben, és hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.

Milyen hiányaink lehetnek: pl. pénz, egészség, boldogság, társ, önbizalom, szeretet, siker, képességhiány, stb.
Amikor a hiányokról kezdünk gondolkodni, a szükségeinkre koncentrálni, egyre nagyobbá fognak válni, és távolabb kerülünk Istentől, a hittől, nem vagyunk örömben, hiányzik a békesség az életünkből, boldogtalanok vagyunk.

Keserűvé, csalódottá válunk, nincs megelégedettség az életünkben. Mikor érezted magad megelégedettnek? Lehet, hogy karrierhiány van az életedben, és nincs előrelépés, lehet, hogy egészséghiány van, lehet, hogy pénzhiány, nem tudjuk kifizetni a számláinkat.

Pl. jelzálog van a lakáson, és ez nyomaszt. Ilyenkor tüskéket kezdünk beépíteni a szívünkbe, pedig az Ige szerint: minden féltett dolognál jobban meg kell őrizni a szívünket, és a gondolatainkat, mert onnan indul ki minden élet, a rossz gondolatok aggodalmat fognak szülni, és hit hiány lép fel, ami korlátozni fogja az Istennel való kapcsolatunkat!

Mindig fogunk találni valami hiányt, ha állandóan arra tekintünk, hogy mink nincs meg. A hiányaink mindig el fogják venni a tekintettünket arról, amink van, amit Istentől kaptunk: talentumok, tehetség, sáfárság és bármi, amivel rendelkezel az életedben, nem arra tekintesz, amid van, hanem ami nincs. Az ördög ravasz, és fel fogja nagyítani a hiányt az életedben.

Két dologból lehet hiányod: Egyrészt, a sátán gonosz munkájából, „ A tolvaj nem egyébért jön: lopjon, öljön, és pusztítson. De Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. (János 10/10.)
A sátán jellemvonása, hogy lopjon, öljön, és pusztítson, ellopja a pénzedet, az egészségedet, a házasságodat, a kapcsolataidat, és amit tud! A sátán minden gonosznak az okozója. Lopja a hitedet, rá akar venni, hogy aggódj, Isten pedig azt akarja minden gondodat, rá vessed, néki gondja van rád. Te állj ellene az ördögnek, ne adj neki helyt, ne nyiss ajtót, a kétséggel, a félelemmel, a miértekkel, és elfut előled! Erre biztat Isten Igéje. Jakab 4/7.

A legtöbb probléma hiányból adódik, Jézus azt mondja, hogy Ő azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk.
Mi az üdvözítő kegyelem által kaptunk hatalmat, hogy kígyón, és skorpión tapossunk, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nékünk. Lukács 10/19.

Te hogyan állsz ellen a problémának, a hegynek, ami ellenségként áll előtted? Az Ige azt mondja, hogy legyen hitünk Istenben, és szóljunk a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, és szívünkben ne kételkedjünk, hanem higgyünk, mert minden lehetséges a hivőnek! És amit imádságunkban kérünk, hisszük, és meg lesz nékünk. És mikor imádkozva megállunk, megbocsátunk, ha valaki ellen panaszunk van, hogy a mi Mennyei Atyánk is megbocsásson, mert ha mi meg nem bocsátunk, az Atya sem bocsát meg nékünk.

A másik okozója a problémánknak mi magunk! Miből adódhat, hogy mi okozunk magunknak egy hiányt, egy problémát?
Honnan jön a hiány az életünkbe? Pl. a rossz, és elhamarkodott döntéseinkből, sietség, megbocsátatlanság, adósság, jelzálog, amit nem lett volna szabad megtenni, az a sátán szorítása. Rosszul döntöttünk, és ez félelmet és aggodalmat, betegséget kelt az életünkben, esetleg pánikot.
Más: Sietünk, mindent azonnal akarunk, egy nap pedig csak egy napot lehet megélni, és nem jó sietni, mert az, rossz döntéseket produkál a keresztények életében.

Néha sietünk egy rossz kapcsolatba, házasságba, munkahelyre, és mikor rájövünk, hogy elsiettük, és hiányaink lettek abból a rossz döntésből, bűntudat, és kárhoztatás léphet fel az életünkben, ez is hitromboló hatású.

Hiány jöhet: egy bölcstelen, rossz döntés miatt, ami kiforgat a hitből. A szeretetlenség, a harag is rossz döntés. Ha eldöntöd, hogy nem szereted azt az illetőt, vagy haragszol, neheztelsz rá, rossz döntést hoztál, mert Isten Igéje ellen cselekszel, a hitnek cselekedetekben kell megnyilvánulnia, hit szeretet által működik, neked is szeretetben kell a másik felé irányulni, ha nem, rossz magot vetsz és előbb, utóbb learatod, amit elvetettél!
Nem éri meg haragudni, nem éri meg neheztelni, szeretet nélkül járni, mert te látod a kárát, nem az, akire haragszol, hanem te magad, te mész távolabb Istentől, mert Isten a szeretet! Ő szeret minket, és elvárja, hogy mi is szeressük egymást! Ha Isten tökéletes akaratát akarod az életedben, akkor, Isten tökéletes akaratát kell megcselekedned!

Hiányainknak egyrészt a sátán az okozója a lopás által. Másrészt a rossz döntéseink által a szív megsérülhet: sértettség, keserűség, csalódottság által, és ez nem jó állapot, mert ilyenkor senki sem szeret majd a közeledben tartózkodni.

Néhányan jelzálogot vesznek fel, a média is erre buzdítja, és bátorítja az embereket, hogy minél nagyobb adósságba menjenek. A kegyelem, és az irgalom az nem a banknál születik meg, a kegyelem az Istennél van.

A banktól nem várhatsz semmit, sem a sátántól. A sátán az mindig lop, ez a tulajdonsága, nála nincs kegyelem, de van hatalmad felette, te se kegyelmezz neki, gyakorold a hatalmadat. Állj ellene, az ördögnek, és elfut előled. Isten nem fogja helyetted elutasítani az ördögöt, neked kell megtenned.
Lehet, hogy nem a megfelelő időben, és a megfelelő helyen voltál. Ez is okozhat hiányt az életedben. Várj az Úrra.
A problémáink hiányon alapszanak: minden hiány egy problémát fog az életedben előhozni és keresed ki is árthat neked? Ki is a te ellenséged?

Tudod ki a te ellenséged? A PROBLÉMÁD! Néha nem tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól, mert nincs rálátásunk arra a helyzetre, gyorsan akarunk mindent. Miért nem vársz türelmesen Istenre?


