ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ
BEMUTATKOZUNK
ALKALMAiNK..
ELÉRHETŐSÉGÜNK
BANKSZÁMLASZÁM
IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT
PRÓFÉCIÁK
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
INGYENES BIBLIA ISKOLA
ÚJSZÖV. HANGOS BIBLIA
ÜDVÖSSÉGHIRDETŐI
KIADVÁNYAINK
JÉZUS FELTÁMADÁSA

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

HÍREK
Kérlek ha felteszed a cikkeinket, vagy egyéb anyagainkat a web oldaladra, vagy blokkodra, akkor az a kérésem, hogy a hivatkozást is tedd fel azzal együtt, mert az így becsületes. Isten Áldjon meg hatalmasan.
AZ ÚR MINDENT A JAVUNKRA FORDIT, A NEHÉZSÉGEINKBEN!
Az Uram hozzád kiáltok; kérlek, minden rosszat fordíts a javamra!
Uram, ha igazak kiáltanak, Te meghallgatod, és minden bajukból kimented őket. Zsoltárok könyve; 34,17.
Sok baja van az igaznak, de Te valamennyiből kimentesz Uram! Hiszem ezt, és megköszönöm, hogy meg is cselekszed az életemben, amikor az ellenség haragja, és átka felgerjedt ellenem. Uram Te az ellenségeim haragja ellen kinyújtod kezedet, és a Te jobb kezed megment engem.
Mikor kiáltok, Te meghallgatsz, bátorítasz engem, én szüntelen csak Benned bízok, és Rád nézek, mert Te húzod ki a tőrből a lábamat, amit az ellenség ellenem vetett! Ezért én el nem esek, Te hat bajomból megszabadítasz, és a hetedikben sem illet a veszedelem!
Magasztallak Téged teljes szívemből, szent templomod felé hajolok, és magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért, mert minden neveden felül felmagasztaltad a Te Igédet, és a Te Igéd tart meg engem.
Uram, Te vagy az én Kősziklám, az én rejtekem, és Szabadítóm nékem. Te vagy az én erősségem! Tebenned bízom én, pajzsom, erősségem és oltalmam.
Te vagy az én Szabadítom, aki megszabadít a BETEGSÉGTÓL, az ellenségtől, a szegénységtől, a rám kimondott az átkoktól! Uram, Hozzád kiáltok, kérlek, szabadíts meg az ellenem irányuló haragtól, és gonosz tervektől. Kérlek, védj meg a rám, a családomra, a szolgálatomra kimondott vagy tervezett gonosz tervektől.
Uram segítségül hívlak, Hozzád kiáltok, Te meghallgatod a szavamat, és kiáltásom eljut füleidbe. Te lenyúlsz a magasból, és felveszel engem, a mélységes vizekből kihúzol engem.
Az Úr a segítségem, ember mit árthat nékem, Te tágas helyre viszel ki engem, mert jóakaróm vagy nékem. Uram Te mindenkor velem vagy, a Te kezed felettem megőriz a madarásznak a tőréből, a veszedelmes dögvésztől!
Uram, Veled a harci seregen is átfutok, és az én Istenemmel kőfalon is átugrom. Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta, pajzsa Ő mindazoknak, akik Őbenne bíznak.
Istenem, Te vagy az én erős kőváram, ki vezérled az utamat, mint az igaznak útját. Lábaimat olyanná teszed, mint a szarvasé, és magas helyekre állítasz engem.
Üdvösségednek pajzsát adtad nékem, és kegyelmed naggyá tett engem. Lépéseimet kiszélesítetted alattam, kigyón és skorpión taposok, és az ellenség minden erején, és semmi sem árthat nékem.
Kijelentem, hogy bokáim meg nem tántorodnak, mert Te erővel övezel fel engem a harcra, lenyomod azokat, akik ellenem támadnak. Uram hálát adok Neked, mert Te megmentesz engem ellenségemtől.
Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, az erőszakos irigy emberektől, az átkokat kiszóró keresztényektől, a démoni hatásoktól, az okkult erők minden praktikájától, az ima kommandóktól, és azoktól a gonosz tervektől, melyeket a sötétben készítettek ellenem, a szolgálatom, a családom ellen; Uram Te szabadulást szerzel nekem, és én, áldalak Téged!
Dicsérlek Téged, Uram, hogy az én ellenségeim elvesztek, és elszéledtek a hamisság cselekedők, a nevednek dicséretet zengedezek, mert győzelmet adsz nekem, és irgalmasságot cselekszel a Te felkenteddel.
A sértő, bántó, kárhoztató szavak nem jutnak el a szívemig, lelkemig, sem a gondolatomig; nem érinthetik, nem okozhatnak bánatot, mert a szeretet minden vétket elfedez, és én az Igét cselekszem meg!
Ezért nem érinthet, az ördög szája, irigysége, és mérge. Minden gonosz, ami elhangzott ellenem; a szolgálatom, a gyülekezetem, a családom ellen, szétfolyik, mint a szél elé való por.
Uram te megfizetsz mindenkinek a cselekedete szerint! Leselkedik a gonosz az igazra, de Te Uram valamennyiből kimentesz, áldalak érte!

Megtöröm az elutasítás, a meghiúsulás, lopás minden tervét. Megtöröm az életemre kimondott minden átkot, varázslást és bűbájt, Elutasítom és megkötök minden gonosz szót, ami kimondatott ellenem, húljon a földbe, és soha ne keljen ki. Alul ne verjen gyökeret, felül pedig nem hozhat gyümölcsöt,
Az ellenem kimondott gonosz tervek, és szavak már a kimondáskor meghalnak, és nem juthatnak el hozzám, sem a szeretteimhez, mert Isten minden kimondott gonoszt, jóra fordít, mert Néki gondja van rám. Áldott legyen az Ő szent neve mindörökre, és magasztaltassék fel az egész földön.
Atyám, áldom azokat, akik engem üldöznek, áldom őket és nem átkozom őket. Így helyet adok az Igaz Bírónak, mert az Igazság Tőled jön ki, Atyám, az igazságos Bírótól, aki a szívek vizsgálója, és a vesék fürkészője.

Megbocsátok ellenségeimnek, és minden ellenségemet a Te kezedbe helyezem, mert Te mondtad: Enyém a bosszúállás, én megfizetek.
Mindazt, amit az ellenség vesztemre, és ellenem tervezett, forgasd vissza az ő fejére, mert az ok nélkül való átok nem száll az emberre, hanem visszaszáll annak a fejére, aki küldte. Példabeszédek; 26,2.

Rajtam nem fog semmiféle átok, mert Jézus Krisztus megváltott minden átoktól, a Galata levél; 3/13 szerint; ezért sem átok, sem betegség, sem a szegénység semmilyen formája nem vehet erőt rajtam, sem a szeretteimen!
Ezért bármi, ami akadályozna; Jézus vére által eloldom magamat, a szeretteimet, minden átokból, mert több vagyok, mint győztes.

Kijelentem, hogy minden kudarcom csodává válik, és semmi nem jöhet ellenem, mert én fej vagyok és nem fark, fent vagyok, és nem lent, elől megyek, és nem hátul kullogok! A győzelem szellemét hordozom! Mert az én Istenem mindent jóra, áldásra fordít az életemben!
Parancsolok, az elutasítás, a keserűség, a megszégyenítés, a megfélemlítés, a szegénység a harag, a kín, a bosszú, a szorongás, a betegség szellemeinek, hogy menjenek el Jézus nevében!
Ellenállok a lelki terror szellemének, amit az emberek kiszórnak a szájukból, kijelentem, hogy ez megtört az életem felett, Jézus Nevében.

Ésaiás könyve; 59/1. „Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna;”
Mivel szeretem az igazságot és gyűlölöm a hamisságot, felkent azért az Isten, az én Istenem örömnek olajával, az én társaim felett. Zsidó lev.1/9.

Krisztussal együtt megfeszíttettem a Jézus Krisztus keresztjén, és ott meghaltam a betegségnek és a fájdalomnak. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most a testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és Önmagát adta értem, hogy én Isten dicsőségére tökéletes és szent egészségben éljek. A bűn, betegség, fájdalom és kívánság rajtam nem uralkodik, mert nem vagyok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye által megszabadultam a bűn, a betegség, a fájdalom és a halál törvényétől. Róma levél; 8,2.
Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó sejtjeimet, szerveimet és az egész testemet, az Ő bennem lakozó Szelleme által. Róma levél; 8,11.

Hatalmat, és erőt veszek a testem minden sejtje, és szerve felett, és Jézus nevében megtiltom a betegség bármely megnyilvánulási formáját, mert arra kaptam elhívást, hogy uralkodjak az életben az egy Jézus Krisztus által.
Nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy, a Királyok Királyának hatalmával életet parancsolok a testem minden szerve számára.

Az Ige a kétélű éles kard, amely nem tér vissza üresen, elhat minden szervemhez, és az összes rendellenes sejtet levágja, eltávolítja, és helyreállítja a testemet, és gyógyulást hozz számomra.
Teljes hittel és hatalommal megvallom, hogy minden belső szervem tökéletesen működik, mert az én testem a Szent Szellem temploma. Ezért Jézus Krisztus hatalmas nevében, és az Ige hatalmában felszólítom a testemet, hogy újuljon, elevenedjen, és gyógyuljon meg Istennek a dicsőségére!
A szent vér ereje, a feltámadás ereje, a megelevenítés áradjon bennem. Jézus Krisztus megváltott a törvény átkától, Ő lett átokká érettem, ezért az én testemben az élet, és a halhatatlanság működik Istennek a dicsőségére!
Köszönöm Uram, hogy Jézus a testében felvitte bűneimet a fára, hogy a bűnöknek meghalván az Igazságnak éljek, akinek a sebeiben gyógyultam meg! Köszönet érte Istennek Ámen!
Zsoltárok; 91,1-16
Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem; ő benne bízom! Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; A dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren; és hozzád nem is közelít.

Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését! Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá: Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz; Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.

Szellemi fegyverzet; Efézusiakhoz írt levél; 6, 10-19
Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.
Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába. És felsaruzván lábaitokat a békesség Evangéliumának készségével;
Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde:
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden időben.

Nem egyezek bele a sátáni erők démoni támadásába.
A magasságos Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót végez felőlem. Uram, Te vagy az oltalmam, míg elvonul a veszedelem! Te légy az oltalmam a szélvészben, a viharban, a földrengésben, az árvizekben. Pajzsként és páncélként kísérjen a Te hűséged!
Uram, Benned bízok, mert aki az Úrra vár, ereje megújul, szárnyra kel, mint a saskeselyű, futok, és nem fáradok el. Uram tarts meg, mint a szemed fényét, szárnyaid árnyékába rejts el, míg elvonulnak a veszedelmek. Zsoltárok könyve; 17,7

Uram hálával teljes a szívem, mert tudom, hogy gondod van az Igédre, és általa győztesen jövök ki, ebből a kísértésből, köszönöm, hogy megmutattad a kivezető utat a Fiad által, mert Jézus az út, az Igazság, az élet, és még ha a halál árnyékának völgyében is járnék, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy és vigasztalsz. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt: elárasztod fejem olajjal, csordultig van a poharam. Zsolt. 23,4-5
Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök eléd, imádkozom önmagamért, a családomért, a szeretteimért, védelmezz meg minket az ellenség hazugságaitól Segíts világosan megkülönböztetni a Te hangodat más hangoktól, taníts meg minket, hogy foglyul ejtsünk minden rossz gondolatot, amely megmérgezné az életünket, és megfélemlítene.
Filippi 4,8. szerint csak arról gondolkodom, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami kedves, ami jó hírű, ha van valami erény, és dicséret.
Uram, hatalmat adtál az ellenség minden erején, és ezzel a hatalommal, amely Jézusban adatott nekem, megparancsolom minden hazugságnak, amit az ellenség sugall, hogy távozzon az elmémből. Lukács evangéliuma; 10,19Uram, segíts feltétel nélkül szeretnem azokat is, akik nem szeretnek, üldöznek, találjak fogadó szívekre a szeretetben. Növeld bennem az isteni szeretetet az irányukba, hogy rám nézve, mindenki lássa, hogy a szeretetem bővölködő, és ez indítsa megbocsátásra őket.
Minden elhalványult kapcsolatomat erősítsd meg, segíts minden neheztelést és félreértést, - ami a sátán munkája - félretennem, hogy a Te növekedő szereteted töltse el a szívemet. Hogyan járnak ketten együtt, ha nem egyeznek? Ámos könyve; 3,3. Vedd el szívem keménységét és a Te szereteted, békességed, és örömöd, munkálkodjon bennem.

