ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ
BEMUTATKOZUNK
ALKALMAiNK..
ELÉRHETŐSÉGÜNK
BANKSZÁMLASZÁM
IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT
PRÓFÉCIÁK
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
INGYENES BIBLIA ISKOLA
ÚJSZÖV. HANGOS BIBLIA
ÜDVÖSSÉGHIRDETŐI
KIADVÁNYAINK
JÉZUS FELTÁMADÁSA

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

HÍREK
Kérlek ha felteszed a cikkeinket, vagy egyéb anyagainkat a web oldaladra, vagy blokkodra, akkor az a kérésem, hogy a hivatkozást is tedd fel azzal együtt, mert az így becsületes. Isten Áldjon meg hatalmasan.

Üdvösség Hirdetői Egyház

Szeretettel köszöntjük honlapunkon minden kedves látogatónkat!

"Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében"

1.János lev.4,12-13.
BEMUTATKOZUNKEzt a weblapot az Üdvösség Hirdetői Egyház megalakulásának örömére hoztuk létre, melyet a Magyar Köztársaság 2005. 08.16-án hivatalosan is elismert, és bejegyzett önálló Egyházként.

Bemutatkozó videónk megtekintése: ide kattint
English versio: ide kattint

Egyházunk hitbeli alapelvei:

Az Üdvösség Hirdetői Egyház létrehozásának fő célja, a teljes evangélium hirdetése, hitoktatás, lelki gondozás, szeretet szolgálat, evangéliumi szolgálatok kiképzése, és kiküldése széles világra, betegekért való imádkozás, Bibliaiskolai képzés.

Nevünkben benne van a küldetésünk, az üdvösséget hirdetjük
Márk 16/15-16. „Elmenvén e széles világra, hirdessük az Evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik”

Hitalapelveink:

A Szentírás Istentől ihletett, az ő szent prófétái és apostolai által íródott. 2.Péter 1/21. mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.
A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. 2.Timótheus 3/16.
Hisszük, hogy az Istentől ihletett Írás magába foglalja a keresztény élethez szükséges igazságokat.

Hiszünk az egy Istenben, az Atyában, a Fiúban, és a Szent Szellemben, vagyis a Szentháromságban.
Az Atya Isten, Akitől van a mindenség, a Fiú az Úr Jézus Krisztus, a testet öltött Ige, a Szent Szellem az Igazság Szelleme, aki az Atyától származik, Jézus Krisztusról tesz bizonyságot.

Isten az embert az Ő saját képére és hasonlatosságára teremtette meg. A bűnbeesés által az ember a szellemében elkülönült Istentől Ádám engedetlensége által. Az ember bukott állapotba került, a „kígyónak” hajtott térdet.

Hisszük, hogy az ember a bukott természettel születik meg, ezért szüksége van a Megváltóra.
Jézus azért jelent meg, hogy megmentse, ami elveszett, Ő lerontotta az ember, és Isten közötti választófalat, lerontotta az ördög munkáját, és életét adta váltságul, az emberiségért. Ő által vitte az embert a sötétségből a világosságba, és helyreállította az embert Istennél.
1János 3/8. „Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa”

Hiszünk a Szellemi újjászületésben, az örök életben, ezt nem cselekedetekből nyerjük el, hanem a hitünk megvallása által, kegyelemből.
Ef. 2/8-9. „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék”

Hiszünk, és szólunk; segítségül hívni az Urat, annyi, mint megtartatni, mert szívvel hiszünk az igazságra és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Róma 10/9-10.
Apostolok Cselekedetei 4/12. „És nincs senki másban üdvösség; mert nem is adatott embereke között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk”

Hiszünk a Szent Szellem keresztségben, és a nyelveken szólásban.
Apostolok Cselekedetei 2/1-4. „És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának, és lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk”

1Korinthusi levél, 14/2. „ Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hiszen a Szellem által szól titkokat„