Volt egy lány ismerősöm, akit két férfi is elhagyott különböző kapcsolatokban, és a harmadik kapcsolatban már rettegett, hogy el fogják őt hagyni. Mondtam neki egy alkalommal, mert éreztem a szívén, hogy teljesen ki van borulva, erősödj meg hitben annyira, és ne félj, a következő kapcsolatban. Várd el, hogy szeressenek téged, és soha el ne hagyjanak! Legyen hited önmagadban, és Istenben, mert kétség, és a hitetlenség oda fogja vonzani azokat a negatív dolgokat amitől féltél, vagy remegtél.
Félelemből ne kezdj bele egy kapcsolatba ha nincs hited a saját magad számára sem. Miért? Mert te, saját magad lerontod, és erősség, kötés lesz a fejedben azáltal, a rossz gondolatok által: nem vagy megfelelő, vagy nem olyan a külsőd, vagy csak úgy érzed, hogy téged nem szeretnek, vagy nem fogadnak el, és ezt hordozod magadon, a szívedben, a gondolataidban! Engedd el, hogy attól féljél, hogy a következő munkahelyen, vagy társas kapcsolatban nem fogadnak el! Ne kezdj olyan dologba, amiben nincs hited, előbb erősödj meg hitben, és amikor már érzed, hogy van annyi önbizalmad, hited, hogy hiszed, minden lehetséges a hívőnek! Tedd meg a hit lépéseket. Sikered lesz!

Más: A lányok kétségbe esnek, hogy nem mennek férjhez és minden alkalmat megpróbálnak megragadni, csakhogy férjhez menjenek. De hova az a nagy sietség? A sátán az, aki siettet, várd meg a megfelelő társat nem jó kapkodni, volt aki rossz társaságba került annak kapcsán, hogy minden alkalmat meg akart ragadni, csak hogy legyen egy társa, be is került egy rossz, kábítószeres társaságba.
Az emberek félnek a hiánytól, és ezért mindenbe beleugranak. Ez nem jó. Félsz a pénzhiánytól. Ó, a kölcsön, az egy átmeneti, jó megoldás, ki tudjuk fizetni, és lehet, hogy a munkahelyed megszűnik, ezért jól át kell gondolni minden döntést, amit hozzunk az életünkben.

Erősödj meg hitben, járj Szellem szerint. Arra tanítunk benneteket, hogy hitben cselekedjetek.
Minden probléma hiányon alapszik, ne enged, hogy a sátán beugrasszon az ő csapdájába, az a célja, hogy a hiányaidon gondolkodj, hogy kiess a hitből, a szeretetből, hogy ki az, aki árt neked, ki az, aki nem használ neked, ki az, aki miatt nem gyógyulsz meg, ki az, aki miatt nem jutsz előbbre, ki az, aki gondot okoz neked. Úgy gondolod, hogy régen elengedtél egy problémát, egy hiányt de lehet, hogy az egyiket elengedted, egy másik helyen pedig, megpróbál a sátán, egy újabb hiány miatt.
Néha mondjuk egymásnak: Te ne mondd meg, hogy mit tegyek, mert én elég bölcs vagyok, de sajnos, nagyon sokszor látjuk, hogy az emberek nem döntenek bölcsen.

Az önbizalom hiánya is kétséget, hiányt fog előhozni az életedben, kisebbségi érzést, előhozza, hogy nem vagy képes arra, hogy megcselekedj valamit, nem vagy képes arra, hogy egy jó állásba kerülj. Nem vagy képes arra, hogy egy jó férj, feleség legyél, egy jó pásztor legyél, egy jó segítőtárs legyél, vagy bármi, neked pedig megvan a képességed, mert Isten beléd helyezte, a győzelmet. És ennek ellenére sokszor jön a kisebbségi érzés, a kísértés, és a hiány az életedbe, mert az emberek mindig a másikéra tekintenek, és azt mondják, hogy nekem az nincs meg, de miért kellene, hogy meglegyen?
Nincs két egyforma elhívás, sem élet, különbözőek a talentumaink, az ajándékaink, és a hozzáállásunk az élethez,
Sok mindened van, amire nem tekintesz, ami neked nem elég, mi az, ami a szemünket meg tudja elégíteni, vagy az egész életünket?
Azért lépnek fel a hiányaink, mert azzal sem vagyunk elégedettek, amivel Isten megajándékozott minket. Isten dolgait hűséggel, és megfelelő hálával kell kezelni, miért van hiányod az életedben? Gondolkodj el rajta. Miért vagy keserű, miért vagy beteg, miért érzed magad a tengerszint alatt kétszáz méterrel? Mert a hiányokat az ördög felmagasztalta az életedben, és ha megvizsgálod, rájössz, mennyi mindened van, Isten kegyelméből.

Az emberek csak arra tekintenek, hogy mi van a másiknak, és ők mit nem értek el! De mi az, amit te elértél? Mi az, amiben talentumaid vannak? Mi az, amiben tehetséges vagy?

Néhányan azt mondják: Ó, én egy semmi vagyok. Ha te ezt mondod, akkor Jézus vérét, amely érted is kiontatott, semminek sem tekinted, sem azokat az ajándékokat, amiket adott neked, sem az örök életedet.

Önbizalom hiánya: a kisebbségi érzés, én vagyok a legszerencsétlenebb: sajnáljatok! Nincs semmim, beteg vagyok, szegény vagyok, nyomorult vagyok, mindenki elhagyott, mindenkinek jobban megy, csak nekem nem. Nézd meg, mennyi hiányom van! Nézz rám, semmi nem úgy sikerül, ahogy szeretném, sajnáljatok! Ez önbizalom hiánya, sikertelenséget fog okozni az életedben.
A hiányaidra koncentrálsz, és Istenben nem bízol meg. Összevissza szaladgál néhány ember, azt hiszi, hogy száz helyről kaphat áldást, de Isten csak egy helyen tud megáldani! Ne szaladgáljatok a kuruzslókhoz. Néhányan jósokhoz, kuruzslókhoz járnak: tenyérből, teából, kártyából jósoltatni, összevissza szaladgálnak. Isten Igéje nem tudja megmondani, hogy mire van szükséged?

Azt gondolod, hogy az a hatalmas Isten, aki az univerzumot teremtette, nem tudja betölteni a te szükségedet? Minek neked a jósnő? Össze fog zavarni, és az a kenet, ami rajta van, a démoni hatások, látó szellemek, rajtad lesz, és a családodon. Az V. Mózes 18.-ban van: Az Úr mind utálja azokat, akik jövendőmondóhoz, jegymagyarázóhoz, jóshoz járnak, hagyjátok el ezeket az utakat.

Isten beléd helyezte az Ő tulajdonságait, jellemvonását, az élet csodálatos, mégis néha eltékozoljuk a talentumainkat, és nem úgy éljük az életünket, ahogy Isten rendelte.

A hiányaid, tudod, mit fognak előhozni? Kétséget, hitetlenséget, félelmet, boldogtalanságot, keserűséget, a hiányaink látását, és az azon való gondolkodást, ami depresszióhoz, és kilátástalan élethez vezethet. Ezt hozza a hiány, és emiatt nem látod meg, hogy mid van!