Megbocsátok, ahogy te megbocsátottál nékünk, ha így szeret minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Mert az a parancsolatunk van, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyafiát, és családját! I. János 4,21

Uram, alázatos szívvel kérem, hogy mind jobban és jobban bővölködjek a Te szeretetedben, és hálát adok a növekedést adó Istenemnek, hogy az emberek áldásban részesülnek a szeretetem által, dicsőség érte Istennek és az Ő Fiának!
Segíts Uram megszabadulni, mert magamtól nem tudok a korábbi visszautasítás, fájdalom, csalódottság, keserűség, sértődöttség érzésétől! Veszítsék el az irányítását az életemben ezek a múltbeli dolgok, és Isten útjára tudjak lépni, mert Jézus az út az Igazság és az élet! János evangélium 14,6
Szabadulást kérek a kellemetlen élményektől, és hozz elő nekem új életet, kötözd be a sebeimet. Segíts elengedni a múltat, és segíts az Általad elkészített jövő felé haladni. Terhes igámtól, hátam vesszejétől szabadíts meg!
Nem emlékezem a régiekről, és az előbbiekről nem gondolkodom. Az Úr újat cselekszik, most készül. Igen, a pusztában utat szerez, és a kietlenben folyóvizet. Ésaiás könyve;43,18-19

Uram, száz annyit kapok vissza minden adakozásomban, el nem lankadok, mert így aratok, megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak nékem a Te bőségedből.
Kérem az angyalokat és a szolgáló szellemeket, hozzák be a számomra szükséges anyagiakat, a sátánnak megparancsolom: vedd le a kezedet, pénzemről, az áldásomról.
Sátán rajta kapattál, megloptál, ezért hét annyit kell visszaadnod, a Példabeszédek könyve; 6,31. alapján.
Köszönöm Uram, hogy adtál gazdagságot és kincseket, és megengedted, hogy egyek, és bővölködjek és az én részemet elvegyem, és örvendezzek az én munkámban, ez az Isten ajándéka.

Bizonyságul hívom minden ügyem felett a Bárány vérét, az Újszövetség vérét, melyet Isten elrendelt számomra. Bizonyságul hívom a szent vért magam, a gyermekeim, a családom, a szeretteim, a szolgálatom és az egész életem felett, és meghúzom a drága szeplőtelen, védelmező, oltalmazó vér vonalát körülöttünk. A vér vonalával veszem körbe minden javunkat Jézus nevében, győztes vagyok a Bárány vére és a bizonyságtételem szavai által.
Akiben van a mi megváltásunk az Ő vére által, a bűnöknek eltörlése az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. Efézusi levél; 1,7
Köszönjük, hogy nékünk lett az Ígéret, a Szent Szellem bizonyságot tesz a mi Szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, és elpecsételtettünk az örök váltság napjára, az Ígéretnek a Szent Szellemével.

Atyám, légy segítségül nékem, pereld meg a peremet, a hazugság befogja az ő száját, mert meg van írva; „Hazug hírt ne hordj, ne fogj kezet a gonosszal, és hamis tanú ne légy”
Uram tudom, Te az oldalamon állsz; Te vagy az Igaz Bíróm, Te vagy a közbenjáróm, a szószolóm, a vádlóval szemben, aki vádol éjjel és nappal; ő a hazugság atyja; a tolvaj, akinek természete; a lopás, csalás, és pusztítás!
Minden megtévesztése, minden vádja ellen megyek, kísértés, hamisság, hazugság, harag, neheztelés, pereskedés és bármi, amit elő hozott ellenem, kijelentem, hogy nem fogadom el.
Uram ma tanúbizonyságul hívom a szent vért az életem minden területén. Kérem a vér védelmét az ügyemre, védelmezz meg; mert Jézus vére jobbat beszél, mint Ábel vére, mert a vérben van a megváltás ereje.
Megváltott, megigazított vagyok, a vádlónak nincs joga hozzám. Megváltattam a törvény átka alól, kegyelem, és békesség adassék nékem, enyém a győzelem. Kijelentem, hogy több vagyok, mint győztes!
”Te halld meg a mennyből, és tégy igazságot szolgád ügyében; bizonyítsd rá a bűnösre bűnösségét, és olvasd fejére a tettét; az igaznak pedig bizonyítsd be igazságát, és bánj vele igazsága szerint!” 1 Királyok 8/32.
Kijelentem, hogy nincs kárhoztatásom a Krisztus Jézusban; „Egy ellenem készült fegyver nem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenem perbe száll, kárhoztatok, mert ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr”

”A vádlóim szívüket szaggassák meg, ne ruhájukat, úgy térjenek meg az Úrhoz, az Istenhez, mert könyörülő és irgalmas Ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt” Joel könyve; 2,13
Nem egyezek bele, a sátáni erők démoni támadásába, megtagadom a baleseteket, Jézus vére által. A sátán nem tud megérinteni, mert aki Istentől született nem vétkezik, aki Istentől született megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. I. János 5,18

És kicsoda az, aki bántalmaz, ha a jót követem. I. Péter 3,13 Kaptam hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapossak, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nekem. Lukács evangélium; 10,19

Alávetem magam Istennek, ellene állok az ördögnek, és elfut tőlem, mert nem adok helyt néki. Akik hisznek, ilyen jelek követik; az Én nevemben ördögöket űznek! Jakab 4/7,
Márk evangélium;16,17
Uram hozzád emelem a szívemet, a szeretteimet, őrizz meg minket minden ránk leselkedő veszélytől, titkos tőrétől a sátánnak, őrizz meg az útjainkon, légy a kősziklánk, szabadítónk, erős várunk, soha ne ingadozzunk! Ments meg minket az ellenség minden tervétől, őrizz meg jártunkban és keltünkben, mostantól mindörökké.
Erősíts meg minket, bármi is történjen, tudjunk örvendezni a reménységben, nyomorúságban, kitartsunk minden körülmények között, mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel. Légy oltalmunk, míg elvonulnak a veszedelmek, amikor kiáltunk, hallgass meg és szabadíts meg. Ámen.IMA PERES ÜGYEKRE
Napjainkban az emberek a szomszédi, baráti, családi körökben, ha a legkisebb sérelem, vagy megrövidítés éri őket, azonnal szaladnak a bíróságra pereskedni, és kérik a káruk sokszorosát, nem is mérlegelve, hogy milyen következményekkel járhat a kapcsolataikban a pereskedés. Ez képes háborúságot, megosztást, és örök haragot is elindítani, a társadalom minden rétegében.
Egy hagyatéki ügyvéd, elmondása szerint az emberek egy kanálért is képesek pert indítani, és a legkisebb dolgokért is, mert úgy érzik kár és sérelem érte őket. Elhamarkodottan döntenek, és ragaszkodnak a legapróbb dolgokhoz, és közben olyan értékes dolgokat veszítenek el, amelynek értéke mindent felülmúlhat! Egy jó kapcsolat elvesztése, egész életekre kihathat és hiányokat okozhat az embereknek. A pillanatnyi indulatnak engedelmeskednek, ahelyett hogy a békességre, és szeretetre törekednének az emberek.
Ezek a világi befolyások nem kímélik a keresztényeket sem. Nekünk keresztényeknek, bármi is beszivárgott az életünkbe; harag, pereskedés, vádlás, kárhoztatás; Isten Igéje alapján kell eljárnunk, az Igazság alapján, mert Isten Igéje az Igazság! Isten igazságosan ítél, részrehajlás, és személyválogatás nélkül, és tőlünk is elvárja, hogy hozzá hasonlóan kövessük az Ő példáját.
IMA;
Uram segítségül hívlak a nyomorúság idején, Te támogatod ügyemet, melyet most Eléd terjesztek, szorongatóim ellen fordítod kezedet, nem nyomhat el az ellenség. Te kiszállsz szabadításomra, és megnyered a peremet.
A per számomra győzelemmel fog végződni, mert követelem a jogaimat az Ige alapján; Bizonyságul hívom a Bárány vérét, szólaljon meg, és perelje a peremet. Mert hatalmas erő van a Bárány vérében, az egész megváltásunk ereje benne van.

Jelenések 12/11. „És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért.”
A mi dolgunk, hogy Jézus vérét megszólaltassuk az érdekünkben, és a vér szólni fog, hogy igazak vagyunk, és a mi igazságunk Krisztus Igazsága. A vér szólni fog, hogy az ördögnek nincs joga hozzánk. Az Úr megoltalmazza az ügyünket.
( Zsoltárok 43/1.) Az Úr előáll perelni, és ítélni a népeket.
(Ésaiás 3/13.) Úr leperli peremet, és győzelemre visz engem, jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és Ő ismeri a benne bízókat! (Náhum 1/7.)
Atyám, légy segítségül nékem, pereld meg a peremet, a hazugság befogja az ő száját, mert meg van írva; „Hazug hírt ne hordj, ne fogj kezet a gonosszal, és hamis tanú ne légy”
Uram tudom, Te az oldalamon állsz; Te vagy az Igaz Bíróm, Te vagy a közbenjáróm, a szószolóm, a vádlóval szemben, aki vádol éjjel és nappal; ő a hazugság atyja; a tolvaj, akinek természete; a lopás, csalás, és pusztítás.
Minden megtévesztése, minden vádja ellen megyek, kísértés, hamisság, hazugság, harag, neheztelés, pereskedés és bármi, amit elő hozott ellenem, kijelentem, hogy nem fogadom el.
Uram ma tanúbizonyságul hívom a szent vért az életem minden területén. Kérem a vér védelmét az ügyemre, védelmezz meg; mert Jézus vére jobbat beszél, mint Ábel vére, mert a vérben van a megváltás ereje.
Megváltott, megigazított vagyok, a vádlónak nincs joga hozzám.

Megváltattam a törvény átka alól, kegyelem, és békesség adassék nékem, enyém a győzelem. Kijelentem, hogy több vagyok, mint győztes!
1 Királyok 8/32.”Te halld meg a mennyből, és tégy igazságot szolgád ügyében; bizonyítsd rá a bűnösre bűnösségét, és olvasd fejére a tettét; az igaznak pedig bizonyítsd be igazságát, és bánj vele igazsága szerint!”
Kijelentem, hogy nincs kárhoztatásom a Krisztus Jézusban;
„Egy ellenem készült fegyver nem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenem perbe száll, kárhoztatok, mert ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr”
( Ésaiás 54/17.)

A hazugság, rágalmazás, pereskedés, hamis tanúzás, háborúságában; Elrejtesz engem a Te orcádnak rejtekében, az emberek zendülése elől; sátradban őrzöl a patvarkodó nyelvektől. (Zsoltárok 32/20.)

Joel 2/13.”A vádlóim szívüket szaggassák meg, ne ruhájukat, úgy térjenek meg az Úrhoz, az Istenhez, mert könyörülő és irgalmas Ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt”

Uram hozzád folyamodom, és Istenre bízom ügyemet, mert Te hat bajomból megszabadítasz, és a hetedikben sem illet a veszedelem.
(Jób 5/8,19.)
Szívem szerint cselekszik velem az Ur, és beteljesíti minden kérésemet, nagy szabadulást ád az Ő királyának és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével. ( Zsoltárok 18/50.)

Ésaiás 41/11. Imé megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellenem, semmivé lesznek és elvesznek, akik velem, perlekednek. Ő tart meg minket.”

Ésaiás 33/22. Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi törvényadónk, az Úr a mi királyunk Ő tart meg minket.

Zsoltárok 18/48. „Uram Te megmentesz engem ellenségeimtől, még az ellenem felkelők fölött is felmagasztalsz engem, az erőszakos emberektől megszabadítasz engem.”

