ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ JOGUTÓDJA
BEMUTATKOZUNK
EVANGÉLIZÁCIÓS ALKALMAK
ELÉRHETŐSÉGÜNK
FELHÍVÁS ADÓ 1 %
BANKSZÁMLASZÁM
PRÓFÉCIÁK
JÉZUS FELTÁMADÁSA
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
EVA NAGY BUDAPEST
KIADVÁNYAINK

HÍREK
A HONLAPUNKON TALÁLHATÓ VALAMENNYI ÍRÁS, TANÍTÁS SZABADON LETÖLTHETŐ ÉS KINYOMTATHATÓ, TOVÁBBADHATÓ AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.
Videó tanítások
- 2014.11.03.

tovább >>


Igék az Úrtól; VÉR

Máté Evangéliuma 26/28.
Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kionttatik bűnöknek bocsánatára.
Rómaiakhoz írt levél 3/24.
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,

Efézusiakhoz írt levél; 1/7.
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Zsidókhoz írt levél; 9/12.
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

Jelenések könyve; 12/11.
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig.

1Péter levele; 1/18-19.
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:

Efézusiakhoz írt levél; 2/13.
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által. Amen


IGÉK AZ ÚRTÓL;
SZAVAK

Példabeszédek; 10/19.
A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.
Példabeszédek; 18/21, 21/23.
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.

Jakab levél1/19.
Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.

Kolossebeliekhez írt levél; 4/6.
A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.

Efézusiakhoz írt levél; 4/29.
Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.

Titus levele; 3/2.
Senkit ne szidalmazzatok, ne veszekedjetek, gyöngédek legyetek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt.
IGÉK AZ ÚRTÓL; A SZÍV!

Példabeszédek könyve; 4/23.
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Zsoltárok könyve; 147/3.
Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

1 János levele; 3/21.
Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;

János Evangélium; 14/27.
Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

Apostolok Cselekedetei; 8/37.
Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.

Kolossebeliekhez írt levél; 3/12, 15.
Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.

1.Thessalonikai levél: 2/4.
Hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az Evangéliumot, akképpen szólunk; nem úgy, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket.

1.Thesszalonikaiakhoz írt levél; 3/13.
Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szentjeivel egyetemben.

1Péter levele; 3/15.
Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.

Zsoltárok 51:10, 17.
Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős Szellemet újítsd meg bennem.
Zsoltárok 51:17 Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes szellem; a töredelmes és bűnbánó szívet, oh Isten nem veted meg!

Zsoltárok könyve; 84/6.
Boldog ember az, akinek te vagy az erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében.
Zsoltárok 86/11. Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te Igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet.

1 Királyok 3/12.
Ímé a te beszéded szerint cselekszem, ímé adok néked bölcs és értelmes szívet, úgy hogy hozzád hasonló nem volt te előtted, és utánad sem támad olyan, mint te.

Ésaiás 42/1.
Imé az én szolgám, akit gyámolitok, az én választottam, akit szívem kedvel, Amen!

 Pünkösd napja Apostolok Cselekedetei 2,1-4


PÜNKÖSD
Apostolok Cselekedetei; 1,4-5
És velük összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:
Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva.

Apostolok Cselekedetei; 1,8
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

Apostolok Cselekedetei; 2,1-4
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniuk.

1 Korinthusbeliekhez írt levél; 3,16, 6,19-20, 12,13
Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?
6,19-20
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?
Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben.
12,13
Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg.

..
Dávid felkenetése

..

Felkenetésről Igék; 2015 májusa
Zsoltárok könyve; 23/5.
Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.

Zsoltárok könyve; 92/11.
De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztatom csillogó olajjal.

Zsoltárok könyve; 45/8.
Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.

Zsoltárok könyve; 133/1-2. Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!
Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; amely lefoly köntöse prémjére;

5.Mózes könyve; 33/24.
És Áserről monda: Áldott a többi fiak felett Áser! Legyen az ő atyjafiai előtt kedves, és áztassa lábát olajban.

1 Samuel 16/13.
Vevé azért Sámuel, az olajos szarut, és felkené őt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak Szelleme Dávidra szálla, és azután is. Felkele azután Sámuel és elméne Rámába.

Zsoltárok könyve; 89/21.
Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt.

Máté Evangéliuma; 25/3-4.
Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat; Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben.


IGÉK AZ ÚRTÓL; HŰSÉG!
Galata levél; 5/22.
De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Korinthusbeliekhez írt első levél; 1/9.
Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.

Korinthusbeliekhez írt első levél; 4/1-2
Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.
Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hűnek találtassék.

Péter apostol első levele; 4/10.
Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit ki-ki kapott,
mint Isten sokféle kegyelmének hű sáfárai.

Máté Evangélium; 25/21.
Az ő Ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.


Igék az Úrtól; 2015. márciusa; FÉLELEM

2.Timótheushoz írt Pál levele; 1/7.
Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Ésaiás könyve; 51/12-13.
Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű?!
Hogy elfeledkeztél az Úrról, Teremtődről, aki az eget kiterjeszté és a földet megalapítá, és hogy félsz szüntelen minden napon nyomorgatódnak haragjától, aki igyekszik elveszteni? De hol van a nyomorgató haragja?

Zsoltárok könyve; 34/4.
Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.

Job könyve; 3/25-26.
Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam. Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám!

1.János levele; 4/18.
A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

Józsué könyve; 1/8.
Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.

2. Péter levele; 2/19.
„………..,Mert mindenki annak a szolgája ugyanis, amitől legyőzetett!


Igék az Úrtól február hó
KITARTÁS
Zsidókhoz írt levél 12,1.
Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.

Kolossebeliekhez írt levél; 1, 10-11.
Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében.
Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel.

2.Thesszalonikaiakhoz írt levél; 1, 3-4.
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, amiképpen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;
Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, amelyeket szenvedtek.

Jakab apostol levele; 1,2-4.
Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.
A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ámen

IGÉK AZ ÚRTÓL

Zsoltárok 20
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.
Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.
Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela.
Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.
Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet!
Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével.
Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.
Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.
Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.

Még nincs szöveg...Még nincs szöveg...Még nincs szöveg...Még nincs szöveg...

Igék az Úrtól; VÉR

Máté Evangéliuma 26/28.
Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kionttatik bűnöknek bocsánatára.
Rómaiakhoz írt levél 3/24.
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,

Efézusiakhoz írt levél; 1/7.
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Zsidókhoz írt levél; 9/12.
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

Jelenések könyve; 12/11.
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig.

1Péter levele; 1/18-19.
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:

Efézusiakhoz írt levél; 2/13.
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által.Honlapkészítés