Folyton aggodalmaskodsz, kétségbeesel. Ez, meg ez, nincs meg. Meg kell változni. Értékes talentumaink vannak és Isten a hűséget tekinti oda akarja adni az áldást az életedben. Mi van az Igében leírva?

Amiben a hited van, az fog működni. Ha a szükségben van a hited, akkor a kétség fog hatalmas heggyé és hiánnyá alakulni az életedben.

Ha a félelemben van hited, az lesz meg neked. Az Ige pedig, épp az ellenkezőjét mondja: „Mert nem a félelem szellemét adta nékünk Isten, hanem az erő, a szeretet, és a józanságnak szellemét” 2Timótheus 1/7. Higgyetek Istenben, és bízzatok. A gyerekek a szülő hitén meggyógyulnak. De ha te magad sem vagy hitben, kétségben, félelemben vagy, hogyan várhatod a szabadulást? Isten kegyelme meggyógyít titeket is, ne féljetek: bízzatok Istenben.

A jelenlegi hiányra úgy tekints, mint egy átmeneti állapotra, maradj hitben, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.
Néha az emberek, vitáznak, viszálykodnak, néhányan versenyeznek, ki a nagyobb, ki a legszebb, ki a legdicsőségesebb, és már rég nincsenek hitben, szellemben.
A tanítványok nem akarják megmosni egymás lábát. Isten királyságában, pedig az alázatos kap több kegyelmet.

El kell gondolkozni, hogy téged milyen hiány foglalkoztat. Engedd el ezeket, a hiányokat! Természetesen az Úrra vetjük minden gondunkat, és Ő tölti be minden szükségünket. De az, hogy te mennyit gondolkodsz azon, az fog részeddé válni, a végén már el fogod hinni a sátánnak, hogy te vagy a legnyomorultabb, a legszerencsétlenebb, és a leghiányosabb ember az egész földön.

Nálad szegényebb nincs, nálad boldogtalanabb nincs, nálad legyőzöttebb nincs, és nálad csúnyább nincs. A sátán csak ezeket mondja. Isten pedig azt mondja; „Én gyönyörűségem”,
Isten pedig, elvárja, hogy hitben cselekedjünk, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. A hit soha nem tekint a láthatókra. Hallottad, hogy Isten elrendelte, hogy ne aggodalmaskodjál, mert Isten békessége minden értelmet felülhalad. Lehet, hogy te legyőzöl egy óriást, de ott van más, ami miatt aggodalmaskodsz, kétségben és félelemben vagy. Meg kell őriznünk a szívünket, és a gondolatainkat.

A Filippi levél 4:6-7 „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi a szívünket és a gondolatainkat a Krisztus Jézusban”

A két fenti Ige bizonyítja, nem tudunk belépni a békességbe, amíg aggodalmaskodunk a helyzetünk, a pénzünk felől. Nem könnyű, amikor kopogtat a tünet, mikor a zsebünk üres, a családunk viszálykodik, a gyermekeink nem szeretnek. Könnyű egymásra támaszkodva, egységben lenni, mert oda küld áldást Isten és életet. Isten képes megváltoztatni a helyzetünket: minden, ami rossz, változásra van ítélve a körülményeinkben.
Tehát: minden problémánk hiányon alapszik! Ezt a kijelentést kaptam. Jerikó előtt soha senki nem tapasztalhatta meg a kőfalaknak a leomlását.
Képzeljétek el, hogy azok a hatalmas kőfalak emberi kürtölésre mégis leomlottak.
Csendben kellett maradniuk hat napig, miért? Hogy a szájukat ne nyissák meg a kétségre, a hitetlenségre. Az izraeliták, amikor megfújták a kürtöt, akkor a falak még álltak, és csak azután omlottak le, amikor egy akarattal, egységben voltak. Legyél egységben a családoddal, legyél egységben a pásztoroddal: legyünk valamennyien egységben, együtt, és cselekedjünk az Ige alapján. Néhányan csak a hiányaikról, a kétségeikről, a betegségükről, a félelmeikről beszélnek, Jézus diadalmaskodott az ellenség minden ereje felett, Őáltala, többek vagyunk, mint győztesek, ne ess a szád által tőrbe.

Cselekedj az Ige alapján! Ne kételkedj Isten Igéjében! Fogadd el a gyógyulást, a hiányaidat, vesd az Úrra, és hidd, hogy Isten betölti a szükségeidet, hidd, hogy Ő sebeivel meggyógyultál! Mondd az Igét, mielőtt még látnád a gyógyulást, fújd a kürtöt, a hit, és a hálaadás kürtjét Isten dicsőségére, míg a hiányaid be nem töltetnek.

A problémádat ne magasztald fel, hanem vesd az Úrra, és maradj hitben. Nem tagadjuk, hogy vannak problémáink, de hisszük, hogy Isten képes betölteni a hiányainkat, és úgy tekintünk rá, hogy az egy átmeneti állapot, a hitéletünkben.

A hit nem várja meg, amíg leomlanak a falak, hanem a fal dől le a hit kiáltásától. Gyakorold a hatalmadat a Jézus nevében.
Bízz az Úrban; Jób 5/24.
„Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne semmi HIÁNYT”

ÁmenAZ UTOLSÓ IDŐKRŐL

Ezt az alkalmat az aktualitása miatt írom le, az idők jeleiről ír a Máté Evangélium 24. fejezete, ezek a jelek kopogtatnak a nemzetek életében, figyelmeztetve az embereket, térjenek meg, míg nem késő.

Az idők jeleihez hozzátartozik, az emberekben meghidegült a szeretet, viszálykodnak, háborúznak, nem keresik Istent, közöny és érdektelenség van a világban, az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az Istentelen?

A világ nem tudja kezelni ezeket a jeleket, mert számukra vagy ismeretlen a Biblia története, vagy nem érdekli őket az Úr eljövetelének közeledte, bálványokat imádnak, mint annak idején Áronnék, az aranyborjút, és nem tudják, hogy a buddhákat, jogikat, jósokat, köveket, nem lehet Isten elé helyezni, mert Isten a dicsőségét nem ossza meg mással!

Csak imádkozni lehet, hogy az emberek megértést kapjanak az egy Istenről, a Fiúról, aki,a Megváltó, és jöjjenek ki minden megtévesztésből.
Hulljon le a lepel a szemekről, hogy meglássák és megértsék Isten egyedüli mindenségét.
Megértsék, hogy felébredjenek, a megtévesztésből, és a megtérés érjen el minden nemzetet, és népet, és igazzá legyenek, és teljes szívükből keressék az Urat.

Köszönöm Istennek, hogy a föld minden népei igazzá lesznek, és keresnek, míg nem késő. És Te kiutat adsz nekik; Mert, ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.
2005.07.24-én sok viszontagság után eljutottunk Londonba, a Hilton Szállóba este a vacsorára, és a beszámolóra.
Igen különleges alkalom volt, részt vettünk hatszáz nemzetközi pásztor között egyedüli magyar pásztorokként.