János 14/26. „Ama Vigasztaló, a Szent Szellem, akit az Én nevemben küld az Atya, Ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek”
Apostolok Cselekedetei 2/38. „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát”

Hiszünk a megváltás részeként az Isteni gyógyulásban. Márk 16/18…”Betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak”
Ésaiás 53/4-5. „Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg”
Jakab 5/15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt.
Máté 8/17. „Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá”

Hisszük, hogy az újjászületést követően, a Krisztusi hitet követve a szentek megszentelődnek, jellemükben elváltoznak, és felöltik az új embert, amely Isten szerint teremtetett, igazságban, valóságos szentségben, és tisztaságban. Efézusi levél. 4/24.
2.Korintusi levél 3/18. „Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől”
Kolosse 3/10. „És felöltözzük amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázata szerint való ismeretre, aki teremtette azt”

Titus 2/11-12. „Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon.

Ez komoly kihívás, minden kereszténynek, mert itt a szavakat, tettekre kell váltani. Fontos, a keresztény életünkben, hogy szent életet éljünk, hitről-hitre és Krisztus követői legyünk!

Hisszük, hogy a mi Urunk visszatér, a halottak feltámadnak, a hívők elragadtatnak, és eljön az utolsó ítélet. 1Thessalonika 4/16-17.”Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből; és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk”

Az Egyház vezetőiről:
Nagy István és Éva vagyunk az Üdvösség Hirdetői Egyház vezetői: történetünk 22 évvel ezelőtt kezdődött, én Nagy Éva súlyos betegségekkel küszködve kerestem a megoldást a gyógyulásra. Ekkor megismertem Isten igéjét, a Biblia írott szövegét. Isten Igéje valósággá vált az életemben és Jézus sebeiben meggyógyultam.

Jakab 5.15. „És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt.”

3 hónap alatt tökéletesen meggyógyult a szemem, orvosilag bizonyítottan, és 1 év alatt az összes betegségből meggyógyultam.
Dicsőség Istennek. Gyógyulásom után elhatároztam, hogy Istennek ezt a csodálatos kegyelmét hirdetni fogom az embertársaim felé, hogy Krisztusban van gyógyulás, hiszen sokan betegek az emberek és fizikai síkon (az orvostudomány által) nincs gyógyulás a számukra.


Zsidó 13.8. „Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz.”

Isten Igéjét szorgalmasan tanulva elindultunk a férjemmel azon az úton, amelyet úgy hívnak: segíteni másoknak, és Istenhez közelebb vinni az embereket, a Szentírásból nyert hitre buzdítani, és áldást mondani a rászorulóknak.

Férjem Nagy István, mindenben követett ezen a csodálatos úton, bár elfoglalt üzletemberek voltunk, de az életünk megváltozott. Ahogy az emberek felé kinyúltunk rengeteg embert segítettünk vissza az életbe, öngyilkosság, kábítószer, nehézségek, félelmek, depresszióból való szabadulások, rossz házasság.
Sok ateistát Istenhez vezetve a hit útjára terelgetve segítettünk és segítünk ma is.

Az elmúlt 21 év szolgálata alatt rengeteg ember felé szolgáltunk, és a feltámadás erejét hirdettük és hirdetjük.
Jézus Krisztus szeretetével, gyógyító erejével és megváltásával ismertetjük meg az embereket.

Röviden a szolgálatunkról:
Több, mint 19 éve Szegeden szolgálunk, a Szegedi Csillagbörtönben is, 6 évig Kiskunfélegyházán, 8 évig Csongrádon, 1 évig Romániában, majd Jordániában, Izraelben, Svájcban, Németországban. Szerbiában 16 éve szolgálunk háborús sérültek felé is, ezen kívül sok Idősek otthonát látogattunk meg, vigasztalással, imával támogatva őket.

Rendszeresen járjuk az országot, és a világot, és ahova a szükség hív oda megyünk, és ahova meghívásokat kapunk.