Zsoltárok 119/41-42.” És szálljon reám Uram a Te kegyelmed, a Te üdvösséged, amint megígérted. Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a Te Igédben!” Uram! Istentől segítséget vévén megállok, és jó reménységben vagyok, mert úgy lesz, amint nékem megmondatott.

Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztod fejem olajjal, csordultig van a poharam. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, Ő őriz meg és szabadit meg engem, ezért nem szégyenülök meg, mert benned bízok! Ámen (Zsoltárok 25/20.)


IMA A GYÓGYULÁSÉRTPb. 4:20-22 „Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.
Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.„


Uram, imádkozom a gyógyulásomért, köszönöm az Igédet, mely szerint Jézus sebeivel gyógyultam meg! (Ésaiás 53:4-5) Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És Ő megsebesített bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg!

Megváltást kaptam az átok alól, Jézus elvitte betegségeimet, és fájdalmaimat hordozta, és az Ő sebeiben meggyógyultam! (1 Péter 2:24)

Uram! Hozzád kiáltok, és Te meggyógyítasz engem, mert Te vagy az én gyógyítóm! (Zsolt. 30:2, 2.Mózes 15:26)
Uram! Te hozol kötést és orvosságot, és megmutatod a békesség, és igazság bőségét! (Jer. 33:6)
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűneinknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. (1 Péter. 2:24)
Az Úr meggyógyítja a megtört szívünket, és bekötözi a sebeiket. (Zsolt. 147:3)

Isten kibocsátá az Ő Igéjét, és meggyógyítá őket, és megmenté őket a pusztulástól.
Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr, én meggyógyítom őt!

Az alábbi szövegek nem pontos bibliai idézetek, MEGVALLÁSOK:

Jézus a bűneimet maga vitte fel testében a fára, Jézus elszenvedte betegségeimet, elviselte fájdalmaimat! Ezért nem adok helyt a gyengeségemnek, betegségemnek!
Isten kibocsátotta szavát, és meggyógyított engem. (Zsolt 107:20)

Szabad vagyok a meg nem bocsátástól, és a viszálytól, megbocsátok másoknak, ahogy Krisztus is megbocsátott nekem! Isten szerelme kitöltetett a szívembe a Szent Szellem által, ki adatott nekem! (Máté 6:12, Róma 5:5)

Jézus bővölködő életet adtál nekem, az Igéden keresztül elfogadom ezt azt életet, és ez szétárad minden szervemben. Gyógyulást és egészséget hoz nekem!

Ahogy Mózessel Isten vele volt, ugyanúgy velem is van! A látásom nem homályosodik el, és az életerőm sem fogyatkozik meg! (V.Mózes 34:7)

Nem illet a veszedelem, sem csapás nem közeleghet a testemhez, otthonunkhoz, mert angyalaidnak parancsoltál felőlem, hogy őrizzenek minden utamon! (Zsolt 91:10-11)

Jézus megváltott a betegség átkától, a Galata 5:13 Igevers igazsága járja át a vérkeringésemet, eljut testem minden sejtjéhez, helyreállítva az egészséget és életet. (Mózes 11:23, Luk. 17)

Testem a Szent Szellem temploma, A testem vegyi háztartása tökéletes, hasnyálmirigyem tökéletesen működik, ami az élethez és az egészséghez szükséges. (1 Kor. 6:19)
Csomóknak, daganatoknak nincs helye a testemben! Ezek a sejtek megsemmisülnek a testemben, minden szervemet az 1. Péter 2:24 Igevers járja át!

Jézus átokká lett értem, ezért MEGTILTOM a csomót, daganatot, erőm és egészségem visszatért, a betegség a múlthoz tartozik, mert MEGSZABADULTAM a sötétség hatalma alól! Isten Igéje árad rajtam keresztül, és megtisztítja a véremet minden betegségtől!

Atyám! A Te Igéd részemmé vált, és eljut minden sejtemhez, felépíti és helyreállítja a testemet! A Te Igéd testté lett, mert kiküldted és az meggyógyított engem! (Jakab 1:21, Zsolt 107:20), Pb 13:3)
Mennyei Atyám hittel kimondom az Igédet, a Jézus Krisztusban lévő élet Szelleme megszabadít engem a bűn és a halál törvényétől! (Róma 8:12)

A csontjaimhoz, és az izületeimhez szólók: Jézus nevében tökéletesen működtök! Atyám a csontjaim tökéletes velőt termelnek. A csontvelőtől megkövetelem, hogy tiszta vért állítson elő, amely megvédi a betegség támadását!

Köszönöm Atyám, hogy szívem erős, szívem az élet ritmusára ver! A friss oxigéndús vér valamennyi sejtemhez életet visz!

A vérnyomásom tökéletes, Isten élete van bennem, és megtisztít minden betegségtől, fájdalomtól!
Immunrendszerem mindennap erősebb! Életet szólok a testem felett! Megtiltom a zavart az immunrendszeremben! Ugyanaz a Szellem, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, bennem is megújítja, megerősíti az immunrendszeremet!

A halló fület és látó szemet az Úr teremtette egyaránt mindkettőt (PB 20:12) Szemem megnyílik a látásra, fülem kinyílik a hallásra! (Zsolt. 34:18 Ha igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.)

Testem a hit igéjét szólom hozzád! Jézus nevében megparancsolom, hogy valamennyi szervem tökéletesen működjön, mert a testem a Szent Szellem temploma! Nem adok helyet a testemben sem a betegségnek, sem a fájdalomnak!

KÖSZÖNÖM URAM!

ÁMEN
IMA A HÁZASSÁGÉRTUram segíts, hogy jó feleség/jó férj legyek! A Te segítséged nélkül képtelen vagyok erre! Uram vedd el az önzésemet, türelmetlenségemet, és érzékenységemet, és tegyél kedvessé, hosszútűrővé, szeretetteljessé, hűségessé, önuralommal teljessé!

A Te szereteted, békességed, és örömöd munkálkodjon a házasságunkban. A békesség Istene rontsa meg a sátánt a lábaink alatt Róma 16:20.

Uram Formálj át minket! A házasságunkat az egység, a szeretet, a harmónia tartsa össze! Szabadíts meg minket a különélés, illetve a válás gondolatától, a megbocsátatlanságtól, nehezteléstől!

Tegyél olyan feleséggé, olyan férjjé, akire büszke a házastársa! Teremts közöttünk egységet, összhangot, és a Te szereteted óvja és erősítse a házasságunkat!

Az Ámos 3:3 Vajon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Elköteleztük magunkat, hogy a házasságunkat kincsként őrizzük, mert ketten tízezret futamítanak meg. V.Mózes 32:30. Így imádságaink nem hiúsulnak meg!

Atyám, az Úr Jézus nevében add meg nekünk, hogy ugyanaz az indulat legyen bennünk egymás iránt, amely volt a Krisztus Jézusban. (Róma 15:5)

Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősítik meg Pb. 24:3, a mi házasságunk is szeretettel, értelemmel, és bölcsességgel erősítessék meg!

Uram segíts, hogy a férjemnek/feleségemnek a jó tulajdonságait lássam meg, és ne a rosszat magasztaljam fel!
A szereteted uralja a házasságunkat, egymást különbnek tartjuk magunknál!
Uram; elkötelezzük magunkat, hogy örülünk az életnek, jó napokat akarunk látni, óvjuk nyelvünket a gonosztól, és ajkainkat, hogy ne szóljunk egymás ellen álnokságot, elfordulunk a gonosztól, és jót cselekszünk!

Keressük, és követjük a békességet, „mert az Úr szemei az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel.” 1Péter 3:9-11.

Uram, a Róma 14:19 Igevers alapján „Házasságunkban törekedünk azokra, amik a békességre, és egymás épülésére valók”.

Vígasztaljuk egymást, kitartunk egymás mellett, és építjük egymást, Ki-ki társát segíti, és mondja légy erős!
(Ésaiás 41:6.)
Kijelentjük, hogy az elkövetkezendő időben mindent megteszünk, hogy szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyünk.
(Róma 12:10)

ÁMEN

IMA ANYAGI ÁLDÁSRA
Uram, eléd járulok hitben és imádságban a mai napon az Igéd ígéri, hogy „…akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek”.
Kérlek Atyám, Jézus nevében a Filippi 4:19 alapján „…töltsd be minden szükségemet a Te gazdagságod szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban!

Az Úrnak az áldása az gazdagítson meg engem és családomat! Köszönöm Uram, hogy jó sáfára vagyok mindannak, ami rám bízatott. Imádkozom, hogy az Úr áldásának a tárháza nyíljon meg előttem!

Adj bölcsességet, hogy okosan kezeljem a pénzt, jól sáfárkodva segíts tökéletes egyensúlyt kialakítani a fösvénység, és a fölösleges költekezés két véglete között!

Köszönet érte, hogy a munkám mindig jól meg van fizetve, és nem vész kárba! Gazdagság és bőség van házamban, Ábrahám áldása az enyém! Sokszorozd meg az anyagikat az életemben, …”adtam és nékem is adatik; jó mértéket, megnyomottat, és megrázottat, színig teltek …” Lukács 6:38
Az Úr az én Pásztorom, nem szűkölködöm, Jézus azért jött, hogy életem legyen és bővölködjek, keresem a Te országod, tudva, hogy mindent megadsz, amire szükségem van.
(Zsolt. 23:1, János 10:10, Lukács 12:31.)

Járjon ki mindenkor az én részem, melyet a király ad nékem napról-napra, életem minden idejében (2Kir. 25:30.)

Isten akarata számomra, hogy bőségben éljek, egészséges legyek és a lelkemnek is jól menjen a dolga. (3 János: 2)

ÁMEN


IMA KRISZTUS TESTÉNEK EGYSÉGÉÉRT
Köszönöm Mennyei Atyám Krisztus Testét, melynek részesévé váltam.

A mai napon felemelem a felekezetek résztvevőjét, és alázattal járulok a kegyelem királyi trónjához:
KRISZTUS TESTÉNEK EGYSÉGÉÉRT imádkozom, hogy mindannyian jussunk el a Szellem
egységére, hogy lakozzon a Krisztus, a hit által a szívekben.

A minden kegyelem Istene, aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket, a Krisztus Jézusban, titeket, kik rövid ideig
szenvedtetek, Ő maga fog tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká tenni. (I.Péter 5,10.)

Kérem, hogy a test kövesse a fej, Jézus utasításait: Semmit sem cselekedve versengésből, sem hiábavaló dicsőségből. (Filippi 2,3.)

Uram változást akarunk az életekben, a gyülekezetekben, a Te jelenléted, és dicsőséged, hozzon változást, és megtérésre való megszomorodást az életekben.

Krisztus teste épüljön, szentségben, tisztaságban, hogy semmi szeplő, vagy, sömörgözés ne legyen benne, hanem legyen szent, feddhetetlen, egységes, Szent Szellemmel teljes. (Efézus 5,27.)
Az Igazságot helyesen hasogassa a Te
dicsőségedre.

Imádkozom, azokért, akik megfáradtak, és meglankadtak, hogy kitartással fussák meg az előttük lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére, és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő örömért keresztet szenvedett.

Adj nekik új kezdést, új szántást, az új munkához, korai és késői esőt, kegyelmed újuljon meg az életük felett, ahogy keresik az Urat, jöjjön el számukra a felüdülés, a Te akaratod felismerése, a szolgálatuk betöltésére, és bevégzésére!

Krisztus teste erősödjön, a legkisebb ezerre nő, a legkevesebb hatalmas néppé.


Az Úr elhívottjai birtokba veszik a tengert és a délt, minden hely, amit a talpuk érint, nekik adja az Úr örökségül.

Az Úr mindennapon szaporítja a gyülekezetét az üdvözülőkkel!

Az Úr Igéje növekedjen, és hatalmat vegyen a hivők szívében, a gyülekezetben, és a világban. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom! (Ésaiás 42,8.), (Ap.Csel. 19,20.)

Jézus nevében kérem az Evangélium terjedését, a föld végső határáig, hatalmas éhséget, Isten Igéje iránti éhséget kérek, a föld minden lakosának, vegyenek erőt, miután a Szent Szellem eljő reájuk, és legyenek tanúid!