Benny beszélt az utolsó idők közelgő nehézségeiről, melyről, az alábbiakban beszámolók.

Az alkalmon mindenre kiterjedően felvilágosítást kaptunk az utolsó idők rémálmairól, ami következik az emberiségre, ennek nagy része, részben, már be is következett. Csodálatos időt töltöttünk, ezen az exkluzív helyen, 600 nemzetközi pásztor között mi voltunk egyedül magyarok, és erre igen büszkék voltunk. Itt is kaptunk felkenetést Európára és köszöntük Istennek ezeket a megerősítéseket, minden Őt dicsérte.

Benny kérte a szolgálókat, hogy Jézus vérét és a kereszten bevégzett munkáját tanítsák és hirdessék.
Benny Hinn a világ egyik leghíresebb evangélistája, aki sok millió embert üdvözített a világkülönböző tájain, hadjárataival figyelmeztetett minket, hogy mi jön, és mi fog történni, amelynek hatása felerősödött és a világ sok táján érezhető.

BENNY HINN látása az utolsó időkről, melyet 2005-ben kapott; Komoly jelek kopogtatnak a népek és a nemzetek életében, (természeti jelenségek, háborúk, a gonosz megsokasodásának hatásai, figyelmeztetve az embereket, hogy elközelített Isten országa. Térjenek meg, míg nem késő!

Benny beszélt az utolsó idők közelgő nehézségeiről, és kérte a szolgálókat, hogy Jézus vérét és a kereszten bevégzett munkáját tanítsák és hirdessék.
elmondta, hogy mi, pásztorok, rossz munkát végeztünk abban, ahogy bemutattuk Jézust.

Az Úr azt mondta, egy júniusi napon, menjek haza, és imádkozzam két teljes napon keresztül, tudtam, hogy az Úr szólt hozzám, mi keresztények gyakran mondjuk azt, hogy az Úr szólt, pedig Ő nem szól olyan gyakran, legyünk őszinték. Minden nap beszél hozzánk az Igéjén keresztül, de nem halljuk a hangját minden nap. Ez nem így működik. Isten hangja igen ritka. Drága dolog. Nem adja olcsón.
Álmomban beszélt hozzám, nem hallottam a füleimmel, a fejemben volt, álmomban. Aludtam, és az álom kétszer is megismétlődött, és kétszer is hallottam az Urat azt mondani, hogy menjek haza, és imádkozzam két napon keresztül. Mielőtt az Úr szólna hozzánk, mi keresztények érzünk valamit. Nem tudjuk, mit érzünk, de érezzük. Éreztem, hogy valami nincs rendben.

Hazamentem imádkozni, és megmondtam a családomnak, hogy egyedül kell lennem, megértették, és elmentek a barátainkhoz. Szombat este egyedül voltam, nehéz volt az elején, mert az imaéletem addig a napig a szolgálatom körül forgott. Mindig a szolgálatom volt előtérben, mindig bajokért, szükségekért imádkoztam, és olyan dolgokért, melyek a szolgálattal vannak összefüggésben. A szolgálók néha annyira bele feledkeznek a saját szolgálatukba, hogy éppen Jézust felejtik ki belőle. Néhány évvel ezelőtt, pár becses ember elkezdett egy missziós szolgálatot. 1972-ben találkoztam ezzel a férfival, akkor még fiatalember voltam, és elmesélte nekem, hogy a missziója vett egy hajót. Az Úr egy álmot mutatott neki. Az Úr ott állt a hajó mellett. A hajó lett a látomása középpontja, Jézus vezette a hajó útját. Az Úr pedig megkérdezte a férfit: „Engem akarsz-e vagy a hajót? Választanod kell.
” Fel kellett tennem magamnak a kérdést: „Uram, hát fontosabb lett nekem a szolgálatom, mint Te?”

Olyan szolgálóink vannak, akikben van tisztesség, és biztosíthatlak benneteket, a szolgálatunk anyagi szempontból is tiszta. A szolgálóink feddhetetlenek, és a szolgálat maga is az. De néha, anélkül, hogy tudatában lennénk, annyira leköt minket a szolgálat terheinek viselése, hogy csak ez tart minket, szolgálókat, elfoglaltan. Néha csodálkozunk azon, hogy a pásztorok hogyan élik túl ezt a hatalmas nyomást. El kell mondanom nektek, hogy ötnaponta 1,8 millió USA dollárt kellett kiadnom, ezt imával is be kell fedezni, hogy valóságba jöjjön, Isten dicsőségére.

Nem tudtam, hogy miért kell imádkoznom. Nem tudtam, hogy miért szólított fel arra, hogy menjek haza imádkozni. Minden nap imádkozom valamiért, családért, szolgálatért, anyagiakért, ezért-azért; és most azt mondta nekem az Úr, hogy imádkozzak, és én tudtam, hogy ez valami más lesz.
És ezután egy becses Igét adott nekem az Úr, azt mondta: „Csak engem keress!” Emlékszem, hogy hat évvel ezelőtt egy szolgálati alkalmon voltam, amikor egy becses pillanatban azt mondta az Úr: „Keress engem teljes szívemből, és megtalálsz. És amikor megtalálsz, szabadulásod lesz.”
Tudtam, várni kell az Úrra, ne kérjetek Tőle semmit, ne mondjátok: „áldj meg, tarts meg, bocsáss meg”, csak várjatok az Úrra, ez a legnehezebb dolog az ember számára.

Vártam szombaton, vasárnap, hétfő reggel, és hétfő délután 14 óráig, nagy letörtség volt rajtam, amikor Jézussal találkozunk, sok minden történik a lelkünkkel. Az Úr keresése elcsöndesíti a lelket, az emberek azt hiszik, az Úrnak jelezniük kell, hogy ők léteznek, kiabálni kell. Az Úr nem süket! Nem kell neki kiabálni, és nem is vak, Ő lát bennünket, Csak várni kell az Úrra.

Nem beszéltem sokat, vártam, vasárnap kezdődött a megtörtség, elvesztettem az erőmet, őszinte akarok lenni veletek: amikor megtörettek az Úr előtt, akkor elvesztitek az erőtöket. Annyira megtörettem, hogy a padlón feküdtem, másnap ismét történt valami, mielőtt a Szent Szellem meglátogatna, kitisztít minket, mély munkát kezd benned. Én még mindig az elején állok a tisztulási folyamatnak, de a kezdet is elég volt ahhoz, hogy az Úr szóljon hozzám. Hétfő délután, amikor a megtörettetés elmúlt, végre hallani kezdtem az Úr hangját. Nagyon gyengéd volt velem. Senki sem gyengédebb.

