ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ JOGUTÓDJA
BEMUTATKOZUNK
EVANGÉLIZÁCIÓS ALKALMAK
ELÉRHETŐSÉGÜNK
FELHÍVÁS ADÓ 1 %
BANKSZÁMLASZÁM
PRÓFÉCIÁK
JÉZUS FELTÁMADÁSA
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
EVA NAGY BUDAPEST
KIADVÁNYAINK

HÍREK
A HONLAPUNKON TALÁLHATÓ VALAMENNYI ÍRÁS, TANÍTÁS SZABADON LETÖLTHETŐ ÉS KINYOMTATHATÓ, TOVÁBBADHATÓ AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.
Videó tanítások
- 2014.11.03.

tovább >> Pünkösd napja Apostolok Cselekedetei 2,1-4


PÜNKÖSD
Apostolok Cselekedetei; 1,4-5
És velük összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:
Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva.

Apostolok Cselekedetei; 1,8
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

Apostolok Cselekedetei; 2,1-4
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniuk.

1 Korinthusbeliekhez írt levél; 3,16, 6,19-20, 12,13
Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?
6,19-20
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?
Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben.
12,13
Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg.

..
Dávid felkenetése

..

Felkenetésről Igék; 2015 májusa
Zsoltárok könyve; 23/5.
Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.

Zsoltárok könyve; 92/11.
De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztatom csillogó olajjal.

Zsoltárok könyve; 45/8.
Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.

Zsoltárok könyve; 133/1-2. Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!
Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; amely lefoly köntöse prémjére;

5.Mózes könyve; 33/24.
És Áserről monda: Áldott a többi fiak felett Áser! Legyen az ő atyjafiai előtt kedves, és áztassa lábát olajban.

1 Samuel 16/13.
Vevé azért Sámuel, az olajos szarut, és felkené őt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak Szelleme Dávidra szálla, és azután is. Felkele azután Sámuel és elméne Rámába.

Zsoltárok könyve; 89/21.
Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt.

Máté Evangéliuma; 25/3-4.
Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat; Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben.


IGÉK AZ ÚRTÓL; HŰSÉG!
Galata levél; 5/22.
De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Korinthusbeliekhez írt első levél; 1/9.
Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.

Korinthusbeliekhez írt első levél; 4/1-2
Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.
Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hűnek találtassék.

Péter apostol első levele; 4/10.
Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit ki-ki kapott,
mint Isten sokféle kegyelmének hű sáfárai.

Máté Evangélium; 25/21.
Az ő Ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.


Igék az Úrtól; 2015. márciusa; FÉLELEM

2.Timótheushoz írt Pál levele; 1/7.
Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Ésaiás könyve; 51/12-13.
Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű?!
Hogy elfeledkeztél az Úrról, Teremtődről, aki az eget kiterjeszté és a földet megalapítá, és hogy félsz szüntelen minden napon nyomorgatódnak haragjától, aki igyekszik elveszteni? De hol van a nyomorgató haragja?

Zsoltárok könyve; 34/4.
Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.

Job könyve; 3/25-26.
Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam. Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám!

1.János levele; 4/18.
A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

Józsué könyve; 1/8.
Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.

2. Péter levele; 2/19.
„………..,Mert mindenki annak a szolgája ugyanis, amitől legyőzetett!


Igék az Úrtól február hó
KITARTÁS
Zsidókhoz írt levél 12,1.
Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.

Kolossebeliekhez írt levél; 1, 10-11.
Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében.
Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel.

2.Thesszalonikaiakhoz írt levél; 1, 3-4.
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, amiképpen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;
Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, amelyeket szenvedtek.

Jakab apostol levele; 1,2-4.
Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.
A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ámen

IGÉK AZ ÚRTÓL

Zsoltárok 20
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.
Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.
Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela.
Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.
Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet!
Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével.
Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.
Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.
Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.Honlapkészítés