Az Úr házában lakozzanak, életük minden napján, hogy nézhessék az Úrnak szépségét, és gyönyörködjenek az Ő Templomában.
Ap.Csel. 1,8.), (Zsolt. 27,4.)

Semmit se cselekedjenek versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván magatoknál.

Ne keresse ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is.

Szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát, véghez ne vigyétek, mert a Szellem a test ellen törekedik, a test pedig a Szellem ellen: ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.

A test cselekedetei:
tisztátalanság, bujálkodás, paráznaság, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, gyűlölségek, harag,
patvarkodások, visszavonások, pártütések, részegségek, tobzódások: akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.

De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
Az ilyenek ellen nincs törvény!

Galata 5,16-17,22.)

Atyám Jézus nevében imádkozom, ha elfogja valami bűn Krisztus testét, adj kimenekedést számukra, add meg nékik,
a bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében.

És világosíts meg értelmük szemeit, hogy tudhassák mi az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között.
Efézus.1,17-18.)

Mert a Te alkotásod vagyunk, teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyet előre elkészített Isten, hogy azokban járjunk.
Efézus 2,10.)

Egy a test, és egy a Szellem, mint ahogy elhívásotoknak egy reménységében hívattatok is el.

Az Igazságot kövessük szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban: Akiből az egész test, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését, szeretetben.

Ezért többé ne járjunk, úgy, ahogy egyesek járnak az ő elméjüknek hiábavalóságában.
Mi pedig nem így tanultuk a Krisztust.

Az Igazság Őbenne van, Jézusban.
Felöltözzük az új embert, mely Isten szerint teremtetett Igazságban és valóságos szentségben.
Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ő felebarátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk.

Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon.
Az ördögnek ne adjatok helyet.

Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, és meg ne szomorítsátok az Istennek Szent Szellemét, akivel meg lettetek pecsételve a megváltás napjára.

Minden keserűség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék
közületek minden gonoszsággal együtt.
Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak,
miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban.


Paráznaság, vagy tisztátalanság, vagy fösvénység, ne is neveztessék tiközöttetek, amint szentekhez illik, hanem inkább hálaadás!
Értsétek meg, mi az Úr akarata!
(Efézus 4-5.)
Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk!
Megtiltjuk a Testben a gyűlölséget, mely szerez versengést, minden vétket pedig elfedez a szeretet!

A kevélységet, és a felfuvalkodottságot váltsa fel az alázat.
Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.
Az irgalmasságban és Igazságban növekedjünk, mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, viszont diadalmaskodik az irgalmasság az ítéleten.
(Jakab 2,8,13.)
Imé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben. (Zsoltárok 133,1.).
Hogyan járnak ketten együtt, ha nem egyeznek, egy ezret, kettő pedig tízezret, futamit meg.

Köszönjük Jézus nevében, hogy az akadályok elhárulnak, és a szentek eljutnak a Szellem egységére, a csendes Szellem romolhatatlanságával, és szelídségével.

Aki titkon rágalmazza az ő felebarátját, elvesztem azt, mondja az Úr.

Ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok.
Ki vagy te, hogy más szolgáját kárhoztatod?


Levetvén azért minden gonoszságot, álnokságot, képmutatást, rágalmazást, irigykedést, mint most született csecsemők az Ige hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon
növekedjetek.
(I.Péter 2,2.) (Lukács 6,37.)
(Zsoltárok 101,5.)

Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.
(I.Péter 2,5.)

Köszönöm Úr Jézus Krisztus Testét, Isten szerelmese, hivatalos szentjei vagyunk.

Csillapíthatatlan éhséget adj, hogy az Urat megismerje a föld teljessége, és mindenki eljusson az Igazság megismerésére, igyekezzünk, hogy el is érjük, amiért meg is ragadott minket a Krisztus Jézus.

Hatalmas aratást, és új ajtókat kérünk az Evangélium növekedésére.
Szélesítsd ki sátorod helyét, és hajlékodnak kárpitjait terjeszd ki, nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobbkézre, mind balkézre terjeszkedni fogsz, és ne félj, nem szégyenülsz meg.
(Ésaiás 54,2-3.)

Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák meg Krisztus dicsőséges Evangéliumát.
Az elveszettek, jussanak megtérésre, örök életre.
Kihez mehetnének? Örök életnek beszéde van Tenálad!
János 6,69.)

A tévelygők, ismerjék meg a Szellem szabadságát, ahol az Úr Szelleme, ott a szabadság!
Minden hely, amit a talpunk érint, nekünk adod.
Isten ismerete, és a tanítványság terjedjen.
A missziókat szereld fel kitartással, örömömmel, az áldásaiddal, mindezekért köszönet, hogy az Úr gondot
visel!
Minden forrásunk Benned van. Terjedjen az
Evangélium a föld végső határáig, hogy mindenben dicsőítessék az Atya a Fiúban, és legyenek a szentek Krisztus Testében hűek mindhalálig, hogy az Úr nékik adja az életnek koronáját.
(Jelenések 2,10.)

Jusson el mindenki az Isten Fiában való hitre, és az Ő megismerésében egységre, érett férfiúságra, a Krisztus
teljességével ékeskedő kornak a mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében, ide-oda hánykolódnak és sodródnak, az emberek álnokságától,tévútra csábító ravaszságától.

Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében!

ÁmenIMA A SZENT SZELLEM KIÁRADÁSÁÉRT

Isten megismerése a keresztény életünknek alapvető elhívása, Jézuson keresztül vezet az út az Atya szívéhez.
Az Úr az ajtó előtt áll és zörget, és ha valaki meghallja az Ő szavát, és megnyitja az ajtót, bemegy ahhoz, és vele vacsorál. (Jel. 3,20.)
Az újjászületésünk után, Isten gyermekeinek jár a Szent
Szellem keresztség. Jézus azt mondta; Én elküldöm Néktek a Vigasztalót, hogy veletek maradjon mindörökké.
A Szent Szellem azért küldetett el, hogy együtt munkálkodjon a hívőkkel, hogy bizonyságot tegyen Jézusról. Miután
betöltekeztünk Isten Szent Szellemével, a Szentháromság
harmadik tagjával, a Vigasztalóval, közösségbe kerülünk
Vele, és az Ő csodálatos ajándékai kezdenek megnyilvánulni az életünkben.
Ahogy Pünkösdkor, a tanítványok vettek mennyei erőt és tanítványokká tettek minden népeket, így van ez napjainkban is. Nem erővel, nem hatalommal, hanem a Szent Szellem által válik a hitéletünk, az imaéletünk sikeressé, és áldássá. mert azt amit kérünk nem tudjuk hogyan, de maga, a Szellem esedezik kimondhatatlan fohászkodással. Köszönet Istennek a Szent Szellemért, és az Ő ajándékaiért, imádkozunk, hogy mindenki megismerje, ezt a csodálatos közösséget, és általa mindenki jusson el az Igazság megismerésére, és épüljön az Ő szentséges hitében.

IMA
Mennyei Atyám, imádkozom, és fohászkodom, a Te Szent Szellemed, érintse meg, és adjon vágyat a szívekbe, hogy beteljesedjenek, a Te Vigasztalóddal, kérem a Szellem kiáradását az egész világra. Adj hatalmas éhséget, Isten Igazságának a megismerésére, a megtérés örömére. Imádkozom, hogy a Szent Szellem által megismerje a föld és annak teljessége, a Te szélességedet, hosszúságod, a mélységedet, és a Te akaratodat, hogy senki el ne vesszen, hanem mindenki megtérésre jusson, a Te dicsőségedre. Töltsd ki a Szellemedet minden testre, és szakaszd meg az egeket, és Tégy hatalmas csodákat. Ámen.

A Szent Szellem tüzét, és ajándékainak a megnyilvánulását kérem a világra, az országomra. Az Egyház egészét érintő áttörésért imádkozom, de egyéni szinten is adj áttörést és megnyilvánulásokat az életünkben.
A Szent Szellem vezessen minden időben, mindig a megfelelő helyen és a megfelelő időben legyünk a Te dicsőségedre.
Köszönöm az Úrnak a Szellemét, aki elvezet minden Igazságra, a Vigasztaló, aki mindenre megtanít, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által, mert mi hitben járunk és nem látásban.

Mivel, a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: Hittem, és azért szóltam: hiszünk mi is, és azért szólunk.

Köszönjük Uram, hogy az utolsó napokban kitöltöd a Szellemedet minden testre, és prófétálnak a mi fiaink, és leányaink, és látásokat látnak, és a véneink álmokat álmodnak. (Ap.Csel. 2,17.)

Mi vagyunk a Szent Szellem temploma, és valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle: és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle, (Lukács 12,48.) Mint élő kövek felépülünk Szellemi házzá, szent papsággá, hogy Szellemi áldozatokkal áldozzunk Istennek, ami igen becses az Isten előtt, a szívünket szelíd és csendes szellemben megtartjuk, mert ez kedves Istennek. (1Péter 2,5, 3,4.)

Hálát adunk, Istennek hogy a Szent Szellem tüze által, a mi
beszédünk és prédikálásunk nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem a Szellemnek és erőnek megmutatásában áll, hogy a mi hitünk, ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
(1 Korintus 2:4.)

Köszönjük, hogy nékünk lett az Ígéret, a Szent Szellem bizonyságot tesz a mi Szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, és elpecsételtettünk az örök váltság napjára, az Ígéretnek a Szent Szellemével, mi Szellem szerint járunk és nem látásban.

Kérlek Atyám Jézus nevében, közölj velünk szellemi ajándékot, a gyülekezet építésére, a szentek tökéletesbítése céljából, szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére. (Efézus 4,12.) Köszönjük a ránk bízott drága kincset, megőrizzük a bennünk lakozó Szent Szellem által.
(2Timót. 1,14.)

Növekedünk a Szellemi ajándékok által, Isten kegyelmében a Szent Szellem erejében, és Isten szeretetében.
Hű az Isten, aki elhívott minket az Ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal, és a Szent Szellemmel való közösségre. (1Kor.1,9.) Ámen


.