És én szomorú lettem, mert sokan voltak ott a szolgálatomban, segítőtársak, akik ezt-azt elkövettek. Ha te csinálsz valamit, vagy valaki más a te szolgálatodban, az ugyanaz, te vagy a felelős érte. Mi, pásztorok, megszomorítottuk a Szent Szellemet azzal, hogy a pénzt hajtottuk, és a pénzt az evangélium elé helyeztük. Az Úr érti a szükségeinket, és néha megbántjuk Őt a kéréseinkkel.
Isten nagyobb a problémáinknál, nagyobb a terheinknél. Ha bízunk benne, megtesz nekünk mindent.
Nem kell nyomást gyakorolnunk az Úrra. Megígértem az Úrnak, hogy soha többé nem teszek ilyet. Beszélek, és ha nem adnak, akkor nem fogok aggódni miatta. Mert mentálisan lefárasztja az embert, ha ennyit foglalkozik a pénzzel.
És ezután sok dologról beszélt az Úr, de nem mondhatok el nektek mindent.

A szolgálat néha olyan, mint egy szörny, amit etetni kell. A tévé is, állandóan új műsort kell csinálni. Ám az Úr jelenléte egyszer csak elkezd felszállni rólad, és a mi megmarad, az csak egy gépezet. És akkor veszélybe kerülsz.

Jézus volt olyan kedves, hogy megállított engem, és azt mondta: „Nézd meg ezt!” Hirtelen, kikerültem a tévelygésből, és láttam. És azt mondtam: „Te jó Isten, mi ez?” A saját fejünk az igazi katasztrófa. Ha nem Jézus van a középpontban, akkor baj van. Ha nem Jézus a munkánk szíve, akkor a munkánk értéktelen a mennyekben. És ez rázott meg a legjobban, hogy nem vettem ezeket a dolgokat észre, mert annyira belefeledkeztem a saját dolgaimba.

Azt hiszed, hogy az Úr munkája az Úr maga. Ez nem igaz! Az Úr jelenlétével tettük egyenlővé a szolgálatot, de a kettő nem ugyanaz. Az Úr munkája fontos, de soha sem szabad kihagyni belőle Istent! Azt hisszük, hogy Isten munkája, és Isten maga egy és ugyanaz. De én hálás vagyok, hogy Ő, a dicsőséges Isten, beszélt hozzám. Egy ígéretet tettem, és ezt az ígéretet megtartom, amíg élek. Mert szükségem van a segítségére, szükségem van arra, hogy beszéljen hozzám. Hogy nyitva tartsa a szemeimet.

És azt mondta nekem, hogy az egyetlen módja annak, hogy velem maradjon az, ha mindig Őt keresem. Mert ha egy nap az ember elfelejti Őt keresni, magára marad. Tehát ez a mi felelősségünk. Keresd az Urat, és megtalálod! Ameddig Ő veled van, biztonságban vagy. De amikor nem keresed Őt többé, elfelejted, hogy ez az Ő szolgálata, és nem a tiéd, annyira elkap a gépezet, hogy bajba kerülsz, veszélyben vagy.

Én megígértem, hogy keresni fogom az Urat, és folyamatosan keresni, mindegy, mi történik. Úgy éreztem ekkor, mintha egy nagy teher hullott volna le rólam abban a becses pillanatban.
Az Úr elégedett lett, csodálatos dolog történt, az Úr jelenléte kedves és intim, tudtam, minden rendben van, és csak ez számít. És amikor minden rendben van, akkor az Úr végre el tudja neked mondani, amit már régóta közölni akart veled, de nem tudott, mert annyira el voltál foglalva, hogy az Úrnak nem adtál alkalmat.


Tehát az Úr elkezdte megmutatni az eljövendő dolgokat. Ezeket nem tudom pontosan átadni nektek, amíg az Úr el nem végzi a munkáját veletek. Azt hiszem, még velem sem fejezte be a munkáját. Mert nagyon kedvesen beszélt velem, Ő kegyes, és hosszútűrő. Köszönet Neki érte.
Ezután elkezdett beszélni az elkövetkezendőkről.

Elsőként azt mondta, a Gyülekezet egy hamis evangélium felé tart, az Úr gyülekezete egy olyan Evangéliumot terjeszt, ami nem az Örömhír. Olyan Evangéliumot terjesztünk, ami azt tanítja, hogy nézzük az élet napos oldalát, gondolkozzunk pozitívan, minden jó, hiszen sikeresek vagyunk! Ez egy olyan evangélium, ami nem igaz Jézus Krisztus keresztje előtt.

Az igazi Evangélium azt tanítja, hogy azok, akik Isten szerint élnek, üldöztetést szenvednek el, erről nincsen szó ebben az „új evangéliumban”. Az igazi Evangélium azt tanítja, hogy csakis a Vér által, sohasem, Jézus Krisztus vére nélkül, kaphatjuk meg Istentől, amit kérünk.

Ebben az újfajta Evangéliumban nem említik Jézus vérét, ez egy pozitív Örömhír, melyből hiányzik a Kereszt. Ez hazugság! Ha nem hirdetik a Keresztet, akkor hazugság, ha nem úgy hirdetik az Evangéliumot, mint kétezer éve, akkor hazugság! Ez az újfajta Örömhír ezernyi emberhez eljut, ezrek hallgatják és dicsőítik, és ez csak a sikerről szól, semmi másról, hogyan légy sikeres az üzleti életben, az érzelmek terén, az életedben, a családodban, a házasságodban. Ez mind rendben is lenne, csak hiányzik belőle a Kereszt, ha nincs benne a Kereszt az üzenetben, akkor az egész egy hazugság.

Az Úr figyelmeztetett arra, hogy az én munkám nem csupán az Evangélium hirdetése, hanem az is, hogy felhívjam a szolgálók figyelmét arra, hogy mi történt, rá kell, ébresszem őket az evangélium nem változott. Nem szabad felhígítanunk, sem lerövidítenünk, nem gyengíthetjük meg, és nem mondhatjuk erre, hogy ez az Evangélium. Mert ez nem az!
Ezután az Úr kinyitotta az értelmemet azokra a dolgokra, melyek a világra jönnek. Máté evangéliumának 24. fejezetében, huszonnégy jel szerepel, melyeket, Jézus sorolt fel, ismeritek ezeket az olvasás által, ám ezek olyan dolgok, melyeket még nem láttatok. De már benne vagyunk!

Ezek nem csupán jönnek, hanem már el is kezdődtek!

„Jézus felelvén monda nékik (4-5 igevers): Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen benneteket, mert sokan jőnek az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.” És ez lesz a világ vége. A tanítványok egy jelet kértek Jézustól, és Ő huszonnégyet adott nekik.

Az első az elhitetés. „Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúknak híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük, de ez még nem itt a vég.” (6. igevers)

A második: hamis Messiás.
A harmadik a háborúk. Ez ellen a három dolog ellen nincs mit tenni.

