ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ
BEMUTATKOZUNK
ALKALMAiNK..
ELÉRHETŐSÉGÜNK
BANKSZÁMLASZÁM
IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT
PRÓFÉCIÁK
BETLEHEM CSILLAGA:JÉZUS
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
INGYENES BIBLIA ISKOLA
ÚJSZÖV. HANGOS BIBLIA
ÜDVÖSSÉGHIRDETŐI
KIADVÁNYAINK

HÍREK
A HONLAPUNKON TALÁLHATÓ VALAMENNYI ÍRÁS, TANÍTÁS SZABADON LETÖLTHETŐ ÉS KINYOMTATHATÓ, TOVÁBBADHATÓ AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.Betlehem Csillaga:Jézus

Jézus Krisztusra emlékezünk, a megszületésére, Karácsony előtt, az Advent várakozásában.

Ésaiás 9/6-7.
„Mert egy gyermek születik nékünk Fiú adatik nékünk, és az uralom az Ő vállán lészen, és hívják nevét: Csodálatosnak, Tanácsosnak, hatalmas Istennek, örökkévalóság Atyjának, békesség fejedelmének.

Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A Seregek Urának buzgó szerelme cselekszi ezt”


Jézus Krisztus testet öltve megszületett a földre. A Dicsőség Királya mélyen megalázkodott, amikor a földre jött, hogy magára öltse az emberi természetét, és világosságot hozott a földre, Isten világosságát.

János ev. 12/46.
„Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki énbennem hisz”


Jézus egyszerű és kedvezőtlen körülmények között, pompa nélkül született meg, szegények és alávetettek között nevelkedett.

A szeretet behatolása volt az önzés világába. A behatolás nem hadsereggel, egy törékeny gyermekkel történt.
Jézusnak nevezték. Mindenfelé elterjedt a hír a születéséről és a csodálatos küldetéséről, Jeruzsálem mégsem készült a MEGVÁLTÓ fogadására, a nép közömbös volt.

Angyalok kísérték Józsefet, és Máriát, amikor Dávid városába, Betlehembe mentek összeírásra. Egy istállóban kaptak szállást.

Lukács ev. 2/1-14.
„És lőn azokban a napokban, Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.
Mennek vala azért mindenek, hogy beíratassanak, ki-ki a maga városába.

Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid házából és házanépe közül való volt, hogy beírattassák Máriával, aki jegyeztetett feleségül, és várandós volt.

És lőn, hogy mikor ott voltak, betelének az ő szülésének napjai. És szülé az ő elsőszülött fiát: és bepólyálá, és helyezé Őt a jászolba, mivelhogy nem volt nékik helyük a vendégfogadó háznál. Azon a vidéken pedig pásztorok voltak, akik kint a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett.

És imé, az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körül vevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.
És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert imé, hirdetek néktek nagy örömet, mely minden népnek öröme lészen:
Mert ma született néktek az Üdvözítő, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kisgyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.
És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik, és ezt mondják vala:
Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és jó akarat az emberekhez”

Dávid városában, Betlehemben születtet meg a világ MEGVÁLTÓJA. Az esemény a Mennyet örömmel töltötte be.
AZ EGÉSZ VILÁGOT BERAGYOGTA A MEGVÁLTÓ JELENLÉTE.

János 1/9.
„Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert”

A mi Urunk Jézus Krisztusra, a Betlehemi Csillagra emlékezzünk, aki az egész világnak meghozta a világosságot, akik a sötétben ülnek, és nem látnak kiutat az életükből, van örömhír a számukra, mert, „Jézus a világosság és nincs Őbenne semmi sötétség” Jézus élete, fénye és ragyogása meghozta az embernek a megoldást, a megváltást. 1 János 1/5.Máté 2/1-2.
„Amikor pedig megszületetik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, imé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az Ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy imádjuk Őt”


A csillag az értelmező szótár szerint: A sötét égen ragyogó fényes pontnak látszó égitest. Jézusunkat ez jellemzi, Ő az út az Igazság és az Élet, és benne nincs sötétség, mert a fény elnyeli a sötétséget!

A ragyogás, az angyalok sokasága, ahogy összesereglettek, a betlehemi dombok felett, és a gyermek, nagy örömet adtak Máriának, visszaadta az asszonynak a koronát, amit az Édenkertben veszített el.

Ez a gyermek a szeretetet hozta el a világba, az Isteni fajta szeretetet, a világosságot. A szeretetet, amelyben nincs félelem, nincs sötétség, nincs békétlenség, türelmetlenség, és nincs viszály, Jézus szeretetet, türelmet, irgalmat, megbocsátást, hűséget, békét, és fényességet hozott el mindnyájunknak!

Jézust a szeretet hozta el ebbe a világba, mert Isten maga a szeretet, a szeretet volt az Ő képessége, egy szándékkal jött kiváltani az embereket az önzés világából.