IMA A GYERMEKEINKÉRTAtyám! Jézus nevében hozom eléd a gyermekeimet, és megvallom a Te igédet a gyermekeimről!
Imádkozom Atyám Jézus nevében: a gyermekeim növekednek, és erősödnek szellemben beteljesedve kedvességgel, és Istennek kegyelme van rajtuk. (Luk. 2:40) gondod van rám és a gyermekeimre. (I. Péter 5:7)
Te megőrzöd, és megtartod a Nálad letett kincseimet. (II. Timotheus 1:12) Gyermekeimnek drága vagyona a szorgalom. (Példabeszédek 12:27)
Az én gyermekeimnek az Úrtól vannak a lépései. (Példabeszédek 11:14)
Az én gyermekeim szót fogadnak a szüleiknek az Úrban, mert ez igaz és tisztességes!
A gyermekeim tisztelnek, és becsülnek, mivel ez az első parancsolat ígérettel, hogy hosszú életük legyen a földön.
A 91. Zsoltár ½ igéje szerint a gyermekeimet, - és magamat is - a Te Mindenható árnyékodba helyezem, és a Te rejtekedbe helyezem, mivel Te vagy a gyermekeim oltalma és vára!
Mert az angyalaidnak parancsolok, hogy őrizzék az én gyermekeimet minden útjukon!. Akik kézen hordozzák őket, hogy meg ne üssék lábukat a kőbe. (91. Zsoltár 11:12)
Az én gyermekeimnek egyetlen csontja sem töretik meg, mert az Úr az Ő őrzője. (Zsoltárok 34:20)
Jézus nevében megtiltom a testüknek, hogy a betegség bármilyen formájának engedjen, megtiltom a testéüknek a téves, hibás működést! Testük a betegség tüneteit nem fogadja el! Testük minden sejtje életet és egészséget képvisel, mivel immunrendszerük tökéletes! (János 10:10)
Gyermekeimet az Úr beviszi a bőség földjére, hogy annak javaival és gyümölcseivel éljenek! (Jer. 2:27)
Az Úr jó előmenetelt ad nékik, bölcs gyermekek, akiknek az Úr bölcsességet és értelmet adott, hogy mindazt meg tudják csinálni, amire az Úr elhívta az Ő szent szolgálatához. (Mózes II. 36:1)
A bölcsesség kiált, és az értelem kibocsátja gyermekeim felé az Ő szavát. (Példabeszédek 8:1)
Az én gyermekeim keresik az Urat teljes szívükből! Az én gyermekeim erős szívvel törekszenek keresni, cselekedni az Úr törvényét, az Ő Istenének rajta nyugvó kegyelme szerint! (És 7:9, 7:10)
Hatalmas éhséget adsz nekik az Ige megismerésére. Az én Istenem munkálja a gyermekeimben mind az akarást, mind a cselekvést az Ő jókedvéből. (Fil. 2:13)
Aki pedig az én gyermekeimet megerősíti, és felkeni Krisztusban, az Isten az!
És kedvességnek koszorúját ad nekik. (Kor. II. 1:21)
Gyermekeimet Krisztus szerelme szorongatja az Isten akaratának megcselekedésére. (Kor. II. 5:14)
A gyermekeim életében lerontok minden okoskodást, és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtek minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. (Kor. II. 10:5)
Lerontok minden rossz baráti kapcsolatot és kötést, káros hatást az életükben, és előszólítom Jézus nevében az Istentől elrendelt baráti kapcsolatokat és kötelékeket Krisztus testében. A gyermekeim megtalálják, és betöltik a helyüket Krisztus testében, ahova Isten teremtette, és elhívta!
Mindenért dicsőség az Atyának, Jézus nevében.
Az az indulat van az én gyermekeimben, amely volt a Krisztus Jézusban is.
Szelídségnek szellemével öltöztesd fel őket. (Fil. 2:5)
Az én gyermekeim hosszútűrők, türelmesek, kedvesek, és fejjé lesznek és nem farkká.
Te vagy a gyermekeim pajzsa, dicsősége! Te magasztalod fel őket! Az én gyermekeim hallgatnak a Te szavadra, és ragaszkodnak Hozzád Uram, és a családjukhoz! A gyermekeim ellen készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenünk perbe száll, kárhoztat az Úr. Megszégyenülnek, és semmivé lesznek, akik gyermekeimmel perlekednek. A gyermekeim szeretete egyre jobban és jobban bővelkedik a Te ismeretedben, és minden értelmességben, hogy megítélhessék, hogy mi a jó és mi a rossz. (Fil 1:9)IMA A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK ENYHÍTÉSÉRE


Az elmúlt időszakokban és az elkövetkező időszakokban katasztrófák sorozata zavarta, és zavarja meg a nemzetek életét.
Hallunk háborúk híréről, természeti katasztrófákról, földrengésekről, szökőárakról, klímaváltozásokról, tűz, és
szélviharokról, mely rengeteg embernek az életét veszélyeztette és veszélyezteti.

A próféciák szerint az utolsó
idők jelei e természeti jelenségek, a háborúk, a gonosz megsokasodásának hatásai az egész világon éreztetik hatásukat.


A Máté evangélium 24. fejezete az idők jeleiről ír:
ezek a jelek kopogtatnak a nemzetek életében, figyelmeztetve
az embereket, hogy elközelített Isten országa, térjenek meg,
míg nem késő.
Az idők jeleihez hozzátartozik az hogy az emberekben meghidegült a szeretet: háborúznak,
viszálykodnak, gyűlölködnek, nem keresik Istent, közöny és
érdektelenség van a világban, az igaz is alig-alig menekül meg, akkor hova lesz az Istentelen?

A világ nem tudja kezelni ezeket a jeleket, félnek, mert számukra vagy ismeretlen a Biblia története, vagy nem érdekli őket az Úr eljövetelének közeledte, bálványokat imádnak, mint annak idején Áronék,
az aranyborjút, és nem tudják, hogy a Buddhákat, jógikat, jósokat, köveket, nem lehet Isten elé helyezni, mert Isten nem
ossza meg a dicsőségét mással.

IMA

Uram a kegyelmed minden időben velünk van, ezért csak fohászkodni tudunk alázattal, teljes szívvel, hogy enyhítsd a
földre leselkedő veszélyt, mely árthat és pusztíthat a föld lakosainak. A háborúkat, a rombolásokat, a pusztításokat, az
engedetlenségeket, a tolvajkodásokat, az Isten káromlásokat,
mely a sátán munkája, a Jézustól kapott hatalommal megkötjük a Földön, és a mennyben is meg lesz kötve. (Máté 18,18.)

Váljon szabaddá a föld és annak teljessége, az Úr ismerete és az Ige iránti éhség jöjjön a földre, mert méltó a bárány, hogy vegyen dicsőséget és tisztességet.

Uram imádsággal járulok a trónod elé, és köszönöm, hogy megmentesz a világra, a hazámra, leselkedő veszélyektől,
Benned van a menedékünk Uram! Te, aki a szeleket teszed
követeiddé, a lángoló tüzet szolgává. Uram, Te vagy az oltalmunk a szélvészben, a viharban, a vízben, mert a vizek
engednek a Te szavadnak, a tüzeket eloltja a víznek áradata.

Nem félünk az éjszakai ijesztéstől, a repülőnyíltól nappal!
Te háborúkat szüntetsz meg, kopjákat rontsz, hadi szekereket égetsz el!
(Zsolt. 46,9.)
Mikor vízen megyünk át, Te velünk vagy, és ha folyókon azok el nem borítanak, ha tűzben járunk, nem égünk meg, és láng
meg nem perzsel minket. (Ésaiás 43,2.)

Uram Te vagy az oltalmunk, várunk, páncélként kísérjen minket a Te hűséged!

Mikor megindul és megrendül a föld, és a hegyek is meginognak, nyújtsd ki kezeidet a magasból, és vigyél minket tágas térre, mert benned van a bizodalmunk!
Enyhíts az ítéleten!

Az istentelenek útja olyan, mint a homály, nem tudják, miben ütköznek meg; adj Uram megtérést a szívükbe!
Ébredjenek fel!
Az Evangélium tüze gerjessze fel az ÉBREDÉST és MEGTÉRÉST a népekben, a nemzetekben, hazánkban, családunkban!

Segíts Uram a meg nem térő városoknak, hogy
igazzá legyenek, hogy keressenek.

Köszönöm Atyám Jézus nevében, hogy megtérnek az Úrhoz a Föld minden népei, és Te kiutat adsz nekik!

Mert, ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik!
Róma 5,20.)
Mindenható Isten oltalma minden veszedelemben;
91. Zsoltárok

1. Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az
2. Azt mondom az Úrnak: én oltalmam, váram, Istenem, Őbenne bízom!
3. Mert Ő szabadit meg téged madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
4. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; pajzs és páncél az Ő hűsége.
5. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
6. A dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít.
7. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren; és hozzád nem is közelít.
8. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
9. Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam: a Felségest választottad a te hajlékoddá:
10. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
11. Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon.
12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed a lábadat a kőbe.
13. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én Nevemet!
15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
16. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet”
IMA AZ ORSZÁGUNKÉRT, A NEMZETEKÉRT


Atyám, hálás vagyok, hogy a kegyelem trónja elé járulhatok, hogy irgalmat és kegyelmet találjak a hazámért és a népekért elmondott imámban.

Elfoglalom a Krisztusban lévő hatalmi helyemet az
imádságban, megkötöm a sátán minden munkáját és
ravaszságát Magyarország felett.
Uram, mozdulj az érdekemben, ahogy felemelem a szavamat: ez az imádság órája a hazám érdekében! (I.Timótheus 2,1-3.) Tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt.

Imádkozom és közbenjárok minden hatalmi helyzetben lévő, felelős beosztásu politikusért, a vallási vezetőkért, a kormány tagjaiért, az ítélet végrehajtó hatalomért, a polgármesterekért, a rendőrökért, hogy minden rossz befolyástól váljanak szabaddá. Imádkozom, hogy megfelelő emberek kerüljenek be a hatalmi hivatalokba, adj nekik bölcsességet, tudást, józanságot, egymás iránti tiszteletet és megbecsülést
A szíveknek meg kell változnia, egység és békesség uralkodjék az országunkban, a kormányban !

Uram, köszönjük a szabadságot, előszólítjuk a gyarapodást, a bővölködést, az új munkahelyek létesítését az országunkban, az Úr áldása gazdagítsa meg a népünket.

Hozz változást az emberek szívében, Isten jósága megtérésre vezesse őket! Változtasd meg a szíveket, váljanak istenfélőkké, keressék az Urat, míg nem késő! A vezetők, akik hatalomban vannak, Istennek tetsző, bölcs döntéseket hozzanak.

Szűnjön meg a gonosz rosszasága, az önzés, a versengés,
a magas árak, a lopás, csalás, rablás, szenvedélyek, ital, drog hatása. A fiataljainkra megkülönböztetett figyelmet és
kegyelmet kérek Uram!

Atyám, hozz változást ÉBREDÉST minden nemzetben, Isten tüze, a Szent Szellem ereje szálljon le Európára Közel- és
Távol-Keletre, Izraelre, és a többi nemzetekre! Jézus nevében fohászkodom, hogy a szemek megnyíljanak a Te látásodra,
a fülek a Te hallásodra, a szívek az IGE, Jézus Krisztus
befogadására. Változást akarunk! Új ajtókat melyeket
Te nyitsz meg Uram, te mész előttünk, és az egyenetleneket megegyenesíted, és leütöd a vaszárakat! És amit Te megnyitsz, azt senki be nem zárja!
Megáldom a föld minden nemzetét, és követelem a föld
minden emberének az üdvösségét.

Hatalmas aratást kérünk a föld nemzetei között, legyen ez kedves Neked Uram, mert a Te néped imádkozott. Kérlek Uram, mozdulj a nemzetekben, Istennel minden lehetséges!
Az aratnivaló sok, a munkás kevés, küldj munkásokat
az aratásba, hogy minden térd Néked hajoljon meg, és Téged dicsérjen a föld minden lakosa. Halleluja!

Javaslat a
"Napi imák"
nyomtatásához:1.) Kijelöljük a teljes szöveget amit nyomtatni szeretnénk. (Pl.Szerkesztés menü/Összes kijelölése parancs, majd jobb egérgomb/Másol parancs)

2.) Megnyitjuk a Word szövegszerkesztő programot, és a jobb egérgomb/Beillesztés parancsával beszúrjuk a vágólap tartalmát.

3.) Nyomtatás

(Amennyiben a honlapról közvetlenül használja a "Nyomtatás" parancsot, sajnos nem megfelelően fog megjelenni,és a vége hiányos lesz, nem látszódik a teljes szöveg.)

IMÁDSÁG A CSALÁDÉRT

Szeretettel ajánljuk ezt az Imádságot.
Napjainkban nagyon fontos, hogy mindenki odafigyeljen a családjára, és őrizze meg a családi kapcsokat és kötéseket, és járjon szeretetben.


Az Ige arra buzdít minket: Galata 6:10: „Míg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, de leginkább hitünk házanépével.”


Ezekben, az időkben meghidegült a szeretet, az emberekben, a családokban, az Újszövetség egyetlen parancsolata a szeretet. (János 13,34-35.)

A sátán éket próbál verni a házasságokba, a családi kapcsolatokba, érdekelt, a kapcsolatok megsemmisítésében. Ha két olyan ember összeáll, akik Istennel harmóniában járnak, egymással is harmóniában lesznek.

Ha te Istennel együtt jársz, képes vagy a családoddal is együtt járni, legyen az akár a férjed, a feleséged, a gyermekeid, vagy a szüleid. Kereszténynek lenni az magában nem garantálja a jó családi kapcsolatokat, és a jó házasságokat.

A szeretet mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. (1Kor. 13/7.)

Kezd el gyakorolni, és megcselekedni a szeretetet, lásd meg a másik jó tulajdonságait és bocsáss meg.

IMA
Atyám Jézus nevében fohászkodom a családom minden tagjáért, a szülő, és gyermek kapcsolatért, a családi kapcsolatok helyreállításáért, és megerősödéséért.

A reménység meg nem szégyenít, mert tudom, hogy kinek hiszek, a Te gondviselésed, és szereteted őrizze őket minden időben.