Ez mindig így volt, de ezeknek a dolgoknak az intenzitása hatalmasan nőni fog.
„Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek, döghalálok, és földindulások mindenfelé.” (7. igevers)

A negyedik: éhség/pusztulások. Most is van éhség Afrikában, gyermekek és felnőttek egyaránt éhen halnak. Azért vagyok itt, hogy elmondjam, az éhség/pusztulás olyan nemzetekre is eljön, akik elvetették a magot. Ez jön, Döghalál,fertőztetés.

És a hatodik jel: földrengés különféle helyeken. Sok ilyet láttunk a közelmúltban és napjainkban, is egyre sűrűbben, sűrűsödnek az események. Cunami riadók vannak, Thaiföldön, és máshol, Kaliforniában is riadókészültség, Nem emlékszem, hogy valaha is lett volna Kaliforniában.

Mikor abbahagytam az imádkozást, minden porcikámban tudtam, hogy hatalmas földrengések következnek, különösen Kaliforniában, ahol élek.
De nézzétek: „Mindez csak a sok nyomorúságnak a kezdete” (8. igevers). Nem a vége, a kezdete! Már sok ezer ember vesztette el az életét földrengések következtében az elmúlt pár évben. Ezek a rengések olyan hatalmas cunamit okoztak, hogy a feleségem, Suzanne, akit elküldtem Sri Lankára, azt mondta nekem: „Benny, egyszerűen nem hiszed el, hogy mi történt ott!” Több mérföld szélességű sávban csak a pusztulás. Suzanne képeket is hozott, hogy megmutassa. Olyan helyeken járt, melyeket szabályszerűen leradírozott az árhullám, és a holttestek még mindig ott voltak, a homokba betemetve. Az éppen arra haladó vonatból egyszerűen kiszippantotta az embereket a víz, hatalmas volt a pusztítás.

Jézus pedig azt mondta, hogy ez még csak a bajok kezdete. Ez a mennyen és a földön uralkodó legnagyobb hatalom szava. Az Ige szerint mindenfelé ilyesmi fog történni.
„Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.” (9. igevers) Az előbbieknek már szemtanúi voltunk, de olyat még nem láttunk, hogy a nyugati világban keresztényeket öltek volna. Arról már hallottunk, hogy a világ más részein, Szudánban, Pakisztánban, Indiában keresztényeket öltek, és más nemzetekben Afrikában, és az arab világban. Jézus azt mondta, hogy nem csupán néhányakat fognak megölni, hanem mindenkit a gyülekezetből. Azt mondja, hogy megölnek titeket, és minden nemzetek előtt gyűlöletesek lesztek. A keresztények ellen gyűlölet fog születni az egész világon. Ez a hetedik jel. És összesen huszonnégy van. Jézus azt mondta, hogy az ő nevéért fogunk meghalni. Én azt mondom, hogy ez egy csodálatos privilégium!
„És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.” (10. igevers)

Azok, akik nem térnek meg, gyűlölni fogják egymást. Amikor Indiában voltam, nem tudtam, hogy mennyire közel kerülök ennek a megtapasztalásához. Húszezren tüntettek ellenem, tudtok erről a tüntetésről. Kövekkel dobálták a konvojt, le akartak tartóztatni, és a helyi parlamentben is harcoltak az emberek egymással a csodahadjárat miatt. tudtam, hogy mi lesz az evangélium hatása. Mert az evangélium nem csak áld, hanem véd is. A Biblia szerint az Ige egyiknek életet hoz, a másiknak halált. És végül, hogyan is hirdethetné valaki az evangéliumot, ha sosem tapasztal ilyesmit? Az apostolok megtapasztalták ezt. Mindegyik. Péter, Jakab. Ha hirdeted az evangéliumot, embereket botránkoztatsz meg, hidd el! Itt van az Igében.

Azt mondja az Ige, hogy megbotránkoznak az emberek, és némelyek megölik egymást. Némelyek elárulják egymást; a szülők a gyerekeiket, és fordítva. És üldöztetésben lesz részük. Olyan egységet láttam az indiai hívők között, mint még soha. És lenyűgözött, hogy milyen erősek ott a hívők. Eljöttek a hadjáratra véresen, összeverve. És azt mondták nekem: „Benny pásztor ne félj, mi sem félünk!” Örömmel, és elvárásokkal telve jöttek, hálaadással. Az egyik ember azt mondta nekem, hogy hívjuk be a tüntetőket, hadd üdvözüljenek ők is. A pásztorok és a gyülekezet is lenyűgözött, mert igazi keresztényeket láttam.

Ki olvasta John Foxe ’Mártírok könyve’ c. munkáját? Olvassa el mindenki, aki nem hallott róla. Keresztény mártírokról szól. Le fog benneteket nyűgözni az új kiadás. Katrin Kuhlman példánya ebből a könyvből egy barátom tulajdonában van. Ha elolvassátok ezt a könyvet, nem fogtok nevetni, ezt megígérhetem. Sírni fogtok. Amikor kinyitotta a könyvet, az első oldalon talált egy jegyzetet. A barátom, akiről szó van, évekkel ezelőtt oda akarta adni nekem a könyvet, de azt mondtam neki, hogy még nem állok készen az elolvasására. Idén januárban megint oda akarta adni, és én elfogadtam. Amikor kinyitottam a könyvet, ezt olvastam az első oldalon: Uram, add, hogy én is egy lehessek közülük! Katrin Kuhlman.
Sírni kezdtem, és tudtam, azért használta őt az Úr, mert ő hajlandó volt meghalni. És Jézus azt mondta, hogy ez meg fog történni. Mint ahogyan kétezer évvel ezelőtt, csak most az egész földön.
Nem csupán néhányan halnak meg, hanem nagyon-nagyon sokan. Jézus azt tanította, hogy szeressük az ellenségeinket, de nem az ellenségeink fognak gyűlölni minket, hanem a keresztények. Eljönnek azok a keresztények, akik gyűlölni fognak benneteket. Akik névleg keresztények.

„És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban elhidegül.” (11-12. igevers)

Nem csupán egy hamis próféta támad, hanem sok. Képzeljétek el, hogy mekkora mértékű lesz az elhitetés! Több százezer ember! „De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.” (13. igevers)

„Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” (14. igevers)
Az evangéliumot tehát hatalmas erőkkel fogják hirdetni.

Tudjuk, hogy a mai napon is hirdetik az evangéliumot az egész világon, de nem valami jól, csak azok az emberek hallgathatják, akiknek van pénze műholdvevőre, és ha úgy döntenek, hogy keresztény adást néznek. Ez az igehirdetési mód nem a nagy tömegeké. 1,3 milliárd ember él Indiában, háromszáz millió muszlim az arab világban.
Nekik fogalmuk sincs arról, hogy ilyesmi egyáltalán létezik. Elkezdtük látni a jeleket, de még mindig milliárdnyi ember nem tudja, hogy ezek jelek. De Jézus megígérte, hogy hallani fogják ők is ezeket a dolgokat. De jegyezzétek meg, hogy mi fog történni azokkal, akik nem akarják majd meghallani.