Ő a megígért gyermek, akire az összes földön élő emberek vártak, aki azért jött el erre a világra, hogy az embereket megszabadítsa az ördög hatalmából, és helyreállítsa a kapcsolatot Isten és ember között, ami elveszett az Édenkertben.

A gyermek azért jött a világra, hogy átvegye a világ megérdemelt büntetését és elszenvedje az ember helyett az Isten igazságos büntetését. Ezért hagyta el az Isten Fia az Ő mindenekfelett való hatalmát, dicsőségét, amelyben uralkodott addig a mennyben.

Az isteni fajta szeretet jött általa, Ő felfedte és cselekedte a szeretetet, a bűn és az önzés birodalmában járt és mégis szeretetben járt. Ő a csodálatos szerető Jézus.

Karácsonykor született meg, ez az ünnep, a szeretet ünnepe, mert ő SZERETETET ÉS FÉNYT HOZOTT EL ENNEK AZ ELVESZETT VILÁGNAK. Őt ünnepeljük, mert olyan ajándékot kaptunk általa, amit szem nem látott, fül nem hallott, Ő a legnagyobb ajándék nekünk, semmi földi ajándékkal nem hasonlítható össze, köszönet érte Istennek!

Jézus egy jászolban, mint a legszegényebb, és legelhagyatottabb gyermek feküdt egy nyomorúságos helyen, egy istállóban. Mária nagyon gazdagnak érezte magát, a fiával, Ő ISTEN FIA is, Ő a MEGVÁLTÓ, ISTEN ÁLTALA ELKÜLDTE A FÖLDRE A BÉKÉT, A SZERETETET ÉS A FÉNYT!

A pásztorok is akarták látni a gyermeket, akinek hírét nem emberektől, hanem angyaloktól hallották, a mennyei sereg adta hírül az örömhírt, Maga Isten jelentette be a hírnökei által az örömhírt, és egyben gondoskodott is a családról.

Keleti bölcsek jöttek, kelet kincseivel, hogy tiszteletet tegyenek az Úr előtt, ők tudták, hogy a Messiás eljövetele itt van, és az egész földet betölti majd Isten dicsőségének ismerete.

4Mózes 24/17. „Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből”

Kelet országai bővölködtek kincsekben, szokás volt abban az időben, magas rangú személyeket hódolatképpen megajándékozni. A föld legdrágább ajándékát vitték el annak, akiben megáldatnak a föld minden nemzetségei.

A bölcsek érkezésének híre terjedt, Heródeshez is eljutott, aki féltékenyen őrizte a földi trónját, vetélytársat látott Jézusban. Magánbeszélgetésre hívta meg a bölcseket megkérdezte hol van a „Csillag” és tettetett örömmel üdvözölte Krisztus születésének hírét.

Máté 2/8. „Elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek néki.

A bölcseket a „Csillag” vezette Betlehembe, ahol meg is találták Jézust, Ő lenne az, akiről meg van írva; megépíti Jákob nemzetségeit, és visszahozza Izrael megszabadultjait, Ő lenne a népek világossága, hogy Általa az üdvösség a föld végéig terjedjen?

Igen, a szerény külső alatt is felismerték Isten jelenlétét.
A bölcsek nem láthatták át Heródes Jézussal kapcsolatos szándékát, értesíteni akarták útjuk eredményéről, Isten azonban figyelmeztette őket, ne találkozzanak Heródessel. Más úton tértek hazafelé.

Hasonlóképpen figyelmeztette Isten Józsefet is, hogy meneküljön Egyiptomba Máriával és a gyermekkel angyal szólt hozzá.

Máté 2/13. „..Imé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozék."

A bölcsek által Isten felhívta a zsidó nép figyelmét Fia születésére, Heródes féltékenysége is arra kellett volna, hogy felhívja a figyelmet a messiási próféciákra figyeljenek, de közönyösek és érdektelenek voltak, ahogy a mai időkben is így van.

Megsokasodott a gonoszság ebben az időben, úgymond; Az ördög haraggal teljes, mert kevés az ideje, és nem figyelnek az emberek az idők jeleire, az Úr eljövetele közel van, és az Urat keresni kellene, amíg nem késő!
Nemcsak egyszer, a szeretet ünnepén kell szeretni, hanem, minden időben, mert mindnyájan meg fogunk állni az Úr Szent színe előtt, nekünk a világosság gyermekeként kell járnunk, és a sötétben lévőket bevezetni az Úr világosságába. "Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét megtartatik. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Róma 10/l0,13,

JÉZUS AZ ÉN URAM,
JÉZUS AZ ÉN MEGVÁLTÓM
JÉZUS AZ ÉN GYÓGYÍTÓM.
ÉN MEG VAGYOK VÁLTVA, AZ Ő SZENT VÉRE MEGTISZTÍTOTT MINDEN BŰNTŐL.
KÖSZÖNÖM ÚR JÉZUS AZ ÖRÖK ÉLETEMET!