Védd és oltalmazd őket, a nehezteléstől, a gonosz minden tervétől, töltsd meg a szívüket az önzetlen szereteteddel, adj Uram nekik megbocsátó szívet, megértést és megelégedettséget egymás irányába.
Segítségül hívlak Uram a nyomorúságuk idején, a szegénységből, a betegségből, függőségből szabadulást kérek számukra, soha ne szakadjon meg közöttük a családi kötelék,szeressék és értékeljék egymást!

Helyreállítást kérek minden elhalványult és neheztelő kapcsolatukban, gyógyítsd be a sebeiket!

Atya-fiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyenek.

Amennyire rajtuk áll, minden emberrel békességben éljenek. (Róma 12,18,10.)
Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. (Máté 5/9).

A békesség Istene rontsa meg a sátánt a lábaik alatt, éljenek egymással tiszteletben és egyetértésben.

A szeretet, és megbocsátás vezérelje minden lépésüket, senki senkinek rosszért, rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjenek, úgy egymás, mint mindenki irányába.

Fohászkodom, hogy a családom minden tagja testvéri egyetértésben legyen, mert oda küld áldást az Úr és életet örökre. Tanítsd meg őket Uram, az egymás iránti tiszteletre és szeretetre.

Töltsd be a szükségeiket a Te gazdagságod szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. (Filippi. 4,19.)

Egységet kérek a rokoni kapcsolatokban; Vajon járnak e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? (Ámos 3/3.)

Indítsd a szívüket, hogy kövessék mindenki irányába a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat: vigyázván, arra, hogy Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon: nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedvén , megzavarja és ezáltal, sokan
megfertőztessenek.

A család minden tagjának engedelmes feleletet, kérek, amely elfordítja a harag felgerjedését. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közülük minden gonoszsággal együtt. (Efézus 4,31-32.)


Indíts a szíveket, a megbékélésre, kibékülésre, nem haragra lettünk teremtve, hanem szeretetre és egymás iránti gondoskodásra. Ki-ki családját segítse, és mondja légy erős! Ha valaki az övéiről és főképpen az Ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a pogányoknál. (1Timótheus 5,8.)

A szülők neveljék a gyermekeiket az Úr tanítása és intése szerint, a gyermekek szót fogadjanak a szüleiknek az Úrban, mert ez az igaz, tiszteljék szüleiket, mert ez az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen dolguk, és hosszú életűek legyenek.

Tiszteletre méltó minden tekintetben a házasság, a házas ágy pedig legyen szeplőtelen. (Zsidó 13,4.) A család többi tagjai is jóakarattal legyenek egymáshoz, mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek. Tudván, hogy ki-ki bármi jót cselekszik, jutalmát veszi az Úrtól. (Efézus 6,1-4.)
ÁMEN

IMA TÁRSÉRTA teremtés kezdetén Isten megteremtette az embert, férfiúvá és asszonnyá, megáldotta őket, és mondta nékik Isten; „Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.” 1Mózes 1/27-28.

Az 1Mózes 2/24-25.” Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez és lesznek egy testté. Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége.”

Isten tervében, és akaratában született meg a házasság intézménye, a szaporodást, a házasságban tervezte meg Isten, és nem azon kívül. „És látá Isten, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó.” 1Mózes 1/31.

Láthatjuk; a házasság intézményét Isten már a teremtésnél elrendelte, és meghatározta a célját; a szaporodást, és ennek hivatalos formát is adott, melynek neve; házasság!

Miért tette ezt Isten? Az 1Mózes 2/18-ban megkapjuk rá a választ, mert; „Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.”
Láthatjuk a házasság intézménye már a kezdetek kezdetén Isten terve és akarata szerint történt. Napjainkban, nem sokan ismerik a Szent Írást, így figyelmen kívül hagyják, hogy mi is Isten akarata az ember számára.

A mai laza erkölcsű világban, felemás kapcsolatokban összeállnak, akár azonos neműek is, és nem tekintik Isten törvényeit, a kapcsolatukra vonatkozóan. Isten az Ő akaratát tudja megáldani, és az ember, ha engedelmes; akkor a föld javaival élhet. Ezért jól meg kell gondolni az útjainkat, és kapcsolatainkat!

Napjainkban nagy divat összeállni, és nem házasságban élni. A szaporodás is a házasságon belül rendeltetet el, mert a gyermekeknek szüksége van mindkét szülőre; papára, és mamára.

A mai időkben sok a társtalan ember, és mivel nem jó egyedül, ezért szüksége van az embernek hozzáillő társra.
A házasság hatalmas kincs, mert az egységben erő rejlik, két ember tízezret tud megfutamítani.

5Mózes 32/30. „Miképpen kergethetne egy ezret, és kettő hogyan űzhetne tízezret.” A társunk kilencezerszeres áldás a számunkra.
Azon kívül, ha ketten egy akaraton vannak bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja a mennyei Atyánk.
”Máté 18/19.

Jézus Krisztus elfogadása után életünk legfontosabb döntése a jó házastárs kiválasztása, mert a legtöbb ember talál valakit, de hű társat találni kincs!

IMA
Uram szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Uram áldott legyen a szent neved, hogy elküldöd a társam; mert akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál.
Atyám a Jézus Krisztus szent nevében jövök eléd. Én az Úrral egyesültem, nem vétkezem ellene, kerülöm a paráznaságot, tudom, hogy a testem a Szent Szellem temploma. Feddhetetlen és tiszta vagyok, Istennek szeplőtelen gyermeke.

Szent Atyám Te teremtetted az embert férfiúvá és asszonnyá, és Te tudod, nem jó az embernek egyedül lenni, ezért kérlek, szerez nekem társat, hozzám illőt, mert sokkal jobban van dolga kettőnek. Uram elkészítettem a szívem a megfelelő társ befogadására.

Prédikátorok 4/9,10,12. „Sokkal jobban van dolga kettőnek, hogysem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedül valónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el.”
Imádkozom, hogy találjak Istenfélő, tisztaszívű, bölcs házastársat, aki meg tudja különböztetni a jó és rossz közötti különbséget, akire számíthatók, aki hűséges, szeretetteljes, szívem szerint való, és hozzám hasonló.

Segíts Uram, hogy megtaláljam, meglássam, azt a személyt, akit férjül/feleségül el tudok fogadni. Köszönöm, hogy elém hozod, „őt” akivel egységben, szeretetben, és Istenkeresésében élhetünk egymás mellett a mindennapokban.

Példabeszédek 18/22, „Megnyerte a jót, aki talált férjet/feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól.”
Megkötök minden akadályt a Máté 18/18. alapján, amely gátolná és akadályozná a társam megtalálását. A mai napon kijelentem, hogy ebben a várakozási időszakban; mindent hiszek, és mindent remélek, és teljes vagyok a békességeddel.

Köszönöm Uram, hogy megőrzöl a nem hozzám illőtől, az alkalmatlan emberektől. Ne engedd Uram, hogy a korábbi visszautasítás, fájdalom, és csalódás hamis beállításba helyezzen.
A Te bölcsességed őrizze meg a szívemet és gondolataimat a párválasztásban, és az életem fontos döntéseiben. „ A Te Igéd szerint olyan férjet kérek, aki szereti a feleségét, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért. / És olyan asszonyt kérek, aki féli az Urat, és a férjét, és derék asszony dicsérete az övé.

Köszönöm Atyám a Jézus Krisztus nevében, hogy adsz szemet a látásra, a megfelelő, és hozzám illő társ felismerésére. Köszönöm, hogy elém hozod a szívem szerint valót. Uram én kértem, ezért kapok; keresek és találok „Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál.” Máté 7/8.

Ámen
IMA AZ ÍTÉLKEZÉSEKRE

A kimondott szavainknak hatalma van, akár életet vagy halált is jelenthetnek egy adott helyzetben. A mai időkben az emberek könnyen megítélik egymást, sőt, divattá vált mások ítélgetése, ha nem állsz az ítélkezők társaságába, félhetsz, hogy kizárnak maguk közül, pedig a Biblia figyelmeztet, hogy minden hiábavaló beszédről számot kell majd adnunk az Úr szent színe előtt, de itt a földön is megfizettünk a meggondolatlanságunkért!

Saját akaratunkkal könnyen ellenőrzés alatt tarthatjuk az érzelmeinket, illetve a szánkat.

Nekünk, szeretettel, hittel és az öröm beszédével kell megtöltenünk a környezetünket, és nem a viszálykodás, ítélkezés, haragszom rád, megítéllek, mert te nem vagy olyan tökéletes, mint „ÉN” de tud csak az Úr volt tökéletes.

Az emberek hajlamosak befolyásolni a környezetüket a saját igazságuk bizonyítására, ezzel pedig rombolást végeznek el az emberek érzelmeiben, életében. A legfontosabb dolog, az Igére figyelmezni. Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! (Máté 7/1)

IMA

Atyám a Jézus Krisztus nevében imádkozom, hogy a környezetemnek, a családomnak, és magamnak olyan legyen a beszéde, ami Téged dicsőít. Tölts meg minket a Te Igazságoddal, az Igéddel, amely élő ható és élesebb minden kétélű fegyvernél, és megítéli a szívnek gondolatatit és szándékait. /Zsidó lev. 4/12/

Tégy závárt az ajkakra, melyek ítélkező, közönséges, negatív, sértő, meggondolatlan, szeretetlen, trágár, és irgalom nélküli, őrizz meg, hogy a saját szavaik tőrbe csalják, Te megígérted, aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól.
/PB.21/23/

Jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszakat. De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a mi beszédünkből ismertettünk igaznak, és a mi beszédünkből ismertetünk hamisnak.
/Máté 12/35-37./

Atyám ments meg minket az ítélkezők szájától, kik ők, hogy ítélkeznek? Az Úr mondta; Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Az Ige szerint: amilyen mértéket használunk másokra, minket is azzal fognak mérni!
(Máté 7/1-2)

Adj Uram megtérést minden ítélkezésből, Isten jósága megtérésre indítsa az embereket. Annakokáért menthetetlen vagy, oh ember, bárki légy, aki ítélsz: mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat teszed te, aki ítélsz.
(Róma 2/1.)

Változást kérek a szívekbe, a jó irányába, és annak megcselekedésére. A farizeusok külső dolgok alapján ítélték meg az embereket, és azt gondolták joguk van ítéletet hozni mások felett, ami még rosszabb volt, hogy olyan dolgok miatt ítéltek meg embereket, amelyeket saját maguk is elkövettek!
Mi ne tegyük ezt!
Uram a szeretet minden vétket elfedez, adj megtérést a szívekbe, hogy megbánják bűneiket, és megértsék, nincs joguk megítélni másokat, amíg nem hajlandók beismerni az igazságot saját magukkal szemben, amiről azt gondolják, az ő bűnük felszínes és csekély, ezért felszínesen is bánnak vele.

Azt gondolod oh ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? Mert az Isten előtt nincs személyválogatás./ Róma 2/3,11

Így szól az Úr: Egy ellenünk készült fegyver sem lesz jószerencsés, és minden nyelvet, mely ellenünk perbe száll, kárhoztatunk; ez az Úr szolgáinak öröksége, és a mi igazságunk, mely az Úrtól van.
/ Ésaiás 54/17/
IMA A HAZUGSÁG ELUTASITÁSÁRA


Mindenkinek vannak hibái, és mindenki tesz rossz dolgokat,nincs tökéletes ember, csak az Úr Jézus volt.
A mai időkben járványként terjed a hazugság. Ettől meg kell szabadulnunk!

A sátán a hazugság atyja, tőle jön ez a rossz tulajdonság!
Minden gonosz tette hazugsággal kezdődik az ördögnek. /Lásd Édenkert/. A hazugság bűn, és a gonoszságnak az alapja!
Hazugsággal csatlakozunk a sátánhoz. Az emberek általában azért hazudnak, mert azt hiszik, hogy a hazugsággal a javukra fordítják az eseményeket. Ez nem igaz! Minél
többször hazudik valaki, - egyrészt kifejezi vele, hogy a sötét
oldalnak adta a szíve egy részét, másrészt a megbecsülését- a jó hírnevét veszélyezteti vele, mert napvilágra fog jönni.