Amikor a World Trade Center felrobbant, Isten nagyon népszerű lett Amerikában, de Jézus nem, Isten népszerű lett, de Jézus nem. Ám Jézus nélkül nincs Örömhír. Jézus nélkül nem lehet az Úrhoz menni. Jézus nélkül nem is ismerhetjük az Urat. Sok könyv jelent meg akkoriban Istenről, és többmilliós példányszámban adták el, de egyikben sem szerepelt Jézus, így ezeknek a könyveknek nincs is jelentősége.

Az Evangéliumot olyan szinten fogják hirdetni, ami lenyűgöző. Gondoljatok bele, milyen lenne a világ Evangélium nélkül! Éheznénk! A Jelenések könyvében azt olvashatjuk, hogy lesz egy olyan földrengés, mely a világ összes városát egyszerre fogja megrázni. Egyszerre! Az a cunami, mely a világnak csak egy szegletét érintette 2005 nyarán, az egész világra hatással volt.

Képzeljétek el, hogy mi lesz egy világméretű földrengés esetén! A Biblia szerint be fog következni. Képzeljetek el egy olyan cunamit, mely elsöpri a szigeteket. Olyan cunami volt nemrég, mely elmozdított egy szigetet:

„Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg): akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; a ház tetején lévő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen; és a mezőn lévő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye.” (15-18. igevers)

Pál apostol harminc év alatt megrázta a világot. Harminc év nem sok idő. Nekünk kevesebb időnk van, mint harminc év, amit Pál harminc év alatt tett, egyedül tette. Tudta a szívében, hogy az ideje rövid.
Az Úr azt mondta nekem, akár hiszitek, akár nem, hogy az én időm is rövid. Amit teszek, azt gyorsan kell tennem, és elátkoznom az elvesztegetett időt. Ez nekem szólt, Benny Hinn-nek. Rövid az időm.
Amire az Úr elhívott, azt gyorsan kell tennem, ez nem érzés dolga, nem is a testem tudja, hanem a Szellemem. Nem tudom, hogy mit jelent számomra az, hogy rövid az idő. Talán tíz év. Talán csak öt. Az is lehet, hogy húsz. Akkor hetvenöt éves leszek, nem hiszem, hogy húsz évem lenne.
Az időm nagyon-nagyon rövid, nem látjátok, hogy mi történt máris? Nem kell hallgatnotok rám, csak nézzetek körül. Nézzétek, mi történik a világban!

Van egy magazin itt Londonban, egy fórum, ahol okos emberek, közgazdászok, politikusok megtárgyalják azt, hogy mi fog a világban történni.
Elsőkét azt jósolták, hogy a mostani rezsim meg fog bukni. Igazuk is lett: Irakban megbukott a vezetés. Azt is jósolták, hogy Nigériában polgárháború fog kitörni. Írták, azt is, hogy a zsidók meg fogják támadni Iránt. Talán, igen,talán nem.
De mit teszünk az irániak atomfegyverkezése ellen? A koreai helyzetért? Pénzt adunk nekik, hátha békét kötnek? Honnan tudjuk, hogy az irániak hallgatni fognak-e ránk? És mi lesz a zsidó-palesztin viszonnyal? Meddig lesz a Gázai övezetben béke? És Ciszjordánia? A zsidó populáció csökken a palesztinokéhoz képest. Ez egy időzített bomba. És ez egy kis hely, Izrael szíve, mely a két ország határán fekszik. Ott születtem. Ki fog oda békét vinni?

A Biblia szerint az az ember, aki megoldja ezt a problémát, az Antikrisztus lesz békét fog hozni, legalábbis egy rövid időre. Vissza fogja tartani az embereket attól, hogy megöljék egymást. De mi lesz az irániakkal? A militáns muzulmánokkal? Itt az ideje, hogy imádkozzunk. Én csak azt tudom mondani, amit a Biblia is mond. Még ha nem is olvassátok a Bibliát, akkor is látnotok kell, hogy mi történik a világban!

Gondoltátok-e valaha is, hogy öngyilkos merénylők lesznek Londonban? Hogy ilyesmi bekövetkezhet?

„Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek azok a napok.” (21-22. igevers) Jézus a nukleáris háborúról beszél. Senki sem élhetné túl. De a gyülekezet kedvéért megrövidíti a napokat, hogy ne haljanak meg sokan.

„Ha valaki azt mondja, akkor néktek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott; ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok, és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” (23-24. igevers)

Még a tévéhíradóban is szerepel, hogy hatalmas tüzeket támasztanak a hamis próféták! Ez pedig a Biblia! Nagyon régóta itt áll benne minden. És ti figyeltek most, mert tudjátok, hogy az idő rövid. Tíz évvel ezelőtt nem figyeltetek volna, de most már tudjátok, hogy közel az idő. Sátáni aktivitás lesz, olyan nagy, hogy jeleket és csodákat fog produkálni:

„Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.” (29. igevers) Félelmetes dolgok következnek. Az emberek félni fognak:
„És akkor feltetszik az ember Fiának a jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzettsége, és meglátják az embernek Fiát eljönni az ég felhőiben nagyhatalommal és dicsőséggel.” (30. igevers.) És ez a nemzedék nem fog elmúlni úgy, hogy ezek a dolgok ne történjenek meg. (lásd. 34. igevers) Az Ige azt mondja a Hóseás 9:10-ben, hogy Izrael a győzelem. A győzelem a nemzet:
„Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzettség, mígnem mindezek meglesznek.” (34. igevers)
„És miképpen a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert miképpen az özönvíz előtti napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába mene.” (37-38. igevers)
Jézus azt mondja, hogy a föld bizonyos területeit nem fogja érinteni a sok nyomorúság, és mint Noé idején, ugyanúgy fognak viselkedni, és:
„nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is”. (39. igevers) Talán az egész fejezetnek ez az ige a kulcsa.

Az emberek nem tudják, hogy mi történik, mert vakok rá. De ti tudjátok! Itt az ideje, hogy úgy is viselkedjetek!
Imában, az Úr szólt hozzám, és világosan azt mondta, hogy földrengések fognak eljönni Amerikára. Mindkét partra, ahogyan cunamik is. Olyan mértékű lesz a pusztulás, melyet még soha nem láttak. Nem tudom, hogy ez mikor veszi kezdetét, és nem is tudom, hogy meddig fog tartani. A Biblia szerint, az egész világra ez következik. Földrengések, árhullámok, és félelmetes klímaváltozás jön Észak-Amerikára. De nem azért vagyok itt Londonban, hogy Amerikáról beszéljek, hanem hogy elmondjam, mit mutatott nekem az Úr.