Rendszeresen vannak alkalmaink: Szerbiában; Zentán, Szabadkán, Budapesten, Szegeden, Lajosmizsén, Csongrádon, Kiskunfélegyházán, Sopronban, Bugacon.

Az életünk arról szól, hogy segítsünk másoknak. Fő célunk, hogy az embereket Jézus Krisztushoz vezessük, ahhoz az áldáshoz, amit a Szentírás ismerete által elsajátíthatnak és megtanulhatnak.
Az embereket elvezetjük az Újjászületés, valamint a Szent Szellemben való betöltekezés által nyert áldásokhoz ebben a nehéz időszakban és utána tanítványokká képezzük ki őket.

Jelenleg magas szinten képző Bibliaiskola működik az Egyházunkban, jelenleg is folyamatos képzés van, melyet az elmúlt időszakban 80 fő elvégzett. Minden pásztorunk Bibliaiskola végzett. Célunk az ingyenes Bibliaiskola bevezetése a világhálón is, hogy az emberek megismerjék a Biblia Igazságát, és valóságát Istennek.

Célunk, az is, hogy az emberek találjanak egy menedéket, ahol jól érzik magukat, és segítséget, gyógyulást nyerhetnek hit által.

Mindenkit hívunk, aki szeretne közelebb kerülni Istenhez, és itt a földön sikeres és áldott életet élni, Isten szeretetét és igazságát megismerni.

A helyekről, és időpontokról az "Evangelizációs alkalmaink"
menüpontban tájékozódhat.


A szolgálatunk alatt sok ember meggyógyult, és meggyógyul. Mindenkit tisztelünk, minden felekezettel szeretetben járunk, a hívőkkel a kapcsolatot személyesen, illetve reklámokon, médiákon keresztül alakítjuk ki.

Sok szeretettel várunk Mindenkit, aki éhes az Igazság megismerésére, és közelebb szeretne kerülni Istenhez. Látogasson el az alkalmainkra!
Ön is szeretne belépni Isten országába most? Kérjük, mondja el az Üdvösség imáját még ma:


Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért! Kérlek Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm!


Jézus, Te vagy az én Uram!
Jézus, Te vagy az én Megváltóm!
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm!
Én meg vagyok váltva!
Újjászülettem Krisztusban.
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.

Köszönöm Úr Jézus az örök életet!
Ámen.

„Mert ha Te a száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.”
Róma 10:9-10
WHO WHO
2011. júniusában nagy tisztesség érte az Egyházunk vezetőit; Nagy Évát és Istvánt, mivel egy rangos életrajzi Enciklopédiában a 2011-es év 9. kiadásában helyet kaptak, a szolgálatukban végzett munkájuk miatt!

A könyv címe; „WHO IS WHO MAGYARORSZÁGON” KI KICSODA MAGYARORSZÁGON, amely Magyarország vezető személyiségeinek életrajzi enciklopédiája!

A kiadvány bemutatja, miként járják be a különféle személyek a sikerhez, hírnévhez, az elismertséghez vezető utat!

A könyvben azok szerepelnek, akik munkásságukkal tudást, és értékeket adnak át a jelen és az eljövendő generációknak.

Idézet a könyv előszavából:

Köszönet illeti ezeket a személyeket, akik a könyvben szerepelnek, (14.000 fő) az elért teljesítményükért, és értékes munkájukért.
A könyvben olyan emberek életútját mutathatjuk be, akik képesek mások elismerés iránti vágyát lángra gyújtani.

„Whu is Whu Magyarországon” lapjain megjelenő életutak hidakat építenek tizenegy európai nemzet polgárai között. Ez a „nyomtatott kirakat” amelyet most tart a kezében, érdekes élettörténeteket tartalmaz, olvashatunk benne; sikerről, ambícióról, boldogságról, elégedettségről, tudásról! Ezek az élettörténetek mind a szakmájában, mind magánéletében hasznára válhat a kedves olvasónak. Az olvasáshoz sok örömet kívánok. Ralp Hübner Alapító és kiadó.
Köszönet Istennek ezért a csodálatos jutalomért!