A hazugság nem jó, szabadulj meg tőle, mert halált hoz az életedre. Tarts bűnbánatot, térj meg belőle és imádkozz a
környezetedért is, hogy megszabaduljon ettől a káros befolyástól.IMAUram könyörgöm, hogy megszabaduljunk a hazugság bűnétől, én, a családom, és a társadalom minden rétege,győzd meg őket, minden bűnről, ami előfordul az életükben.

Ne legyen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék! (Máté 10,26.)

Tisztíts meg minden titkos bűntől, és taníts meg az igazság megismerésére.

Imádkozom, hogy gyorsan képesek legyünk
megvallani, ha vétkeztünk. Adj olyan szemet, amely látja, a Te Igazságodat, és olyan fület, amely hallja a Te hangodat, indíts bűnbánatot a szívünkben.

Minden büszkeség menjen el, amely
akadályozza a hibáink felismerését.
Árassz ki az alázatos szívben minket, mert aki elfedi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga: aki pedig megvallja, és elhagyja,
irgalmasságot nyer. (Péld. 28,13-1 4)

Uram, adj olyan szívet, mely szereti és követi az igazságot, és elutasít minden hazugságot, amely az ellenség megnyilvánulása.
Tisztíts meg a hazugságtól és annak
következményeitől!

A Szent Szellem vezessen el minden igazságra, soha ne adjunk helyet a hazugságnak, inkább a becsület embere, gyereke, és társadalma legyünk!

Mert az Úr utálja a hazug ajkakat, de
akik igazán élnek, azokat szereti.
Imádkozom, hogy levessük a hazugságot és igazságot szóljunk ki-ki az ő felebarátjával, mert megmondatott nékünk: hazug hírt ne hordj: ne fogj kezet a gonosszal, hamis tanú ne légy!
(Ef.lev. 4,25.), (I. Mózes 23,1.)

A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd el tőlünk, mi nem hazudunk az igazság ellen, mert gyűlöli az Úr!
(Péld. 6,17.)

Segíts Uram, hogy a mi nyelvünk a Te igazságodat,
dicséretedet, és a szeretetedet szólja minden napon, ne engedd, hogy a gonosz útjára térjünk!

Mi nem hazudunk egymás ellen, mivelhogy levetkeztük amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztük az új embert, aki Jézus képére és hasonlatosságára lett teremtve.

Mi felöltjük, mint Isten választottai, szentek, és szeretettek,
a könyörületes szívet, jóságot, alázatosságot, szelídséget,
hosszútűrést. (Kolosse 3,9-10.)

IMA A JÓ HÍRNÉVÉRT


A jó hírnév fontos mindenki életében. Akár tönkre is teheti az ember életét az, hogy rossz időpontban rossz helyen volt jelen. (Péld. 22,1.) A jó hírnév jobb a drága olajnál (Prédikátor 7,1.)

A jó hírnevet értékelni és védelmezni kell. Ha valaki nem becsüli meg a jó hírnevet, lehet, hogy csak akkor döbben rá, amikor már elérhetetlen számára.

A jó hírnév tönkretehető rossz dolgok által, pl. olyan emberek által, akikkel társulunk, vagy becsmérlő szavak által, rossz kapcsolatok által, pletykák által, és tönkretehet egy per is, és semmivé válhat, mindaz amit az ember egy életen át felépített.

Ilyenkor egyetlen oltalmunk az
ÚR JÉZUS, aki az imádság által cselekszik értünk.


IMAUram imádkozom, hogy szeplőtelen hírnevem legyen!
Tudom, hogy az embert gyakran annak alapján ítélik meg, amit mások mondanak róla. Ezért alázattal, teljes szívvel járulok a trónod elé, és könyörgöm, hogy tisztelet és megbecsülés vegyen körbe a városunkban, az országunkban, és elismeréssel szóljanak rólam.

Te azt mondod: „Az ok nélkül való átok nem teljesül” (Péld. 26,2.) Uram szabadíts meg minden ellenségemtől, védj meg azoktól, akik rosszat akarnak nekem! (Zsolt. 59,1.)

Őrizz meg a pereskedéstől, az emberek haragjától, a hamisságuktól, a féltékenységüktől. Perelj azokkal, akik velem perlekednek, harcolj azokkal, akik velem harcolnak. Uram, Benned van a bizodalmam, ne engedd, hogy megszégyenüljek! Te vagy velem, ki lehetne ellenem? A jó hírnevem soha ne homályosodjon el!

Őrizd meg életemet az ellenségtől, rejts el a gonoszok titkos tanácsa elől! Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem.

Őrizz meg a gonosz ajkaktól. A tisztítótüzeddel érintsd meg azokat az ajkakat, akik gonosz dolgokat beszélnek rólam. Derüljön ki mindazok felelőssége, akik ilyen dolgokban részt vesznek! Kerüljön napvilágra az, aki az életemre tör. Riadjanak vissza az ellenségeim, és kerüljön világosságra minden hazugság, pletyka, irigység, rosszhír keltés, (Zsolt. 40,15.)

„Aki hisz Őbenne, nem szégyenül meg". (Róma 10,11.) Uram, légy erős váram, és rejtekhelyem, ragyogjon a világosságom az emberek előtt, és lássák a jó cselekedeteimet, és dicsőítsenek Téged értem.

Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít.
Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik érettünk.
(Róma 8,33-34.)

Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak téged:
a gonoszok szégyenüljenek meg,
a hazug ajkak némuljanak el.
A kritikus szájak bezárassanak, melyek vakmerően szólnak az igaz ellen, kevélységgel és megvetéssel.
(Zsolt. 32,17-18)

Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt
tanácskoznak az Úr ellen és az Ő felkentje ellen.
Az egekben lakozó neveti, csúfolja és megrettenti őket:
Én kentem ám fel a királyomat a Sionon, az én szent
hegyemen! (Zsolt. 2,1-6)

ÁMEN
ISTEN szeret Téged - függetlenül attól, hogy ki vagy és milyen a múltad. A Biblia azt mondja, hogy ezt azért tette,
"....hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen". (János 3:16)

Jézus letette az életét és feltámadt azért, hogy mi az örökkévalóságot Vele együtt tölthessük a Mennyben és már itt a földön is megtapasztalhassuk mindazt a jót, amit Ő nekünk akar adni.Ha szeretnéd Jézust befogadni az életedbe, kérlek akkor mondd el a következő imát tiszta szívből és hangosan:Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért! Kérlek Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm!


Jézus, Te vagy az én Uram!
Jézus, Te vagy az én Megváltóm!
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm!
Én meg vagyok váltva!
Újjászülettem Krisztusban.
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.

Köszönöm Úr Jézus az örök életet!
Ámen.

„Mert ha Te a száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.”
Róma 10:9-10

TEKINTSE MEG AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJÁT VIDEÓN:
ide kattint

IMA A HÁZASSÁGÉRTUram segíts, hogy jó feleség/jó férj legyek! A Te segítséged nélkül képtelen vagyok erre! Uram vedd el az önzésemet, türelmetlenségemet, és érzékenységemet, és tegyél kedvessé, hosszútűrővé, szeretetteljessé, hűségessé, önuralommal teljessé!

A Te szereteted, békességed, és örömöd munkálkodjon a házasságunkban. A békesség Istene rontsa meg a sátánt a lábaink alatt Róma 16:20.

Uram Formálj át minket! A házasságunkat az egység, a szeretet, a harmónia tartsa össze! Szabadíts meg minket a különélés, illetve a válás gondolatától, a megbocsátatlanságtól, nehezteléstől!

Tegyél olyan feleséggé, olyan férjjé, akire büszke a házastársa! Teremts közöttünk egységet, összhangot, és a Te szereteted óvja és erősítse a házasságunkat!

Az Ámos 3:3 Vajon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Elköteleztük magunkat, hogy a házasságunkat kincsként őrizzük, mert ketten tízezret futamítanak meg. V.Mózes 32:30. Így imádságaink nem hiúsulnak meg!

Atyám, az Úr Jézus nevében add meg nekünk, hogy ugyanaz az indulat legyen bennünk egymás iránt, amely volt a Krisztus Jézusban. (Róma 15:5)

Bölcsesség által építtetik a ház, és értelemmel erősítik meg Pb. 24:3, a mi házasságunk is szeretettel, értelemmel, és bölcsességgel erősítessék meg!

Uram segíts, hogy a férjemnek/feleségemnek a jó tulajdonságait lássam meg, és ne a rosszat magasztaljam fel!
A szereteted uralja a házasságunkat, egymást különbnek tartjuk magunknál!
Uram; elkötelezzük magunkat, hogy örülünk az életnek, jó napokat akarunk látni, óvjuk nyelvünket a gonosztól, és ajkainkat, hogy ne szóljunk egymás ellen álnokságot, elfordulunk a gonosztól, és jót cselekszünk!

Keressük, és követjük a békességet, „mert az Úr szemei az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel.” 1Péter 3:9-11.

Uram, a Róma 14:19 Igevers alapján „Házasságunkban törekedünk azokra, amik a békességre, és egymás épülésére valók”.

Vígasztaljuk egymást, kitartunk egymás mellett, és építjük egymást, Ki-ki társát segíti, és mondja légy erős!
(Ésaiás 41:6.)

Kijelentjük, hogy az elkövetkezendő időben mindent megteszünk, hogy szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyünk.
(Róma 12:10)

ÁMEN
BÖLCSESSÉG IMA

Az Isteni fajta bölcsesség fontos az ember életébe. Arra lettünk elhívatva, hogy hegyeket mozdítsunk el, ez hit által lehetséges, ahogy az Isteni fajta hitet alkalmazzuk, megkapjuk a bölcsességet is hozzá.

A vérfolyásos asszony is mindennel próbálkozott, végül a hite tartotta meg. Márk 5/28. „Lányom a te hited megtartott téged” mondta neki Jézus, az asszony állandóan mondogatta, ha csak megérintem a ruháját, meggyógyulok, a szájával felgerjesztette az élete folyását a gyógyulás irányába, mi is fel tudjuk gerjeszteni jó irányba az életünk minden területét, Zsidó 10/38. „Az igaz pedig hitből él”

Bölcsesség kell a mindennapi problémáink megoldásához, Isten háza felépült, mert Isten adott bölcsességet az izraelitáknak, és betöltötte őket Istennek Szellemével ( 2Mózes 31/1-3.)
Isten olyan bölcsességet adott Noénak, hogy fel tudta építeni a bárkát. (1Mózes 6/9-16)
Isten bölcsességével meg lehet gazdagodni, soha nem lesz vesztességünk, mindig a megfelelő helyen, és időben leszünk, és áldottá válunk általa. Isten akaratában nagy dolgok történek, és jól megy az életünk. Nekünk a felülről való bölcsességre van szükségünk, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól az életünkben! Jakab 3/17. „A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, szelíd, engedékeny, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló, és nem képmutató”
Hol található a bölcsesség? Jób 12/13. Őnála van a bölcsesség és hatalom, Övé a tanács és az értelem”
Jób 28/12, 28/28. „De a bölcsesség hol található, és az értelemnek hol van a helye?”

„Imé az Urnak félelme a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás” (viszály, adósság, kezesség, érzelmi viharok, szeretetlenség) mindennap hitben kell élni az életünket.

A Példabeszédek 31 fejezete tele van bölcsességgel, olvasnunk kellene, és kincseket meríthetünk Isten Igazságából. Ha nincs bölcsességünk, kérhetünk Istentől, és Ő készséggel ad nekünk. Jakab 1/5.

Három fajta bölcsesség van:
1. Istentől jövő bölcsesség,
2. emberi, vagy természeti bölcsesség,
3. ördög kovácsolta bölcsesség.
A bölcsesség szava, mindig a jövővel kapcsolatban ad kijelentést.