Azt mutatta, és ezt nem hallgathatom el, hogy világméretű terrorizmus lesz, nem csak Európában, vagy az USA-ban, hanem az egész világon. Rengeteg terrorista csoport lesz.
Démonikus erők kiáradásának vagyunk szemtanúi, ez nem az emberek munkája, démonok munkája, de embereken keresztül történnek meg. Embereken keresztül, akik ártatlanokat ölnek, és vallási színezetet adnak neki, pedig ennek semmi köze a vallásokhoz, ennek a démonikus hatásokhoz van köze. Az Úr szerint az egész világon ez lesz, és ezeket a démoni hatásokat, hatalmas félelmek fogják kísérni, a tengerpartokon élő népek és nemzetek félelemben fognak élni, a cunamik miatt.
Szentek, egy félelmetes korszak vette kezdetét. A veszély időszaka, és a szomorúság kezdete, most kezdődik.

Ha visszatekintünk, az elmúlt évekre, láthatjuk 2009-ben, amit kapott Benny az Urtól, abból sok minden megvalósult; megszámlálhatatlan, földrengés, katasztrófa, orkán, vihar, jégesők, a globális felmelegedés hatása, hatalmas tüzek, pusztítások, politikai viharok, a háborúk, a gyűlölet, a mammon elsőbbsége felerősödött, mindenhol érezhető az egész világon, csak a pénz számit. Az emberi életek nem számítanak, csak minél több profithoz jussanak az emberek, a kapzsiság, a karrier, az előmenetel a fontos, mindegy, hogy milyen áron.

Cunami; az értelmező szerint; szökőár jelenség, túláradó hullám, az elmúlt időszakban a távol keleten, és másutt is, falvak pusztultak el, sok emberi életet követelt a sártenger, ami a cunamit követte, mindent, és mindenkit elpusztított, alig volt túlélő!Az Úr azt mondja, még több következik, több, és nagyobb katasztrófa. Ez rossz hír, de a Bibliában benne van. Sok mindent mutathatnék még nektek, ami a Bibliában van, de inkább ti olvassátok a Bibliát!
Itt az ideje, hogy mi, a hívők félelem és akadályoztatás nélkül hirdessük az Evangéliumot.
Az Úr nem azért szólt, hogy megijesszen minket, ezek a dolgok itt vannak, azért szólt, hogy hirdessük az Evangéliumot annyi embernek, amennyinek csak lehetséges.

Négy fő dolgot mondott nekem az Úr:
1. A gyülekezet rossz evangéliumot hirdet
2. cunamik
3. földrengések
4. klímaváltozások következnek

Mind a négy fontos. E négy közül azonban a legfontosabb, hogy több millió ember hallgatja a hamis evangéliumot. Ez a legfontosabb. Itt az ideje, hogy én, mint szolgáló, elmondjam Isten népének, kezdje el mindenki maga hirdetni az Evangéliumot! A tiszta Evangéliumot, az Igazságot, Olvassátok a Bibliát, és menjetek ki az utcára! Több embert tudtok megtéríteni, mint a pásztorok, és több emberre lesztek hatással, mint a keresztény televíziókban szereplő prédikátorok, akik csak azzal foglalkoznak, hogy Isten népét boldogságban tartsák. Itt az ideje, hogy megnyerjük magunknak az elveszetteket!

Én Benny Hinn az Úr szolgálója vagyok, és az Ő nevében kérlek benneteket, hogy tegyetek valamit az Úrért.
Ereszkedj térdre, és mondd; „Atyám, neked adom az életemet a szolgálatra. Atyám, azt akarom, hogy használj engem!” És akkor az Úr egy terhet helyez majd a szívedre a lelkekért. Az Úr erre vár. Még ma dönts!

Szeretném, ha fognátok a telefonkönyvet, vagy egy régi füzetet, melyben az ismerőseid neve és címe található. Lehet, hogy némelyekkel már húsz éve nem beszéltél. Beszélj a szomszédjaiddal, Jézusról , és az Ő Megváltói munkájáról, vagy olyanokkal, akiket nem ismersz.

Pál apostol ókori görögöknek hirdette az evangéliumot, és kinevették. De ketten azt mondták neki az athéniak közül: „Többet szeretnénk hallani.” Pál apostol értette a dolgát, nem adott fel újsághirdetést, sem tévéreklámot, csak elment a piacra, ahol az emberek ültek, és a semmiről beszélgettek. És bölcsességgel megnyerte az elveszetteket. Legyetek ti is bölcsek!

Itt az ideje, hogy a gyülekezet hirdesse az Evangéliumot! Jézus adta ezt nekünk parancsba. Nem szabad másra bíznod ezt a feladatot.
Menj olyasvalakihez, aki szükségben van. Tudjátok, én hogy kezdtem? Üdvösség imákat osztogattam, Jézust akartam szolgálni, dadogtam, ezért nem beszéltem, csak osztogattam a lapokat, hogy azok beszéljenek helyettem!
Fagylaltot árultam, és mellé adtam egy imát.
Itt az ideje, hogy mindannyian hirdessük az Evangéliumot! Nem szabad másra bízni a dolgot! Ez az én, és a Te feladatunk. Sok elveszett ember van, akinek el kell mondani, hogy Jézus szereti őket.


Alázzátok meg magatokat az Úr előtt! Atyám, áldd meg a Te népedet, akik elvetették a magot a Te királyságodba, akik hirdetik az evangéliumot, tanúságul minden népnek.

Jézus, nélküled, a Te becses Szent Szellemed nélkül nem tudjuk hirdetni az Evangéliumot. Szükségünk van a Te Szent Szellemed jelenlétére! Érintsd meg az életétünket, és mi ígéretet teszünk arra, hogy hirdetni fogja az evangéliumot.

Ez becses, szent ígéret, Istennek, Uram elkötelezzük magunkat, hogy az Igazságot, a népünknek, a családunknak, a szeretteiknek, a szomszédjaiknak hirdetni fogjuk.
Áldj meg, és kenj fel minket, hogy a munkánk ne legyen hiábavaló.

Benny Hinn látását, illetve hallását az Úrtól az elmúlt időszak eseményei igazolták, és jelen pillanatban is, 2009 végén is igazolják. Ezek az előrelátások már részben bekövetkeztek, illetve tanúi vagyunk az „utolsó” idők jeleinek!
Ezért minden keresztény társamat felszólítom, menjenek ki széles-e világra és hirdessék az evangéliumot, amíg nem késő, hogy nehogy későn jöttnek számítsunk!


„Mert ha Te a száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.”
Róma 10:9-10.

Jézus, Te vagy az én Uram!
Jézus, Te vagy az én Megváltóm!
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm!
Én meg vagyok váltva!
Újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm Úr Jézus az örök életet! Ámen


Honlapkészítés