ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ JOGUTÓDJA
BEMUTATKOZUNK
EVANGÉLIZÁCIÓS ALKALMAK
ELÉRHETŐSÉGÜNK
FELHÍVÁS ADÓ 1 %
BANKSZÁMLASZÁM
PRÓFÉCIÁK
BETLEHEM CSILLAGA: JÉZUS
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
EVA NAGY BUDAPEST
KIADVÁNYAINK

HÍREK
A HONLAPUNKON TALÁLHATÓ VALAMENNYI ÍRÁS, TANÍTÁS SZABADON LETÖLTHETŐ ÉS KINYOMTATHATÓ, TOVÁBBADHATÓ AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.
Videó tanítások
- 2014.11.03.

tovább >>


IGÉK AZ ÚRTÓL

Zsoltárok 20
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.
Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.
Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela.
Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.
Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet!
Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével.
Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.
Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.
Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.

..

Igék az Úrtól; 2015. márciusa; FÉLELEM

2.Timótheushoz írt Pál levele; 1/7.
Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Ésaiás könyve; 51/12-13.
Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű?!
Hogy elfeledkeztél az Úrról, Teremtődről, aki az eget kiterjeszté és a földet megalapítá, és hogy félsz szüntelen minden napon nyomorgatódnak haragjától, aki igyekszik elveszteni? De hol van a nyomorgató haragja?

Zsoltárok könyve; 34/4.
Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.

Job könyve; 3/25-26.
Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam. Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám!

1.János levele; 4/18.
A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

Józsué könyve; 1/8.
Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.

2. Péter levele; 2/19.
„………..,Mert mindenki annak a szolgája ugyanis, amitől legyőzetett!


Igék az Úrtól február hó

KITARTÁS
Zsidókhoz írt levél 12,1.
Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.

Kolossebeliekhez írt levél; 1, 10-11.
Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében.
Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel.

2.Thesszalonikaiakhoz írt levél; 1, 3-4.
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, amiképpen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;
Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, amelyeket szenvedtek.

Jakab apostol levele; 1,2-4.
Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.
A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ámen
Honlapkészítés