1. Istentől jövő bölcsességet a Bibliából merítünk, másrészt kijelentés útján, Szellemi ajándék által, (1. Kor.12/8) a bölcsesség szava mindig a jövővel kapcsolatos, ahhoz, hogy az életünk megváltozzon, Isten bölcsességére van szükségünk.
2. Emberi bölcsesség (Luk. 14/28-32) Ezzel a fajta bölcsességgel magunkhoz vonzzuk, amire szükségünk van. A világi bölcsesség ellentmond Isten bölcsességének, a világ bölcsessége elmúlik, de Isten Igéje örök és maradandó!
3. Ördög kovácsolta bölcsesség, 1Mózes 3/1. „A kígyó, az (ördög) pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál” A ravasz és dörzsölt emberek, ált. a maffiában, és az élet különböző területén megtalálhatók, Hitler pl. ördögi bölcsességgel bírt, ezt testi, ördögi bölcsességnek hívja a Biblia.

Pál apostol mondja: a világ bölcsessége elmúlik, nem tudjuk használni a jövendő világban, mi az Isteni fajta bölcsességet használjuk, a Szellemi bölcsességet, azt az elrejtettet, amit a világ nem lát, nem tud, és nem hall, de minket Isten megajándékozott ama Szerelmesben, dicsőség érte Istennek!

IMA

„Uram a mai napon hozzád járulok, és bölcsességért kiáltok, mert Te megígérted az Igédben, ha valakinek nincs bölcsessége közületek, kérjen Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad, és megadatik néki” Jakab 1/5.

Köszönöm Uram, hogy adsz tisztánlátást, vezetést, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen legyek, és a megfelelő döntéseket hozzam, a Példabeszédek könyve kijelenti, ha bölcsességért kiáltunk, és úgy kutatjuk azt, mint az elrejtett kincset, akkor megtaláljuk Isten ismeretét, bölcsességét, mert az Úr törvénye tökéletes, megeleveníti az embert”Zsolt. 19/7
Atyám a Jézus Krisztus szent nevében járulok a kegyelem királyi trónja elé, és kérem, hogy ad meg nekem, a bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét a Te megismerésedben, és világosítsd meg értelmem szemeit, hogy tudhassam, hogy mi a Te elhívásod reménysége, és mi a Te örökséged dicsőségének gazdagsága a szentek között. Efézusi lev.1/17-18.
Uram a Te Igéd tanítja, hogy „A bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme, és a Szentnek ismerete az eszesség” Példabeszédek 9/10.

Kérlek Uram, segíts, hogy az egészséges Istenfélelem és Istenismeret legyen az alapja a bölcsességemnek és a tisztánlátásomnak, és ezt a példát kövessem.

A bölcsességnek kezdete ez:
Szerezz bölcsességet, és minden keresményedből szerezz értelmet. Magasztald fel azt és felmagasztal téged, tiszteltté tesz téged” PB. 4/7-8.
Efézusi 1/3. „Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban”
Köszönöm az Igét, amely által bölcsességet szerzek, és eszességet, és nem hajolok el, a Te szádnak beszédétől.

Köszönöm Uram, hogy bölcsesség útjára tanítasz és vezetsz az Igazságnak ösvényén, és mikor járok, semmi nem szorítja meg az én járásomat, és ha futok, nem ütközök meg. A hitetlenek útjára nem megyek, se nem járok a gonoszok ösvényén, mert az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Példabeszédek 4.fej.

Uram a Te tanításodra figyelmezek, és a Te parancsolataidat megőrzi a szívem, az irgalmasság és az igazság nem hagynak el engem, bizodalmam van az Úrban, és a magam értelmére nem támaszkodom, minden utamban elismerlek Uram! PB.2 fej.

Köszönöm Uram, azt az elrejtett bölcsességet, amit evilág nem ismer! Köszönöm, hogy megismerteted velem, és megnyitod a fülemet, a hallásra, a szívemet az Ige befogadására, hogy megértsek, és lássak. Istennek titkon való bölcsességét, azt az elrejtett bölcsességét, melyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek. Nekem azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által, mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Áldott legyen az Isten, aki kijelenti nekem, azokat, amivel megajándékozott engem, mert bennem Krisztus értelme, és a Szent Szellem ajándéka van. 1Korintusi levél 2 fej.

Köszönöm Uram, hogy szemeim látják, és füleim hallják és az én Istenem tudása, és bölcsessége jön rám, kiárasztom magamból az alkotó és teremtő dolgokat, melyek dicsőséget hoznak Krisztus testének, köszönöm, hogy bölcs vagyok nem a magam értelme szerint, és meg tudom tenni, amire az Úr elhívott, az Ő szent szolgálatához, mert a bölcseket a beszédük megtartja és a bölcsek nyelve jól alkalmazza a tudást. A bölcsek nyelve orvosság PB.12/8. Megnyitom a számat amellett, aki néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre. PB. 31/8.

„Mert jobb a bölcsesség a drága gyöngyöknél, és semmi gyönyörűségek ehhez nem hasonlók”

Ámen.VÉDELEM A MEGPRÓBÁLTATÁSAINKBAN


Vannak az életünkben nehéz időszakok, amikor veszély leselkedik ránk mindenfelől, tudjuk, hogy az ellenség állítja
ezeket a csapdákat, legyen az akár baleset, betegség,gonoszság, erőszak, rombolás, lopás. A tolvaj nem egyébért jön, hogy lopjon, öljön, és pusztítson.

Ha nehéz helyzetbe kerültél, tudd, hogy Isten veled van minden megpróbáltatásban, és abból a próbából, amiben vagy, Isten ki akar menteni, mert Téged Isten szerelmétől semmi nem választhat el, sem amiben most vagy, sem ami a jövőben fog történni veled!

A jelenlegi szenvedésünk semmiségnek fog tűnni ahhoz a dicsőséghez képest, amit Isten munkál ki:
semmihez sem hasonlítható az a dicsőség, amely látható lesz rajtunk.

IMA
Uram fohászkodom hozzád magamért, a családomért, a szeretteimért, a Felséges rejtekét, és a Mindenható oltalmát kérem ránk.

Te megparancsoltad angyalaidnak, hogy őrizzenek minden utunkon. Elesnek mellőlünk ezren, jobb kezünk felől tízezren. Rejts el a veszélyek, és a gonosz emberek tervei elől.
Adj bölcsességet, és vezetést, hogy biztonságban járjunk, és meg ne üssük lábunkat a kőbe!

Légy várunk, pajzsunk, erőnk, őrizz meg minket minden utunkban mostantól fogva mindörökké.

A nehézségeinkben és a reménytelen helyzetekben is adj kitartást, hiszen akik Istent szeretik, minden a javukra van.

Meg vagyunk győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők,sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el Isten szerelmétől és kegyelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
(Róma 8,38-39.)

Uram, Te ismered azt a terhet, amiben vagyok, és Rád vetem ezt, hiszen az Igédben ezt kéred.

Vessed az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.
(Zsolt. 55,22.)

Eltávozik a betegség, a szegénység, a nehézség, a gonosz terve semmissé és hatástalanná válik velünk szemben, a Bárány vére által!

A sátán rajta kapatott, ezért hétannyit kell visszaadnia.
(Péld. 6,31.)
Te vagy a mi oltalmunk, erősségünk, mindig biztos segítségünk a nyomorúságban. Trónodhoz jövünk, kegyelmet és védelmet kérünk, erősíts meg minket, adj kitartást, hogy örvendezni tudjunk a reménységben! Mi kitartással akarjuk megfutni az előttünk lévőküzdőtért, mert ha hétszer is elesik
az igaz, mégis felkel. (Péld. 24,16.) Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. (Zsolt. 3 7,24.)
A magasságos Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót végez felőlem.
(Zsolt. 5 7,2.) Uram, Te vagy az oltalmam, míg elvonul a veszedelem! Te légy az oltalmunk a szélvészben, a viharban, a
földrengésben, az árvizekben. Pajzsként és páncélként kísérjen minket a Te hűséged! Uram, Benned bízunk, mert akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak, és nem fáradnak el. Tarts meg minket mint szemed fényét, szárnyaid árnyékába rejts el minket, míg
elvonulnak a veszedelmek. (Zsolt. 17,7)
Uram hálával teljes a szívem, mert tudom, hogy gondod van az Igédre, és általa győztesen jövök ki ebből a kísértésből,
köszönöm, hogy megmutattad a kivezető utat a Fiad által,
mert Jézus az út, az Igazság, az élet, és még ha a halál
árnyékának völgyében is járnék, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy és vigasztalsz. Asztalt terítesz nékem az én
ellenségeim előtt: elárasztod fejem olajjal, csordultig van a poharam.
(Zsolt. 23,4-5.)
HALÁLESETRE VIGASZTALÓ IMA :

Mindannyiunkat nagy fájdalom ér, amikor elveszítjük a szeretteinket, a hiányuk okozza a fájdalmunkat, pedig nekik már csodálatos, mert élvezik a Menny áldásait, amennyiben befogadták Jézust, mint megváltót a szívükbe, megnyugodtak a fáradtságtól, a kimerültségtől, gyengeségtől, erőtlenségtől, betegségtől.

Bementek abba a nyugodalomba, amit Isten készített számukra.

Isten népe nyugodalomra tért, s megpihent, a harc és a tusák után, de nem mindegy, hogy hol tölti az örökkévalóságot a Szellem, és a lélek, miután a földi sátorházat itt hagyja.

Míg élünk nagy szükség van arra, hogy a szívünket
Jézusnak adjuk, és segítségül hívjuk Őt, Róma 10/9-10, 10/13. mert csak Nála van az Üdvösség, az Örök élet, Őáltala mehetünk a Mennyországba.

Jézus az Út az Igazság és az Élet. Jézus által biztosított a helyünk, az Atyánál, mert senki másban nincs üdvösség,
csak az Úr Jézus nevében. Ő az Úr, Ő a Megváltó,
Ő a Gyógyító.

Amikor a szerettünk megszűnik testben élni, az angyalok különleges serege kíséri fel a mennyei otthonba, a
Megváltóhoz. Isten mindenről gondoskodik, hála legyen Neki!

Lukács 16/2 „Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe.”

Köszönet Istennek, hogy a szeretteink, akik hazatérnek, testet itt hagyva, elszakadva a szenvedéstől, a fájdalomtól, és a szomorúságtól, nem kell aggódnunk nem fognak bolyongani, mert a különleges hadsereg az angyalok sokasága kíséri Isten gyermekeinek Lelkét és Szellemét az Úr elé. Ez jelenti kereszténynek lenni!

_____________________________________________________

IMA

Uram a mai napon tisztelettel és hálával járulok a trónod elé, köszönöm, hogy a Szerettem bejutott a Te királyságodba, és most Ő a Te trónod előtt van, hálát adok, hogy minden itt maradt családtagot megvigasztalsz, és megerősítesz a Te Igéddel. Vigasztalást vesz a szívünk, mert a szerettünk bement a Te nyugodalmadba, ahol sok hajlék van, és élvezi a menny áldásait.

Jelenések 14/13.”Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mert megnyugodnak az Ő fáradságuktól.”

Atyám a Jézus Krisztus nevében jövök eléd, vigasztalást kérek, magamra és a családomra a gyászban, a szomorúságban kérlek, vigasztalj meg mindnyájunkat.

2Korintus1/3-4. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak Atyja, és minden vigasztalásnak Istene; Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik bármilyen nyomorúságba estek, azzal a vigasztalással, amellyel Isten megvigasztal minket”

Köszönöm, hogy Isten eltöröl minden könnyet a szemeinkről, és vigasztaljuk, és építjük egymást, ahogy tesszük is” 1Thesz.5/11.

Köszönjük Uram, hogy Te vagy a vigasztalásunk, mert Te vagy a kezdet és a vég, az első és az utolsó, a Királyok Királya, az Uraknak Ura, Nálad nélkül semmi sem lett, ami lett, nem essünk kétségbe, keressük a Te országodat, és a Te szavaidat.

Kijelentjük, hogy minden körülmény, bánat, és hiány felett diadalmaskodunk, azáltal, Aki minket szeretett. Mert meg vagyunk győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem mélység, sem semmi más nem szakaszthat el minket Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban” Halleluja!

Vigasztalást vesz a szívünk a szeretetben, mert aki Benne hisz, ha meghal is él!

Ámen

Még nincs szöveg...

Honlapkészítés