Örömmel tudatjuk veletek, hogy
2011. május 16-20-ig Svájcban Emettenben egy rangos nemzetközi pásztortalálkozón vettünk részt ahol Kenneth Hagin leánya Pat Harrison szolgált számos ország vezető pásztorai felé, többek között felénk is.

Továbbképzés volt, az Evangélium alapján, ami mindenkinek a javára és épülésére szolgált.
A Konferencia témája volt;
- a vezetők gyümölcsözése, és jellembeli fejlődése,
- a szeretetben való növekedés, és fejlődése
- a tanítványok kinevelése, és gyülekezetek plántálása

Köszönet Istennek, hogy résztvehettünk ezen a rangos Konferencián, ahol Pat Harrisonon kivül, még az FCF sok más vezetőivel is tölthettünk időt.

A 2005-ös évben egy régóta várt reménység teljesedett be az Üdvösség Hirdetői Egyház életében. Vezető pásztorunk Nagy Istvánné (Éva) hatalmas hittel beiratkozott a RHEMA Levelező Bibliaiskolába Tulsába. Ezévben elvégezte a 32 leckéből, és 6 témakörből álló feladatokat jó eredménnyel, melyről DIPLOMÁT kapott Isten dicsőségére!

Lukács 1:45:” És boldog az, aki hitt, mert beteljesedtek azok, amiket az Úr néki mondott.”

A RHEMA Bibliaiskolát Kenneth Hagen alapította, kinek szolgálata 65 évet ölel fel.
Ezt az embert Isten 17 éves korában csodálatos módon meggyógyította a gyógyíthatatlan betegségeiből. Szolgálata az egész világra kiterjed!
Bibliaiskoláját világszerte ismerik és elismerik, alaptanításait az Üdvösség Hirdetői Egyház is örömmel használja.

Kenneth Hagen csodálatos tiszta szolgálata, hite példaértékű az egész keresztény világnak és az emberiségnek.
Örömmel tudatjuk, hogy 2006. november 1-től egy nemzetközi hitszervezethez (Faith Christian Fellowship Internacional Church rövidítve FCF-hez) csatlakoztunk, mely 42 ország pásztorait foglalja össze. A vezetője: Kenneth Hagin leánya Pat Harrison.

Ez a becsatlakozás Egyházunk számára hatalmas felemelkedést hozott, és hoz, mert ajtót nyitott a nemzetközi keresztény világba más felekezetek, és pásztorok megismerésére, kölcsönös tapasztalatok kicserélésére, az egyház szolgálatának szükség szerinti megismerésére.
"Ez az oklevél bizonyítja, hogy Nagy Éva Isteni elhívást kapott az Evangélium hirdetésére. Tanúsítjuk, hogy felkenetést kapott Istentől az Ige hirdetésére. Igazoljuk, hogy sikeres vizsgát tett az FCF Oklahomai Bizottsága előtt.

Útjára bocsátjuk Isten szolgáját, hogy hirdesse az Evangéliumot Isten elhívására. Felhatalmazzuk, hogy keresztény szertartásokat vezessen, és tanítsa az embereket az Isteni fajta életre, és a Biblia megismerésére."
Javaslat az oldalról történő nyomtatásához:


1.) Kijelöljük a teljes szöveget amit nyomtatni szeretnénk. (Pl. Szerkesztés menü/Összes kijelölése parancs, majd jobb egérgomb-gyorsmenüje/Másol parancs)

2.) Megnyitjuk a Word szövegszerkesztő programot, és a jobb egérgomb/Beillesztés parancsával beszúrjuk a vágólap tartalmát.


3.) Nyomtatás

(Amennyiben a honlapról közvetlenül használja a "Nyomtatás" parancsot, sajnos nem biztos, hogy megfelelően fog megjelenni. Előfordulhat, hogy a szöveg vége hiányos lesz, nem látszódik a teljes mondat.)
Honlapkészítés