A sátán igyekezett kioltani az isteni fényt a földön, és minden ravaszságát latba vetette, hogy megölje az Üdvözítőt, de Izrael őrizője nem alszik, és nem szunnyad, őrködött szeretett Fia felett. A mi Istenünk az, aki mindig és minden időben gondoskodik rólunk; Mindig is bizonyította az Ő gondoskodását; mannát hullatott a mennyből Izraelnek, és táplálta Illést az éhség idején, pogány földön biztosított menedéket Mária és a gyermek Jézus számára, a bölcsek ajándékai által, az Úr gondoskodott az idegen földön való élet költségeiről, az Ő gondoskodó kegyelme ma sem hagy el minket, köszönet érte!

A bölcsek elsők között jöttek, hogy köszöntsék a Megváltót, elsőként adtak neki ajándékot, micsoda kiváltság volt, hogy ajándékozhattak. A szívből jövő ajándékot mindenki örömmel fogadja, mert érzi, szeretik, és azért ajándékozzák meg.
Ha szívünket Jézusnak adjuk át, akkor ajándékainkat is elhozzuk néki, a legdrágább földi kincseinket, legjobb szellemi, és lelki képességeinket örömmel szenteljük annak, Aki szeretett minket, és Önmagát adta érettünk.

Heródes várta a bölcsek visszatérését, és mivel nem jöttek, gyanakodni kezdett, ravaszsága kudarcba fulladt, ezért erőszakhoz folyamodott.

Jézust akarta elrettentő példaként felhasználni, arra az esetre, ha a zsidók megpróbálnának, egy másik uralkodót ültetni a trónra.
Kiadta a parancsot a katonáknak, Betlehemben öljenek meg minden két éven aluli gyermeket, Dávid városában kegyetlen gyilkolások voltak.

Máté 2/16-18. „Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölette Betlehemben s annak környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alul, az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedék be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt; Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Ráhel siratta az ő fiait és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek”

Nem sokkal a gyilkosságok után betelt Heródes sorsa is, rettenetes halált halt.

József, aki még mindig Egyiptomban volt, parancsot kapott Isten angyalától, hogy térjen vissza Izrael földjére. Visszatértek Názáretbe, a korábbi otthonukba, és Jézus is itt élt velük majdnem harminc évig.

János ev. 12/46. „Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki énbennem hisz”

Máté 2/23. „És odajutván lakozék a Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni"


Így fogadták a Megváltót, amikor Ő a földre jött. Úgy tűnt, hogy nincs biztonságos és nyugalmas hely a gyermek üdvözítő számára. Isten az Ő Fiát nem bízhatta emberekre, még akkor sem, amikor megváltásukért munkálkodott.

Angyalokat bízott meg, hogy Jézust kísérjék és oltalmazzák, amíg a küldetését végzi a földön, és meghal azok keze által, akiket meg akar menteni!

Köszönet Istennek, az Ő csodálatos tervéért, és a Fiúért, aki üdvösséget, és világosságot hozott el az emberiségnek.

Köszönet Atyám, amit készítettél, minden népeknek szemeláttára. Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a Te népednek, az Izraelnek dicsőségére”
(Lukács 2/30-31.)

A Betlehemből származó csillag pedig növekedett bölcsességben, fényben, az ismeretben, és félik napnyugattól fogva az Úrnak nevét, és naptámadttól az Ő dicsőségét, amikor eljön, mint egy sebes folyóvíz, amelyet az Úr szele hajt. (Ésaiás 59/19.)

Az Úr által, az Ő nevében a népek, és a nemzetek megismerik, hogy „Nem a nap lesz nékik többé nappali világosságunk, és fényességül nem a hold világít nékünk, hanem az Úr az örök világosságunk, és Istenünk az ékességünk. Mert eljött világosságunk, és az Úr dicsősége rajtunk megláttatik. Mert imé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtunk feltámad az Úr, és dicsősége rajtunk megláttatik. És népek jönnek világosságunkhoz, és királyok a nékünk feltámadt fényességhez”

És meghajolva hozzánk jönnek a minket nyomorgatók fiai, és leborulnak a lábainknál, és neveznek minket az Úr városának, Izrael Szentje Sionjának.

A drága Úr Jézus a későbbiekben, ahelyett, hogy elhagyott, gyűlölt volt, és senki rajta át nem ment, örökkévaló ékességgé tette, az Atya, és gyönyörűséggé nemzetségről nemzetségre. Amen.
Isten az Ő Fiát nem bízhatta emberekre,
angyalokat bízott meg, hogy
Jézust kísérjék
és oltalmazzák, amíg a küldetését végzi a földön.


Honlapkészítés